(17.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Kuchař s faktickou poznámkou, prosím.

 

Poslanec Jan Kuchař: Jenom doplním na mikrofon, protože jsme se tady s panem doktorem bavili - nezmínil jsem, že samozřejmě ty náklady, které nesla PVZP, byly za jejich pojištěnce samozřejmě, co se týkalo covidu. Co ještě upřesním, že vy jste zmiňoval, že probíhá řízení Evropské komise, ale ono probíhá teď momentálně pouze dotazování Evropské komise, nikoliv řízení, ale dotazování.

Co se týká zisku, vy jste zmiňoval roky tuším 2020 a 2021. V roce 2022 již byl ten zisk okolo 100 milionů korun při pojišťovně VZP a tyto peníze byly přesouvány na navýšení základního kapitálu, to znamená jistiny, aby právě nedošlo k přenesení jakékoliv finanční zátěže potom na matku, na VZP, takže ochrana matky VZP probíhala už v loňském roce, kdy bylo přesouváno téměř 100 milionů korun do základního kapitálu této společnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen ještě pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Paní předsedající, kolegyně, kolegové, já ještě jeden moment bych tady chtěl zmínit a to je to, že pod PVZP to pojištění prostě funguje. Ti pacienti dostávají to, co potřebují, je za to řádně zaplaceno lékařům. Jak tady říkal kolega Brázdil, není s tím velký problém. A jestliže je potřeba demonopolizovat, tak rozumným způsobem, jako tady říkal nebo navrhoval pan kolega Kuchař, to má pořád ještě ratio. Ale dostat se do doby minulé, kdy to bude pojišťovat kdekdo a nebude tam žádná záruka, by bylo rozhodně špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za dodržení času. Jelikož už nikoho neeviduji ani k faktické poznámce, ani k přihlášce do obecné rozpravy... Ještě se rozhlížím po sále, zda se někdo nehlásí z místa. Přímo pan senátor, prosím.

 

Senátor Roman Kraus: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem slíbil, že se teď při druhém čtení nebudu vyjadřovat a řeknu to všechno v souhrnné zprávě ve třetím čtení, nicméně chci říct pár poznámek. PVZP, a. s., není státní pojišťovna, je to akciová společnost. Je to soukromá pojišťovna založená VZP a VZP není státní pojišťovna, je to zdravotní pojišťovna založená podle zvláštního speciálního zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, abychom si ujednotili terminologii tady v těch věcech.

Potom s většinou nebo s některými pozměňovací návrhy souhlasím, s některými ne, ale prosím, prostřednictvím paní předsedající, jestli pan poslanec Brázdil naznačuje, že jsou za tím nějaké nekalé úmysly, proč já tento zákon nebo návrh zákona prosazuji, tak prosím, proti tomu se ohrazuji, protože mým zájmem je zajistit jistotu poskytovatelům a zajistit jistotu klientům.

Ještě k té jistotě. PVZP, a. s., pojišťuje podle původního zákona, to znamená s maximem 60 000 eur za jednu událost v poskytnutí komplexní péče. Nevím a kdo to dokáže zodpovědět, jak jsou hrazeni dražší pacienti těm poskytovatelům, jestli PVZP, a. s., dobrovolně platí vyšší sumy. Proto my navrhujeme v tom senátním návrhu zvýšit na 120 000 a souhlasím s kolegy, kteří budou uplatňovat návrh na navýšení na 400 000. To je ta jistota, prostřednictvím paní předsedající, pane poslance Mašku, že to dostanou zaplacené.

Další jistotou jsou registry, do kterých všichni nahlédnou, kdy poskytovatel může při neakutní péči, tedy plánované, poskytnout jen do výše ceny, která je hrazena pojišťovnou, která je v těch smlouvách, které budou transparentně uvedeny na webových stránkách a tak dále. Nechci opakovat už to, co jsem zde říkal.

Ještě jednu malou poznámku. Když se holedbáme tím, jak PVZP, a. s., měla loni, za rok 2022, zisk 100 milionů, větší část z toho dělá prodej nemovitostí, abyste věděli. To neříká nic o schopnosti té pojišťovny se pohybovat na trhu pojištění.

Ostatně další věci si dovolím komentovat až ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Znovu se rozhlížím, jestli ještě někdo chce do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Než otevřu podrobnou rozpravu, načtu ještě omluvy: omlouvá se paní poslankyně Jílková od 17.30 do 9 hodin z rodinných důvodů, pan poslanec Nacher od 16.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Teleky od 16.30 do 17.30 z pracovních důvodů a pan ministr Šalomoun od 17.04 hodin z pracovních důvodů.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Šebelová. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Michaela Šebelová: Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Já bych se tímto chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním systému evidován pod číslem 2617 a který podávám s kolegy z pěti koaličních klubů, paní Zdeňkou Němečkovou Crkvenjaš, Tomem Philippem, Martinou Ochodnickou a Klárou Kocmanovou. V senátním návrhu zákona se vlastně vypouští část druhá a třetí.

Odůvodnění je stručné: účast nezletilých dětí v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice upravuje komplexněji a šířeji sněmovní tisk číslo 387. Ten již byl projednán Poslaneckou sněmovnou a po schválení v rámci třetího čtení je nyní před projednáním v Senátu Parlamentu České republiky. Z tohoto důvodu se navrhují části týkající se pojištění dětí do 12 měsíců věku ve veřejném zdravotním pojištění z návrhu sněmovního tisku 165 vypustit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Dále je přihlášena paní poslankyně Štefanová. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych se tímto přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům a krátce vám je představila.

V pozměňovacím návrhu prvním se v čl. I v novelizačním bodu 4 za slova "a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odst. 8" doplňují slova "a splňovat podmínky pro sjednání a poskytování pojištění stanovené v odst. 7 až 9". V čl. I se novelizační bod 7 nahrazuje novým zněním, a to: V § 180j odst. 11 zní: "Ministerstvo vede a na svých webových stránkách zpřístupňuje seznam pojišťoven oprávněných poskytovat cestovní zdravotní pojištění podle odst. 6, které prokázaly, že splňují požadavky kladené na poskytování cestovního zdravotního pojištění cizinců dle odst. 7 až 10. Pojišťovna je povinna informovat ministerstvo o způsobu, jakým splnění těchto požadavků a povinností zabezpečuje, a prokázat jejich splnění. Pokud pojišťovna po zařazení do seznamu přestane splňovat některý z požadavků kladených na poskytování cestovního zdravotního pojištění cizinců dle odst. 7 až 10, informuje o tom ministerstvo bez zbytečného odkladu. Ministerstvo ze seznamu vyškrtne pojišťovnu, která přestane splňovat některý z požadavků kladených na poskytování cestovního zdravotního pojištění cizinců dle odst. 7 až 10 bezodkladně po doručení oznámení pojišťovny nebo zjištění této skutečnosti vlastním šetřením, a to i bez podnětu." V čl. II se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní: "Ministerstvo zveřejní seznam pojišťoven dle § 180j odst. 11 nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, a to po prověření skutečností rozhodných pro zařazení pojišťovny do seznamu."

Krátce k odůvodnění. Pozměňovací návrh směřuje k zachování stávající úpravy požadavků kladených na síť poskytovatelů zdravotních služeb a precizuje povinnosti pojišťovny, která poskytuje komplexní zdravotní pojištění cizinců. Navrhované změny mají za cíl zavést opatření, která eliminují riziko, že sjednání pojištění cizince by bylo pouze formálním splněním povinnosti vyžadované v pobytovém řízení bez faktického zabezpečení úhrady poskytované komplexní zdravotní péče a její dostupnosti pro cizince. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP