(17.50 hodin)
(pokračuje Iveta Štefanová)

V pozměňovacím návrhu číslo 2 se v čl. I v novelizačním bodu 8 navrhované znění § 180jb se nahrazuje novým zněním, a to ověřením existence pojistného vztahu. Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednává cestovní zdravotní pojištění, je povinna provozovat informační systém, který umožňuje Ministerstvu vnitra, útvarům Policie pověřeným plněním výkonu státní správy v oblasti pobytu cizinců podle § 161 a poskytovatelům zdravotních služeb získat způsobem umožňujícím dálkový přístup na zabezpečeném online rozhraní informace o datu sjednání pojistné smlouvy, doby platnosti této smlouvy a délce trvání sjednaného pojistného období. Tento dálkový přístup ke svému informačnímu systému poskytuje pojišťovna bezplatně. Tento pozměňovací návrh směřuje k vypuštění návrhu na zavedení registru zdravotního pojištění cizinců, který by vedla ČKP, a pro dosažení kýženého účelu se navrhuje povinnost pojišťoven umožnit oprávněným subjektům online ověření existence pojistné smlouvy.

Oba tyto pozměňovací návrhy jsou v systému načteny, a to jako sněmovní dokumenty číslo 2613 a 2614. Podrobná odůvodnění jsou součástí těchto sněmovních dokumentů. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu těchto návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Dále do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kuchař. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kuchař: Děkuji za slovo. Já bych se rád přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Je to sněmovní dokument 2402 a to je vlastně zajištění pojištění cizinců z třetích zemí, nikoliv otevření trhu pro všechny pojišťovny, ale pro dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven. Je to z několika důvodů, ty dva základní uvedu. Je to jistota úhrady pro zdravotnická zařízení, protože jednoznačně jsou to dnes zaručené pojišťovny, které hradí zdravotní péči za české pacienty, hradí za 10 milionů lidí, takže věřím, že zvládnou i těch 30 až 50 tisíc lidí na dlouhodobém pobytu. A druhá věc je, že nechci, aby se zvýšila administrativní zátěž zdravotnických zařízení a lékařů, kteří si budou muset dohledávat cizí pojišťovny mimo režim zdravotních pojišťoven a fakturovat jednotlivé úkony, a budou tak moci v podstatě na dcery vyúčtovávat úplně stejným způsobem jako na jejich matky. To je můj první pozměňovací návrh, který je uveden jako sněmovní dokument 2402, a je samozřejmě podrobně odůvodněn.

Druhý pozměňovací návrh se týká dětí do 18 let, protože sněmovní návrh pracuje s dětmi jenom do 12 měsíců, a tady já samozřejmě nemůžu predikovat, zda se vrátí, nebo nevrátí zákon o azylu ze Senátu s pozměňovacím návrhem na zařazení dětí do 18 let, které by měly být zařazeny do veřejného zdravotního pojištění. Proto si dovolím načíst tento pozměňující návrh, který se týká dětí do 18 let a péče o ně v podstatě v režimu komplexní zdravotní péče taktéž dceřinými společnostmi veřejných zdravotních pojišťoven. Tento dokument je uložen samozřejmě na serveru jako sněmovní dokument číslo 2403 s podrobným odůvodněním.

Děkuji za pozornost a děkuji i za podporu těchto návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji a další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Philipp. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Tom Philipp: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu 2615. Tento pozměňovací návrh jsem v debatě již odůvodnil a má samozřejmě důvodovou zprávu, která je k dispozici v našem systému, takže se domnívám, že už je kolem něj všechno jasno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji a poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo, taky se přihlásím, a ten pozměňovací návrh, sněmovní dokument 2609, který už vlastně, i kolega Janulík řekl, předkládám ho za něho i za paní kolegyni Adámkovou, tři předkladatelé, a jedná se o limity provize distributorů. Je to tam odůvodněno a předávám ty dokumenty zpravodaji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, pane poslanče. Ještě se rozhlížím, jestli někdo se ještě nehlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

A protože nepadly žádné návrhy, které by byly hlasovatelné ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Zároveň, protože to je poslední bod dnešního programu, přerušuji tuto schůzi do zítřka do 9 hodin, kdy začínáme bodem Písemné interpelace. Já vám přeju pěkný zbytek dne a děkuji za spolupráci. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP