Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
42/1919Zákon, jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových1
43/1919Zákon, kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze dne 16. dubna 1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné1
45/1919Nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko, kterým se na Slovensku uherské všeobené kolkové známky berou z oběhu a nařizuje se přechodně, že poplatky, které se posud nahrazovaly kolky, mají bíti placeny hotovými.1
51/1919Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen1
53/1919Nařízení veškerého ministerstva, jímž se zrušuje císařské nařízení ze dne 9. srpna 1915, z. ř. č. 234, o zcizování hospodářských a lesních pozemků.1
54/1919Nařízení veškerého ministerstva o prodloužení lhůty ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým ustanovením ztrávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční.1
55/1919Nařízení veškerého ministerstva o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců již ustanovených.1
56/1919Nařízení ministerstva spravedlnosti o obsazování míst radů a projednávání osobních a disciplinárních záležitostí u vrchního zemského soudu v Praze a obsazování míst u soudů a státních zastupitelstev.1
57/1919Nařízení vlády republiky československé o zákazu převodu pohledávek a úhrad z ciziny do území republiky československé.1
58/1919Vyhláška veškerého ministerstva o úředním listu československého státu1
59/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu cihlářského.1
60/1919Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra a financí, kterým se upravují znalecké poplatky soudních lékařů v řízení nesporném.1
62/1919Nařízení ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sociální péči, kterým se doplňuje a mění nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 sb. z. a n., o ochraně nájemců.1
65/1919Nařízení ministerstva financí o zřízení ústřední státní pokladny republiky Československé v Praze.1
72/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu československé republiky o ceně zdaněného cukru spotřebního.1
74/1919Zákon o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův1
75/1919Zákon, kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé1
76/1919Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. (Novela k obecním zřízením)1
80/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se doplňuje nařízení o příročí.1
83/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se zakazuje vývoz semene řepy cukrovky, polocukrovky a řepy krmné všeho druhu.1

<<123456789>>ISP (příhlásit)