Digitální knihovna | NS RČS 1954-1960

Národní shromáždění republiky Československé
1954-1960

Tisky

1 2 3 4

1 Návrh poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, dr. Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. července 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým
2 Návrh poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, dr. Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. října 1945 č. 106 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění a zákon ze dne 25. října 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým
3 Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění
4 Zpráva dočasného výboru pro projednávání iniciativního návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění a iniciativního návrhu zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění o návrhu poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. července 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění, a nahrazuje zákonem novým (tisk 1)
5 Zpráva dočasného výboru pro projednávání iniciativního návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění a iniciativního návrhu zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění, o návrhu poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Valo, Ziaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret za dne 23. října 1945 č. 106 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění a zákon ze dne 25. října 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým (tisk 2)
6 Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
7 Vládní návrh zákona o vodním hospodářství
8 Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
9 Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1955
10 Vládní návrh zákona o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť
11 Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 ústavy státní závěrečný účet za rok 1953
12 Společná správa výborů kulturního a ústavně-právního k vládnímu nařízení ze dne 19. října 1954 č. 55 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydanému podle § 14 odst. 1 zákona Č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954
13 Zpráva výboru rozpočtového- a hospodářského o vládním návrhu usnesení (tisk 11), jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 ústavy státní závěrečný účet za rok 1953
14 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. prosince 1954 č. 1/1955 Sb., o státní správě ve věcech plavby
15 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. prosince 1954 č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
16 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 24. února 1955 č. 9/1955 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
17 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 24. února 1955 č. 10/1955 Sb., kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům
18 Zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, ústavně právního, zemědělského, kulturního, zdravotního a zahraničního o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1955 (tisk 9)
19 Zpráva výboru ústavně právního a výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955 (tisk 8)
20 Společná zpráva výborů zemědělského, rozpočtového a hospodářského a ústavně právního k vládnínlu návrhu zákona (tisk 7) o vodním hospodářství
21 Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť (tisk 10)
22 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Organisace Spojených národů
23 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromádění republiky Československé k projevu souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, podepsaná ve Varšavě, dne 14. května 1955
24 Společná zpráva výborů zahraničního a ústavně právního o vládním návrhu (tisk 23), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955
25 Společná zpráva výborů zahraničního a ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 22), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Organisace Spojených národů
26 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. března 1955 č. 21/1955 Sb., kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu
27 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. března 1955 č. 22/1955 Sb., o státní dřevařské inspekci
28 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 31. března 1955 č. 23/1955 Sb., o jedech a látkách škodlivých zdraví
29 Vládní návrh zákona o československých lázních a zřídlech
30 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska k vyslovení souhlasu s přístupem Československé republiky k této smlouvě
31 Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 30), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska k vyslovení souhlasu s přístupem Československé republiky k této smlouvě
32 Zpráva výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 29) o československých lázních a zřídlech
33 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládních nařízeních vydaných podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
34 Vládní návrh zákona o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích
35 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládních nařízeních vydaných podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
36 Zpráva výboru zemědělského k vládnímu nařízení ze dne 6. července 1955 č. 38 Sb., o organisaci plemenářské služby, vydanému podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
37 Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 34) o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích
38 Společná zpráva výborů zemědělského a ústavně právního o vládních nařízeních vydaných podle § 15 odst. 1 zákona č, 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
39 Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslance Josefa Pokorného
40 Zpráva výboru zemědělského k vládnímu nařízení ze dne 21. září 1955 č. 50 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, vydanému podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
41 Vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1956
42 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955 č. 57/1955 Sb., kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí
43 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955 č. 58/1955 Sb. o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
44 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955 č. 59/1955 Sb. o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
45 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955 č. 61/1955 Sb. o změně předpisů o rozvodu
46 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955 č. 62/1955 Sb. o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
47 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955 č. 63/1955 Sb. o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
48 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 15. prosince 1955 č. 64/1955 Sb. o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
49 Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 ústavy státní závěrečný účet za rok 1954
50 Zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, zemědělského, ústavně právního, kulturního, zdravotního a zahraničního o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1956 (tisk 41)
51 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu usnesení (tisk 49), jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 ústavy státní závěrečný účet za rok 1954
52 Vládní návrh zákona o státní ochraně přírody
53 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Východní republikou Uruguayskou
54 Zprava výboru zemědělského k vládnímu nařízení ze dne 20. ledna 1956 č. 2 Sb., o organisači lesního hospodářství, vydanému podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
55 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu nařízení ze dne 22. února 1956 č. 8 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání), vydanému podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na r. 1955
56 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu nařízení ze dne 22. února 1956 č. 9 Sb., o dodávce a odběru vývozních investičních celků, vydanému podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
57 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, sjednaná v Praze dne 11. února 1956
58 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 11 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
59 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 12 Sb., o zrušení Jednotného fondu pracujících
60 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 13 Sb., kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
61 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 14 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
62 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 1. června 1956 č. 20 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích
63 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. června 1956 č. 26 Sb., o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů
64 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. června 1956 č. 25 Sb., o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích
65 Vládní návrh zákona o civilním letectví (letecký zákon)
66 Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby poslanců Františka Štefánika, inž. Herberta Ďurkoviče a Pavola Bučáka
66 Návrh poslancov Bacílka, Hodinovej-Spurnej, Valu, Dr Polanského, Žiaka, A. Fialu, Strechaja, Červeného, Lörincza, Prokopovej, Dr Mancu a druhov na vydanie ústavného zákona o slovenských národných orgánoch
67 Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 53), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Východní republikou Uruguayskou
68 Zpráva výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 57), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, sjednaná v Praze dne 11. února 1956
70 Společná zpráva výborů ústavně právního a kulturního k vládnímu návrhu zákona o státní ochraně přírody (tisk 52)
71 Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu poslanců Bacílka, Hodinové-Spurné, Valo, Dr Polanského, Žiaka, A. Fialy, Strechaje, Červeného, Lörincze, Prokopové, Dr Mancy a druhů na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech (tisk 66)
72 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 19. července 1956 č. 30 Sb., o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
73 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 19. července 1956 č. 31 Sb., o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
74 Zpráva výboru zahraničního o provolání Nejvyššího sovětu SSSR ke všem parlamentům světa o odzbrojení
75 Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
76 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
77 Vládní návrh zákona o zkrácení pracovní doby
78 Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 77) o zkrácení pracovní doby
79 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu nařízení ze dne 27. dubna 1956 č. 18 Sb., o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků, vydanému podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé za rok 1955
80 Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 76), kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
81 Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 65) o civilním letectví (letecký zákon)
82 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 20. září 1956 č. 43 Sb., kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
83 Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 20. září 1956 č. 44 Sb., o dokumentaci investiční výstavby
84 Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
85 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení
86 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 75), kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
87 Vládní návrh zákona o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
88 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
89 Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského, ústavně-právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 84) o nemocenském pojištění zaměstnanců
90 Společná zpráva výboru rozpočtového a hospodářského, ústavně právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 85) o sociálním zabezpečení
91 Společná zpráva výborů rozpočtového a hospodářského, ústavně právního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 87) o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení
92 Vládní návrh zákona o prokuratuře
93 Zpráva výboru mandátového o ověření platností volby poslankyně Aleny Bernáškové
94 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.
95 Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)
96 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o organisaci soudů
97 Vládní návrh zákona o organizaci tělesné výchovy
98 Vládní návrh zákona o hospodaření s byty
99 Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 97) o organizaci tělesné výchovy
100 Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského o vládním návrhu zákona (tisk 88), kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem


1 2 3 4


Přihlásit/registrovat se do ISP