Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 1Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění
č. 2Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy SL, členů předsednictva a předsedů výborů SL, členů předsednictva FS, předsedy FS, prvního místopředsedy a místopředsedů FS
č. 3Návrh na volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb (příloha 1); volbu předsedy mandátového a imunitního výboru a členů výboru (příloha 2) ...(příloha 4 - 9)
č. 4Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy SN, členů předsednictva a předsedů výborů SN, členů předsednictva FS, předsedy FS, prvního místopředsedy a místopředsedů FS
č. 5Návrh na: volbu komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb /příloha 1/...
č. 6Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací
č. 7Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o státním vyrovnávacím příspěvku
č. 8Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
č. 9Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do FS
č. 10Návrh na změnu a doplnění návrhu volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy SN, členů předsednictva a předsedů výborů SN, členů předsednictva FS, předsedy FS, prvního místopředsedy a místopředsedů FS /tisk 2/
č. 11Vládní návrh zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
č. 12Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20. května 1990
č. 13Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů
č. 14Vládní návrh zákona o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
č. 15Vládní návrh zákona o zřízení Federálního úřadu pro ochranu ústavy a demokracie
č. 16Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 17Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
č. 18Vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky
č. 19Vládny návrh štátneho záverečného účtu federácie za rok 1989 a prehľad o súhrne štátnych záverečných účtov za ČSFR za rok 1989...
č. 20Návrh volebního řádu k tajné volbě prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 21Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b/ a odst. 6 písm. b/ ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají FS ČSSR texty úmluv a doporučení přijatých na 74. zasedání a 75. zasedání Mezinárodní organizace práce.
č. 22Vládní návrh ústavního zákona kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 23Vládní návrh zákona o tvorbě strategie hospodářského a sociálního rozvoje
č. 24Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí
č. 25Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.
č. 26Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb. a o některých opatřeních k zabezpečení vyřizování přestupků v oboru působnosti ČSFR
č. 27Návrh poslanců na vydání zákona o poslaneckých platech a náležitostech poslanců FS
č. 28Návrh usnesení 5. společné schůze Sněmovny lidu a SN FS České a Slovenské Federativní Republiky
č. 29Návrh Usnesení 5. společné schůze Sněmovny lidu a SN FS České a Slovenské Federativní republiky
č. 30Návrh poslanců FS ČSFR zákona, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb., a zákona č. 164/1990 Sb.
č. 31USNESENÍ FS k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky
č. 32Interpelace poslance Sněmovny lidu Jana Kačera
č. 33USNESENÍ FS k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky
č. 34Společná zpráva výborů ústavně právních, sociálních a kulturních, pro plán a rozpočet a výborů hospodářských SL a SN k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 11)
č. 35Interpelace poslance SN Michala Prokopa ze dne 12. července 1990
č. 36Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
č. 37Interpelace poslance SN Pavla Dostála a poslance Sněmovny lidu Gejzy Adama.
č. 38Návrh poslanců FS zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád
č. 39Interpelace poslance SN Jiřího Svobody Ministrům vlády ČSFR dopravy, financí a životního prostředí /Předseda Federálního výboru pro životní prostředí/
č. 40Návrh hospodářských výborů SL a SN na zřízení stálé zemědělské komise Sněmovny lidu a SN
č. 41Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, pro plán a rozpočet, branných a bezpečnostních, hospodářských, sociálních a kulturních a pro životní prostředí Sněmovny lidu a SN
č. 42Interpelace poslance SL M. Pohanky
č. 43Společná zpráva výborů k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb....
č. 44PŘEDSEDNICTVO FS vyhlašuje úplné znění branného
č. 45Interpelace poslance Sněmovny Lidu Karola Honnera na ministra hospodářství vlády ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. ve věci posouzení Návrhu organizačního uspořádání plynárenství na Slovensku.
č. 46Interpelace poslanců SN Jiřího SKALICKÉHO, Miroslava MACKA, Michala PROKOPA a Drahomíry KOVAŘÍKOVÉ a poslanců Sněmovny lidu Daniela KROUPY, Libora KUDLÁČKA, Jaroslava JUREČKY a Soni TARHOVISKÉ.
č. 47Interpelace poslanců Sněmovny lidu Jindřicha Konečného, Dany Němcové, Ericha Kříže a poslankyně SN Kláry Samkové ze dne 20. 7. 1990
č. 48Interpelace poslance Petra Brodského, Sněmovna národů
č. 49Interpelace poslanců Sněmovny lidu Ericha Kříže a Jindřicha Konečného
č. 50Interpelace ministra vnitra ČSFR ing. Jána Langoše poslancem SN Jánem Mlynárikem ze dne 20. července 1990
č. 51Interpelace místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského poslancem SN Miloslavem Ransdorfem
č. 52Návrh poslankyně FS České a Slovenské Federativní Republiky Vlasty Parkanové zákon kterým se mění devizový zákon č. 162/1989 Sb.
č. 53Návrh poslankyně FS České a Slovenské Federativní Republiky Vlasty Parkanové zákona, kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
č. 54Interpelace ve věci kompetence a koordinace ústředních orgánů státní správy.
č. 55Interpelace ministra dopravy ČSFR J. Nezvala poslankyní SN Klárou Samkovou ze dne 23. července 1990
č. 56Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a protokol k ní, podepsané v Bruselu.
č. 57Interpelace
č. 58Interpelace poslankyně Sněmovny lidu Rút Šormové ze dne 6. 8. 1990
č. 59Vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku
č. 60Interpelace vlády ČSFR poslancem Sněmovny lidu Lubomírem Voleníkem ze dne 17. srpna roku 1990
č. 61Interpelace poslankyně Sněmovny lidu MUDr. Evy Novákové ze dne 14. srpna 1990
č. 62Interpelace poslance Sněmovny lidu Bohuslava Hubálka ze dne 27. července 1990
č. 63Vládní návrh, kterým se předkládají FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. července 1944 ve Washingtonu...
č. 64Návrh poslanců FS ČSFR zákona o úpravě některých majetkových vztahů Církve československé husitské
č. 65Návrh poslanců FS ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb.
č. 66Vládní návrh zákona o dani z příjmů obyvatelstva
č. 67Interpelace ministra vnitra ČSFR ing. Jána Langoše poslankyní SN JUDr. Klárou Samkovou ze dne 6. 8. 1990
č. 68Interpelace ministra vnitra ČSFR ing. Jana Langoše a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera poslankyní SN JUDr. Klárou Samkovou ze dne 6. 8. 1990
č. 69Interpelace ministra národní obrany ČSFR Ing. Miroslava Vacka poslankyní SN JUDr. Klárou Samkovou ze dne 13. 8. 1990
č. 70Interpelace ministra dopravy ČSFR ing. Jiřího Nezvala poslancem SN Zdeňkem Brůžkem ze dne 6. 8. 1990
č. 71Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR na interpelaci poslance SN Petra Brodského (tisk 48)
č. 72Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR na interpelaci poslankyně SN Kláry Samkové (tisk 47)
č. 73Odpověď ministra financí ČSFR, ministra dopravy ČSFR a ministra-předsedy Federálního výboru pro životní prostředí na interpelaci poslance SN Jiřího Svobody (tisk 39)
č. 74Návrh na vydání zákonného opatření předsednictva FS, o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním
č. 75Návrh na vydání zákonného opatření předsednictva FS České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
č. 76Vládní návrh na zákonné opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva FS č. 177/1990 Sb.
č. 77Interpelace předsedy federální vlády, federálního ministra vnitra a ministra zahraničních věcí poslancem SN Pavlem Dostálem ze dne 8. 8. 1990
č. 78Odpověď místopředsedy vlády ČSFR na interpelaci poslanců SN a Sněmovny lidu J. Skalického, M. Macha, M. Prokopa, D. Kovaříkové, D. Kroupy, L. Kudláčka, J. Jurečku a S. Tarhoviské
č. 79Odpověď ministra vlády ČSFR na interpelaci poslance SN Rostislava Senjuka
č. 80Odpověď ministra financí ČSFR na interpelaci poslance SN Rostislava Senjuka
č. 81Odpověď ministra-předsedy pro životní prostředí na interpelaci poslance SN Rostislava Senjuka
č. 82Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Václava Havla na vydání zákonného opatření předsednictva FS o změně názvu Správy ochrany prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.
č. 83Odpověď ministra dopravy ČSFR na interpelaci poslankyně SN paní JUDr. Kláry SAMKOVÉ ze dne 23. 7. 1990 (tisk 55)
č. 84Interpelace ministra financí ČSFR a ministryně vlády ČSFR poslancem SN Michalem Prokopem ze dne 23. 8. 1990
č. 85Návrh prezidenta ČSFR Zákonné opatření předsednictva FS, kterým se mění zákonné opatření předsednictva FS č. 16/1976 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR
č. 86Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 87Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
č. 88Návrh poslanců FS zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
č. 89Interpelace poslance Sněmovny lidu Rudolfa Zukala ministru zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbierovi ze dne 20. srpna 1990
č. 90Odpověď ministra vlády ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci poslance Sněmovny lidu J. Kačera
č. 91Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním.
č. 92Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva FS č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací.
č. 93Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku
č. 94Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera poslanci Pavlem Bratinkou, Danielem Kroupou a Jiřím Skalickým ze dne 24. srpna 1990 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
č. 95Zpráva o přípravě nové ústavy České a Slovenské Federativní Republiky a návrh na vytvoření komise poslanců
č. 96Interpelácia ministra práce a sociálnych vecí a ministra národnej obrany ČSFR poslancom Snemovne národov FZ MUDr. Ladislavom Kvasničkomv zo dňa 1. IX. 1990
č. 97Interpelace poslance Sněmovny lidu Pavla Jégla ze dne 22. srpna 1990
č. 98Interpelácia ministra zahraničných vecí ČSFR Jiřího Dienstbiera poslancom Snemovne ľudu FZ Jurajom Gyimesim.
č. 99Interpelace posl. SL Jana Kačera na ministra vnitra ČSR pana T. Hradílka ve věci nízkého stavu členů SNB a ztráty autority těchto orgánů
č. 100Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci poslance SN Petra Brodského

1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP