(13.50 hodin)
(pokračuje Karel Havlíček)

Nyní dovolte, abych otevřel bod

 

113.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

A prosím, aby se slova opět ujal pan předseda volební komise Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jenom ještě k tomu předchozímu bodu, pro jistotu tedy zopakuji pro organizační oddělení, počítáme jako volební komise s tím, že okamžitě, jakmile skončí tedy ten bod Česká televize, Český rozhlas, že bude připraven a zařazen nebo budeme pokračovat v tomto bodu změny v orgánech, kde skončila rozprava a přistoupíme pak k jednotlivým hlasováním. Děkuji.

A nyní tedy už jsme v otevřeném dalším bodu, Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře. Volíme jednoho člena. Je to první volba, první kolo, protože dne 30. května končí volební období člence Rady ČTK, paní Janě Gáborové. Volební komise tedy s předstihem vyhlásila na poslanecké kluby lhůtu, navrhovateli jsou poslanecké kluby. Lhůta byla do 2. května do 12 hodin. Následně jsme na komisi přijali usnesení per rollam číslo 96 ze stejného dne. V tom usnesení máme pouze jednu nominaci a je to paní Jana Gáborová, která je navržena hnutím ANO.

Pro formu nebo z formálních důvodů ještě uvedu citaci dotčeného zákona č. 517/1992, který v § 4 odst. 2 říká, že stejný člověk nebo stejná radní může mandát opakovat, a to maximálně dvakrát za sebou. Mohou být tedy dvě funkční období opětovně za sebou. Navržená paní Jana Gáborová tuto podmínku splňuje, protože volební období, které jí teď končí, bylo její první, proto splňuje podmínky zákona a může být navržena ještě jednou.

A k usnesení číslo 96, je to tedy jeden návrh - paní Jana Gáborová, navržena hnutím ANO. Volební komise navrhuje volbu tajnou s tím, že zvolené člence započne pětileté funkční období nejdříve dnem 31. května. Jak jsem řekl, navrhujeme volbu tajnou, dvoukolovou.

A nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy k tomuto bodu a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a já tímto otevírám rozpravu. Je někdo, kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo. Tím tedy rozpravu končím.

Závěrečné slovo? Není, čili prosím, předneste, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Budeme hlasovat o tom, že Sněmovna souhlasí v případě volby člena Rady ČTK s provedením volby tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano, děkuji, a já zahajuji hlasování. Kdo je pro tajný způsob hlasování? Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, přihlášeno je 165, pro bylo 129, proti byl 1. Výsledek: přijato. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A prosím tedy o přerušení tohoto bodu k provedení volby a otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano. Přerušujeme bod číslo 113 a přecházíme k bodu 114. Jedná se o

 

114.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta
Nejvyššího kontrolního úřadu

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Moc, prosím o klid, tohle je důležitý bod. Je to viceprezident NKÚ, který zatím rok nebyl obsazen. Myslím, že to je téma i médii sledované, tak ať máte - budu stručný - všechny kompletní informace.

Dne 11. dubna 2022, tedy před rokem, skončil mandát paní viceprezidentce NKÚ Zdeňce Horníkové a Poslanecká sněmovna následně svým usnesením číslo 228 z 12. května, ale 2022, tedy před rokem, zvolila paní Simeonu Zikmundovou kandidátkou na jmenování do funkce viceprezidenta NKÚ. Tady doplňuji, že tu volbu provádí prezident republiky na základě návrhu nás, Poslanecké sněmovny. V minulém období prezident České republiky Miloš Zeman paní Simeonu Zikmundovou do této funkce nejmenoval a ona následně dopisem z letošního 27. dubna, adresovaným paní předsedkyni Poslanecké sněmovny, se vzdala nominace Poslanecké sněmovny. To znamená, ten návrh už nebyl platný, následně tedy volební komise vyhlásila novou lhůtu pro kluby na nové nominace. Ta byla do 5. května do 10 hodin a obdrželi jsme dvě nominace. První je od poslaneckého klubu SPOLU, kolegové navrhují pana Jana Málka, a druhá nominace je od poslaneckého klubu hnutí ANO, který navrhuje našeho kolegu, pana poslance Romana Kubíčka.

Tyto dva návrhy jsme zpracovali do usnesení per rollam číslo 97 z 5. května a takto vám ho předkládáme. Jsou tedy dva návrhy, v abecedním pořadí: Roman Kubíček za hnutí ANO a Jan Málek za poslanecký klub SPOLU.

Za druhé, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, i zde navrhuje komise volbu tajnou.

Za třetí, a to je ten rozdíl, ten detail, zvolenému kandidátu na jmenování do funkce viceprezidenta NKÚ započne devítileté funkční období nejdříve dnem jmenování prezidentem České republiky.

I zde, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a následně o hlasování o způsobu volby - tajně.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, tím pádem rozpravu končím.

Závěrečné slovo? Nikoliv, tak vás poprosím, abyste nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím o hlasování, že Sněmovna souhlasí s tajnou volbou o viceprezidentovi NKÚ.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano, hlasujeme o tajné volbě viceprezidenta NKÚ.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 166, pro bylo 132, proti 2. Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím o přerušení i tohoto bodu a můžeme se odebrat k provedení tajné volby. Máme pouze dva lístky, takže stanovuji pouze 9 minut. Do 14.05 budou volební místnosti otevřeny a výsledky oznámím v 15 hodin při pokračování odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a já tímto přerušuji schůzi do 15 hodin. Jenom podotýkám, že organizační výbor zasedne 10 minut po ukončení. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 13.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP