Digitální knihovna | NS RČS 1920-1925, Senát

Národní shromáždění republiky Československé
1920-1925

Senát

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje počet členů předsednictva senátu.
2 Návrh dr B. Franty ve příčině převzetí agend zemských samosprávných sborů vládou.
3 Návrh V. Ševčíka, Fr. Valouška a J. Kadlčáka na zabezpečení výživy obyvatelstva Československé republiky z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a pozvolné uvolnění obchodu se všemi životními potřebami
4 netištěno.
5 netištěno.
6 netištěno.
7 Návrh R. Pánka na změnu zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 214 Sb. z. a n., o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.
8 Dotaz Jos. M. Kadlčáka a Fr. Valouška na ministra vyučování Habrmana stran zadržování výslužného učitelům v Československé republice.
9 Dotaz J. Rozkošného a V. Sehnala na ministra veřejných prací v příčině dodání uhlí a benzinu na mlácení obilí.
10 Dotaz Em. Trčky, Jana Kotrby a Jos. Thoře na min. veřejných prací, v příčině přídělu uhlí živnostníkům pekařským na otop pecí k výrobě chleba.
11 Dotaz Em. B. Trčky, Jana Kotrby a Jos. Thoře na min. pro zásobování lidu v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky.
12 Dotaz Jana Kotrby, Em. Trčky a Jos. Thoře na min. veřejných prací, v příčině přídělu uhlí drožďárnám.
13 Dotaz Vinc. Ševčíka, Jur. Dúrčanského a Fr. Šabaty na ministerského předsedu o neprovádění melioračního zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z roku 1920.
14 Dotaz Otm. Hrejsy k ministru zásobování v záležitosti třídního zásobování
15 netištěno.
16 netištěno.
17 Návrh R. Č. Šachla a Šabaty na zabezpečení dostatečného přídělu benzinu pro příští výmlat sklizně a nutných hospodářských výkonů pro pohon strojů, řezaček, šrotovníků atd. jakož i potřebného přídělu petroleje k zimnímu období, dosud silně postrádaného.
18 Interpelace Ant. Svěceného na min. soc. péče dr Lva Wintra a veřejného zdravotnictví dr V. Šrobára v záležitosti ústavu pro rekonvalescenty v Tuchoměřicích.
19 Návrh dr Witta, Filipinského a Měchury na úpravu výroby a prodeje cementu a vápna.
20 Návrh K. Sáblíka, O. Hrejsy a J., Hyrše na úpravu hospodaření příští sklizní obilí a brambor.
21 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se rozšiřuje počet členů předsednictva senátu (tisk 1).
22 Interpelace Löwa, Bartha a dr Hellera na veškeré ministerstvo stran provedení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n.
23 Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva uzavřená v Brně dne 7. června 1920 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin.
24 Návrh Luksche, Fritsche a Zulegera na národnostní rozdělení pozemkového úřadu.
25 Návrh Luksche, Fritsche a Zulegera na zrušení státního hospodaření obilím a ostatními zemědělskými výrobky.
26 Návrh dr Ledebura a dr Spiegela na vypracování návrhu na sestoupení obou sněmoven Národního shromáždění, zastavení nynějších ústavních zákonů atd. ústavním výborem.
27 Návrh Luksche, Fritsche a Zulegera na repatriaci válečných zajatců.
28 Návrh Luksche. Fritsche a Zulegera na zřízení zemědělského oddělení na němec. technice v Brně.
29 Naléhavá interpelace dr B. Franty a Jos. Žďárského na vládu o plebiscitu na Těšínsku.
30 Návrh Šachla a Šabaty na zrušení nařízení o mlecím zřízení a mlecích listech
31 Naléhavá interpelace Jelinka a dr Spiegela k vládě Československé republiky stran předložení mírových smluv atd.
32 Návrh dr Witta, Cingra a Špery na zahájení přípravných prací ku převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší reformní reálné gymnasium.
33 Interpelace dr Naegle, Hilgenreinera. dr Mayra-Hartinga a dr Spiegela na min. školství a nár. osvěty a na min. vnitra v záležitosti zkrácení německé universitní kliniky dětské v českém zemském nalezinci.
34 Interpelace dr Ledebura-Wicheln na min. pro zásobování lidu. týkající se zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové
35 Interpelace dr Mayra-Hartinga a dr Ledebura-Wicheln podaná na celou vládu ve schůzi senátu dne 16. června 1920 o povolávání německých úředníků do ústředních státních úřadů
36 Návrh dr Naegle a dr Spiegela na zrušení zákona ze dne 19. února 1920, č 135 Sb z. a n. týkající se poměru pražských universit.
37 Interpelace dr Mayra-Hartinga a Hartla na min. zahraničních záležitostí podaná v zasedání senátu dne 16. června 1920 o náhradě škody občanům československým, před válkou v cizině usedlým.
38 lnterpelace Šachla a Šabaty na min. zemědělství v příčině dodávání umělých hnojiv pro zemědělskou výrobu
39 Naléhavá interpelace V. Zavadila na vládu v záležitosti kolodějského zámku
40 Návrh Koušy. dr Soukupa a Svěceného na modifikaci nouzových bytových zákonů
41 Návrh dr Witta a Filipinského na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhovací
42 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 21) o úřadu pro zahraniční obchod.
43 Návrh dr E. M. Herzigové. dr Naegle a Hartla. aby byl zřízen výbor pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu
44 Interpelace dr Wiechowskiho. dr Hellera a Linka na mn. školství a národní osvěty a vnitra o zkrácení německé universitní dětské kliniky v českém zemském nalezinci.
45 Interpelace dr Mayra-Hartinga a dr Ledebura-Wicheln na min. vnitra, podaná ve schůzi senátu dne 16. června 1920 a týkající se schůze komunistů na Staroměstském náměstí dne 12. června 1920.
46 Naléhavá interpelace dr Naegle. dr Hilgenreinera. dr Mayra-Hartinga a dr Spiegela, týkající se užívání jazyka zemské správy politické v Praze ve styku s něm vysokými školami.
47 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 28) o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a o čtvrté státní půjčce republiky Československé.
48 Interpelace dr Witta. Měchury a Časného na vládu v záležitosti zabraňování poklesu cen a zastavování výroby se strany továrníků a z toho vznikající nezaměstnanosti dělnictva
49 Interpelace Dom. Löwa a dr Hellera na min. vnitra, týkající se vypovězení úředníka odborové organizace. jako obtížného cizince, okresním hejtmanem dr Sommrem v Teplé.
50 Návrh Heckera a Reyzla ve věci péče o nezaměstnané.
51 Interpelace E. Spiese na min. obchodu ve věci vyplácení pohledávek založených u poštovní spořitelny, vkladů a rent v plné měně československé, poštovní spořitelnou ve Vídni.
52 Interpelácia Jána Duchaja na ministra peňažníctva ohľadom nedoručovania zásielok, milodarov z Ameriky na Slovensko a zadržovania poslaných peňazí z Ameriky skrze tunajšie banky.
53 Zpráva výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu zákona o úřadu pro zahraniční obchod (tisk 42)..
54 Návrh Roberta Meissnera, týkající se zrušení státního hospodaření zemědělskými produkty, zřízení jednotného způsobu vymílání a příslušejícího zvýšení výroby
55 Naléhavá interpelace dr Hellera, Niessnera a Jarolima na min. vnitra týkající se složení Zemské správní komise pro Čechy
56 Naléhavá interpelace Hartla na ministerského předsedu, ministra financi a ministra obchodu stran uspokojení československých věřitelů dřívější Rakousko-uherské vojenské správy.
57 Interpelace dr Vettera-Lilie na min. předsedu a min. financí, stran loterních půjček rakouské společnosti Červeného kříže, nalézající se v likvidaci.
58 Pilná interpelace W. Lorenze a Dominika Löwa na min. pro zásobování lidu, týkající se zásobení německých okresů v západních Čechách a to: Aše, Chebu. Falknova, Lokte, Kraslice, Jáchymova, Karlových Varů, Nýdku
59 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a o čtvrté státní půjčce republiky Československé (tisk 47).
60 Interpelace dr Stojana na min. financí dr Engliše ohledně zásilek amerických.
61 Interpelace dr Stojana na min. financí dr Engliše, ohledně zadržených peněz při okolkování.
62 Interpelace dr Witta na min. spravedlnosti v záležitosti prakse rakouských soudů při soudním vyrovnání.
63 Interpelace dr Mayra-Hartinga a dr Spiegela na min. vnitra, týkající se složení nového zemského správního výboru pro Čechy.
64 Interpelace Cífky na min. vnitra, ohledně prováděcích nařízení k zákonům ze dne 17. prosince 1919 o úpravě právních a hmotných poměrů obecních a okresních zřízenců.
65 Interpelace Linka a dr Hellera na všechna ministerstva týkající se přenechání kasáren městům, k odstranění bytové nouze.
66 Interpelace dr. Karasa. Šabaty. Šachla a dr Procházky na min. školství a národní osvěty ohledně násilného zabírání církevního majetku.
67 Interpelace dr Karasa, Šabaty. Šachla a dr Procházky na min. vnitra ohledně násilného zabírání církevního majetku
68 Interpelace Josefa Klečáka na min. školství a národní osvěty o nákladech na učitelské sily při pokračovacích kursech na školách občanských
69 Návrh dr Fáčka na zrušení zákona z 25 června 1919, č. 370 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432.
70 Návrh dr Fáčka na revisi minimálních cen předmětů podrobených dani přepychové podle zákona ze dne 11 prosince 1919, čís 658 Sb. z. a n
71 Naléhavá interpelace Jelinka a Luksche na min. vnitra, týkající se anulování obecních voleb v Jihlavě
72 Návrh Erdmanna Spiese. Zulegera. Knesche, dr Naegle a Lipperta, týkající se zřízení německé zvěrolékařské fakulty
73 Naléhavá interpelace Reyzla, dr Hellera a Niessnera na min. vnitra stran provádění volebního řádu do obcí.
74 Návrh Luksche stran přikázání pozemků pro kolonisační účely vyžádaných.
75 Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Em. B. Trčky, Jana Kotrby, Jos. Thoře v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky (tisk 11)
76 Interpelace dr Hilgenreinera, dr Naegle, Zulegera a Hartla na min. školství a národní osvěty o hromadném uzavírání německých škol a školních tříd v Čechách.
77 Zpráva Stálého výboru o vládním návrhu (tisk 23), aby schválena byla smlouva, uzavřená v Brně dne 7. června 1920 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a o ochraně menšin (s přílohou).
78 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 22), kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, čís. 112 ř. z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů
79 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 220), kterým se mění lhůta,stanovená v § 18. zákona o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou ze dne 6 února 1920, čís. 114 Sb. z. a n.
80 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 221) o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bodě 4 zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. z. a n.
81 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 287), jimž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti.
82 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 288) o mimořádné výpomoc vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís 142 Sb. z a n - pak patentálním invalidům a osobám, požívajícím pouze darů z milosti
83 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 289) o mimořádné výpomocí státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.
84 Interpelace Jos. Thoře, Em. B. Trčky a Jana Kotrby na min. zemědělství v příčině přídělu dříví dřevo obrábějícím živnostníkům.
85 Interpelace Václ. Sehnala a Ot. Hrejsy na min. financí stran neoprávněného postupu berních správ při přípravných pracech pro daň z majetku a přírůstku majetku.
86 Návrh dr Frant. Krejčího na vyloučení theologické fakulty ze svazku universit.
87 Interpelace Kroihera a Hrejsy na min. školství a národní osvěty v záležitosti provedení zákona a resolucí usnesených Národním shromážděním dne 9. dubna 1920 o zvýšení kongruy, o drahotním a nákupním příspěvku.
88 Interpelace dr Fr. Veselého a Václava Klofáče k veškeré vládě a zejména k min. zemědělství a k min. školství a národní osvěty o zabrání statků rodiny Habsburské a upravení právních poměrů na velkostatku Konopišti.
89 Naléhavá interpelace Šachla a Šabaty na vládu stran rychlého propuštění vojínů zemědělců a zemědělských dělníků ku pracím žňovým.
90 Interpelace O. Hrejsy k min. financí ohledně zařadění soudního okresu vizovského na Moravě do II. obvodu podle tabulek Brdlíkových.
91 Návrh dr Frant. Krejčího o změně vládního nařízení ze dne 18 září 1919 o provádění zákona o fakultativním pohřbívání ohněm z r. 1919, č. 180 Sb. z. a n.
92 Interpelace dr Stojana, dr Reyla, Ševčíka a Valouška na ministerstvo školství a nár. osvěty a ministerstvo financí ohledně výplaty kongruy s přídavky.
93 Naléhavá interpelace Niessnera, dr Wiechowskiho a dr. K. Hellera na min. školství a národní osvěty ve věci zrušení německých středních škol v Prostějově, Hranicích a v Břeclavě
94 Naléhavá interpelace Niessnera. dr Hellera a Kiesewettera na min. předsedu stran zacházení se senátory a poslanci při vyšetřující komisi v Jihlavě.
95 Návrh Filipínského na zřízení zastávky dělnických vlaků mezi Adamovem a Blanskem na trati Brno-Česká Třebová.
96 Interpelácia Václ. Chlumeckého a Zimáka na min. železníc ohľadne zriadenia robotníckych vlakov na trati Zvolen-Červená Skala, medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou, taktiež aj medzi Podbrezovou a Polhorou.
97 Návrh Filipínského a dr Witta na zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota na trati Brno-Česká Třebová.
98 Interpelace dr Jaroslava Brabce na min. předsedu, min. vnitra a min. zásobování ohledně zřízení sboru pro občanskou kontrolu pro velká střediska průmyslová.
99 Návrh Jos. Koušy, aby finanční ministerstvo dalo potřebné prostředky ke stavbě obytných domů podnikané obcemi a obecně prospěšnými stavebními družstvy.
100 Návrh dr Witta a Filipínského na vydání zákona o revisi vojenského hospodářství a jeho organizace v republice Československé.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Přihlásit/registrovat se do ISP