Digitální knihovna

Národní shromáždění Československé socialistické republiky
1964 - 1968


Tisky

1   2   3

č. 1Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
č. 2Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
č. 3Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění
č. 4Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1963
č. 5Vládní návrh zákona o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
č. 6Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se stanoví výjimka z ustanovení § 43 lesního zákona
č. 7Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
č. 8Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách
č. 9Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně
č. 10Návrh předsednictva Národního shromáždění na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
č. 11Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů (tisk 4 - P)
č. 12Návrh předsednictva Národního shromáždění na usnesení o zásadách dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
č. 13Zpráva výboru ústavně právního k návrhu předsednictva Národního shromáždění (tisk 10) na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
č. 14Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
č. 15Vládní návrh zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
č. 16Vládní návrh zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
č. 17Vládní návrh zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
č. 18Vládní návrh zákona o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresivních náhradách)
č. 19Vládní návrh zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
č. 20Vládní návrh zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
č. 21Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
č. 22Společná zpráva výborů zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 17) o odškodňování pracovních úrazů a nemocí povolání
č. 23Vládní návrh zákona, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
č. 24Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
č. 25Vládní návrh zákona o cestovních dokladech
č. 26Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 5 - P), kterým se předkládají Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu změny článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace pojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 199/XVIII. A a B
č. 27Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky
č. 28Společná zpráva výborů kulturního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 19) o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
č. 29Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet, kulturního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 20) o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
č. 30Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o civilním řízení soudním, podepsaná v Haagu dne 1. března 1954
č. 31Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
č. 32Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 29. listopadu 1961, č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
č. 33Vládní návrh zákona, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví
č. 34Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody
č. 35Vládní návrh zákona o Sboru národní bezpečnosti
č. 36Vládní návrh zákona o prokuratuře
č. 37Návrh poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákona o některých změnách v nemocenském pojištění
č. 38Společná zpráva výborů ústavně právního a zahraničního k vládnímu návrhu zákona (tisk 24) o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
č. 39Společná zpráva výborů ústavně právního a zahraničního k vládnímu návrhu zákona (tisk 25) o cestovních dokladech
č. 40Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 15. prosince 1950
č. 41Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1964
č. 42NETIŠTĚNO
č. 43Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 31), kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
č. 44Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 32), kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
č. 45Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 33), kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví
č. 46Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 34) o výkonu trestu odnětí svobody
č. 47Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 35) o Sboru národní bezpečnosti
č. 48Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 36) o prokuratuře
č. 49Společná zpráva výborů ústavně právního a průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu k vládnímu návrhu zákona (tisk 23), kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
č. 50Společná zpráva všech výborů Národního shromáždění k návrhu zákoníku práce, předloženému poslanci Zupkou, Pastyříkem, Kozelkou, Paškem, Mátlem a Závětou
č. 51Vládní návrh zákona o Československé tiskové kanceláři
č. 52Vládní návrh zákona o péči o zdraví lidu
č. 53Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 30), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o civilním řízení soudním, podepsaná v Haagu dne 1. března 1954
č. 54Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 40), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 15. prosince 1950
č. 55Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o změně Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin v Ústřední správu uranového průmyslu
č. 56Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
č. 57Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsaná ve Varšavě dne 17. května 1965
č. 58Společná zpráva výborů kulturního, zahraničního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 51) o Československé tiskové kanceláři
č. 59Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opaření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků
č. 60Vládní návrh zákona o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci
č. 61Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi
č. 62Vládní návrh zákona o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
č. 63Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži
č. 64Vládní návrh zákona o Státní bance československé
č. 65Vládní návrh zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
č. 66Společná zpráva, výborů ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, zemědělského, kulturního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu (tisk 52)
č. 67Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966
č. 68Společná zpráva výborů ústavně právního, zemědělského a zdravotního k vládnímu návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků (tisk 65)
č. 69Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
č. 70Vládní návrh zákona o vysokých školách
č. 71NETIŠTĚNO
č. 72Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
č. 73Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního a zdravotního k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách (tisk 70)
č. 74Návrh Slovenskej národnej rady na vydanie zákona o osobnom vlastníctve bytov
č. 75Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu změna článku 109 odst. 1 Charty Organizace spojených národů obsažená v rezoluci 2101/XX. Valného shromáždění Organizace spojených národů
č. 76Vládní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
č. 77Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu změna článku 109 odst. 1 Charty Organizace spojených národů obsažená v rezoluci 2101/XX. Valného shromáždění Organizace spojených národů
č. 78Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k žádosti poslance NS Emila Chlebce o zproštění funkce poslance Národního shromáždění
č. 79Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů
č. 80Vládní návrh usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1965
č. 81Společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet a pro investiční výstavbu a stavebnictví k návrhu Slovenské národní rady na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům (tisk 74)
č. 82Společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro investiční výstavbu a stavebnictví a zemědělského k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk 76)
č. 83Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválená Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 21. listopadu 1947
č. 84Návrh výboru ústavně právního, aby Národní shromáždění přijalo usnesení ke zprávě o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu
č. 85Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
č. 86Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 15/1965 Sb. o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
č. 87Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k návrhům ministra spravedlnosti a ústředního výboru Národní fronty na některé změny ve volbách soudců podle zákona č. 36/1964 Sb.
č. 88Vládní návrh, kterým se Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky předkládá k vyslovení souhlasu podle čl. 42 Ústavy Dodatková úmluva k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích z 25. února 1961 týkající se odpovědnosti železnice za usmrcení a zranění cestujících, sjednaná v Bernu dne 26. února 1966
č. 89Vládní návrh zákona o pojišťovnictví
č. 90Vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
č. 91Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 83), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválená Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 21. listopadu 1947
č. 92Zpráva předsedy Národního shromáždění o opatření předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu (tisk 88), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu podle čl. 42 Ústavy Dodatková úmluva k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích z 25. února 1961 týkající se odpovědnosti železnice za usmrcení a zranění cestujících, sjednaná v Bernu dne 26. února 1966
č. 93Vládní návrh zákona o soudních poplatcích
č. 94Návrh výboru ústavně právního a výboru kulturního na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
č. 95Společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky (tisk 90)
č. 96Společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet a zemědělského k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví (tisk 89)
č. 97Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, přijatá XX. Valným shromážděním organizace spojených národů dne 21. prosince 1960
č. 98Vládní návrh zákona o některých důsledcích zanedbávání péče o děti
č. 99Společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona o soudních poplatcích (tisk 93)
č. 100Vládní návrh zákona o zemědělské dani

1   2   3


Přihlásit/registrovat se do ISP