Digitální knihovna

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé
1945 - 1946


Tisky


1  2  3  4  5

č. 1 Interpelace poslanců M. Sedláka; dr Jos. Veverky, dr Maiwalda a Evžena Erbana na pana ministra vnitra a ministra financí o používání ustanovení platového zákona čís.103/1926 Sb. z. a n. pro zaměstnance přijaté v mimořádných poměrech při přejímání pohraničí do státní suverenity československé.
č. 2 (Netištěno).
č. 3 (Netištěno).
č. 4 Vládny návrh ústavného zákona o Zakarpatskej Ukrajine a úprava štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík.
č. 5 Vládní návrh zákona o konfiskaci a vyvlastnění majetku některých osob a o jeho přídělu.
č. 6 Vládní návrh zákona o omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
č. 7 Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.
č. 8 Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
č. 9 Interpelace poslance Cíglera ministru vnitřního obchodu ve věci zásobovací situace v textilním zboží.
č. 10 Interpelace poslanců F. Zeminové, dra Uhlíře, V. Mikuláše, F. Křepely a B. Urbánka vládě republiky Československé ve věci majetku bývalého řádu německých rytířů.
č. 11 Interpelace poslanců dra Neumana, F. Zeminové, dr Horákové a O. Hory ministru ochrany práce a sociální péče ve věci organisace sociální péče o mládež.
č. 12 Vládní návrh zákona, jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
č. 13 Vládní návrh zákona o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.
č. 14 Interpelace poslanců Tymeše, Podhorského a Skaunice ministru vnitřního obchodu o kontingentu pro výdej textilií.
č. 15 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 7) o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.
č. 16 Zpráva ústavně právního a zahraničního výboru o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 4) o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se Svazem sovětských socialistických republik.
č. 17 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 13) o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména.
č. 18 Interpelace poslanců Jarmily Uhlířově, F. Zeminové, Jaromíry Žáčkové-Batkové, dr Uhlíře, B. Urbánka a F. Křepely ministru školství a ministru vnitra ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku.
č. 19 Interpelace poslance Ing. Aloise Janáčka ministrům národní obrany, zdravotnictví a spravedlnosti ve věci zemské léčebny pro duševně a nervově choré v Jihlavě.
č. 20 Interpelace poslance dr Oldřicha Johna vládě republiky Československé ve věci zaopatření pozůstalých po obětech nacismu.
č. 21 Vládní návrh zákona o hromadném poručenství.
č. 22 Vládní návrh zákona o zvýšení státních starobních podpor.
č. 23 Vládní návrh zákona o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
č. 24 Vládní návrh zákona o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
č. 25 Vládní návrh zákona o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění.
č. 26 Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
č. 27 Vládní návrh zákona o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
č. 28 Vládní návrh zákona o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
č. 29 Vládní návrh zákona o řízení ve sporech rodový původ.
č. 30 Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 22) o zvýšení státních starobních podpor.
č. 31 Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tlač 24) o jednorázových prídavkoch k dôchodom z verejnoprávneho sociálneho poistenia.
č. 32 Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 28) o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.
č. 33 Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 23) o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.
č. 34 Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 25) o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění.
č. 35 Vládní návrh, kterým se předkládají Prozatímnímu Národnímu shromáždění k projednání a ratifikaci Dohody o Mezinárodním měnovém fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, vypracované v červenci r. 1944 v Bretton Woods, USA. Předkládá se původní znění anglické s prozatímním českým překladem. Návrh schvalovacího usnesení.
č. 36 Vládní návrh zákona o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách.
č. 37 Vládní návrh zákona o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání.
č. 38 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 27) o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
č. 39 Návrh poslance Lad. Cíglera a soudruhů na změnu zákona ze dne 11. 7. 194 č. 154 Sb. z. a n. o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích).
č. 40 Interpelace poslance Josefa Peňáze na ministra zemědělství ve věci přídělu textilií zemědělcům, pěstitelům lnu.
č. 41 Interpelace poslance Dr Jiřího Hájka panu ministru ochrany práce a sociální péče ve věci vyživovacího příspěvku rodinám osob povolaných k činné vojenské službě.
č. 42 Interpelace poslance Ladislava Cíglera ministrům vnitřního obchodu a průmyslu ve věci vadné organisace distribuce textiliemi a uvolněni těchto výrobků.
č. 43 Interpelace poslance Stan. Malečka panu ministru ochrany práce a sociální péče ve věci osnovy vládního nařízení o odčinění křivd, způsobených za německé okupace českému pracujícímu dorostu a ve věci učňovského zákona.
č. 44 Interpelace poslanců Viléma Pavlíka, Bohumila holka, Josefa Polomského a Julia Klimka ministru zahraničí a ministru vnitra ve věci odsunu z Těšínska polských příslušníků, neoprávněně se na tomto území zdržujících.
č. 45 Interpelace poslanců Emila Vojance, Antonína Fránka, Bedřicha Kostelky, Bohumila Váni, Františka Štambachra, Josefa Polomského a J. Šmehlíka ministru národní obrany ve věci civilních zaměstnanců vojenské správy v Brně.
č. 46 Interpelace. poslance Františka Štambachra pánům ministrům národní obrany a zemědělství ve věci zabavení a přídělu koní v území válečných operací.
č. 47 Interpelace poslance ing. Jaromíra Kafky ministrům ochrany práče a sociální péče, zemědělství a zdravotnictví ve věci sociálního pojištění.
č. 48 Interpelace poslanců Hladkého, Kaplana a Konopy panu ministru ochrany práce a sociální péče ve věci výplaty hornických mezd.
č. 49 Vládní návrh zákona o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu.
č. 50 Interpelace poslanců Fr. Zeminové, dr Aug. Šípa, J. Děda a Jul. Fürtha pánům ministrům financí, zemědělství, dopravy a národní obrany ve věci nacisty násilně vyklizených a poškozených obcí okresu rokycanského.
č. 51 Interpelace posl. Fr. Křepely, Fr. Klátila, kpt. Ant. Bartoše, O. Hory ministru národní obrany ve věci vojenských zběhů z československé armády.
č. 52 Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 35) na ratifikaci Dohod o Mezinárodním měnovým fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, vypracovaný v červenci roku 1944 měnovou a finanční konferencí Spojených národů v Bretton Woods, U.S.A.
č. 53 Interpelace poslanců dr Gustava Loubala, Jaromíry Žáčkové-Batkové, Františka Langra, Štěpána Kobylky, ministru školství ve věci zřízení vysoké školy hudební v Brně.
č. 54 Interpelace poslanců Jaromíry Žáčkové-Batkové, Jarmily Uhlířové, Františka Langra, dr Gustava Loubala, Frant. Jedličky a Stanislava Nováka ministrům pro průmysl a pro vnitřní obchod ve věci zvýšení kontingentu textilního zboží a obuvi válečnými událostmi těžce postiženému politickému okresu vyškovskému.
č. 55 Interpelace poslance Viléma Pavlíka panu ministru zahraničí, ministru vnitra a ministru ochrany práce a sociální péče ve věci našich kra:Janů z Ratibořska, Hlubčicka a Kozelska.
č. 56 Interpelace poslanců dr Neumana, dr Buriana, Loubala, J. Uhlířové, dr Hobzy ministru dopravy ve věci urychleného vybudování dráhy Brno-Jindř. Hradec-Třeboň-Čes. Budějovice.
č. 57 Interpelace post. Fr. Křepely, Jana Děda, Karla Zemana, Jul. Fürtha a dr inž. Ješe vládě republiky Československé ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací.
č. 58 Interpelace poslanců Litery, Vály a Weilanda ministru zásobování ve věci zvláštních přídělů různých potravin pro děti a mladistvé do 18 let.
č. 59 Interpelace poslanců dr Neumana, Wünsche, Tichoty a Vandrovce ministru ochrany práce a sociální péče ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků.
č. 60 Interpelace poslanců Bruknera, Chomutovského, Plojhara, Hořínka a Váni ministru průmyslu a ministru ochrany práce a sociální péče ve věci zrušeni t. zv. obecních kováren.
č. 61 Interpelace poslanců dra Hobzy, J. Uhlířově, doc. dra Krajiny a dra Loubala, předsednictvu vlády republiky Československé o účelném hospodaření palivovým dřívím.
č. 62 Interpelace poslanců Křepely, Děda, Zemana, Přeučila, dr inž. Kameníčka a dra inž. Ješe ministru financí ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů.
č. 63 Interpelace poslance Vaška a Vaverky vládě republiky Československé ve věci sjednocení organisací Tělesné výchovy.
č. 64 Interpelace poslance dr Bunži, dr Řehulky, Kostelky, dr Chytila na ministra spravedlnosti ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy.
č. 65 Vládní návrh zákona o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci.
č. 66 Zpráva výboru ústavně právního o vládním návrhu zákona (tisk 12) jímž se doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
č. 67 Vládní návrh zákona o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů.
č. 68 Vládní návrh zákona o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
č. 69 Vládní návrh zákona o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
č. 70 Interpelace poslanců Tymeše, Skaunice a Podborského ministru spravedlnosti o uznání sňatků snoubenek popravených vězňů a o legitimaci jejich nemanželských dítek.
č. 71 Vládní návrh zákona o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
č. 72 Interpelace poslanců dr Kácla, dr Haviara, dr Moravce, Hroboňové a dr Bureše ministru dopravy a ministru zdravotnictví ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání.
č. 73 Návrh poslance Pavla Sajala a soudruhů na změnu některých ustanovení o všeobecné dani výdělkové.
č. 74 Interpelace poslanců Jana Děda, ing. dr Štěpána Ješe, dra Karla Kácla, ing. dr Vladimíra Kameníčka a dra Gustava Buriana ministru financí ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46.
č. 75 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 68) o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
č. 76 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 69) o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
č. 77 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 8), jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
č. 78 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 21) o hromadném poručenství.
č. 79 Zprava výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 29) o řízení ve sporech o rodový původ.
č. 80 Interpelace poslanců Jarmily Uhlířově, dr L. Hobzy, Jar. Žáčkové-Batkové, dr Gustava Loubala a Boh. Urbánka ministru vnitra a ministru informací ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě.
č. 81 Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 36) o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách.
č. 82 Interpelace poslanců Zeminové, Mikuláše, dr Neumana, dr Buriana vládě republiky Československé ve věci znovuvybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty.
č. 83 Interpelace poslance Weilanda ministru školství a osvěty ve věci platů reaktivovaných a nově ustanovených učitelů.
č. 84 poslance Sajala, inž. Kafky a Sedláka vládě republiky Československé ve věci měnového dekretu.
č. 85 Interpelace poslance dr Kratochvíla ministru školství a osvěty ve věci osnovy zákona na zřízení "Studentského majetku" a návrhu zákona "O státním studijním stipendiu".
č. 86 Interpelace poslance Kubáta ministru vnitřního obchodu ve věci platnosti posledních protektorátních lístků na oděv.
č. 87 Interpelace poslanců dr Loubala, Langra, Žáčkové-Batkové, Uhlířové, Jedličky, ministru průmyslu ve věci pomoci brněnskému textilnímu průmyslu.
č. 88 Interpelace poslance P. Sajala ministru vnitra a ministru dopravy o opatření náhradní budovy pro Ústřední svaz čs. řemesla v souvislosti s přesídlením Prozatímního Národního shromáždění republiky Československé.
č. 89 Interpelace poslanců Zeminové a dr Krajiny ministru informací a ministru vnitra o výsledku vyšetřování o příčinách požáru ve filmových atelierech v Hostivaři.
č. 90 Vládní návrh zákona o plnění závazků z pojistných smluv znějících na říšské marky.
č. 91 Vládní návrh zákona o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů.
č. 92 Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
č. 93 Návrh poslance Dra Zdeňka Pešky a soudruhů na vydání ústavního zákona, kterým se upravují a mění některá ustanovení ústavní listiny a jiných zákonů o Národním shromáždění.
č. 94 Správa výboru imunitného o žiadosti Okresného súdu v Spišskej Sobote za súhlas s trestným stíhaním poslanca Oskara Jeleňa.
č. 95 Vládní návrh zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
č. 96 Vládní návrh, kterým se předkládají Prozatímnímu Národnímu shromáždění ke schválení Stanovy Potravinové a zemědělské organisace spojených národů, schválené vládou dne 25. září 1945 a podepsané na základě plné moci pana presidenta čs. delegátem v Quebecu dne 16. X. 1945. Návrh schvalovacího usnesení.
č. 97 Zpráva výboru ústavně-právního a obchodu o vládním návrhu zákona (tisk 26), kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
č. 98 Interpelace poslanců dr Uhlíře, Urbánka a Fr. Křepely vládě republiky Československé o poměrech na Těšínsku.
č. 99 Interpelace poslanců Hory, dr Horákově, Čížka, dr Kácla, Žáčkové-Batkové ministru ochrany práce a soc. péče ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci".
č. 100 Interpelace poslance Pavlíka ministru dopravy ve věci vyplácení odpočivných a zaopatřovacích platů pensistům a vdovám na Těšínsku.

1  2  3  4  5


Přihlásit/registrovat se do ISP