1 2 3 4 5 6

Jednání léta 1587.

Úvod

53. 1. ledna 1587. Jan Vchynský Vilímovi z Rožmberka v příčině purkrabského úřadu Karlštejnského

54. 2. ledna 1587. Jan Vchynský Vilímovi z Rožmberka děkuje za jeho přímluvy

55. Na hradě Pražském 3. ledna 1587. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka, aby k poradě do Prahy přijel

56. 20. ledna 1587 praes. Konšelé městečka Trhového Štěpánova komoře české, že berní odvedli

57. Na hradě Pražském 21. ledna 1587. Úředníci a soudcové zemští jmenují komisaře k urovnání rozepře o meze kr. Českého a markr. Moravského

58. Na hradě Pražském 23. ledna 1587. Komora česká Kutnohorským, aby k vybírání sbírky osoby navrhli

59. Ve Vídni 23. ledna 1587. Arcikníže Arnošt císaři o pomoci sněmem svolené na zaplacení vojska v Uhřích

60. Na hradě Pražském 25. ledna 1587. List arciknížete Maximiliana pro vyslance k stavům polským, aby ho za krále volili

61. Na Horách Kutných 28. ledna 1587. Kutnohorští komoře české v příčině osvobození jich od sbírky sněmem svolené

62. Na Horách Kutných 1. února 1587. Kutnohorští vyslaným svým do Prahy o věcech horních

63. V Praze 2. února 1587. Jan Vchynský prosí Vilíma z Rožmberka za přímluvu k arciknížeti Ferdinandovi

64. Na hradě Pražském 3. února 1587. Komora česká Kutnohorským v příčině vybírání sbírky z vína a jiných věcí

65. Na Horách Kutných 11. února 1587. Kutnohorští komoře české, že čtyry osoby k vybírání sbírky zvolili

66. Na hradě Pražském 12. února 1587. Rudolf II. odpovídá Pražanům na stížné artikule v příčině vybírání sněmem svolené sbírky

67. Na hradě Pražském 12. února 1587. Komora česká st. židům Pražským o dozoru na židy se zlatem, stříbrem, klenoty obchodujícími

68. V Sedlci 13. února 1587. Konvent kláštera Sedleckého, že pro císaře 300 kop posýlají

69. Na hradě Pražském 14. února 1587. Komora česká Jílovským a Knínským o vybírání sbírky sněmem svolené

70. 21. února 1587 praes. Kutnohorští úředníkům a soudcům zemským, aby od sbírky sněmem svolené osvobozeni byli

71. 21. února 1587. Chebští císaři Rudolfovi v příčině odvádění berně, zrušení pohraničného cla a přichránění ve sporu o hranice s Falckem

72. [V únoru 1587.] Kutnohorští presidentovi komory české, že Dorotě Podivické z Podivic šenk vína povoliti nemohou

73. [V únoru 1587.] Pražané žádají úředníky a soudce zemské za přímluvu k císaři v příčině spustlých zdí městských, darování jim odúmrtí etc.

74. V Prachaticích 5. března 1587. Prachatičtí Vilímovi z Rožmberka v příčině sbírky z obilí

75. Na hradě Pražském 8. března 1587. Císař Rudolf II. propouští Ladislava staršího z Lobkovic z úřadu presidenta komory české

76. Na hradě Pražském 8. března 1587. Rudolf II. osobám sněmem zvoleným, aby k uvažování veřejné hotovosti do Prahy přijely

77. [V březnu 1587.] Zástupcově měst Jáchymova, Blatna, Aberthamu a Gottesgabu císaři, aby pro zlepšení hornictví poplatek při kupování rudy zvýšen byl etc.

78. [16. března 1587.] Rada Nového města Pražského císaři Rudolfovi, aby úroky z dlužných jim peněz vypláceny byly z dědičného posudního

79. 16. března 1587. Rada Nového města Pražského císaři Rudolfovi v příčině úřadu perkmistra hor viničných

80. 17. března 1587. Rada Nového města Pražského císaři Rudolfovi, aby jim pomoc na stavbu nové věže vodní udělena byla

81. 19. března 1587. Komora dvorská s komorou českou předkládá císaři dobrozdání v příčině placení berně od Chebských

82. V Praze 20. března 1587. Rudolf II. komoře české, že L. z Lobkovic z úřadu presidenta komory jest propuštěn, jaký řád by při komoře nařízen býti měl

83. Na hradě Pražském 20. března 1587. Nařízení v příčině sbírky z masa na vydržování veřejné hotovosti zemské

84. [V březnu 1587.] Předložení stavů moravských v příčině hotovosti zemské

85. [V březnu 1587.] Rudolf II. komoře české, aby při vydávání peněz nepořádky odstraněny byly

86. V březnu 1587. Ustanovení, kteráž učinili zástupcově zemí koruny České v příčině počtu vojska a žoldu

87. Na hradě Pražském 16. dubna 1587. Mandát Rudolfa II. o placení berně z vína, piva etc.

88. V dubnu 1587. Seznamy dluhů královských

89. Na hradě Pražském 1. května 1587. Rudolf II. svoluje, aby založena byla společnost k těžení hor v Čechách

90. Na hradě Pražském 8. května 1587. Dotázka císaře k městům v příčině sbírky na splacení dluhů královských svolené

91. 9. května 1587. Přísaha služebníka při vybírání sbírky

92. Na hradě Pražském 13. května 1587. Rudolf II. osvobozuje vinici na Bílých Horách nad Košíři od perkrechtu

93. (V květnu 1587.) Nové město Pražské císaři Rudolfovi o vybírání sbírky na splacení dluhů královských

94. (Před 3. červnem 1587.) Komora dvorská a česká předkládají císaři dobrá zdání v příčině splacení dluhů královských, o berni z Chebska, Loketska, Kladska, o plavbě po Labi a hornictví v Čechách

95. Na hradě Pražském 3. června 1587. Komora česká židům Pražským v příčině poplatku z peněz na úrocích

96. V Praze 3. června 1587. Artikule, kteréž komora dvorská a česká úředníkům zemským byly předložily a sice: o zaplacení dluhů královských, o vyplacení statků komorních, o placení berně z Chebska, Loketska, Kladska etc.

97. 11. června 1587. Markvart z Hrádku císaři, aby pro berně neodvedené berníci zboží jeho nezabavovali

98. Na hradě Pražském 13. června 1587. Dobré zdání úředníků zemských o zaplacení dluhů královských

99. 14. června 1587. Odpověď císařská na usnešení stavovských zástupců ze zemí koruny České v příčině veřejné hotovosti

100. [V červnu 1587.] Resolucí císařská zástupcům stavů moravských v příčině soudu zemského, odúmrtí etc.

101. V Praze 22. června 1587. Rozhodnutí císařské na dobré zdání úředníků zemských v příčině zaplacení dluhů královských

102. V Olomouci 24. června 1587. Zástupcové stavů moravských v Olomouci shromáždění žádají císaře, aby německá a uherská jízda mezi hotovost zemskou také přijata byla

103. Na hradě Pražském 4. července 1587. Dobré zdání úředníků zemských o splacení dluhů královských a o berně uložení Chebsku, Loketsku, Kladsku a židům

104. Na hradě Pražském 13. července 1587. Rudolf II. rychtáři Kutnohorskému o dohlížení na vybírání sbírky k zaplacení dluhů královských

105. Na hradě Pražském 17. července 1587. Odpověď z kanceláře královské kupcům rybním strany zdražení ryb sbírkou na ně uloženou

106. 20. července 1587. Rada Nového města Pražského komoře české, aby úroky z dlužných jim peněz z posudného vypláceny byly

107. 20. července 1587. Rada Nového města Pražského komoře české o dluhu za sůl

108. Na Libochovicích 12. srpna 1587. Jiří z Lobkovic Adamovi z Hradce v příčině defensí a zaplacení dluhů královských

109. Ve Vídni 19. srpna 1587. Komora dvorská arciknížeti Arnoštovi o vyjádření Moravanů v příčině veřejné hotovosti

110. 26. srpna 1587. Účtárna dvorská komoře dvorské o výnosu posudního v zemích koruny České

111. V Koburku 31. srpna 1587. Kníže Saský žádá Adama z Hradce za přímluvu k císaři a stavům v příčině léna

112. Ve Výmaru 6. září 1587. Kníže Saský žádá Adama z Hradce za přímluvu v příčině dání mu v léno země Fojtské

113. 11. září 1587. Město Tachov stěžuje si arcibiskupu Pražskému proti své vrchnosti

114. [11. září 1587.] Seznam stížností, kteréž bylo město Tachov proti vrchnosti své na arcibiskupa vzneslo

115. 26. září 1587. Chebsko dává instrukcí vyslancům svým, co by v Praze v příčině berně jednati měli

116. 3. ledna - 16. října 1587. Nařízení císařská v příčině zápisu do desk o prodaji, směně a koupi statků královských

117. V Praze 4. listopadu 1587. Kancelář česká vyslancům Chebským, aby k jednáním v příčině berně plnou moc si zjednali

118. 6. listopadu 1587. Město Tachov prosí arcibiskupa za přímluvu k císaři, aby od zástavního držitele byli vykoupeni etc.

119. 9. listopadu 1587. Nové město Pražské komoře české o odvedení peněz posudních

120. Na hradě Pražském 10. listopadu 1587. Rudolf II. komoře české o zapsání daru z milosti Jiřímu z Martinic

121. 18. listopadu 1587. Nové město Pražské komoře české o uvedení kněze do kláštera Slovanského

122. 27. listopadu 1581. Komora dvorská císaři v příčině vyjednávání s věřiteli císařskými

123. V Praze 29. listopadu 1587. Komora dvorská úředníkům zemským v příčině zvýšení žoldu pro hotovost zemskou

124. 7. prosince 1587. Nové město Pražské komoře české o sbírce a posudném

125. Na hradě Pražském 16. prosince 1587. Rudolf II. Kryštofovi z Lobkovic, aby sbírku z panství Tachovského odvedl

126. 18. prosince 1587. Komora dvorská komoře české, které artikule komorní sněmu by předloženy býti měly

127. V Praze 18. prosince 1587. Komora dvorská Trautsonovi o poslání jí dobrého zdání úředníků zemských v příčině veřejné hotovosti

128. Na hradě Pražském 21. prosince 1587. Rudolf II. arciknížeti Arnoštovi v příčině výdajů na vojsko pomezní v Uhřích

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP