Digitální knihovna | FS ČSSR 1976-1980

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1976-1980

Tisky

1 2

1 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatá dne 14. června 1974 na konferenci OSN v New Yorku a podepsaná Československou socialistickou republikou dne 29. srpna 1975
2 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1977
3 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
4 Vládní návrh zákona o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus
5 Vládní návrh zákona o zřízení Řádu přátelství
6 Zpráva generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o činnosti prokuratury a soudů při upevňování socialistické zákonnosti a jejích hlavních úkolech po XV. sjezdu KSČ
7 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích, podepsaná v Praze, dne 18. června 1976
8 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Sofii dne 25. listopadu 1976
9 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty československé socialistické republiky
10 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsaná v Berlíně dne 8. září 1976
11 Vládní návrh zákona o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
12 Vládní návrh,kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím, podepsaná v Bruselu dne 15. června 1976
13 Vládní návrh zákona o novém výtvarném řešení Řádu republiky
14 Návrh na zproštění na vlastní žádost funkcí soudců z povolání vojenských soudů
15 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů
16 Vládní návrh - usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1976
17 Vládní návrh zákona o lesích
18 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o právní způsobilosti, výsadách a imunitách mezinárodní organizace kosmických telekomunikací Intersputnik, podepsaná v Berlíně dne 20. září 1976
19 Vládní návrh zákona o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
20 Vládny návrh, ktorým sa predkládá Federálnému zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právných vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Ulanbátare dňa 15. októbra 1976
21 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití prostředků měnících životní prostředí, podepsaná v Ženevě dne 18. května 1977
22 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo-maďarských hranicích, podepsaná v Praze, dne 19. listopadu 1976
23 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob, podepsaná v Miškolci dne 27. května 1977
24 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR
25 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o československé akademii věd, ve znění zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.
26 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1978
27 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsaná v Berlíně, dne 3. října 1977
28 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy, podepsaná v Havaně dne 18. prosince 1976
29 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze, dne 11. října 1977
30 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům
31 Vládny návrh zákona, ktorým sa mění a dopľňa zákon o organizácii súdov a o volbách súdcov, zákon o prokuratuře, Trestný poriadok a Notářský poriadok
32 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR
33 Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského soudu
34 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o opatření předsednictva Federálního shromáždění k doporučení předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa na propůjčení státního vyznamenání "Řádu republiky" generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a prezidentu Československé socialistické republiky Gustavu Husákovi
35 Vládny návrh, ktorým sa predkládá Federálnemu zhromaždeniu Českosiovenskej socialistickej republiky na vyslovenie súhlasu Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, podpísaná v Budapešti dňa 16. septembra 1977
36 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou, podepsaná v Ankaře dne 15. listopadu 1977
37 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky návrh na účast Československé socialistické republiky v Miceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
38 Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění článek 24 odstavec 2 Ústavy Československé socialistické republiky
39 Vládní návrh zákona o opatřeních v soustavě základních a středních škol
40 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon
41 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
42 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
43 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, a Statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 23. listopadu 1977
44 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Ženevská smlouva o mezinárodním zápisu vědeckých objevů, podepsaná v Ženevě dne 7.března 1978
45 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1977
46 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a iráckého leteckého podniku a jejích zaměstnanců od daní, podepsaná v Bagdádě dne 7. prosince 1977
47 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Vídni dne 7. března 1978
48 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou, podepsaná v Havaně dne 5.listopadu 1977
49 Vládní návrh, kterým se podle čl. 19 ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 60. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1975 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
50 Vládní návrh, kterým se podle čl. 19 ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluvy a doporučení přijaté na 61. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
51 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru dne 19. května 1978
52 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 28. června 1978
53 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Kolombu dne 26. července 1978
54 Vládní návrh, kterým se podle čl. 19 ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 62. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
55 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1979
56 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
57 Vládní návrh zákona o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství
58 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, podepsaná ve Vídni dne 11. června 1976, a protokol k této Smlouvě podepsaný ve Vídni dne 30. listopadu 1977
59 Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978 a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978
60 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích, podepsaná v Praze, dne 14. března 1979
61 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1978
62 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. února 1979
63 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
64 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a vládou Norského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Oslu dne 27. června 1979
65 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
66 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v pařížském revidovaném znění Všeobecné úmluvy o autorském právu, sjednaném dne 24. července 1971 a jejího dodatkového protokolu 2
67 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v pařížském znění Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 24. července 1971
68 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o změnách statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaný v Moskvě dne 28. června 1979
69 Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského soudu
70 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
71 Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975) podle doporučení Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod, učiněného na jejím 54. zasedání po projednání na 88. zasedání Výkonného výboru RVHP
72 Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského soudu
73 Vládny návrh, ktorým sa predkládá Federálnemu zhromaždeniu Československej socialistickej republiky na súhlas Všeobecné podmienky špecializácie a kooperácie výroby medzi organizáciami členských štátov Rady vzájemnej hospodárskej pomoci, schválené 88. zasadaním Výkonného výboru Rady vzájomnej hospodárskej pomoci dňa 18.januára 1979
74 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980
75 Vládní návrh zákona o hospodářských stycích se zahraničím
76 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na odvolání z funkce soudce a z funkce náměstka předsedy Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu soudce a náměstka předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
77 Vládní návrh zákona o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu
78 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti Federálních ministerstev
79 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a Dodatkový protokol, podepsaná v Tunisu dne 12. dubna 1979
80 Vládny návrh zákona o vysokých školách
81 Vládní návrh, kterým se podle čl. 19 odst. 5b) a odst. 6b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 63. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1977 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
82 Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského soudu
83 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
84 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu mnohostranná Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, podepsaná v Berlíně, dne 19. května 1978
85 Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení
86 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky
87 Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce z povolání vojenských soudů
88 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Tunisu dne 12. dubna 1979
89 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1979
90 Vládní návrh, kterým se podle čl. 19 odst. 5b) a odst 6b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 64. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1978 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
91 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, podepsaná v Hanoji dne 14. února 1980
92 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 18. dubna 1980
93 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou, podepsaná ve Vientiane dne 17. února 1980
94 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem Sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě dne 6.června 1980
95 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, podepsaná v Hanoji dne 14. února 1980
96 Zpráva Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v oblasti občanskoprávních vztahů
97 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Madridě dne 8. května 1980
98 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 15. dubna 1980
99 Vládní návrh zákona o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace
100 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR, Ženeva 1975)


1 2


Přihlásit/registrovat se do ISP