KATASTR

 
   

35.ČNR,28.4.1992,439,29

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) T 750 návrh T 776

37.ČNR,7.5.1992,481,27-35

schválení T 750 společ.zpráva T 779

   
   

KINEMATOGRAFIE

 
   

34.ČNR,14.4.1992,414,33-34

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Stát.fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie T 664 návrh T 707

34.ČNR,14.4.1992,427,127-144

schválení T 664 společ.zpráva T 704

34.ČNR,14.4.1992,428,144-146

doporučení k naložení s právy při privatizaci filmových podniků

   
   

KLUBY POSLANECKÉ

 
   

6.ČNR,31.10.1990,-.161-162

informace min.Tichého o situaci v klubu HSD-SMS a postoji ke správnímu uspořádání

   
   

KNIHOVNY

 
   

4.ČNR,5.9.1990,35,242-247

interpelace posl.Kolářové na min. pro hospod.politiku a rozvoj ve věci stavu veřej.knihoven, souhlas s odpovědí

5.ČNR,10.10.1990,47,237-238

souhlasí s odpovědí min.kult. na interpelaci posl.Kolářové ve věci stavu knihoven a pracovišť VTEI T 44, T 44A

20.ČNR,21.6.1991,-,456-457

podnět posl.Kolářové na vládu a min.kult. ve věci stavu knihoven

23.ČNR,10.10.1991,-,285-286

otázka posl.Štindla na vládu ve věci řešení problémů Národní knihovny T 432; odpověď min.kult.

   
   

KOMISE ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 
   

1.ČNR,26.6.1990,-15

volba komise na zjištění výsledků hlasování: Přikryl, Cibuzar, Řezáč, Macháček

2.ČNR,3.7.1990,22,156-162

schválení opatření PČNR k ustavení parl.komise pro ukončení činnosti NF ČSR usn.PČNR T 20

7.ČNR,15.11.1990,63,79-80

návrh na zřízení dočas.komise PČNR pro otázky obsazení ved.funkcí na ministerstvech ČR

8.ČNR,22.11.1990,-,155-156

informace o ustavení komise PČNR pro otázky lustrací

9.ČNR,29.11.1990,76,238-243,249-254

zpráva o práci dočasné komise PČNR pro otázky lustrací

17.ČNR,27.3.1991,-,85-86

návrh rozšíření členů lustrační komise

17.ČNR,28.3.1991,138,205-208,254-259

zpráva o činnosti lustrační komise PČNR

18.ČNR,14.5.1991,156,294-384/II

zřízení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací: Bereza, Čech, Dohnal, Fendrych, Havlovič, Hejsek, Kelnar, Mašek, Nedbálek, Pavela, Ratiborský, Stodůlka, Šepsová, Tollner, Válek jednací řád

18.ČNR,14.5.1991,159,291/II,402/II

vzetí zpět návrhu na projednání činnosti komise P ČNR o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

19.ČNR,23.5.1991,177,304-306

neschválení návrhu na zřízení komise pro privatizaci

19.ČNR,23.5.1991,178,307-338

zpráva o činnosti komise PČNR o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,21.6.1991,193,394-395

doplnění usn.ČNR č.156

21.ČNR,10.7.1991,213,264-266,326-329

zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,13.9.1991,236,396-428

zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,9.10.1991,250,141-145,196-197

zřízení Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policie ČR; volba čl.: Čechová, Kašuba, Kužílek, Macháček, Nedbálek

23.ČNR,9.,11.10.1991,265,224,234

informace o zrušení dočasné komise PČNR pro likvidaci činnosti a pro majetkoprávní vyrovnání býv.Národní fronty

23.ČNR,11.10.1991,266,457-459,487-520

neschválení návrhu posl.Kelnara ne změnu usn.

528-529

ČNR č.156 ze 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,268,38-76

zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací z období mezi 22.a 24.schůzí ČNR

24.ČNR,15.11.1991,287,169

schválení statutu a jednacího řádu Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policie ČR

24.ČNR,15.11.1991,290,243-251

odvolání Čecha z VK ČNR pro otázky lustrací

27.ČNR,10.12.1991,-,84-86

přerušení projednávání návrhu na ustavení komise pro jednání se SRN

29.ČNR,20.12.1991,333,297-313

zpráva vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

31.ČNR,21.2.,17.3.1992,-,II/158-160

sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky

171-172

lustrací

32.ČNR,17.3.1992,390,28-30

nesouhlas s odvoláním Dohnala z funkce člena VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

32.ČNR,18.3.1992,392,46-78

vzetí na vědomí sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 31.ČNR

33.ČNR,20.3.1992,-,184-189

sdělení VK ČNR pro otázky lustrací

33.ČNR,20.3.1992,407,190-209

návrh změny usn.ČNR č.156 o obsahu práce VK pro otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,422,112-116

nesouhlas s odvoláním Hejska z VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

34.ČNR,14.4.1992,423,116-117

nesouhlas s odvoláním Kelnara z VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

34.ČNR,14.4.1992,424,117-118

vzetí na vědomí sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 20.3.1992

35.ČNR,29.4.1992,454,261-266

vzetí na vědomí zpráva Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policií ČR

35.ČNR,29.4.1992,455,266-268

návrh na odvolání (Nedbálek) a volbu (Vaňák) čl. Dozorčí komise ČNR pro kontrolu používání operativní techniky Policií ČR

35.ČNR,4.5.1992,459,II/139-171

vzetí na vědomí závěrečné zprávy VK ČNR pro otázky lustrací zpráva

   
   

KOMORY

 
   

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře T 220 návrh T 223

18.ČNR,25.4.,8.5.1991,152,287-289,

schválení T 220

   

135-232/II,241-284/II

společ.zpráva T 257

20.ČNR,8.7.1991,200,507-508

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl.Bezděka ve věci předložení návrhu zákona o komorách T 287, T 287A

21.ČNR,8.7.1991,201,36

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o komoře veterinárních lékařů T 339 návrh T 343

22.ČNR,10.-11.9.1991,229,103-113,

schválení T 339

177-194

zásady T 307 společ.zpráva T 377

   

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o hospodářské komoře T 484 návrh T 510

32.ČNR,17.3.1992,388,15

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Komoře středoškolských veterinárních pracovníků T 596 návrh T 606

34.ČNR,14.4.1992,414,40

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o psychologické činnosti a Psychologické komoře ČR T 680 návrh T 725

36.ČNR,5.5.1992,468,45-82

schválení T 484 společ.zpráva T 782

36.ČNR,5.5.1992,469,82-83

doporučuje vládě řešit situaci Čsl.obchodní a průmyslové komory, zabezpečit přípravnou činnost Hospodářské a Agrární komory

37.ČNR,7.5.1992,-,98-105

přerušení projednávání T 596 společ.zpráva T 784

38.ČNR,12.5.1992,491,69-71

vypuštění T 596 z pořadu schůze

   
   

KOMUNIKACE DOPRAVNÍ

 
   

15.ČNR,27.2.1991,-,104-106

interpelace posl.Šplíchala a dalších na př.vl. ve věci prostředků na silniční sítě v r.1991 T 233

18.ČNR,7.5.1991,151,45-52/II

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí, min. zemědělství, min.vnitra a min.kontroly na interpelaci posl.Líbala ve věci stanovení obchvatu Plzně T 188, T 188A, B, C

20.ČNR,8.7.1991,200,516-517

souhlas s T 233B

20.ČNR,8.7.1991,200,517

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl. Hrazdíry ve věci finančních prostředků na dálnice a silniční síť

23.ČNR,10.10.1991,-,320-322

podnět posl.P.Krause na př.vl. ve věci hraničních přechodů se SRN T 432

24.ČNR,15.11.1991,-,268-269

projednávání interpelace posl.Bursíka na př.vl. a min.hosp. ve věci komunikačního systému hl.m.Prahy T 411, T 411A, T 411B

28.ČNR,17.12.1991,327,124-125

přerušení projednávání T 411A, T 411B

30.ČNR,30.1.1992,-,II/184-187

interpelace posl.Vorlové na př.vl., min.život. prostředí, min.hosp. ve věci přeložky silnice I/D Mělník-Vehlovice T 571

30.ČNR,30.1.1992,-,II/208-211

interpelace posl.Röschové a dalších na vládu ve věci trasy dálnice kolem plzeňské aglomerace T 571; odpověď min.živ.prostředí

30.ČNR,18.2.1992,364,III/216-217

souhlas s T 411A, T 411B, T 411C

31.ČNR,17.3.1992,386,II/204-209

souhlas s T 571G, přerušení projednávání T 571L

33.ČNR,20.3.1992,411,224-225

přerušení projednávání T 571L

34.ČNR,16.4.1992,434,311-312

nesouhlas s T 571L

   
   

KONTROLA

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,237

podnět posl.Čecha a Hejska na min.kontroly ve věci rušení VLK

5.ČNR,10.10.1990,-,186-188280-282

interpelace posl.Čecha a Hejska ve věci vytváření orgánů stát.kontroly T 92

12.ČNR,17.12.1990,84,36

souhlas s T 92D

22.ČNR,10.9.1991,224,56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu ústav. zákona ČNR, kt.se zřizuje NKÚ ČR T 362 návrh T 374

23.ČNR,8.,11.10.1991,260,95-96,262-270

přerušení projednávání T 362

459-462

společ.zpráva T 406

23.ČNR,11.10.1991,264,474-485

přerušení projednávání návrhu na zpracování kontrolního systému pro kontrolu velké privatizace

24.ČNR,6.11.1991,270,86-90

doporučuje vládě vypracování programu kontroly privatizace a její zahájení

24.ČNR,6.-7.11.1991,276,77,256-310

schválení T 362 společ.zpráva T 406

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.kontrole T 466 návrh T 507

26.ČNR,6.12.1991,313,II/91-96,

schválení T 466

100-123

společ.zpráva T 494

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Nejvyšším kontrolním úřadě ČR T 511 návrh T 523

30.ČNR,22.1.1992,343,87-115

schválení T 511 společ.zpráva T 558

30.ČNR,30.1.1992,-,II/214-215

interpelace posl.Kalouskové na min.kontroly ve věci prověření ochrany a evidence sbírek v mikulovském muzeu T 571

30.ČNR,18.2.1992,363,III/191-200

příprava zahájení činnosti NKÚ

32.ČNR,18.-19.3.1992,397,131-159,166

volba prezidenta NKÚ: Hussar

169

 

33.ČNR,20.3.1992,410,220-221

řešení platu prezidenta NKÚ

34.ČNR,16.4.1992,434,312

souhlas s T 571T

35.ČNR,28.4.1992,439,29

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta NKÚ ČR a čl.prezidiální rady NKÚ ČR T 732 návrh T 773

35.ČNR,28.4.1992,443,117-121,148-149

volba viceprezidenta: Zlatohlávková

38.ČNR,12.5.1992,488,9-11

vypuštění T 732 z pořadu schůze společ.zpráva T 769 zpráva RKV T 788

   
   

KONZULÁTY

 

Viz Úřady zastupitelské zahraniční

 
   
   

KOSMICKÝ VÝZKUM

 

Viz Věda

 
   
   

KRAJANÉ

 
   

18.ČNR,7.5.1991,-,24-28,104-105

interpelace posl.Pospíšila a dalších na vládu ve věci přesídlení sovětských občanů českého původu postižených černobylskou havárií T 283, odpověď min.fin.

22.ČNR,10.,12.9.1991,231,232,39-55,

informace mpř.Vládního výboru pro

312-324,377-378

mezinárodní vztahy ČR o návštěvě krajanů v Chorvatské republice

   
   
   
   

KRIMINALITA

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,203

problematika nárůstu zločinnosti

15.ČNR,27.2.1991,-,118

interpelace posl.Pavely na min.vnitra ve věci kriminality na Ostravsku T 233

23.ČNR,10.10.1991,257,409-410

souhlas s T 233C

28.ČNR,17.12.1991,328,131-134

naléhavá interpelace posl.Honajzera na vládu ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAKu Slušovice T 551

30.ČNR,18.2.1992,364,III/201-202

souhlas s T 551A, T 551B, T 551C

33.ČNR,20.3.1992,411,225-227

nesouhlas s T 551E

   
   

KULTURA

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,226-228

interpelace posl.Preclíka a dalších na min.priv. ve věci zvyšování nájemného v nebyt.prostorách užívaných pro účely kultury, školství a služeb T 51

17.ČNR,27.3.1991,135,99-103,137-144

souhlas s odpovědí min.sprav. na interpelaci posl.Šplíchala ve věci využití Štefánikových kasáren jako kulturně vzdělávacího a obchodně bankovního centra

22.ČNR,12.9.1991,-,337-339

interpelace posl.Vorlové na min.kult. ve věci ohrožení českých hudebníků vývozem "vyhraných"hudebních nástrojů T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,353-354

interpelace posl.Smělíka na min.kult. ve věci lidového umění T 382

23.ČNR,10.10.1991,-,271-272

otázka posl.Kolářové na vládu ve věci koncepce kultury T 432 odpověď min.kult.

24.ČNR,15.11.1991,291,277-281

nesouhlas s T 382D

24.ČNR,21.11.1991,295,336-337

souhlas s T 382B

33.ČNR,19.3.1992,400,84-108

schválení návrhu zákona ČNR, kt.se zrušují někt.právní předpisy v odvětví kultury T 518 společ.zpráva T 632

34.ČNR,14.4.1992,414,34

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Stát.fondu kultury ČR T 663 návrh T 708

34.ČNR,14.4.1992,426,120-126

schválení T 663 společ.zpráva T 703Přihlásit/registrovat se do ISP