VETERINÁŘSTVÍ

 
   

12.ČNR,17.12.1990,-,76,80-82

podnět posl.Kolářové na vládu ve věci zákona na ochranu zvířat

13.ČNR,17.1.1991,96,59-66

schválení zákon.opatření PČNR, kt.se mění zákon ČNR č.108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČSR návrh T 158

19.ČNR,21.5.1991,167,141-155,167-178

schválení návrhu zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat T 204 společ.zpráva T 280

22.ČNR,10.9.1991,224,56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČR, ve zn.zákon.opatření P ČNR č.25/1991 Sb. T 357 návrh T 354

23.ČNR,8.10.1991,247,81-95

schválení T 357 společ.zpráva T 404

23.ČNR,10.10.1991,-,272

otázka posl.Kolářové na min.zem. ve věci zákona na ochranu zvířat T 432; odpověď min.zem.

34.ČNR,14.4.1992,414,40

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČR, se změnami a doplňky, provedenými zákonným opatřením předsednictva ČNR č.25/1991 Sb.a zákonem ČNR č.437/1991 Sb., (úplné znění zákona ČNR č. 475/1991 Sb.) a mění a doplň.zákon ČNR č.2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů stát. správy ČSR, ve zn.zákona č.34/1970 Sb., zákona ČNR č.60/1988 Sb., zákona č.173/1989 Sb., zákonného opatření P ČNR č.9/1990 Sb., zákona ČNR č.126/1990 Sb., zákona ČNR č.203/1990 Sb., zákona č.288/1990 Sb., zákonného opatření P ČNR č.305/1990 Sb. a zákona č.575/1990 Sb. úplné zn.zákona ČNR č.105/1991 Sb.) T 682 návrh T 727

   
   

VĚDA

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,238

otázka posl. Květa na mpř.vlády ve věci vědní, výzkumné a technologické politiky ČR

18.ČNR,7.5.1991,151,67-70/II

souhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Adámka ve věci účasti na mezinárodních programech kosmických výzkumů T 239, T 239A

30.ČNR,18.2.1992,364,III/213-214

nesouhlas s odpovědí min.škol. na interpelaci posl.Květa na př.vl.ve věci stavu vědy a vysokého školství T 423, T 423A

31.ČNR,19.2.1992,370,38-42

naléhavá interpelace posl.Smělíka a dalších na vládu ve věci zásad zákona o vědě a technologii T 595

31.ČNR,21.2.1992,381,II/140-158

nesouhlas s odpovědí na T 595

34.ČNR,14.4.1992,414,34

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o České akademii věd T 667 návrh T 711

34.ČNR,14.4.1992,414,34

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o vědě a technologiích T 669 návrh T 412

34.ČNR,16.4.1992,434,296-305

souhlas s odpovědí min.fin. na interpelaci posl.Krčmy ve věci financování vědy a technologií T 636, T 636A

35.ČNR,4.5.1992,458,II/122-139

schválení T 669 společ.zpráva T 762

35.ČNR,4.-5.5.1992,466,II/118-122

přerušení projednávání T 667

172-195,301-305

společ.zpráva T 761

36.ČNR,6.5.1992,472,177-189

schválení T 667 společ.zpráva T 761

   
   

VĚZEŇSTVÍ

 
   

7.ČNR,15.11.1990,-,52-53

podnět posl.Popoviče ve věci situace ve vězeňství

7.ČNR,15.11.1990,-,53-54

podnět posl.Šumana ve věci situace ve vězeňství

20.ČNR,21.6.1991,-,447-449

interpelace posl.Vacka na min.zdrav. ve věci postoje zdravotníků k obviněným a odsouzeným T 336

21.ČNR,10.7.1991,212,255-264,382-396

naléhavá interpelace posl.Vacka na vládu ve věci postoje zdravotníků k potřebám obviněných a odsouzených T 350, odpověď min.zdrav. a min.sprav.

22.ČNR,13.9.1991,-,385-389

projednávání T 350A

23.ČNR,10.10.1991,257,393-394

souhlasí s T 350A

30.ČNR,23.-24.1.1992,347,II/73-95

přerušení projednávání Zprávy vl.o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v ČR T 422

31.ČNR,20.2.1992,376,209-214

přerušení projednávání T 422

31.ČNR,17.3.1992,386,II/191

souhlas s odpovědí min.sprav. na interpelaci posl.Zemana ve věci útoků na příslušníky SNV T 564, T 564A

32.ČNR,17.3.1992,391,35-41

projednání T 422

34.ČNR,14.4.1992,414,39-40

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.dalších předpokladech pro výkon něk.funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků SNV ČR T 678 návrh T 723

35.ČNR,28.4.1992,444,135-160

schválení T 678 společ.zpráva T 763

   
   

VLÁDA - ČINNOST

 
   

12.ČNR,17.12.1990,84,28-30

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl. Budinského ve věci zařazení reorganizace bezpečnosti do plánu činnosti vlády T 76, T 76A

17.ČNR,27.3.1991,-,121

otázka posl.Budinského na př.vl.ve věci plnění usn.vl.č.287 z r.1990

18.ČNR,7.5.1991,-,116-119/II

odpověď min.živ.prostředí na otázku posl. Budinského

20.ČNR,21.6.1991,-,457

podnět posl.Kolářové na vládu ve věci vypracování návrhů zákonů o památkové péči, divadelního a o knihovnách

28.ČNR,17.12.1991,328,127-131

naléhavá interpelace posl.Vlacha na vládu ve věci předkládání návrhů zákonů

29.ČNR,19.-20.12.1991,337,275-279

souhlas s odpovědí na interpelaci posl.Vlacha

364-397

 

30.ČNR,30.1.1992,-,193

urgence odpovědi min.vlády

   
   

VLÁDA - JMENOVÁNÍ, ODVOLÁNÍ

 
   

2.ČNR,2.7.1990,-,19-20

představení nově jmenované vlády

2.ČNR,2.-3.7.1990,12,27-91,93-129,

schválení programového prohlášení vlády

162-199,211-212

 

7.ČNR,15.11.1990,-,44,63,79

stanovisko k odstoupení min.vnitra

9.ČNR,28.11.1990,-,11

představení min.vnitra Tomáše Sokola

30.ČNR,30.1.1992,-,II/170

přivítání Jiřího Nováka jako min.sprav.

35.ČNR,28.4.1992,441,34-115

schválení Zprávy vl.ČR o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národního hospodářství v r.1991

   
   

VLÁDA - KONTAKTY S ČESKOU NÁRODNÍ RADOU

 
   

6.ČNR,31.10.1990,-,106-107,152

návrh na přijetí usnesení o pravidelném kontaktu s vládou

7.ČNR,15.11.1990,-,63

návrh řešení problémů mimo schůze ČNR

9.ČNR,28.11.1990,-,100-101

informace o postoji pracovníků min.priv. k zákonu o tzv velké privatizaci

14.ČNR,6.-8.,14.2.1991,105,20-36,82-320

zpráva př.vl.o plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,-,83-84

informace o schůzkách čl.vlády s poslanci

   
   

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,207-208,273

interpelace posl.Smělíka na min.zem. ve věci zásobování pitnou vodou

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství návrh T 80

12.ČNR,17.12.1990,87,31-33

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Smělíka ve věci znečišťování podzem.vod průmyslovými hnojivy T 87, T 87A

18.ČNR,23.4.1991,139,24-25

vzetí zpět vl.n.zákona ČNR č.130/1974 Sb., o stát.správě ve vodním hospodářství, ve zn. zákona ČNR č.49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okres. úřadech, úpravě jejich působnosti a někt.dalších opatření s tím souvisejících T 205 společ.zpráva T 241

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.130/1974 Sb., o stát.správě ve vodním hospodářství, ve zn.zákona ČNR č.49/1982 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb. T 478 návrh T 521

28.ČNR,16.12.1991,318,24-31

schválení T 478 společ.zpráva T 531

30.ČNR,30.1.1992,352,II/219-221

naléhavá interpelace posl. Klimeše a dalších na př.vl. ve věci vodohospodářských staveb sloužících zemědělské a lesní výrobě T 571

31.ČNR,17.3.1992,386,II/193-194

souhlas s odpovědí min.život.prostřední na interpelaci posl.J.Matějky na př.vl.ve věci nařízení vl.ČR č.25/1975 T 575, T 575A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/202

souhlas s T 571C

34.ČNR,14.4.1992,414,34

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. nařízení vl. ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve zn.nařízení vl.ČSSR č.91/1988 Sb. T 670 návrh T 710

36.ČNR,5.5.1992,470,84-90

schválení T 670 společ.zpráva T 746

   
   
   

VOLBY ČLENŮ ZASTUPITELSTEV

 

Viz Správa obcí a měst

 
   
   

VOLBY DO ZÁKONODÁRNÝCH SBORŮ

 
   

2.ČNR,3.7.1990,16,130-5,140

schválení zákon.opatření P ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.54/1990 Sb., o volbách do ČNR návrh T 13

23.ČNR,8.10.1991,245,50

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.54/1990 Sb., o volbách do ČNR T 391 návrh T 397

23.ČNR,8.10.1991,246,51-59

schválení T 391 společ.zpráva T 402

31.ČNR,18.2.1992,365,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č.54/1990 Sb., o volbách do ČNR, ve zn.zákonů ČNR č.221/1990 Sb. a č.435/1991 Sb. T 572 návrh T 588

31.ČNR,18.,20.2.1992,374,29-30,147-189

schválení T 572 společ.zpráva T 578

32.ČNR,17.3.1992,388,17

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu úst.zákona ČNR o volebním období ČNR T 617 návrh T 624

34.ČNR,14.4.1992,414,41

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 617 návrh T 736

34.ČNR,14.4.1992,420,80-83,97-104

schválení T 617 společ.zpráva T 745

   
   

všeobecná zdravotní pojišťovna

 

Viz Pojišťovny

 
   
   

všeobecné zdravotní pojištění

 

Viz Pojištění

 
   
   

VÝBORY ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 
   

1.ČNR,26.6.1990,2,17-18

volba př.MIV: Röschová

 

návrh T 2

1.ČNR,26.6.1990,3,18-21

volba čl.MIV: Čermák, Dohnal, R.Hájek, Janů, Jirásek, Kolářová, Kryčer, Kužílek, Palkoska, Payne,A.Procházka, Sapák, Stodůlka, Šlouf, Štindl, Šuman

 

návrh T 3

1.ČNR,26.6.1990,8,36-46

zřízení dalších výborů: ÚPV, RKV, NHV, VÚSN (a mezinárodní vztahy), VOŽPU, VSPZ, VPPOB, VVVK, CHV, VOCR

 

návrh T 7

1.ČNR,26.6.1990,9,47-70

volba př.výborů: Kalvoda - ÚPV, Kozánek - RKV, Švec - NHV, Hrazdíra - VÚSN, Laštůvka - VOŽPU, Lom - VSPZ, Šuman - VPPOB, Moserová - VVVK, A.Procházka - CHV, Frkal - VOCR

 

návrh T 9

1.ČNR,26.6.1990,11,71-72

volba členů výborů

 

návrh T 12

2.ČNR,2.7.1990,-,26

volba čl.výborů: CHV - Hochová, Krčma; VVVK - Klener

4.ČNR,6.9.1990,37,250-252

změna názvu výboru: VÚSN (bez a mezinárodní vztahy)

4.ČNR,6.9.1990,38,252-253

uvolnění čl.RKV: T.Ježek

5.ČNR,9.10.1990,42,24-25

změny ve složení výborů: odvolání Andrle z VÚSN, Fendrych z RKV, Fionok z ÚPV, Homola z VOŽPU, Kelnar z VOCR, Wantula z VOCR, Matějka z CHV, Müller z VOCR; volba Andrle do ÚPV, Fendrych do VOŽPU, Foniok do VÚSN, Homola do RKV, Kelnar do NHV, Wantula do VÚSN, Matějka do VOCR, Müller do CHV, Nerad do RKV návrh T 64

14.ČNR,6.2.1991,101,36-51

změny ve složení výborů ČNR: odvolání Bezděka z VÚSN, Kalvody z ÚPV, Müllera u CHV, Vlacha z VÚSN, P.Duška z CHV, Kotrlého z VOCR, Kozla z VPPOB, Marvanovou z ÚPV, Moskala z VOŽPU, Nedbálka z VOCR; volba M.Krause do VOCR, Žáka do ÚPV, P.Duška do CHV, Kotrlého do CHV, Kozla do VVVK, Marvanovou do VVVK, Moldana do VOŽPU, Moskala do NHV, Nedbálka do VPPOB

15.ČNR,28.2.1991,116,175

volební řád k volbě předsedy výboru

15.ČNR,28.2.1991,117,174-176,195-196

zřízení zahraničního výboru ČNR, volba př.: Štindl návrh T 198

15.ČNR,28.2.1991,118,196-207

přerušení volby členů ZaV návrh T 199

16.ČNR,13.3.1991,125,12

volba Meiera do VOCR

16.ČNR,13.3.1991,127,23-24

volba čl.ZaV: Janů, J.Ježek, Karych, Kryčer, Kříž, Němcová, Payne, Stiborová, Stieber, Šplíchal

18.ČNR,23.4.1991,140,31

odvolání Bendy z VVVK a volba do ÚPV

19.ČNR,21.5.1991,165,27-28

volba Hořínka do CHV, uvolnění Štindla z ÚPV

21.ČNR,10.7.1991,210,248-249

odvolání Jančáryho z VOŽPU; volba Rečkové do VOŽPU, Jančáryho do RKV

22.ČNR,13.9.1991,237,428-431

přerušení projednávání návrhu na změnu návzu CHV

22.ČNR,13.9.1991,238,431-432

odvolání Tatára z ÚPV a volba do VPPOB

22.ČNR,13.9.1991,239,432-433

volba Macháčka do ZaV

23.ČNR,8.10.1991,243,47-48

změny ve výborech: volba Fröhlicha do VOCR; odvolání Kryčera ze ZaV, Moserové z funkce předsedkyně VVVK

23.ČNR,9.10.1991,251,132-140,195-196

volba př.VVVK: Vondráček

23.ČNR,11.10.1991,263,470-474

odvolání Jiřího Hájka z VPPOB

24.ČNR,6.11.1991,267,36

volba Haringera do NHV za Šedivého

24.ČNR,14.11.1991,282,23

volba Hrbka do NHV za Ševce

24.ČNR,21.11.1991,294,333

odvolání Moserové z VVVK

28.ČNR,16.12.1991,320,66-68

odvolání Karycha ze ZaV

28.ČNR,16.12.1991,321,66-68

volba Budinského do ZaV

30.ČNR,22.1.1992,338,22-28

odvolání Sapáka z VOŽPU, volba do VPPOB

30.ČNR,30.1.1992,351,II/178-179

odvolání Jiřího Nováka z funkce př.a čl.ÚPV

30.ČNR,30.1.1992,353,II/179-181,194-195

volba př.ÚPV: Výborný

31.ČNR,18.,19.2.1992,366,25-28,37-38

volba př.CHV: Zahradníček

31.ČNR,18.-19.2.1992,367,22-23,35-37

volba Vrchlavské do VOŽPU, Marka do ÚPV, Exnera do ÚPV

31.ČNR,19.2.1992,368,37

odvolání Zahradníčka z VOŽPU

   
   

VYNÁLEZY

 

Viz Patenty

 
   
   

VÝROČÍ

 
   

4.ČNR,4.9.1990,28,24-26

prohlášení ČNR k výročí 21.srpna 1968 návrh PČNR T 48

6.ČNR,30.,31.10.1990,50,18-20,153-160

přihlášení se k deklaraci k 72.výročí ČSR

9.ČNR,28.11.1990,-,93-94,115

interpelace posl.Loma na min.vnitra ve věci odstranění tanku na Smíchově jako symbolu osvobození 9.5.1945 T 126; odpověď ministra vnitra

14.ČNR,6.2.1991,104,61

souhlas s T 126C

30.ČNR,18.2.1992,364,III/210-211

nesouhlas s odpovědí př.vl. na interpelaci posl.Bezděka ve věci 400.výročí J.A. Komenského T 520, T 520A

   
   

výstavba

 
   

24.ČNR,15.11.1991,-,232

interpelace posl.Janečka na vládu ve věci bezbariérové výstavby T 513

31.ČNR,17.3.1992,386,II/214-215,220-221

souhlas s T 513I

   
   
   

32.ČNR,17.3.1992,388,15-16

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě T 587 návrh T 608

37.ČNR,7.5.1992,484,53,59-97

schválení T 587 společ.zpráva T 756

   
   

VÝSTAVY

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,202-203

podnět posl.Kříže na vládu ve věci konání všeobec.čsl.výstavy

22.ČNR,12.9.1991,-,362-363,373-374,

interpelace posl.Balcárka a Mazalové na vládu

376-377

ve věci konání všeobec.čsl.výstavy T 382; odpověď min.fin.

24.ČNR,21.11.1991,295,348-350

souhlas s T 382M

   
   

VYZNAMENÁNÍ

 
   

14.ČNR,6.2.1991,102,53

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se zrušují zákon ČNR č.131/1974 Sb., o Národní ceně ČSR a zákon ČNR č,132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy T 168 návrh T 171

15.ČNR,28.2.1991,113,127-130

schválení T 168 společ.zpráva T 179

23.ČNR,9.,11.10.1991,265,225-7,230,232

způsob sestavení návrhu na vyznamenání

   
   

VZTAHY VLASTNICKÉ

 
   

4.ČNR,5.9.1990,34,201-202

schválení zákon.opatření P ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona o úpravě někt.majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého T 38 návrh zákona T 30

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů někt.věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických T 55 návrh T 80

6.ČNR,30.10.1990,59,72-73,102-103

souhlas s odpovědí min.priv. na interpelaci posl. Bezděka ve věci provozu speleotherapeutického centra Třešín T 85

6.ČNR,31.10.1990,-,122

podnět posl.Kolářové na vládu ve věci předání majetku KSČ zdravotně postiženým dětem

   
   

8.ČNR,22.11.1990,66,12-13

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění ČR T 104

 

návrh T 111

13.ČNR,17.1.1991,95,58

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona FS o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku T 162 návrh T 161

14.ČNR,6.2.1991,102,51-53

nezkrácení zákon.lhůty k projednání T 162 návrh T 169

15.ČNR,27.2.1991,108,17

vzetí zpět T 162 spol.zpráva T 173

15.ČNR,27.2.1991,-,109-110

interpelace posl.Kalouskové na min.škol. ve věci vrácení majetku Čsl.obci sokolské T 233

15.ČNR,28.2.1991,114,130-148

nesouhlas s návrhem usn.ČNR ke "Stanovisku skupiny poslanců k projednávání návrhu zákona o půdě a majetku

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o přechodu někt.věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí T 214 návrh T 224

17.ČNR,27.3.1991,-,120-121

otázka posl.Budinského na min.vlády ve věci navracení majetku KSČ

18.ČNR,23.4.1991,142,33-53

schválení vl.n.zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění ČR T 104, T 104a společ.zpráva T 248

18.ČNR,23.-24.4.1991,143,54-151

schválení T 214 společ.zpráva T 246

18.ČNR,8.5.1991,154,285-286/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kt.se zrušuje zákona č.68/1956 Sb., o organizaci těles.výchovy, a kt.se upravují někt.další vztahy, týkající se dobrovolných tělových.organizací T 255 návrh T 270

19.ČNR,22.5.1991,169,181-213

schválení T 255 společ.zpráva T 282

19.ČNR,22.5.1991,-,244-247

podnět posl.Hejska na min.škol. ve věci majetku SSM

20.ČNR,20.-21.6.1991,195,337-371

schválení návrhu zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech T 215 společ.zpráva T 285

   
   
   
   

21.ČNR,8.7.1991,201,344-345

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č.173/1990 Sb., kt.se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kt.se upravují někt.další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací T 320 návrh T 344

21.ČNR,8.7.1991,203,53-65

schválení T 320 společ.zpráva T 347

23.ČNR,8.10.1991,245,50

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění a doplň.zákon ČNR č.500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k někt.věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a FNM ČR, ve zn.zákona ČNR č.285/1991 Sb. T 388 návrh T 396

23.ČNR,8.-9.10.1991,252,59-80,146-158

schválení T 388 společ.zpráva T 403

23.ČNR,10.10.1991,255,309-319

otázka posl.Gjuriče na př.vl.ve věci přebírání majetku SSM a KSČ T 432; odpověď př.vl., min. kontroly, min.sprav.; návrh posl. Marvanové na usnesení ČNR

24.ČNR,15.11.1991,-,208-209

podnět posl.Hořínka na vládu ve věci smluv o převodu vlastnictví T 513

30.ČNR,30.1.1992,-,187-192

interpelace posl.Litomiského a dalších na vládu ve věci přejímání historického majetku obcí T 571

31.ČNR,17.3.1992,-,II/179-183

podnět posl.Válka na vládu ve věci vypořádání majetku Pionýrské organizace SSM T 595

   

31.ČNR,17.3.1992,386,II/211-214

souhlas s T 571K

34.ČNR,14.4.1992,414,41

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se doplň.zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu někt.věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí T 690 návrh T 730

34.ČNR,14.4.1992,415,43-46

naléhavá interpelace posl.Hrazdíry na př.vl. ve věci uzavírání dohod podle transformačního zákona T 747

   


Přihlásit/registrovat se do ISP