Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 101Dotaz Svozila o znárodnění a zlidovění velkých statků, dolů, velikých domovních majetků a jmění.
č. 102Návrh St. K. Neumanna a soudruhů na zřízení censurní rady pro věci nepolitické.
č. 103Návrh Dra Hajna na sebrání aneb vytištění veškerého úředního materiálu z mezinárodní politiky o řešení otázky české.
č. 104Návrh Biňovce, aby majitelé vepře, kteří jen jednou do roka porážejí, sproštěni byli povinného odvádění tuků a aby pro další porážky vepřů v domácnosti producentů zavedeno bylo toto odvádění vzestupného množství tuků.
č. 105Návrh Hrdličky, Biňovce na zřízení "Ústřední komise pro výkup dobytka".
č. 106Návrh Dra Ivanky na utvoření dočasného 18členného výboru pre slovenské věci.
č. 107Návrh Dra Němce B. na organisaci museí, galerií a bibliotek v republice Československé.
č. 108Návrh Smrtky na nutná zařízení ve školství národním.
č. 109Vládní návrh zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 110Zpráva kulturního výboru o návrhu Jaroše (tisk 15) na podání adresy dějepisci Arnoštu Denisovi.
č. 111Zpráva branného výboru o návrhu Pika (tisk 29), aby zrušeno bylo cís. nařízení ze dne 1. května 1915, č. ř. z. 108 o rozšíření domobranecké povinnosti.
č. 112Pilný dotaz Dra Boučka na předsedu vlády ohledně policejních služeb Dra Švihy.
č. 113Zpráva imunitního výboru v imunitní záležitosti Vaculy Simeona. (Č. 49 předs. N. S.)
č. 114Návrh Dra Belly na vypracování zákona o změně obecního zřízení.
č. 115Návrh Dra Velicha na zřízení lesnického oddělení při zemědělské fakultě české vysoké školy technické v Praze.
č. 116Návrh Mlčocha Rudolfa na okamžité přidělení prozatím aspoň části demobilisačního materiálu maloživnostnictvu.
č. 117Návrh Fischera B. na vydáni zákona o zřízení ústavu pro povznesení živností.
č. 118Návrh Modráčka na vydání zákona o vyvlastnění velkostatků.
č. 119Návrh Síse na vyvlastnění pozemků v Praze a v okolí Prahy, zejména statků, v zemských deskách zapsaných, v okolí hlav. města Prahy pro zabezpečení stavebního rozvoje.
č. 120Dotaz Slavíka Ant. na ministry vnitra, obchodu a financí o lidových pojišťovnách.
č. 121Návrh Mattuše v příčině pojišťoven, anebo pensijních fondů, zřízených za vedení anebo autorisace bývalé rakouské správy státní.
č. 122Návrh. Dra Viškovského o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství.
č. 123Návrh Dra Preisse o starých dodávacích smlouvách, sjednaných dřívějším erárem.
č. 124Návrh Síse na zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec.
č. 125Návrh Dra Preisse na zajištění nároků příslušníků československých proti cizím pojišťovnám.
č. 126Návrh Dyka na vydání zákona o správě dolův uhelných.
č. 127Návrh Síse na likvidaci bývalých vídeňských centrál a ústředen a o zajištění nároků našeho státu proti nim.
č. 128Návrh Navrátila Gust. na postátnění soukromých tratí v Československé republice.
č. 129Návrh Fischera B. na vydání zákona, jímž upravuje se živnostenské školství pokračovací v obvodu československého státu.
č. 130Návrh Jiráska Aloise na organisaci úřední ochrany památek v republice Československé.
č. 131Návrh Dra Lukavského na vzetí nestátních středních škol ve státní správu, resp. aby jim poskytnuta byla státní podpora.
č. 132Návrh Dra Preisse o zajištění vodních sil.
č. 133Návrh poslance Inž. Nekvasila o akciových společnostech a o zřizování nových společností s ručením omezeným.
č. 134Návrh Dra Preisse na zřízení jednotného pensijního ústavu pro pensijní pojištění soukromého úřednictva.
č. 135Návrh Dra Preisse na zřízení Vyšší textilní školy průmyslové v Hradci Králové nad Labem.
č. 136Návrh Dra B. Němce, aby všecka úřednická místa při nově zřizovaných státních úřadech republiky Československé byla obsazována odborníky veřejným konkursem.
č. 137Návrh Udržala na osídlení latifundií.
č. 138Dotaz Sokola na ministerského předsedu a na ministra vnitra o provokaci občanů německé národnosti v Praze.
č. 139Návrh Sokola na zřízení šestnáctičlenného výboru vyšetřovacího.
č. 140Návrh Síse na vydání nařízení o zjištění pohledávek, resp. cenných papírů nebo majetkových práv, mimo hranice Československé republiky pro příslušníky její uložených.
č. 141Návrh Špačka Josefa na udržování silnic.
č. 142Návrh Inž. Bečky na vydání zákona o zřízení úřadu pro poměry mzdové.
č. 143Návrh Sonntága na zřízení samostatné vysoké školy zemědělské v Brně.
č. 144Návrh Sonntága na reorganisaci a vybudování zemědělského výzkumnictví.
č. 145Návrh Austa, Modráčkana zveřejnění kladensko-nučické dráhy.
č. 146Návrh Dra Jarosl. Stránského na uzákonění pravidel o sňatku občanském.
č. 147Návrh Dra Engliše s osnovou zákona o organisaci statistické služby.
č. 148Návrh Dra Matouška na úpravu aktivních přídavků resp. příbytečného veřejných zaměstnanců Velké Prahy.
č. 149Návrh Heinricha na zabavení jmění osob odpovědných za válku.
č. 150Návrh Vikové-Kunětické na zřízení bezplatných hospodyňských kursů pro služebné dívky.
č. 151Návrh Heinricha na zabavení jmění členů bývalého panovnického rodu.
č. 152Návrh Heinricha na sekvestraci církevního jmění.
č. 153Návrh Vikové-Kunětické na vzetí ochrany matek a kojenců do státní správy.
č. 154Návrh Dra Lukavského na úpravu služebních a hmotných poměrů smluvního státního úřednictva.
č. 155Návrh Heinricha na zřízení výboru pro vnitřní kolonisaci.
č. 156Vládní návrh zákona o zřízení Všeobecného pensijního ústavu pro zřízence v Praze.
č. 157Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu Valouška (tisk 62) na uzákonění všeobecného pojištění sociálního.
č. 158Zpráva výboru živnostenského o návrhu Sedláčka (tisk 39), aby vydáno bylo nařízení, kterým mění se ustanovení o volné výrobě, jakož i prodeji výrobků živnostenských a průmyslových.
č. 159Zpráva školského výboru o návrzích Dra Srdínka na 1. zřízení české vysoké školy zvěrolékařské (tisk 11), 2. povolení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských (tisk 10) a 3. zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro české vysoké školy (tisk 12).
č. 160Vládní návrh zákona o změně vojenského trestního řádu.
č. 161Návrh Dra Mareše na vydání zákona o jménu české university a o majetku obou pražských universit.
č. 162Zpráva školského výboru o návrhu Udržala (tisk 36) na výplatu drahotního přídavku učitelstvu škol obecných a měšťanských.
č. 163Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 86), jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918-1919 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896 č. 220 ř. z.
č. 164Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 109) na podporu nezaměstnaných.
č. 165Návrh Pika na změnu ustanovení obecního zřízení, pokud se týkají užívání obecního statku.
č. 166Návrh Dra Viškovského, aby provedena byla revise veškerých ústředen pro válečné hospodářství a jejich poboček, působících v území československého státu.
č. 167Návrh Dra Horáčka na zřízení československé národní banky.
č. 168Návrh Dra Mareše na vydání zákona o jménu České university a o majetku obou universit pražských.
č. 169Návrh Fischera Boh., na zřízení samostatného oddělení v ministerstvu pro školství a národní osvětu, kterému by příslušela péče o odbornou, hospodářskou a mravní výchovu dorostu živnostenského.
č. 170Návrh Dra Matouška na vydání zákona o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 171Návrh Fischera Boh. na vydání zákona, jímž se zřizuje Živnostenská rada československá.
č. 172Návrh Fischera Boh. na nejrychlejší vydání novely k živnostenskému řádu, se žádostí, aby vláda konala přípravné práce k vydání nového živnostenského řádu.
č. 173Návrh Machara na provedení sčítání obyvatelstva.
č. 174Návrh Dra Schieszla, aby vláda postarala se o jednotný systém zásobovací.
č. 175Návrh Dra Weyra na zřízení konservatoře hudby v Brně.
č. 176Návrh Landové-Štychové na bezodkladné zavedení pravidelné povinné desinfekce všech veřejných budov, zejména škol, úřadoven, divadel, jakož i soukromých bytů.
č. 177Návrh Dra Bartoška na změnu některých ustanovení interkonfesijního zákona ze dne 25. května 1868 č. 49 ř. z.
č. 178Návrh Hrizbyla na zařazení Prahy a předměstí do třídy bývalého vídeňského aktivitního přídavku.
č. 179Návrh Tučného na prozatímní pomoc nezaměstnaným v oboru dřevo zpracovávajícím.
č. 180Návrh Vochoče, aby trať Jičín-Nymburk byla vybudována na trať prvořadou.
č. 181Návrh Hrizbyla na jmenování poštovních aspirantů a aspirantkek, již v letech 1913, 1914 a 1915 složili zkoušku oficiantskou, poštovními oficianty a oficiantkami; dále na jmenování všech, alespoň tři léta sloužících provisorních sluhů poštovních definitivními a konečně na jmenování všech starších sluhů podúředníky.
č. 182Dotaz Hrizbyla na ministra financí o tabákovém dělnictvu, propuštěném bývalou c. k. státní správou pro různá provinění a o jich novém přijetí.
č. 183Dotaz Svozila na ministry vnitra a financí o úřednictvu jejich oborů, činném při zásobování lidu.
č. 184Dotaz Netolického na ministra železnic o stavbě dráhy Pardubice-Bohdaneč-Chlumec n. C. jako stavbě nouzové.
č. 185Návrh Šamalíka na rychlé provedení nouzových staveb silničních v Moravském Krasu pro odstranění nezaměstnanosti dělnictva.
č. 186Dotaz Šamalíka na ministry orby a zásobování ohledně rekvisic hovězího dobytka.
č. 187Dotaz Ševčíka na předsedu ministerstva stran nařízení, které vydalo ministerstvo školství a národní osvěty o náboženských úkonech na školách.
č. 188Dotaz Mlčocha Rud. k ministru vnitra o stanovách městské spořitelny v Olomouci.
č. 189Návrh Dra Budínského, aby byla jako stavba z nouze vybudována železná dráha z Jindřichova Hradce na Telč, Želetavu s pokračováním na Třebíč a Mor. Budějovice.
č. 190Návrh Šamalíka na rychlé provedení stavby dráhy Vyškov-Blansko na Moravě pro odstranění nezaměstnanosti dělnictva.
č. 191Návrh Dra Matouška na prozkoumání všech veřejných archivů.
č. 192Návrh Dra Boučka, aby doplněno bylo nařízení § 303. tr. z.
č. 193Dotaz Neumanna Stan. K. na ministry obchodu a financí ve věci celní kontroly, zejména na hranicích Rakous a Uher.
č. 194Návrh Dra Franke na zřízení dozorčích komisí z občanstva u všech policejních ředitelství, úřadů politických a horních.
č. 195Návrh Dra Boučka na změnu zákona shromažďovacího.
č. 196Návrh Housera na změnu zákona o školách obecných.
č. 197Zpráva branného výboru o návrhu Pika (tisk 31) na rychlé propuštění těch záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky, učiteli neb jinými veřejnými zaměstnanci a mají dvojnásobné služné.
č. 198Návrh Dra Kyjovského, aby smlouvy cukrovarské o rayonování odběru řepy cukrovky prohlášeny byly za neplatné.
č. 199Návrh Vojty na zatímní úpravu hmotných poměrů úředníkův obého pohlaví při třídních poštovních úřadech.
č. 200Návrh Sáblíka na postátnění místní dráhy Německý Brod-Tišnov.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP