Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 301Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 21) o státních tajemnících.
č. 302Zpráva ústavního výboru o předloze řádu volení do obcí.
č. 303Návrh Mlčocha Rudolfa, aby byly zaplaceny státní dodávky, dodané maloživnostníky a jejich družstvy vládě rakousko-uherské před 28. říjnem 1918, vládou Československé republiky.
č. 304Návrh Marka na úpravu denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím.
č. 305Návrh Biňovce, aby byla ihned zahájena stavba spojovací železnice mezi stanicí Velvary železniční trati Kralupy-Velvary a stanicí Hospozínem železniční trati Roudnice-Zlonice.
č. 306Návrh Biňovce, aby ihned byly zahájeny přípravy pro stavbu spojovací železnice mezi stanicí Jenšovicemi a Mělníkem.
č. 307Návrh Mlčocha Rud., aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím.
č. 308Návrh Mlčocha Rudolfa na uvolnění cukru pro hostince, kavárny a cukrárny.
č. 309Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 47) o zabezpečení dopravy železniční na Moravě se zřetelem na stanovisko Němců moravských k československému státu.
č. 310Odpověď ministra vnitra na dotaz Inž. Pospíšila (tisk 25) o dopravě válečných uprchlíků do jejich domovů.
č. 311Návrh Dra Hajna na zodpovědění poselství presidenta Československé republiky.
č. 312Návrh Vaňka Karla na ztrestání oněch činitelů, kteří lidu Československé republiky odpírají nebo zdražují dodávání nutných potřeb životních.
č. 313Návrh Slavíčka na vydání zákona, jímž se upravuje živnost zubních techniků.
č. 314Návrh Buřívala ohledně počítání služební doby konceptních úředníků poštovních, vyšlých ze stavu dopravních úředníků poštov. podle skupiny A.
č. 315Návrh Dra Rambouska na nouzovou stavbu místní dráhy Český Brod - Mochov - Čelakovice.
č. 316Návrh Špatného, aby byla zavedena osobní doprava na trati Stránčice - Velké Popovice.
č. 317Návrh Dra Veverky, aby byl zajištěn nerušený provoz do dohodových a neutrálních států.
č. 318Návrh Hrizbyla, aby bývalým poštovním expeditorům, adjunktům a oficiantům, kteří byli přijati do státní služby po 1. únoru 1914 byla započítána část jejich mimostátní služební doby do postupu analogicky jako bývalým expeditorům, převzatým do státní služby před 1. únorem 1914.
č. 319Návrh Buřívala, aby byly odstraněny křivdy, způsobené bývalou rak. vládou státním úředníkům a zřízencům, jakož i ve státních podnicích zaměstnaným osobám, vydáním řádného zákonitého vyrovnáni služebních a platových poměrů se zřetelem na různé tvrdosti a křivdy, způsobené z národnostních důvodů, jimiž postup a jmenování neprospěšně pro příslušníky české národnosti se vytvářily.
č. 320Návrh Dra Němce B. na brzké vyvlastnění a znárodnění lesů.
č. 321Návrh Dra Němce B., aby byly postátněny doly a huti.
č. 322Dotaz Nádvorníka na vládu o výrobních a obchodních poměrech vzhledem na stoupající nezaměstnanost dělnictva.
č. 323Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu poslance Dra Engliše (tisk 147) s osnovou zákona o organisaci statistické služby.
č. 324Návrh Mečíře na ustanovení minimální mzdy a minimálních cen produktů a výrobků.
č. 325Návrh Špatného, aby byli převzati vězeňští dozorci v Řepích do státní služby a aby byly upraveny jejich služební poměry podle normy.
č. 326Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Fr. Veselého (tisk 50) o výplatě vyživovacích příspěvků rodinám vojínů.
č. 327Odpověď ministra národní obrany na dotaz Slavíčka (tisk 24) o propuštění starších ročníků ze služby vojenské.
č. 328Návrh Dra Kmeťka na zrušenie cirkevno-politických zákonov na Slovensku.
č. 329Dotaz Špatného na ministra vnitra v zál. jmenování správních komisí tak zv. spolkovým spořitelnám.
č. 330Návrh Chaloupky na úpravu toku Divoké Orlice.
č. 331Návrh Dr. Masarykové na řešení sociálních poměrů vysokoškolského studentstva.
č. 332Návrh Jiráska Ferdinanda, aby byl zřízen cenový úřad pro celou oblast Československé republiky.
č. 333Odpověď ministra vnitra na dotaz Hroudy (tisk 215) o organisaci četnictva.
č. 334Odpověď ministra sociální péče na dotaz Laubeho (tisk 53) o zaopatření invalidů.
č. 335Návrh Schieszla, aby upraveny byly služební poměry středoškolských učitelů tělocviku.
č. 336Návrh Němce Ant., aby byla zrušena malá loterie.
č. 337Návrh Dra Rambouska na upravení poměrů Českého zemského musea a jeho personálu.
č. 338Návrh Dra Uhlíře, aby vybudována byla trať Nymburk - Dvůr Králové n. Labem - Hronov jako část přímé mezinárodní linie Praha - Vratislav - Varšava - Moskva (Petrohrad).
č. 339Návrh Šamalíka na vydání jednotných předpisů pro odevzdávání dobytka ve všech zemích státu československého.
č. 340Návrh Šamalíka na zabezpečení zastoupení malorolníků a domkářů v rekvisičních komisích, aprov. radách a jiných úředních korporacích.
č. 341Návrh Hrejsy na připojení lokální dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice ku dráze Vsetín - Val. Klobouky - Bilnice.
č. 342Návrh Johanise na změny a doplnění zákonných předpisů o vyživovacích příspěvcích.
č. 343Návrh Šamalíka na stavbu železných drah Velké Meziříčí - Nové Město - Jimramov - Polička a Jihlava - Měřín - Velké Meziříčí - Křižanov - Velká Byteš - Tišnov.
č. 344Návrh Hroudy na vypracování osnovy zákona, jímž se pověřují úředníci, zaměstnaní u obcí, vedením veškerých matrik o narozeních, sňatcích a úmrtích, jakož i ostatních úkonův z nich vyplývajících.
č. 345Návrh Buřívala ve příčině naléhavé úpravy poměrů výpomocných sluhů přiznáním definitivy.
č. 346Návrh Buřívala na vyplácení drahotní podpory státním zaměstnancům i po čas onemocnění.
č. 347Návrh Buřívala na zrušení smluvního poměru berních exekutorův a aby jmenováni byli definitivními a dosavadní přísežní berní exekutoři aby jmenováni byli podúředníky berní správy.
č. 348Návrh Hrizbyla v příčině domovského práva třídních poštovních zaměstnanců.
č. 349Návrh Hrizbyla na zvýšení platů poštovním expedientům.
č. 350Návrh Hrizbyla v příčině postupu poštovních oficiantek.
č. 351Dotaz Pelikána k ministru železnic v záležitosti umožnění přístupu členů zaopatřovacích institucí býv. soukromých drah ku stejným institucím kmenových drah státních.
č. 352Návrh Jiráska Ferd. na zřízení dobrovolné kontroly zásobovací služby.
č. 353Návrh Slavíčka na sestátnění školy pro vojíny-invalidy při Jedličkově ústavu pro zmrzačelé v Praze a přetvoření její ve výchovný a zaopatřovací ústav pro invalidy a mrzáky v republice Československé.
č. 354Návrh Buřívala na a) urychlené pensionování vysloužilého konceptního, kancelářského a ostatního zřízenectva státních úřadů a soudů, b) zrušení dosud stávající tajné kvalifikace u státních úřadů a soudů, c) zařazení kancel. úředníků všech resortů při státních úřadech a soudech ze skupiny E do skupiny D služební pragmatiky a d) změnu přísežní formule pro oficianty a kancelářské pomocníky.
č. 355Dotaz Hrizbyla na ministra zásobování lidu o přikročení přísného soupisu veškerého hotového na skladě a v továrnách se nalézajícího zboží vlněného, bavlněného jakož i veškerého textilního zboží.
č. 356Odpověď ministra financí na dotaz Fischera B. (tisk 60) stran poskytnutí finanční podpory z prostředků státních k opatření pomocného úvěru živnostníkům, vracejícím se z války.
č. 357Vládní návrh zákona o oddělení správy finanční od správy politické.
č. 358Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Mazance (tisk 88) o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní.
č. 359Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 286) o úpravě pořadu stolic ve věcech poplatkových.
č. 360Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 233), kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze 16. dubna 1916 č. 103 ř. z. a § 22. zák. ze dne 16. února 1918 č. 66 ř. z. o splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.
č. 361Zpráva zásobovacího výboru o návrhu Biňovce (tisk 104) v příčině povinného odvádění tuků.
č. 362Návrh Malíka, aby byla vypracována nová osnova zákona na ochranu vinařství a ovocnářství.
č. 363Návrh Donáta, aby byla provedena místní dráha Zruč - Dol. Královice - Pelhřimov, čímž by bylo odpomoženo nezaměstnanosti dělnictva.
č. 364Návrh Dra F. Krejčího na vydání zákona o služebním poměru učitelů vysokoškolských.
č. 365Návrh Dra F. Krejčího na vydání zákona o úpravě platů učitelů vysokých škol.
č. 366Dotaz Skurského k ministru pro sociální péči a zdravotnictví, týkající se 8hod. pracovní doby v zemských humanitních a jiných zemských ústavech na Moravě.
č. 367Návrh Prokeše na zřízení ústavu pro patologickou anatomii a bakteoriologii na Ostravsku.
č. 368Návrh Časného v příčině převzetí poštovních postillionů do stálých služeb.
č. 369Odpověď ministra vnitra na dotaz Sokola (tisk 138) o provokaci občanů německé národnosti v Praze.
č. 370Dotaz Dra Stojana na ministra národní obrany o náboženských zařízeních při vojsku.
č. 371Návrh Sáblíka na stavbu dráhy z Velkého Meziříčí přes Nové Město do Litomyšle jako stavby nouzové.
č. 372Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 293) o upotřebení části přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 373Návrh Dra Horáčka, aby byla vybudována a reorganisována pražská universitní knihovna.
č. 374Návrh Zeminové, aby byla zbudována údolní přehrada u Slatiny nad Úpou.
č. 375Zpráva školského výboru o návrhu Jiráska Al. (tisk 17) na zřízení university s českou vyučovací řečí v Brně.
č. 376Odpověď ministra železnic na dotaz Netolického (tisk 184) o stavbě dráhy Pardubice-Bohdaneč-Chlumec n. C. jako stavbě nouzové.
č. 377Odpověď ministra vnitra na dotaz Čuříka (tisk 100) o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací pro veškeré dělnictvo, bez ohledu na jeho politické a náboženské přesvědčení.
č. 378Odpověď ministra financí a ministra obchodu na dotaz Neumanna (tisk 193) ve věci celní kontroly, zejména na hranicích Rakous a Uher.
č. 379Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Svozila (tisk 101), o zlidovění velikých jmění.
č. 380Zpráva finančního výboru o návrhu Síse (tisk 140), aby bylo vydáno nařízení odděleně o zjištění pohledávek, resp. cenných papírů nebo majetkových práv, uložených mimo hranice Československé republiky pro příslušníky její.
č. 381Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona na částečnou změnu obecních zřízení a městských statutů.
č. 382Návrh Dra Rambouska na 1. zvýšení drahotních přídavků státním zaměstnancům, 2. zavedení aktivního přídavku státním zaměstnancům dle býv. vzoru vídeňského a zvýšení aktivního přídavku pro venkovské úřady a soudy o jednu třídu, 3. jmenování vrch. oficiantů a oficiantů soudů a stát. úřadů do hodnostních tříd ad personam dle služební doby a 4. zvýšení platů kancelářských pomocníků a pomocnic stát. úřadů a soudů.
č. 383Odpověď ministra financí na dotaz Svozila (tisk 101) o znárodnění velikých statků, dolův a jmění.
č. 384Návrh Hrdličky na provedení stavby dráhy z Litomyšle přes Poličku, Jimramov, Nové Město, Křížanov do Vel. Meziříčí jako stavby nouzové.
č. 385Návrh Housera Fr. na změnu § 25. zák. říš. o školách obecných.
č. 386Dotaz Mlčocha Rud. na ministra národní obrany o přeplácení masa a jiných potravin vojenskými orgány.
č. 387Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona (tisk 271) o zřízení horního hejtmanství v Brně. (Zřízení a působnost úřadů báňských).
č. 388Návrh Dra Meissnera, aby byl doplněn trestní zákon ustanovením o trestnosti, užívá-li kdo neoprávněně šlechtických titulů nebo řádů.
č. 389Návrh Dra Meissnera, aby byl doplněn vojenský trestní zákon ustanovením o trestnosti, užívá-li kdo neoprávněně šlechtických titulů nebo řádů.
č. 390Návrh Prokůpka na provedení novostavby pro zemědělský odbor české vysoké školy technické v Praze, jakožto stavby nouzové a opatření školního demonstračního a pokusného velkostatku pro tento odbor.
č. 391Odpověď ministra obchodu na dotaz Slavíka Ant. (tisk 120) o lidových pojišťovnách.
č. 392Návrh Hroudy na úpravu poměrů zaměstnanců samosprávných, ustanovených při obcích, okresech a okres. silničních výborech.
č. 393Dotaz Konečného na ministra školství a ministra financí o nesnesitelných hmotných poměrech učitelstva škol národních.
č. 394Dotaz Němce Ant. na ministra vnitra a ministra národní obrany týkající se nesprávného postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě.
č. 395Návrh Dra Stojana, aby na bohoslovecké fakultě olomoucké a na biskupských kněžských seminářích byly zřízeny stolice sociologie.
č. 396Návrh Kvapila, aby bylo uzákoněno fakultativní pohřbívání ohněm v Československé republice.
č. 397Vládní návrh zákona o změně nařízení o správě sirotčích pokladen.
č. 398Návrh Slavíka Ant., aby bylo sestátněno pojišťování v republice Československé.
č. 399Dotaz Svěceného na ministra obchodu o dovozu bavlny.
č. 400Zpráva výboru petičního o peticích č. 4., 13., 15., 16., 18, 19., 26. a 28. a menšinového o petici č. 6.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP