Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1001Návrh Inž. Pospíšila, aby byla vybudována autobusová spojení v okresích: milevském, sedlčanském a příbramském, jakož i dráhy z Milevska do Sedlčan a ze Sedlčan do Příbramě nebo ze Sedlčan do Březnice.
č. 1002Dotaz Kvapila na ministra vnitra jakožto zástupce ministerského předsedy o národním zabezpečení Lužických Srbů.
č. 1003Odpověď ministra vnitra na dotaz Al. Jiráska (tisk 532) stran pokoutního tisku pražského.
č. 1004Návrh Šamalíka, aby byla uvolněna zemědělská výroba a sklizeň.
č. 1005Zpráva kulturního výboru o návrhu St. K. Neumanna (tisk 642), aby zavedeny byly veřejné zkoušky pěvecké.
č. 1006Zpráva I. výboru školského, II. výboru státně-zřízeneckého o vládním návrhu zákona (tisk 717) o platech suplentů státních středních škol.
č. 1007Dodatečná zpráva právního výboru o návrhu zákona na reformu manželského práva.
č. 1008Dotaz Dra Mazance na ministra vnitra o překročení kompetence městské správní rady ve Vysočanech.
č. 1009Dotaz Zíky na ministra vnitra v zastoupení ministerstva zahraničí o stanovení příštích hranic mezi státem československým a státem polským v Horním Slezsku.
č. 1010Zpráva I. výboru živnostenského, II. výboru právního, III. výboru finančního o vládním návrhu zákona (tisk 855) o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.
č. 1011Odpověď ministra vnitra na dotaz Špatného (tisk 737) o nezákonných vyhláškách volebních obecních starostů o soupisu voličů.
č. 1012Odpověď ministra vnitra na dotaz Svěceného (tisk 785) o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice Československé.
č. 1013Odpověď ministra vnitra na dotaz Marka (tisk 767) o hrubém šikanování českých příslušníků Československé republiky, zaměstnaných u státních drah na Moravě a pro nedostatek bytů, bydlících dosud ve Vídni.
č. 1014Vládní návrh zákona o stavebních úlevách, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 15. dubna 1919, č. 211 Sb. z. a n., týkajícího se stavebních úlev pro Prahu a okolí, na města Plzeň a Budějovice.
č. 1015Vládní předloha zákona, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. o zabrání velkého majetku pozemkového.
č. 1016Vládní návrh zákona o ochraně dětí v cizí péci a dětí nemanželských.
č. 1017Zpráva technického výboru o vládním návrhu (tisk 1014) na vydání zákona o stavebních úlevách, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 15. dubna 1919, č. 211 Sb. z. a n., týkajícího se stavebních úlev pro Prahu a okolí, na města Plzeň a Budějovice.
č. 1018Zpráva I. ústavního výboru, II. výboru pro Velkou Prahu o vládním návrhu zákona (tisk 719), týkajícím se konání obecních voleb ve Velké Praze.
č. 1019Zpráva technického výboru o vládním návrhu (tisk 913) na vydání zákona o stavebních úlevách, kterým se doplňují nebo mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. města Jihlavu a Znojmo a pro jejich místa předměstská, daného zákonem ze dne 16. června 1894, č. 63 z. z. a změněného a doplněného zákonem ze dne 16. června 1919 č. 39 z. z.
č. 1020Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 505), který se týče prozatímních opatření na ochranu vynálezů.
č. 1021Odpověď předsednictva ministerské rady na dotazy Dra Matouška (tisk 838) a Dra Meissnera (tisk 837) o tom, že se nevykonává zákon ze dne 18. února 1919, čís. 89 Sb. z. a n. o oficiantech státních úřadů a ústavů.
č. 1022Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Uhlíře a soudruhů (tisk 707) o českém školství v Trutnově.
č. 1023Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Mareše (tisk 797) o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 1024Odpověď ministra železnic na dotaz Kříže (tisk 813) o propuštění vrchního strojního komisaře Jana Pfeiffera, správce topírny v Meziměstí.
č. 1025Odpověď zástupce předsedy ministerstva na dotaz Slavíčka a soudruhů (tisk 846) stran přídělu demobilisačního materiálu pro malé živnostníky.
č. 1026Vládní návrh zákona, týkající se vedení správy báňských společenstev.
č. 1027Zpráva výboru petičního o peticích č. 11, 39, 41, 43, 46, 63, 65, 104, 42, 44, 35, 45, 59, 66, 78, 105, 156, 85, 166, 283, 298 a 307, ústavního o peticích č. 553 a 583, národohospodářského o peticích č. 155 a 262 a zásobovacího o peticích č. 402 a 1052.
č. 1028Návrh Dra Engliše na zřízení úřednických komor.
č. 1029Návrh Dra Engliše na zavedení mimořádné daně z příjmů.
č. 1030Návrh G. Navrátila na zvýšení základních platů a drahotních přídavků veškerého československého státního úřednictva a zřízenectva všech kategorií a všech resortů po vzoru zemských úředníků a zřízenců v Čechách.
č. 1031Dotaz Časného na ministra železnic a národní obrany o katastrofálních ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci.
č. 1032Dotaz Marka na ministra železnic ohledně poskytováno zdarma dopravy nákladů v obvodu ředitelství olomouckého.
č. 1033Zpráva školského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 902) na prozatímní úpravu studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních.
č. 1034Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 961), kterým se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 1035Návrh Landové-Štychové, aby zpracován byl nový jednotný občanský kalendář.
č. 1036Návrh Landové-Štychové, aby byly zrušeny klášterní školy.
č. 1037Návrh Konečného, aby byla rozšířena působnost vládního nařízení ze dne 22. ledna 1919 o zabírání bytů obcemi i na zabírání živnostenských provozoven a obchodních místností pro účely živnostenské.
č. 1038Návrh Hatláka, aby byl rozšířen zákon o stavbě rodinných domků také na stavbu maloživnostenských dílen.
č. 1039Návrh Hroudy na úpravu služebních poměrů zřízenců při okresních výborech v republice Československé.
č. 1040Návrh Hroudy na úpravu služebních poměrů zřízenců při obcích v republice Československé.
č. 1041Návrh Dra Stojana na úpravu platů představených kněžských seminářů.
č. 1042Návrh Dra Weyra, aby vydán byl zákon, jenž prozatím a povšechně upravuje státní občanství v republice Československé.
č. 1043Dotaz Dra Inž. Žuffa na ministra verejných prác o nedostatočnom prideľovaní a dodávaní uhlia pre slovenský priemysel a polnohospodárstvo.
č. 1044Dotaz Kvapila k ministerské radě stran vážného německého obvinění o poměrech v Československé republice.
č. 1045Dotaz Dra Viškovského na zástupce ministerského předsedy o nových rekvisicích a dosavadním odběr u obilí.
č. 1046Dotaz Oklešťka na ministra národní obrany o přenechání jedněch velikých kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence v Olomouci.
č. 1047Odpověď ministra vnitra (zároveň v zastoupení ministerského předsedy) a ministra národní obrany na dotaz Rýpara (tisk 801) o tom, jak jest postaráno o hájení našich hranic ve Slezsku proti připravovaným vpádům z Německa.
č. 1048Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu Dra Lukavského (tisk 255) na započítání služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním přijatých do prakse r. 1898.
č. 1049Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 966), jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z. o dani důchodové.
č. 1050Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 963) o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i z obchodování cizozemskými právními subjekty.
č. 1051Dotaz Šabaty na ministry vnitra, spravedlnosti a národní osvěty o násilnických výtržnostech ve chrámu Týnském a na Karlově mostě.
č. 1052Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 974) o padělání peněz a cenných papírů.
č. 1053Vládní návrh zákona o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky.
č. 1054Vládní návrh zákona o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém.
č. 1055Vládní návrh zákona o vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr místních drah, garantovaných státem.
č. 1056Vládní návrh zákona o ocenění předmětů bursovních obchodů.
č. 1057Dotaz Dra Srdínka a soudruhů na zástupce ministerského předsedy o útocích na poslance české národnosti na zemském sněmu dolnorakouském.
č. 1058Návrh Lukeše, aby byly zrušeny moravské enklávy ve Slezsku.
č. 1059Návrh Dra Budínského na stavbu místní dráhy z Moravských Budějovic do Želetavy.
č. 1060Návrh Laubeho, aby byly upraveny pensijní a zaopatřovací požitky horníků, vdov a sirotků.
č. 1061Zpráva ústavního výboru o návrhu Machara (tisk 58), aby bylo zřízeno ministerstvo národní osvěty při vládě československé.
č. 1062Dotaz Dra B. Němce na zástupce ministerského předsedy a ministra vnitra ve věci obsazování úřednických míst v ústředních úřadech.
č. 1063Dotaz Dra Horáčka a soudruhů na celou vládu o snahách po celním sblížení států na území bývalého Rakousko-Uherska.
č. 1064Dotaz Nohelana ministra vnitra, proč nejsou z naší republiky vykázáni haličtí "uprchlíci".
č. 1065Dotaz Ant. Nováka na ministra národní obrany, jakým způsobem provádí se demobilisace koní.
č. 1066Dotaz Marka na ministra financí o věcech celních.
č. 1067Dotaz Stivína na ministra vnitra pro zrušení zákazu některých německých politických listů v Československé republice a pro zrušení nařízení Stürgkhových o výjimečném stavu.
č. 1068Dotaz Freimana na ministra veřejných prací pro zcizení volframových a cínových dolů v Cinvaldě.
č. 1069Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena N. S. Josefa Kouši k žalobě Jaroslava J. Horáka v Praze (č. předs. 1196).
č. 1070Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena N. S. Josefa Kouši k žalobě Antonína Hurta v Nuslích (č. předs. 1366).
č. 1071Návrh Brožíka, aby byly zřízeny ústřední fondy zaopatřovací, z jejichž peněz by byly zvýšeny požitky hornických pensistů, které jsou vypláceny bratrskými pokladnami hornickými.
č. 1072Návrh Tučného stran lichvy s potravinami a nereelního obchodu vůbec.
č. 1073Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 965) o doplňování komisí pro daň z příjmů.
č. 1074Odpověď ministra národní obrany na dotaz Marchy (tisk 803) o odnětí t. zv. vojenských reservních koní, jež byly rolníkům svěřeny do opatrování.
č. 1075Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrzích Buřívala (tisk 744, 745 a 746) na změny zákona a nařízení ze dne 25. ledna 1914, ř. z. č. 16, nebo nařízení ze dne 22. listopadu 1908, ř. z. č. 234 o úpravě příjmův a započítání předchozích dob služebních, jakož i o zařadění sluhů do stupnice podúřednického schematu, ve které jsou jako sluhové před jmenováním podúředníky, a dále o zařadění, resp. převzetí venkovských poštovních sluhů do kategorie sluhů státních, podle zákona ze dne 25. ledna 1914, ř. z. č. 15.
č. 1076Dotaz Čuříka na ministra vnitra ve věci teroru proti organisovanému dělnictvu křesťansko-sociálnímu v Lipině na Karlově Huti u Frýdku.
č. 1077Návrh Čuříka, aby byla doplněna prováděcí nařízení k zákonu ze dne 10. prosince 1918 o podpoře v nezaměstnání.
č. 1078Návrh Bezděka, aby byla zřízena staniční zastávka v obci Hruškách na trati z Břeclavy do Přerova.
č. 1079Vládní návrh zákona o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u třídních poštovních úřadů, do stavu výpomocných poštovních sluhů a do stavu sluhů po rozumu článku II. zák. z 25. září 1908, ř. z. č. 204.
č. 1080Vládní návrh zákona, jímž se zavádí daň z vodní síly.
č. 1081Vládní návrh zákona o povinné nabídce cizozemských pohledávek Čsl. devisové ústředně.
č. 1082Zpráva ústavního výboru o nařízení ministra obchodu ze dne 20. ledna 1919, č. 32 Sb. z. a nař. o obchodních a živnostenských komorách. (Č. 968 Předs. N. S.)
č. 1083Zpráva ústavního výboru o nařízení veškerého ministerstva ze dne 18. prosince 1918, kterým zřízen byl úřad spojené správy v obvodě ostravsko-slezském. (Č. 777 Předs. N. S.)
č. 1084Vládní návrh zákona o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů.
č. 1085Zpráva ústavního výboru o návrhu Karla Vaňka (tisk 222) na změnu zemského zřízení pro Moravu.
č. 1086Dotaz Roučka na ministra vnitra o odsouzení domkáře Jakuba Dobeše z Moravských Prus k tříměsíčnímu žaláři (dle Prügelpatentu) pro nedodání předepsaných 9 metr. centů obilí.
č. 1087Návrh Hatláka ve věci vybudování mimoškolské péče o dorost živnostenský a zřízení komisí pro mládež živnostensko-průmyslovou v jednotlivých zemích republiky Československé.
č. 1088Dotaz Hatláka na ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra ve věci přednostního zásobování.
č. 1089Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu posl. Kříže (tisk 82) na zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence.
č. 1090Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (tisk 910) o zařadění cestmistrů, poříčních atd. do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 1090aNaléhavý dotaz Bradáče na vládu v akci na zmírnění bídy působením vlády k okamžitému snížení cen veškerých předmětů denní potřeby. (Netištěno.)
č. 1091Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 908) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 1092Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 908) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 1093Dotaz Udržala na zástupce předsedy ministerstva ohledně násilnictví spáchaných dne 21. května na členech Národního shromáždění.
č. 1094Dotaz Vil. Votruby k ministru národní obrany ohledně zadání dodávky masa pro vojenské posádky v Čechách Družstvu českých řezníků a uzenářů v Praze.
č. 1095Zpráva I. výboru právního, II. výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 636), jímž zřizují se lidové soudy cenové.
č. 1096Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 415), kterým se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833, čís. 2633 Sb. zák. a čl. V. uvoz. zákona k civilnímu soudnímu řádu ze dne 1. srpna 1895, č. 112 ř. z. o likvidaci a vymáhání advokátních platů.
č. 1097Dotaz Hrejsy k ministru národní obrany ve věci vyplácení pensijních požitků invalidům.
č. 1098Návrh Dra Schieszla, aby vláda vydala nařízení, že se veškery potřeby oděvní dovezené z ciziny do území Československé republiky musejí nabídnouti oděvnímu úřadu republiky Československé.
č. 1099Zpráva I. výboru pro reformu pozemkovou, II. výboru právního návrhu Prokůpka (tisk 455) a o vládním návrhu (tisk 909) o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 1100Návrh Jaromíra Špačka na vyslání jednoho člena vlády a členů Národního shromáždění po jednom z každé strany jako poselstva k sibiřské armádě československé, opatřeného veškerou plnou mocí k navrácení této armády domů.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP