Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1101Dotaz Machara na ministra spravedlnosti o jeho řeči reprodukované ve Večerníku Práva Lidu dne 22. května 1919.
č. 1102Dotaz člena Sládka na ministra pro zásobování lidu o řetězovém obchodu s pepřem a mandlemi.
č. 1103Odpověď ministra vnitra na dotaz St. K. Neumanna (tisk 875) o věci spisovatele Hugona Sonnenscheina.
č. 1104Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Machara (tisk 1101) o projevu na táboru lidu na Staroměstském náměstí dne 22. května 1919.
č. 1105Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 836) o krytí autority nehodných představených státní železniční správy československé při spisování výslechu personálu.
č. 1106Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Hnídka (tisk 684) o rekvisicích v okresu chrudimském.
č. 1107Odpověď zástupce ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotazy Jílka (tisk 876), Vil. Votruby (tisk 879), o postupu státních lékařů na Moravě a na dotaz Jílka (tisk 877) o obsazení systemisovaných míst v ministerstvu zdravotnictví.
č. 1108Vládní návrh zákon o statistice zahraničního obchodu.
č. 1109Návrh Bradáče na změnu zákonů ze dne 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n. a ze dne 11. března 1919, č. 138 Sb. z. a n. (Zvýšení počtu členů N. S. na 272.)
č. 1110Návrh Dra Schieszla a soudr. k soupisu životních pojistek.
č. 1111Dotaz Pavlána na ministra vnitra pro nedosažení správní komise v Ratimově.
č. 1112Dotaz Vraného na ministra zemědělství ohledně nespravedlivého pronájmu luk od velkostatku Brandýs n. L.
č. 1113Dotaz Ferd. Jiráska na ministra spravedlnosti, týkající se praxe rejstříkového soudu v Praze.
č. 1114Zpráva ústavního výboru o návrhu Boh. Bradáče (tisk 1109) na změnu zákonů ze dne 13. listopadu 1918, č. 37. Sb. z. a n. a ze dne 11. března 1919, č. 138 Sb. z. a n. (Zvýšení počtu členů N. S. na 272.)
č. 1115Návrh Dra Matouška, aby byl vydán zákon o zařadění úředních sluhů do X. a XI třídy hodnostní.
č. 1116Dotaz Vojty na ministra věcí zahraničních o zajatých vojínech české národnosti ve Francii, kteří jsou přidržováni k trestním pracem ve zpustošených francouzských krajích německými armádami.
č. 1117Dotaz Čuříka na ministra sociální péče stran vydání formulářů žádostí o státní příspěvek k invalidní rentě.
č. 1118Dotaz Mattuše na ministra spravedlnosti o nádražních krádežích a násilnostech v Kolíně nad Labem.
č. 1119Dotaz Viléma Votruby k ministru vnitra, jakožto zástupci ministerského předsedy, stran náhrady škody, kterou v protidrahotních demonstracích utrpěli obchodníci a živnostníci, i stran osobní jejich svobody a bezpečnosti.
č. 1120Druhý dotaz Dra Mareše na ministra školství a národní osvěty o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 1121Dotaz Hatláka na ministra pošt a telegrafů o vyřizování reklamací za náhradu škod ztrátou (úbytkem obsahu nebo poškozením) poštovních zásilek.
č. 1122Dotaz Dra J. Černého na vládu o zařadění kancelářských oficiantův a pomocníkův obého pohlaví, kteří po 26. únoru 1919 dovršili sedm roků služebních, do XI. hodnostní třídy státních úředníkův.
č. 1123Dotaz Šamalíka na ministra vnitra o pumových útocích na katolické chrámy v Brně.
č. 1124Zpráva právního výboru o návrhu Inž. Nekvasila (tisk 133) na vydání zákona na nostrifikaci podniků, které v území republiky Československé vyrábějí neb dopravu provozují, avšak mají své sídlo mimo její hranice.
č. 1125Dotaz Jaromíra Špačka a soudruhů na vládu o vojenské situaci na bojišti na Slovensku.
č. 1126Návrh Kadlčáka, aby byly zlepšeny hmotné poměry stráže bezpečnosti.
č. 1127Návrh Dra Jos. Černého, aby byly bezplatně navráceny orná půda, lesy, louky a pastviny, jež byly obcím a jednotlivým usedlostem v minulém a předminulém století vrchnostmi bezprávně odňaty.
č. 1128Návrh Dra Stojana, aby bylo poskytnuto výhod státním učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense.
č. 1129Dotaz Kadlčáka na ministra školství a národní osvěty o protikatolické řeči učitele Vítězslava Táborského v Kopřivnici při školní slavnosti dítek.
č. 1130Dotaz Dra Mazance na ministra obchodu o ochraně domácí výroby v oboru slaměných klobouků pánských a slaměných i plstěných klobouků dámských a dětských.
č. 1131Návrh Rudolfa Mlčocha na náhradu maloživnostníkům za škody, způsobené násilným odnětím zboží a nuceným prodejem se škodou.
č. 1132Dotaz Dra Schieszla k ministru pošt o zadání stavebních prací v budovách, urcených pro poštovní spořitelnu v Karlově ulici na Smíchově.
č. 1133Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Plzni, aby Národní shromáždění svolilo k trestnímu stíhání člena Národního shromáždění obč. Ludvíka Pika pro přestupek § 21. zákona o tisku. (Čís. 1660 Předs. N. S.)
č. 1134Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze, aby Národní shromáždění svolilo trestně stíhati člena Národního shromáždění obč. Josefa Svozila pro přestupek § 488. tr. z. (Č. 1367 Předs. N. S.)
č. 1135Návrh Dra Stojana o včítání let učitelům náboženství na školách středních.
č. 1136Návrh Dra Markoviče, aby byly vypracovány předlohy zákonů o utvoření Velké Prahy.
č. 1137Dotaz Buřívala na ministra pošt a telegrafů o zrušení nařízení ministerstva obchodu č. 38 ex 1914 (systém telegrafních poslíčků).
č. 1138Dotaz Františka Mlčocha na ministra školství a národní osvěty o učitelském působení učitelky Anežky Procházkové v Lutopecnách.
č. 1139Dotaz Inž. Pospíšila na ministra školství, spravedlnosti a vnitra o událostech na dívčím učitelském ústavě v Chrudimi.
č. 1140Návrh Slavíčka na náhradu živnostníkům a obchodníkům za utrpěnou škodu při rabování, krádežích a výtržnostech, které byly v minulých dnech po Čechách.
č. 1141Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk 970), kterým se povoluje úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.
č. 1142Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1056) o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové.
č. 1143Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 962) o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané.
č. 1144Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 967) o připuštění cizozemských dlužních úpisů s premiemi.
č. 1145Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Mareše (tisk 765) o vyklizení místností fakulty právnické a filosofické od vojska.
č. 1146Odpověď ministra národní obrany na dotaz F. Svobody (tisk 816) o průtazích úpravy mzdy ve vojenském skladišti v Brně.
č. 1147Odpověď ministra národní obrany a vnitra na dotaz Bechyně (tisk 773) o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Rud. Kollera v Praze.
č. 1148Odpověď ministra vnitra na dotaz Šrámka (tisk 944) o hrubém porušování svobody občanské, shromažďovací a spolčovací od sociálně demokratických důvěrníků a sekretářů odborových organisací.
č. 1149Odpověď ministra financí k dotazu Dra Schieszla (tisk 686) stran opatření úhrady nákladů státních.
č. 1150Odpověď ministra národní obrany na dotaz Stivína (tisk 839) o umístění redakce ruského listu "Russkoje Dělo" v budově akademického gymnasia u Rudolfina.
č. 1151Odpověď ministra zemědělství na dotaz Svozila (tisk 880) ve věci šikanování úředníků bývalých císařských statků ředitelem fondovních statků J. Arhem pro politickou a stavovskou činnost.
č. 1152Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 874) o průvozu po tratích Československé republiky a způsobu jednání olomouckého ředitelství se železniční správou německého Rakouska.
č. 1153Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Ševčíka (tisk 659) o zákazu modlitby na školách na Jihlavsku.
č. 1154Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Chroustovského (tisk 749) o postupu Zemské úřadovny pro krmiva při přidělování melasy, otrub a jiných krmiv.
č. 1155Odpověď ministra zemědělství na dotaz Dra Frankeho (tisk 619) o loupení obecních lesů na českém jihu a útisku chalupníkův a domkářů starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy.
č. 1156Vládní návrh zákona, kterým se opravuje § 7. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214 Sb. z. a n. o sloučení sousedních obcí s Olomoucí.
č. 1157Vládní návrh zákona, kterým se povolují státní subvence tří pětin skutečného nákladu až do 3,110.000 korun na provádění nouzových prací v Brně s přináležejícím okresem.
č. 1158Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Josefa Špačka (tisk 946) o nevhodném telefonním spojení z Dobřichovic ku Praze.
č. 1159Odpověď ministra vnitra na dotaz Inž. Pospíšila (tisk 835) o stranickém chování správce okresního hejtmanství Jaroslava Manna v Ledči n. Sázavou.
č. 1160Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu Dra Franty (tisk 985), aby byl vydán zákon o pozemkovém úřadě.
č. 1161Odpověď ministra obchodu na dotaz Rud. Mlčocha (tisk 766) o skupování veškerých zásob koží velkými továrnami na obuv.
č. 1162Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1054) na zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém.
č. 1163Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 964) o povinném sdělávání smluv nájemních ve formě písemné, dále o nežalovatelnosti nepřiznané činže.
č. 1164Zpráva státně zřízeneckého výboru o návrhu Gust. Navrátila (tisk 597) na úpravu služebních poměrův okresních lesní a lesních příručí při politické správě.
č. 1165Dotaz Dra Hnídka na ministra národní obrany ve příčině vyprázdnění ústavu ku vzdělání učitelek v Praze I.
č. 1166Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1081) o povinné nabídce cizozemských pohledávek Československé devisové ústředně.
č. 1167Vládní návrh zákona o připočtení válečných let státním zřízencům.
č. 1168Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Tučného (tisk 740) o prodávání surovin a polotovarů ze Škodových závodů v Plzni cizím překupníkům.
č. 1169Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Sládka (tisk 1102) o řetězovém obchodu pepřem a mandlemi.
č. 1170Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 911), jímž mění se výměra poplatků z dolových a povrchových měr a z výhradních kutisk.
č. 1171Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o vládním návrhu zákona (tisk 1015), jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. o zabrání velkého majetku pozemkového.
č. 1172Zpráva branného výboru o návrhu Jaromíra Špačka (tisk 1100), stran vyslání poselstva k sibiřské armádě československé.
č. 1173Odpověď ministra zemědělství na dotaz Vraného (tisk 1112) o nespravedlivém pronájmu luk od velkostatku v Brandýse nad Labem.
č. 1174Odpověď ministra vnitra na dotaz Rýpara (tisk 883) o násilném nucení dělníků v továrně na buničinu v Ratimově ke vstupu do sociálně-demokratické organisace.
č. 1175Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Freimana (tisk 1068) o zcizení wolframových a cínových dolů v Cinvaldě.
č. 1176Návrh Dra Rambouska, aby byl úředně zaveden 24hodinový čas.
č. 1177Dotaz Kadlčáka a na ministra pro zásobování lidu, o přídělu mýdla Moravsko-slezské jednotě v Brně.
č. 1178Dotaz Síse na ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy ve věci ruských uprchlíků z Karpatské Rusi.
č. 1179Dotaz Ferd. Jiráska na ministra zemědělství, týkající se řádění lesmistra Jindřicha Hradetzkého na nadačním panství v Třemošnici na Čáslavsku.
č. 1180Dotaz Kadlčáka na ministra orby a ministra zásobování o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína a na ministra národní obrany o chování vojenského oddílu při této rekvisici.
č. 1181Dotaz Kvapila k ministru vnitra stran ohlášeného německého odboje v severních Čechách.
č. 1182Dotaz Vraného na ministerského předsedu a ministra zemědělství o dvoře ve Dřísech u St. Boleslavi.
č. 1183Dotaz Dra Matouška na všechna ministerstva ohledně zařadění kancelářských úředníků soudních ze skupiny E do skupiny C služební pragmatiky.
č. 1184Dotaz Dra Boh. Němce k ministru vnitra jako zástupci ministerského předsedy o penězích, věnovaných ministerstvem pro výživu lidu k účelům sociálním a úřednictvu.
č. 1185Dotaz Hatláka na ministra financí o stažení rakouských kolků od obchodníků a trafikantů.
č. 1186Dotaz Hatláka na ministra veřejných prací o uplatňování horního zákona vůči majetníkům dolů a svobodných kutišt.
č. 1187Návrh Hatláka na vyplacení kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci bývalému rakouskému eráru.
č. 1188Návrh Maxy o volebním právu do Národního shromáždění pro československé legionáře v Sibíři.
č. 1189Dotaz Dra Mazance na ministra vnitra o zabrání místností České ligy akademické v koleji Arnošta z Pardubic.
č. 1190Dotaz J. Marka na ministry vnitra a národní obrany v záležitosti nezákonného jednání okresního hejtmana v Holešově a pobuřujícího jednání vojenské tamní stráže.
č. 1191Dotaz Šrámka na ministra národní obrany o nešetrném jednání velitelství československého pěšího pluku č. 99 vůči členu N. S. Josefu Šamalíkovi.
č. 1192Návrh Šamalíka, aby byly zřizovány zemědělské usedlosti ze zabraných velkostatků českým vystěhovalcům zemědělským, hlavně v území německého Rakouska bydlícím.
č. 1193Zpráva finančního výboru o návrhu posl. Udržala (tisk 211) na vyplacení zadržených podpor příslušných vodním družstvům.
č. 1194Odpověď předsedy ministerstva v zastoupení a ministra pro zásobování lidu na dotaz Malkusa (tisk 841) o způsobu provádění rekvisic v okresu píseckém.
č. 1195Zpráva školského výboru o návrhu Dra Horáčka (tisk 953), aby byla odevzdána budova Strakovy Akademie k účelům pražského vysokoškolského studentstva.
č. 1196Zpráva školského výboru o návrhu Dra Hodži (tisk 954), aby vydáný bol zákon, kterým sa zriaďuje československá universita v Bratislave.
č. 1197Odpověď ministra zemědělství na dotaz Pelikána (tisk 618) o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva orby býv. Rakouska o ušetření chovatelů dobytka z rad železničních zřízencův od rekvisice.
č. 1198Odpověď ministrů vnitra a pro zásobování lidu na dotaz Inž. Pospíšila (tisk 763) stran zastoupení československé strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách.
č. 1199Odpověď ministra obchodu na dotaz Chroustovského (tisk 878) o povolení přemrštěných cen za surovou krycí lepenku.
č. 1200Odpověď ministra vnitra na dotaz Zíky (tisk 987) o rozpouštění obecních zastupitelstev a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP