Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29

č. 2601Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2532), kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.
č. 2602Návrh Piláta R. na doplnění zákonných ustanovení o dani z důchodu.
č. 2603Dotaz Hrizbyla na ministra financí o potravní dani na čáře.
č. 2604Dotaz Pelikána na ministra financí v zál. odstranění závad při celní kontrole v Hrušovanech-Šanově.
č. 2605Zpráva ústavného výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 2547) o obecních a obvodních notářích na Slovensku.
č. 2606Zpráva ústavného výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 1826) o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.
č. 2607Zpráva I. živnostenského výboru a II. sociálně-politického výboru o peticích čís. 2448, 2466, 2484, 2527, 2592, 2665.
č. 2608Zpráva živnostenského výboru o peticích č. 2418, 2444, 2470, 2482, 2594, 2719, 2538 a 2421.
č. 2609Zpráva sociálně-politického výboru o petici Jednoty českých soukromých úředníků v Praze č. pet. 2190.
č. 2610Dotaz Drobného na ministra financí o rozdělování soli agrárními "Domovinami".
č. 2611Dotaz Drobného na ministry: sociální péče, veřejných prací a vnitra o urychlení uznávání obecné prospěšnosti stavebních družstev.
č. 2612Dotaz Marchy na ministry zásobování a zemědělství o nepřístojnostech, které se udály v obci Blučině a jiných obcích na Židlochovicku, při t. zv. přezkoumání obilního kontingentu zástupcem ministerstva zásobování.
č. 2613Dotaz Mašaty na ministra spravedlnosti v zál. protizákonného postupování okresního soudu v Hořovicích týkajícího se výkupu dlouhodobých pachtů.
č. 2614Dotaz Nováka Ant. na ministra vnitra stran nevyřizování protestu, podaného proti volbě starosty v Nepolisech u Chlumce nad Cidlinou.
č. 2615Dotaz Sládka na ministra zahraničních věcí v příčině ztýrání a těžkého poranění Dra Lad. Radimského v Těšíně.
č. 2616Dotaz Dra Lukavského na ministra zásobování stran rozšiřování stranicko-politických letáků výkupním komisařem Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou.
č. 2617Návrh Drobného na prodloužení zákona o ochraně drobných pachtýřů ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., na rok 1921.
č. 2618Návrh Časného o poskytnutí pomoci pohořelým ve Skrbni u Olomouce.
č. 2619Návrh Inž. Rotnágla, aby městu Praze udělena byla státní subvence na stavbu krematoria.
č. 2620Návrh Dra Lukavského na zařadění města Tábora do II. třídy místních přídavků.
č. 2621Návrh Drobného na reorganisaci žňových komisí.
č. 2622Vládní návrh zákona, kterým se upravují právní poměry spořitelen.
č. 2623Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 2624Návrh Lukeše, aby mimořádná zvýšená práce soudců, při provádění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům, byla náležitě honorována.
č. 2625Zpráva I. výboru zásobovacího a II. výboru technického o peticích, týkajících se poměrů vyživovacích a zásobovacích.
č. 2626Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru sociálně-politického o návrhu Boh. Fischera (tisk 219) na zavedení poraden pro volbu povolání.
č. 2627Odpověď ministerského předsedy a ministrů veřejných prací, obchodu, vnitra, sociální péče a národní obrany na dotaz Petrovického (tisk 2078) o úmyslu zabírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské.
č. 2628Odpověď ministerského předsedy, ministra vnitra, ministra zemědělství a ministra pro zásobování lidu na dotazy Srnce (tisk 2073), Jana Veselého (tisk 2074), Pika (tisk 2128) a Johanise (tisk 2167) o povolování kácení dříví na obecních statcích.
č. 2629Odpověď ministra financí na dotaz Frant. Navrátila (tisk 1532) o přídělu čistého lihu různým obchodníkům-spekulantům, kteří z něho vyrábějí kořalky studenou cestou.
č. 2630Odpověď ministra železnic na dotaz A. Sládka (tisk 2361) ve věci vyplacených náhrad způsobených ztrátou zboží na drahách.
č. 2631Dotaz Dyka na ministry vnitra, veřejných prací a sociální péče o poměrech t. zv. světáků.
č. 2632Dotaz Drobného a společníků na ministra spravedlnosti o soustavném zamítání nároků dlouholetých pachtýřů na výkup církevních pozemků.
č. 2633Návrh Dra Kramáře na vydání zákona o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní.
č. 2634Návrh Dra Lukavského na úpravu administrativní správy školství národního a středního v republice Československé.
č. 2635Návrh Drobného na přezkoušení výrobních nákladů stavebních hmot a snížení směrných maximálních cen.
č. 2636Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Špatného (tisk 2295) o ohrožení lázeňských podniků v Praze.
č. 2637Odpověď ministra vnitra na dotaz Freimana (tisk 2322) o užívání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy.
č. 2638Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Marchy (tisk 2458) o provádění zákona o dlouhodobých pachtech.
č. 2639Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Mazance (tisk 2198) o nezákonném zrušení školních kaplí na Smíchově smíchovským starostou.
č. 2640Odpověď ministrů: vnitra a spravedlnosti na dotaz Dra Bartoška (tisk 2163) o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-Uherské.
č. 2641Odpověď ministra zemědělství v dohodě s pozemkovým úřadem a ministra financí na dotaz Dra Budínského (tisk 2297) o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě.
č. 2642Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku.
č. 2643Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé.
č. 2644Zpráva výboru státně-zřízeneckého k resoluci Vojty, Buřívala a Brodeckého, přikázané výboru v 101. schůzi dne 18. prosince 1919 ohl. zařadění třídních poštovních úředníků (dopravních úředníků poštovních skupiny D) do statusu státních úředníků.
č. 2645Vládní návrh zákona o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů.
č. 2646Vládní návrh zákona, jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva.
č. 2647Vládní návrh zákona o soupisu obyvatelstva.
č. 2648Vládní návrh zákona, jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska.
č. 2649Vládní návrh zákona o sloučení zemských ústavů úvěrních.
č. 2650Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění.
č. 2651Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu Tučného (tisk 1312), aby byl vydán zákon o jmenování úředních sluhů podúředníky.
č. 2652Vládní návrh zákona o zubním lékařství a zubní technice.
č. 2653Odpověď ministra veřejných prací a ministra železnic na dotaz Dra Brabce (tisk 2229) stran zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.
č. 2654Návrh Dra Lukavského na úpravu admin. správy školství a o úpravě organisace úřadů pro školství a nár. osvětu. (Dodatek k tisku 2634.)
č. 2655Zpráva I. výboru živnostenského, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového o peticích č. 2248 a 2492, stran požadavků abstinentního svazu ve Slezské Ostravě o zákazu výroby, prodeje i výčepu lihovin a likérů, jakož i opatření proti alkoholismu.
č. 2656Zpráva výboru I. živnostenského, II. sociálně-politického, III. rozpočtového a IV. zásobovacího o peticích č. 2211 a 2679, jimiž žádá administrativní výbor župy Liptovské zamezení výčepu lihovin.
č. 2657Dotaz Johanise na ministra železnic ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha - Zdice - Protivín.
č. 2658Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63 zák. ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu.
č. 2659Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 1773), kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti.
č. 2660Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2551), kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň důchodkovou (z příjmů), z majetku a z válečných zisků.
č. 2661Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o návrhu Dra Mareše (tisk 2454) na poskytnutí subvence "Hlávkovým studentským kolejím českých vysokých škol pražských" ke krytí ročního schodku.
č. 2662Vládní návrh zákona, jímž se upravuje správa školství.
č. 2663Odpověď ministra financí na dotaz Lukeše (tisk 2383) v příčině používání úředního razítka výhradně německého, jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě.
č. 2664Odpověď ministerského předsedy na dotaz Tesky (tisk 2255) o stavu věcí v Československé sibiřské armádě a uvěznění 53 delegátů druhého vojenského sjezdu v Irkutsku na ruském ostrově u Vladivostoku.
č. 2665Návrh Wachtfeidla na přeložení dráhy žel. "Želnavky", vedoucí od Čes. Budějovic k Černému Kříži.
č. 2666Vládní návrh zákona o ochraně nájemníků.
č. 2667Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze (č. 3588 Předs. N. S.) za souhlas ke stíhání člena N. S. a minist. předsedy Vl. Tusara pro přečin § 51. zákona o právu autorském.
č. 2668Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Táboře o vydání Josefa Šády pro přečin podle § 305 tr. z. (Č. 3065 Předs. N. S.)
č. 2669Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2149) o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu.
č. 2670Vládní návrh zákona o odstranění nevhodných názvů.
č. 2671Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské satby bramborové.
č. 2672Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1398), jímž se doplňuje zákon ze dne 22. května 1919, kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství.
č. 2673Návrh Dra Rašína, aby změněna byla dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném.
č. 2674Zpráva I. výboru technického, II. výboru rozpočtového a III. výboru sociálně-politického o vládním návrhu (tisk 2364), kterým se předkládá osnova zákona o podpoře soukromého stavebního podnikání.
č. 2675Zpráva výboru pre pozemkovú reformu o návrhu Hrušovského (tisk 2365) o vydaní zákona, ktorým se doplňuje zákon ze dňa 27. kvetna 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zaistení pôdy drobným pachtýrom.
č. 2676Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Kyjově za vydání Jana Měchury.
č. 2677Vládní návrh zákona, kterým se upravuje z důvodu války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného.
č. 2678Vládní návrh zákona o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.
č. 2679Vládní návrh zákona, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.
č. 2680Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje § 191 tr. z. čl. V zákona z roku 1878.
č. 2681Návrh Zíky na zařadění obce Kateřinek u Opavy do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2682Dotaz Marchy na ministry vnitra a zemědělství ve věci provádění § 63. přídělového zákona na Moravě a jednání některých politických úřadů a velkostatkářů.
č. 2683Návrh členů Národního shromáždění G. Navrátila na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých.
č. 2684Návrh Buřívala na zařadění všech státně zaměstnaných v Nymburce do II. třídy místních přídavků devadesátiprocentních.
č. 2685Dotaz Dra Mareše na ministra národní obrany o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibiřském vojsku.
č. 2686Návrh Dra Uhlíře na vybudování přímého a levného spojení měst českého severovýchodu s hlavním městem republiky.
č. 2687Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Olomouci (č. 3760 Předs. N. S.) za vydání Rudolfa Mlčocha pro přestupek podle § 19. a 21. tisk. zák.
č. 2688Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu (č. 3791 Předs. N. S.) o vydání Josefa Stivína ke stíhání pro přečin urážky na cti spáchaný tiskem (k žalobě Ant. Pika).
č. 2689Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze o vydání Em. Špatného ke stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (k žalobě Jar. Bičiště). (Č. 4133 Předs. N. S.)
č. 2690Zpráva I. výboru technického a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2363) o přechodných daňových výhodách pro stavby.
č. 2691Zpráva dopravního výboru k návrhu Pelikána J. (tisk 409) o investičním programu železnic Československé republiky a o návrhu Buřívala (tisk 99) o přestavbě nádraží v Č. Třebové.
č. 2692Vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé.
č. 2693Zpráva I. ústavného výboru a II. rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 2642) o prozatímnej úprave správy mest s regulovaným magistratom na Slovensku.
č. 2694Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních.
č. 2695Vládní návrh ústavního zákona o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny).
č. 2696Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu zákona na výplatu mimořádných čtvrtletních výpomocí státním zaměstnancům ve lhůtách měsíčních, usneseného podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2697Zpráva státně-zřízeneckého výboru o výborovém návrhu na propočítání služebních let státních zaměstnanců (podle §§ 14. a 17. jedn. řádu).
č. 2698Zpráva ústavního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 18. listopadu 1919, kterýmž se zřizuje "Slezská zemědělská rada".
č. 2699Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy.
č. 2700Vládní návrh zákona o úpravě uhelného hospodářství.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP