Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 2101Odpověď ministra pro zásobování lidu k dotazu Dra Mazance (tisk 1623) o protizákonném rekvirování dobytka.
č. 2102Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministrem pro zásobování lidu na dotaz Dra Lukavského (tisk 1704) o bouřlivých demonstracích v Chotěboři.
č. 2103Zpráva živnostenského výboru o návrhu Jandy (tisk 499), aby řádně byly zadávány práce a dodávky v republice Československé.
č. 2104Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Dra Syllaby (tisk 1849) o zřízení komisí k dozoru nad lázeňskými místy v Československé republice.
č. 2105Zpráva dopravního výboru o návrzích: Marka (tisk 81) na zveřejnění soukromé dráhy Kladno-Nučice a Koněprusy-Beroun, Špatného (tisk 316), aby byla zavedena osobní doprava na trati Stránčice-Velké Popovice a Austa (tisk 145) o zveřejnění Kladensko-Nučické dráhy.
č. 2106Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Johanise (tisk 1806) o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze a na oddělení pro nemoce kožní a pohlavní zvláště.
č. 2107Odpověď ministra sociální péče na dotaz Petrovického (tisk 1935) o násilnickém zabrání bytů "Společným bytovým úřadem" v Nymburce.
č. 2108Zpráva kulturního výboru o návrhu Housera (tisk 1748) ve věci umělecké úpravy předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců.
č. 2109Zpráva kulturního výboru o návrhu Neumanna St. K. (tisk 1782), aby kinematografie podřízena byla výhradně ministerstvu školství a národní osvěty.
č. 2110Zpráva živnostenského výboru o návrhu Dra Kubíčka (tisk 832), aby byl zřízen státní ústav pro zájmy domácího průmyslu československého při ministerstvu obchodu.
č. 2111Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Františka Biňovce ohledně doplnění žaloby okresního soudu v Kralupech nad Vlt. pro přečin zdražování. (Č. 3370 Předs. N. S.)
č. 2112Zpráva kulturního výboru o návrzích Dra Mareše (tisk 161), Dra Srdínka (tisk 168), Dra Krejčího (tisk 208) a o zprávě školského výboru (tisk 433) na změnu zákona ze dne 28. února 1882 ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze.
č. 2113Návrh Housera na změnu zákona o školách obecných.
č. 2114Návrh Hrizbyla na zřízení nového vojenského oděvního skladiště ve Velké Praze.
č. 2115Návrh Kypra, aby byly upraveny služební poměry učitelů-válečných poškozenců.
č. 2116Návrh Kypra, aby upravena byla otázka umístnění válečných poškozenců ve veřejných službách a soukromých podnicích.
č. 2117Návrh Kypra, aby při zadávání nádražních restaurací, kantin a prodejen tabáku bylo přihlíženo k potřebám válečných poškozenců.
č. 2118Návrh Pika na zrušení čestného měšťanství a občanství, jakož i práv měšťanských.
č. 2119Návrh Špatného na zřízení druhé koleje na trati Lysá-Praha a na rozšíření nádraží v Čelakovicích.
č. 2120Návrh Drobného na rozpuštění zemědělských rad, dosazení správních komisí a rychlou reorganisaci jejich.
č. 2121Návrh Buřívala na vydání zákona, kterým se soudy zmocňují zrušiti obchodní smlouvy, uzavřené před 1. srpnem 1914.
č. 2122Návrh Špatného na zřízení dráhy ze Říčan přes Kostelec nad Černými Lesy do Kouřimi.
č. 2123Návrh Marchy na odstranění nedostatku umělých hnojiv.
č. 2124Návrh Dra Budínského, aby byla hudební konservatoř v Brně sestátněna.
č. 2125Návrh Buřívala na zvýšený příděl kuřiva zaměstnancům drah.
č. 2126Návrh Buřívala na zařadění Brandýsa n. Labem do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2127Dotaz Síse na ministerského předsedu a celý kabinet o uveřejňování zákonů.
č. 2128Dotaz Pika na ministra vnitra v záležitosti výnosu zemské politické správy o obecním statku.
č. 2129Dotaz Nováka Ant. na ministra financí, o obnosu 40.000 K, nalezeném v úředních místnostech ministerstva financí.
č. 2130Dotaz Berana na ministra vnitra ve příčině prováděného teroru sociálně-demokratické organisace v Plavsku, polit. okres Jindřichův Hradec, proti příslušníkům republikánské strany československého venkova.
č. 2131Dotaz Dra Novotného na ministra spravedlnosti o stranickém jednání některých soudců na Moravě, obzvláště u okresního soudu v Hustopeči a zemského trestního soudu v Brně.
č. 2132Dotaz Bechyně na ministra zemědělství stran likvidačního rady v ministerstvu zemědělství, Emila Kučery.
č. 2133Dotaz Síse na ministra železnic stran zastavení provozu o vánočních svátcích 1919.
č. 2134Dotaz Berana na ministra zásobování v záležitosti výkupu obilí v Černovsi a nuceného výmlatu u Fr. Petráška, rolníka tamtéž, č. 8.
č. 2135Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákona z 16./12. 1906, č. 1 ř. z. na rok 1907 a cís. nařízení z 25./6. 1914, č. 138 ř. z.).
č. 2136Vládní návrh zákona, jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69. zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníkův a státního služebnictva (služební pragmatiky).
č. 2137Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Polské Ostravě za vydání člena Národního shromáždění Petra Pavlána pro přestupek proti bezpečnosti cti, event. § 411 tr. z. (k žalobě Jos. Halšky). (Č. 2951, 3028, 3031 Předs. N. S.)
č. 2138Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Belly (tisk 26) na vypracování ústavy republiky Československé.
č. 2139Zpráva I. výboru živnostenského a II. výboru sociálně-politického o návrhu Hatláka (tisk 1087) ve věci vybudování mimoškolské péče pro dorost živnostenský a zřízení komisí pro mládež živnostensko-průmyslovou v jednotlivých zemích republiky Československé.
č. 2140Dotaz Dra Soukupa na ministra zemědělství stran prováděné parcelace a rozprodeje Lichtenštejnských lesů panství Ouřiněvského v Klanovicích.
č. 2141Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na dotazy Jakubky (tisk 1882) a Tučného (tisk 1900) o počínání firmy Waldes a spol. ve Vršovicích, vztažmo o vyvážení obráběcích strojů z továrny téže firmy za hranice.
č. 2142Vládní návrh zákona, jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol pokračovacích.
č. 2143Odpověď ministra železnic na dotaz Malíka (tisk 1987) pro neudržitelný jízdní řád na trati z Brna do Teplé a Trenč. Teplic.
č. 2144Návrh Pika, aby vláda dala vypracovati projekt pro stavbu dráhy Rožmitál - Nové Mitrovice - Blovice.
č. 2145Návrh Filipinského na zřízení zastávky dělnických vlaků mezi Adamovem a Blanskem, na trati Brno - Česká Třebová.
č. 2146Návrh Filipinského na zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota, na trati Brno - Česká Třebová.
č. 2147Dotaz Fischera Boh. na ministra veřejných prací o plynové kalamitě.
č. 2148Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Tomáška Josefa (tisk 1985) o novém způsobu uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů.
č. 2149Vládní návrh zákona o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu.
č. 2150Zpráva I. výboru státně zřízeneckého, II. výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 1501) o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých.
č. 2151Vládní návrh zákona o přejímání vojenských gažistů bývalé rakousko-uherské armády a o zaopatření vojenských gažistů na československém národě se provinivších.
č. 2152Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1978) o ochraně zaměstnanců, používajících bezplatných bytů.
č. 2153Zpráva živnostenského výboru o návrhu inž. Rotnágla (tisk 1465), aby byl změněn § 21. lit. g novely k živnostenskému řádu ze dne 5. března 1907, č. 26 ř. z. o provozování podniků pohřebních.
č. 2154Vládní návrh zákona, kterým se lhůta, stanovená v § 21. novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.) prodlužuje do konce roku 1921.
č. 2155Návrh Hatláka na změnu § 115., odst. 6. živnostenského řádu novely z roku 1907.
č. 2156Návrh Hatláka o zřizování soukromých skol obchodních a odborných.
č. 2157Návrh Ulricha na zřízení Obchodní akademie v Berouně.
č. 2158Návrh Drobného na doplnění zákona o statku obecním ze dne 17. července 1919, č. 421.
č. 2159Návrh Jaroše, aby město Vysočany bylo zařazeno do pražské třídy místních přídavků k platům státních zaměstnanců.
č. 2160Návrh Dra Budínského na umístění Čs. ústavu pro výrobu sér (lékařské části), t. č. v Hranicích, do Ivanovic na Hané.
č. 2161Dotaz Bechyně na ministra vnitra o nepořádcích u okresní vyživovací komise v Rokycanech a zemské vyživovací komise v Praze.
č. 2162Dotaz Dyka na ministra financí o náhradních platidlech v Šumperku.
č. 2163Dotaz Dra Bartoška na ministry vnitra a spravedlnosti o odvislosti soudní judikatury v republice od soudnictví bývalé říše Rakousko-uherské.
č. 2164Dotaz Dra Bartoška na ministra vnitra o nesprávnostech a neodůvodněných průtazích okresních politických správ ve věcech občanských matrik.
č. 2165Dotaz Hatláka na ministra obchodu ve věci zrušené instituce společenstevních instruktorů.
č. 2166Dotaz Hatláka na ministra obchodu v záležitosti vývozu klihu do Německa.
č. 2167Dotaz Johanise na ministra vnitra o poškozování obecního statku v okrese hořovickém.
č. 2168Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Freimana (tisk 1789) o řádném vybudování škol obecných a měšťanských, zřízených podle zákona ze dne 3. dubna 1919.
č. 2169Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Brožíka (tisk 1811) o poměrech a vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích.
č. 2170Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Šamalíka (tisk 1855) pro rekvisice polních plodin, provedené u rolníků a domkářů v Břestě na Moravě.
č. 2171Odpověď ministra financí na dotaz Dra Matouška (tisk 1886) o neoprávněném zadržování zabavených peněz při akci kolkovací.
č. 2172Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.
č. 2173Vládní návrh zákona, kterým se pozměňuje ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, č. 112 ř. z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů.
č. 2174Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro novostavby parlamentu, státních úředních budov, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov ve Velké Praze.
č. 2175Zpráva živnostenského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2076), kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů.
č. 2176Vládní návrh branného zákona republiky Československé.
č. 2177Zpráva zemědělského výboru o návrhu Špačka Jos. (tisk 1953), aby byl neprodleně vydán zákaz vývozu obchodních krmiv.
č. 2178Návrh Bradáče na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n., o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2179Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu o návrhu Bradáče (tisk 2178) na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2180Vládní návrh zákona o stanovení mírového početného stavu československého vojska.
č. 2181Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu (tisk 2136), jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69. zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníků a státního služebnictva (služeb. pragmatiky).
č. 2182Návrh Špatného na částečnou úpravu základny finanční obce Pražské.
č. 2183Návrh Dra Fáčka na vybudování zemských úvěrních fondů živnostenského a zemědělského.
č. 2184Návrh Prokůpka na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách.
č. 2185Návrh Marka ve příčině zvýšení příjmové hranice pro výměr daně z příjmu.
č. 2186Návrh Kypra, týkající se zaopatření pozůstalých po padlých a zemřelých vojínech a invalidech, jmenovitě zabezpečení výchovy sirotků.
č. 2187Návrh Dra Lukavského k chystanému zákonu jazykovému.
č. 2188Návrh Zíky na zajištění jadrných krmiv ke zvýšení tuzemské produkce mléka a zlepšení chovu dobytka.
č. 2189Návrh Hatláka na zařazení města Mikulova do vyšší třídy úřednické.
č. 2190Návrh Dra Matouška na zařadění města Jilemnice ze IV. třídy aktivních přídavků do příslušné stupnice vyšší.
č. 2191Dotaz členů Národního shromáždění Kypra k ministru národní obrany stran předání karlínské invalidovny pro účely veškeré invalidní péče.
č. 2192Dotaz Dra Dérera na ministra výučby o definizovaní niektorých smluvných úradníkov.
č. 2193Dotaz Šrámka na ministerského předsedu a na ministra zemědělství ve věci zprávy o změně zákona stran zajištění půdy dlouholetým pachtýřům, poslané kanceláři presidenta republiky.
č. 2194Dotaz Dyka na předsedu ministerstva stran projevu německého listu o universitním zákoně.
č. 2195Druhý dotaz Dra Mareše na veškerá ministerstva o tom, jak došlo k obsazení arcibiskupství v Praze a jak se hodlá vláda zachovati k hrozícímu rozkolu katolické církve v Československé republice.
č. 2196Návrh Mašaty na výpomoc drobným zemědělcům při opatřování a nákupu červeného jetelového semene z peněz státních.
č. 2197Dotaz Johanise na ministra železnic ohledně závad při dopravě na trati Praha - Zdice - Protivín.
č. 2198Dotaz Dra Mazance na ministra vnitra ohledně nezákonného zrušení školní kaple na Smíchově se strany smíchovského starosty.
č. 2199Dotaz Kaderky na ministra železnic, proč trati býv. společnosti státních drah neplatí od doby převratu účty za léky pro zaměstnance drah a jejich rodiny.
č. 2200Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 2026) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1920.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP