Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1201Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Vil. Votruby (tisk 999) o nedodržování zákona o osmihodinové době pracovní ve státních věznicích.
č. 1202Odpověď ministra vnitra na dotaz Pavlána (tisk 858) o laxním postupu politických úřadů ve Slezsku při zřizování správních komisí.
č. 1203Odpověď ministra národní obrany na dotaz Rýpara (tisk 882), aby se ministr národní obrany postaral o zaplacení částek za přípřeže malého rolnictva na Těšínsku, jež na počátku války byly zabrány.
č. 1204Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hatláka (tisk 1000), týkající se uvolnění nákupu potravin legitimním obchodem.
č. 1205Vládní návrh zákona, jímž se upravuje z důvodů války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek.
č. 1206Vládní návrh zákona o povinném očkování proti neštovicím, platného pro území Československé republiky.
č. 1207Odpověď ministra obchodu na dotaz Slavíčka (tisk 845) stran podloudného obchodování kožemi.
č. 1208Zpráva výboru železničního o doplnění sítě železniční stavbou místních drah.
č. 1209Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1053) o soupisu nemovitostí za účelem majetkové dávky.
č. 1210Vládní návrh zákona o oprávnění vykonávati lékařskou praksi na území státu československého.
č. 1211Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Viškovského (tisk 1045) o nových rekvisicích a dosavadním odběru obilí.
č. 1212Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Sáblíka (tisk 881) o povolování vývozu potravin za různé zboží.
č. 1213Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrdličky (tisk 922) o hromadění krmiv.
č. 1214Vládní návrh zákona, kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbách.
č. 1215Zpráva zemědělského výboru o návrhu Dra Rolíčka (tisk 759), aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou.
č. 1216Vládní návrh I. zákona o organisaci a působnosti zastupitelstva obce Pražské a místních výborů v Praze, II. zákona, kterým se sousední obce slučují s Prahou.
č. 1217Vládní návrh zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
č. 1218Zpráva rozpočtového výboru o státním rozpočtu republiky Československé pro rok 1919 (tisk 941).
č. 1219Odpověď ministra vnitra k dotazu Nohela (tisk 1064) o vykázání haličských uprchlíků.
č. 1220Návrh Dra Jehličku a spoločníkov, aby bola zriadená v Bratislave katolická fakulta bohoslovecká.
č. 1221Návrh Hatláka na kreditování evidenčních poplatků z přiznání knihovních pohledávek, vádií a kaucí za starým Rakouskem.
č. 1222Dotaz Dra Lukavského na ministra vnitra pro zabavení "Národních Listů" ze dne 24. června 1919 a konfiskační praxi vůbec.
č. 1223Dotaz Hatláka na ministra financí v záležitosti kalamity s drobnými bankovkami peněžními a rozšiřování bankovek s falešnými kolky.
č. 1224Dotaz Dra B. Němce na pana ministra národní obrany o vojenské meteorologické stanici v Praze.
č. 1225Dotaz Dra Schieszla k ministru zásobování o ustanovování tajemníků v okresních hospodářských radách.
č. 1226Dotaz Dra K. Novotného na ministra školství a národní osvěty o urychleném vyřízení školských záležitostí a nutné úpravě školských věcí ve Znojmě a znojemském okresu.
č. 1227Dotaz Dra K. Novotného na ministra národní obrany o nebezpečné vojenské situaci ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1228Dotaz Dra K. Novotného na ministra vnitra o urovnání nesnesitelných poměrů Čechů ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1229Dotaz Dra K. Novotného na ministra spravedlnosti o protizákonném terroru, provozovaného soudními úředníky ve Znojmě.
č. 1230Dotaz Dra K. Novotného na ministra zahraničních záležitostí o nutné opravě naší hranice na Znojemsku.
č. 1231Dotaz Buřívala na veškerá ministerstva ve příčině dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům.
č. 1232Dotaz Dra K. Novotného na ministra financí ohledně uvolnění 50% kvoty, která byla zadržena při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě.
č. 1233Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách obecních.
č. 1234Vládní návrh zákona o vyvlastnění pro nemocnice a podobné ústavy.
č. 1235Vládní návrh zákona, jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhrazené koruně v okolí pražském.
č. 1236Dotaz Vlad. Hatláka na ministra pro zásobování lid u o zásobování obyvatelstva dřívím.
č. 1237Dotaz Rudolfa Mlčocha na ministra financí o penězích s falešnými kolky a záplavě papírových korun a dvoukorun.
č. 1238Dotaz Rud. Mlčocha na ministra pro zásobování lidu v záležitosti nedostatečného zásobování masem na Mor. Ostravsku.
č. 1239Dotaz Štěpánka na ministra vnitra o poměrech v Československé tiskové kanceláři.
č. 1240Dotaz Dra B. Němce na ministra školství a národní osvěty o prodeji nemovitého majetku některých klášterních komunit.
č. 1241Dotaz Dra Dolanského k ministru železnic v zájmu závodů knihtiskařských na Moravě.
č. 1242Návrh Antonína Slavíka na přiznání práv pro legionáře.
č. 1243Návrh Sladkého, aby zahájeny byly kutací práce pro dolování černého uhlí na Brušpersku v severovýchodní Moravě.
č. 1244Návrh Sladkého, aby byla co nejdříve vystavěna jako nouzová stavba silnice z Velké Košátky k nádraží v Jistebníku.
č. 1245Návrh Sladkého, aby byla vystavěna v době nejkratší místní dráha Mor. Ostrava-Brušperk-Hukvaldy-Kozlovice-Frenštát.
č. 1246Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu Dra Matouška (tisk 599) na úpravu poměrů kvalifikovaných soudních sluhův a podúředníků.
č. 1247Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1079) o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhů a do stavu sluhů po rozumu čl. II. zákona ze dne 25. září 1908, ř. z. č. 204.
č. 1248Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrdličky (tisk 923) ve věci rekvisice obilí.
č. 1249Návrh Dra Rambouska na úpravu služebního postupu kancelářského finančního úřednictva.
č. 1250Návrh Krále na reformu scelovacího zákona.
č. 1251Odpověď ministra obchodu na dotaz Dra Mazance (tisk 1130) o ochraně domácí výroby v oboru slaměných klobouků pánských a slaměných i plstěných klobouků dámských a dětských.
č. 1252Návrh Lukeše, aby změněn byl zákon o dozoru ke školám ve Slezsku.
č. 1253Dotaz Dra Schieszla k ministru vnitra o udělování domovského práva obcemi, zvláště německými, cizincům.
č. 1254Dotaz Kouši na ministra financí o neutěšených poměrech finanční stráže na Slovensku.
č. 1255Dotaz Dra Kubíčka k ministrům vnitra, spravedlnosti a zemědělství o stranickém teroru proti lidu venkovskému a znásilňování volnosti politického přesvědčení organisacemi dělnickými.
č. 1256Dotaz Dra Mazance na ministra vnitra o zákazu konati svatební a pohřební průvody a procesí, vydaném politickou okresní správou v Semilech.
č. 1257Dotaz Dra Engliše na vládu o oběhu bankovek s falešnýi kolky.
č. 1258Návrh Šolleho, aby byl doplněn zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 1259Zpráva dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1055) co do vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr u místních drah, garantovaných státem.
č. 1260Dotaz Hrejsy k ministru financí ve věci výnosu ministerstva financí ze dne 10. května 1919, čís. 17.217 (o nedoplatcích daňových).
č. 1261Dotaz Vil. Votruby k ministru financí a ministru železnic o poměrech v celních úřadech na Moravě.
č. 1262Návrh Dra Stojana na zřízení samostatné katol. bohoslovecké fakulty v Brně.
č. 1263Návrh Dra Stojana, jímž upravena býti mají práva pronajímatelů pozemků, o kterých byly uzavřeny smlouvy před 31. prosincem 1915, pokud smlouvy tyto ještě trvají.
č. 1264Návrh Dra Stojana na zvýšení pense starým pensistům-kněžím.
č. 1265Dotaz Dra Stojana na ministra vnitra o americké podpoře.
č. 1266Návrh Jaromíra Špačka, aby byla zřízena velká státní veřejná nemocnice pro Velkou Ostravu a okolí.
č. 1267Zpráva zásobovacího výboru o návrhu Kopečka (tisk 827), aby zrušena byla Moravská aprovisační platebna v Brně.
č. 1268Návrh Kříže, aby byly přiřčeny starobní přídavky pro dozorce vězňů podle norem, obvyklých pro mužstvo policejní stráže v Praze.
č. 1269Návrh Kaderky, aby bylo vydáno nařízení ministrů sociální péče, zemědělství a spravedlnosti podle zákona ze dne 24. července 1917, ř. z. č. 307 na ochranu drobných pachtýřů selské a obecní půdy.
č. 1270Dotaz Stoupala na ministra vnitra o vyplácení vyživovacího příspěvku rodinám, jejichž živitelé vstoupili do amerického vojska a v americké armádě dosud slouží.
č. 1271Dotaz Bezděka na ministra sociální péče, nařídí-li, aby úřady rovnoprávně zacházely s organisacemi válečných invalidů, zvláště však se Svazem křesťansko-sociálních invalidů československých se sídlem v Brně.
č. 1272Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Sládka (tisk 948) o proneseném výroku v Národním domě na Smíchově o silných jedincích a o použití legitimního obchodu při rozdělování dováženého koloniálního zboží.
č. 1273Odpověď ministra pro zásobování lidu, na dotaz Dra Josefa Černého (tisk 805) o rekvisicích v okresu sušickém.
č. 1274Odpověď ministra financí na dotaz Marka (tisk 1066) o věcech celních.
č. 1275Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Kmeťka (tisk 945) o zřízení těch učitelských míst, která nemohou býti zřízena pro platnost nařízení ministra náboženství a osvěty bývalého uherského království.
č. 1276Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Srdínka (tisk 796) o blanketech na veřejná vysvědčení.
č. 1277Odpověď ministrů železnic a národní obrany a dotaz Časného a soudruhů (tisk 1031) o katastrofálních ubytovacích poměrech železničních zřízenců v Olomouci.
č. 1278Odpověď ministra národní obrany na dotaz Kadlčáka (tisk 929) o pohoršlivém a neurvalém chování některých vojínů v Hranicích při církevním průvodu.
č. 1279Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Dra Schieszla (tisk 1132) o zadání stavebních prací v budovách, určených pro poštovní spořitelnu v Karlově ulici na Smíchově.
č. 1280Vládní návrh zákona, jímž se zřizují trestní sborové soudy I. stolice.
č. 1281Odpověď ministra sociální péče na dotaz Dra Lukavského (tisk 591) o bytové pohromě v uhelném revíru plzeňském.
č. 1282Odpověď ministrů železnic a národní obrany na dotaz Biňovce (tisk 942) ve věci zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici jenšovické.
č. 1283Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1206) o povinném očkování proti neštovicím, platného pro území Československé republiky.
č. 1284Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákon a (tisk 968), jímž se zavádí monopol výbušných látek.
č. 1285Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona (tisk 1210) o oprávnění vykonávati lékařskou praxi na území státu československého.
č. 1286Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Dra Matouška (tisk 1183), ohledně zařadění kancelářských úředníků soudních ze skupiny E do skupiny C služební pragmatiky.
č. 1287Odpověď ministra vnitra na dotaz Kvapila (tisk 1002) o národním zabezpečení Lužických Srbů.
č. 1288Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrdličky (tisk 921) ve věci provádění rekvisic dobytka v Olešce, v okresu českobrodském.
č. 1289Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Sechtra (tisk 924) o způsobu provádění rekvisic na Smíchovsku.
č. 1290Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Ferd. Jiráska (tisk 1113) o praxi rejstříkového soudu v Praze.
č. 1291Odpověď ministra národní obrany na dotaz Oklešťka (tisk 1046) o přenechání jedněch velikých kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence v Olomouci.
č. 1292Odpověď ministra financí na dotaz St. K. Neumanna (tisk 928) o celní kontrole.
č. 1293Odpověď ministra vnitra na dotaz Šamalíka (tisk 1123) o pumových útocích na katolické chrámy v Brně.
č. 1294Odpověď ministerského předsednictva na dotaz Kvapila (tisku 1044) stran vážného německého obvinění o poměrech v Československé republice.
č. 1295Odpověď ministra vnitra na dotaz Stivína (tisk 1067) o zrušení zákazu některých německých politických listů v Československé republice a pro zrušení nařízení Stürgkhových o výjimečném stavu.
č. 1296Odpověď ministra železnic na dotaz Marka (tisk 1032), že bylo poskytováno zdarma dopravy nákladů v obvodu ředitelství olomouckého.
č. 1297Zpráva školského výboru I., o návrhu (tisk 22), aby byla zavedena občanská nauka do škol všech kategorií, II., o návrhu Bohumila Fischera (tisk 218), aby byla zavedena politická a občanská výchova mládeže ve škole.
č. 1298Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Sonntága (tisk 949) o neslýchaném postupu moravských soudů proti venkovskému obyvatelstvu při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny.
č. 1299Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Frant. Mlčocha a soudruhů (tisk 1138) o působení učitelky Anežky Procházkové v Lutopecnách.
č. 1300Zpráva immunitního vyboru o žádosti krajského soudu v Kutné Hoře za svolení ku stihání člena N. S. Antonína Chroustovského. (Čís. 1893 Předs. N. S.)

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP