Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1301Návrh Dra Schieszla, aby byla doplněna ustanovení o právu manželském.
č. 1302Návrh Dra Matouška, jímž se zařaďují soudní podúředníci jako výkonní orgánové do úřednických platových tříd.
č. 1303Návrh Šrámka, aby bylo poskytnuto státní podpory obyvatelstvu krajů na Moravě, postižených katastrofální povodní a krupobitím.
č. 1304Návrh Dra Lukavského na úpravu pravních svazkův osob učitelských, které zastupují okresní školní inspektory.
č. 1305Dotaz Klegy k ministru věcí zahraničních o území tak řečeného "Pruského Slezska".
č. 1306Vládní návrh o zřízení úřadu pro sjednocení správy a zákonodárství v Československé republice.
č. 1307Dotaz Kadlčáka k vládě o násilném rekvirování dobytka na Moravském Valašsku.
č. 1308Dotaz Čuříka na ministra železnic o náhradě občanům, požárem poškozeným v obci Blažovicích u Brna.
č. 1309Zpráva poštovního výboru o návrzích a peticích, aby byla zavedena autobusová spojení poštovní v různých krajích Čech, Moravy a Slezska.
č. 1310Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 894), jímž zakazuje se káceti dříví v obecních lesích.
č. 1311Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1156), kterým se upravuje § 7. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214 Sb. z. a n. o sloučení sousedních obcí s Olomoucem.
č. 1312Návrh Tučného, aby byl vydán zákon o jmenování úředních sluhů podúředníky.
č. 1313Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Mattuše (tisk 1118) o nádražních krádežích a násilnostech v Kolíně n. Lab.
č. 1314Odpověď ministra financí na dotaz Hatláka (tisk 1185) o stažení rakouských kolků od obchodníků a trafikantů.
č. 1315Návrh Skurského na úpravu hmotných poměrů tiskařů a litografů ve státních úřadech.
č. 1316Návrh Skurského, aby měli státní zřízenci důvěrníky a důvěrnický řád.
č. 1317Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu (tisk 959) o úpravě poměrů obecního statku.
č. 1318Odpověď ministra národní obrany na dotaz Kadlčáka (tisk 930) o zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého v Sobůlkách vojíny posádky v Kyjově a o zneužívání střelné zbraně vojáky.
č. 1319Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Schieszla (tisk 1225) o ustanovování tajemníků v okresních hospodářských radách.
č. 1320Dotaz Kadlčáka na vládu o projevu státního tajemníka Dra Hodži.
č. 1321Návrh Šavčíka stran pěštění tabáku pro vlastní domácí potřebu.
č. 1322Návrh Dra Srdínka a soudruhů, aby vydán byl zákon, kterým se zřizují komory zvěrolékařské.
č. 1323Návrh Šabaty, aby bylo poskytnuto státní podpory obcím Výprachtice, Bystrc, Čermná, Čenkovice atd. v okresu lanškrounském, postiženým krupobitím.
č. 1324Návrh Hatláka na reorganisaci dovozní a vývozní služby se surovinami.
č. 1325Zpráva kulturního výboru o petici adjunktů vysokých škol (č. 550 Pet.) za úpravu hmotných poměrů.
č. 1326Dotaz Dra Jehličku na ministra národnej obrany v záležitosti teroru, prevádzaného sokolskou strážou v Gajároch.
č. 1327Dotaz Nádvorníka na ministra národní obrany o rozdělení drahotního přídavku mužstvu.
č. 1328Dotaz Vojta na ministra vnitra o častých krádežích a loupeživých přepadeních venkovského obyvatelstva v jihočeských okresích, páchaných kočovnými tlupami.
č. 1329Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 784) o práci dětí.
č. 1330Dotaz Hrejsy k vládě stran neprodleného vyšetření živelních škod, způsobených 4., 8. a 9. července 1919 a poskytnutí státní výpomoci postiženým.
č. 1331Dotaz Dra Lukavského na ministerského předsedu o tom, kterak ministr vnitra Švehla ve své odpovědi (tisk 1294) na dotaz Kvapila (tisk 1044) píše o německém území v Čechách.
č. 1332Dotaz Dra Hajna na ministerského předsedu a ministry vnitra a spravedlnosti o podmínce německé národnosti, aby se nabylo veřejného úřadu v Československé republice.
č. 1333Dotaz Dra K. Novotného na ministra školství a národní osvěty o případu úžasného rouhání na českém ústavu pro vzdělání učitelů V Brně.
č. 1334Dotaz Zeminové na ministra školství a národní osvěty ohledně zesvětštění klášterních škol, hlavně ženských ústavů učitelských a ohledně zřízení 4. tř. měšť. školy klášterní v Hoře Kutné.
č. 1335Dotaz Zeminové na ministra zemědělství, jaké kroky byly podniknuty v otázce úpravy výslužného úřednictva velkostatků v republice Československé.
č. 1336Dotaz Freimana na ministra vnitra o nedodržování platných zákonných ustanovení jazykových od presidenta zemské politické správy Kosiny.
č. 1337Návrh Landové-Štychové, aby nuzným vdovám a sirotkům po padlých vojínech a záložních důstojnících bylo poskytnuto výpomoci, než bude vyřízena otázka jejich pensijního požitku.
č. 1338Zpráva imunitního výboru v trestní věci Josefa Šolleho. (Č. 1810 Předs. N. S.)
č. 1339Zpráva imunitního výboru o žádosti mor.-slezského vrchního soudu zem. (Č. 2012 Předs.), aby bylo svoleno trestně stihati R. Mertu pro přečin urážky na cti, spáchané tiskem podle §§ 491. a 493. tr. z.
č. 1340Návrh Pelikána ohledně pomocné akce pro poškozené povodní v jihovýchodní Moravě.
č. 1341Dotaz Duchaja na celú vládu o škodách spôsobených povodňami na Slovensku.
č. 1342Dotaz Kolaříkové na ministerského předsedu a ministry vnitra, financí, veřejných prací a obchodu o živelní katastrofě na Moravě.
č. 1343Zpráva technického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1217) o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
č. 1344Vládní návrh zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky.
č. 1345Odpověď ministra školství a národní osvěty na druhý dotaz Dra Mareše (tisk 1120) o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 1346Odpověď ministra národní obrany na dotaz Hrejsy (tisk 1097) ve věci vyplácení pensijních požitků invalidům.
č. 1347Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1280), jímž se zřizují trestní sborové soudy I. stolice.
č. 1348Dotaz Hrizbyla na ministra veřejných prací míní-li donutit Pražsko-železářskou společnost, která zakoupila uhelné doly mirošovsko-libušínské od akc. společnosti Schöllerovy, aby zaplatila ušlou provisi dvěma bratrským pokladnám a aby další provisi vyplácela horníkům zrušených dolů mirošovských a jejich vdovám.
č. 1349Dotaz Hroudy na ministra sociální péče o zneužívání nadačního jmění špitálu svatojanského v Jindřichově Hradci.
č. 1350Dotaz Tučného na ministra obchodu a financí o podloudném dopravovaní koží do Krakova.
č. 1351Dotaz Kadlčáka a soudr. na ministra školství o protizákonném jednání učitelky ve škole.
č. 1352Návrh Kadlčáka, aby byli propuštěni zemědělci, kteří byli povoláni k aktivní službě.
č. 1353Návrh Johanise na úpravu lékárnictví uvolněním lékáren.
č. 1354Návrh Tayerle o sociálních podmínkách ve smlouvách při zadávání státních dodávek.
č. 1355Dotaz Hrdličky na ministra zemědělství o hospodaření se strojenými hnojivy.
č. 1356Dotaz Dra Mazance na ministra národní obrany o zabírání arcib. gymnasia v Bubenči pro odborovou účtárnu ministerstva národní obrany.
č. 1357Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1233), aby byly zřízeny obecní knihovny.
č. 1358Dotaz Petrovického na ministra zdravotnictví o tom, že zřízenci zaměstnaní v zemských ústavech: v nemocnicích, ústavech pro choromyslné atd., neoprávněně provozují různá řemesla.
č. 1359Zpráva výboru kulturního o návrhu Udržala (tisk 36) na zatímní upravení služebních platů a právních poměrův učitelů legioářů, vojínův a jejich rodin.
č. 1360Odpověď ministra vnitra na dotaz Čuříka (tisk 1117) na ministra sociální péče stran vydání formulářů žádostí o státní příspěvek k invalidní rentě.
č. 1361Vládní návrh zákona, kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová.
č. 1362Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Matouška (tisk 770) na úpravu právních i hmotných poměrův úředníků obecních a okresních.
č. 1363Odpověď ministra vnitra, spravedlnosti a školství na dotaz Šabaty (tisk 1051) o násilnických výtržnostech ve chrámu Týnském a na Karlově mostě.
č. 1364Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1306) o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní.
č. 1365Vládní návrh zákona o zrušení pokladny patentního úřadu.
č. 1366Zpráva školského výboru o návrhu Dra Velicha (tisk 516), aby byla zřízena československá státní vysoká škola obchodní v Praze a o peticích, které zřízení této školy žádají.
č. 1367Zpráva právního výboru o vládním návrhu (tisk 506), aby byl vydán zákon, kterým se nařizuje příročí o přerušení sporů pro pohledávky ze smluv s bývalým c. k. erárem, c. a k. erárem a král. uherským erárem.
č. 1368Dotaz Rýpara na ministra vnitra o znásilnění Rudolfa Kaistury a Rudolfa Kravčíka, dělníků v lučební továrně firmy Augusta Luttnara a spol. v Mor. Ostravě, pro účast na velehradských orelských slavnostech dne 5. a 6. července 1919.
č. 1369Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládní osnově zákona (tisk 1167) o připočtení válečných let státním zřízencům.
č. 1370Dotaz Marchy na ministra pošt a telegrafů o nedostatečném zařízení poštovního a telefonního spojení v četných obcích republiky.
č. 1371Dotaz Dra Stojana na ministra zásobování o rekvisicích v krajích povodní zachvácených.
č. 1372Dotaz Kadlčáka na ministra vyučování o propuštění učitelů ze služby.
č. 1373Návrh Rýpara, aby pro frýdecký kraj ve Slezsku zřízena byla dřevařská škola.
č. 1374Návrh prof. Šrámka, aby byl vydán zákon, jímž se doplňuje ustanovení § 6. zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a nař. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích.
č. 1375Návrh Klegy, aby byl zřízen ústav pro zanedbanou mládež na Ostravsku.
č. 1376Dotaz Hajna na ministra vnitra a na ministerského předsedu o statistice volby do obcí.
č. 1377Návrh Zeminové, aby byly sestátněny, reorganisovány a rozmnoženy odborné ženské školy průmyslové a hospodyňské, aby byla svolána anketa odborníků, kteří by řešili naléhavé tyto problemy, a aby byly rychle upraveny právní i hmotné poměry učitelstva těchto škol podle analogie, platné na odborných školách mužských v republice Československé.
č. 1378Dotaz Dra Velicha na ministra vnitra o nepochopitelném postupu úřadu pro potírání lichvy, jenž uvolnil zabavenou měď.
č. 1379Návrh Dra Gust. Heidlera, aby byla reformována devisová ústředna a aby byl zahájen obchod s cennými papíry a devisami.
č. 1380Návrh Landové-Štychové, aby položka rozpočtu, věnovaná hnutí protialkoholnímu, byla nezkráceně věnována, aby byl zamezen alkoholismus.
č. 1381Návrh Stoupala, aby obcím letošní povodní zničeným postoupena byla ze zabraných velkostatků půda, jíž je potřebí, aby části obcí byly přeloženy.
č. 1382Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisku 689) o zákonné ochraně Československé republiky.
č. 1383Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 590) o snížení věku nezletilosti.
č. 1384Zpráva zásobovacího výboru o návrhu poslance Šamalíka (tisk 1004), aby byla uvolněna zemědělská výroba a sklizeň, jakož i o peticích, aby byl uvolněn obchod s obilím a aby byly zrušeny příslušné ústředny.
č. 1385Odpověď vlády na dotaz Dra J. Černého (tisk 1122) o zařadění kancelářských oficiantů a pomocníků - obého pohlaví -, kteří po 26. únoru 1919 dovršili sedm roků služebních, do XI. hodnostní třídy státních úředníků.
č. 1386Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Buřívala (tisk 1137) o zrušení nařízení býv. ministerstva obchodu č. 38 ex 1914 (systém telegrafních poslíčků).
č. 1387Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu (tisk 596) o finanční úhradě úpravy služebních poměrů kancelářských zaměstnanců státních drah.
č. 1388Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu (tisk 808), aby byly přiznány zvýšené drahotní vedlejší požitky a přídavky na činži pro veškeré dělnictvo čsl. drah, jakož i pro veškeré provisorní, skladištní a staniční zaměstnance a dále, aby přiznán byl dlouholetý úvěr za mírných splátek na opatření potravin, oděvů, prádla a obuvi.
č. 1389Odpověď ministerského předsedy v zastoupení ministra věcí zahraničních na dotaz Vojty (tisk 1116) o zajatých vojínech československé národnosti ve Francii, kteří jsou přidržováni k trestním pracím ve zpustošených francouzských krajích německými armádami.
č. 1390Návrh Dra Rolíčka a soudruhů na opravu zákona ze dne 27. června 1919, č. 382 Sb. z. a n. o náhradě majitelům půdy, kteří válkou byli poškozeni.
č. 1391Odpověď ministra vnitra na dotaz Roučka (tisk 1086) o odsouzení domkáře Jakuba Dobeše z Moravských Prus pro nedodání obilí a brambor.
č. 1392Odpověď ministra vnitra na dotaz Udržala (tisk 1093) o násilnictví, spáchaném dne 21. května 1919 na členech Národního shromáždění.
č. 1393Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra B. Němce (tisk 1062) ve věci obsazování úřednických míst v ústředních úřadech.
č. 1394Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Dra Žuffy (tisk 1043) o nedostatečném přidělování a dodávání uhlí pro slovenský průmysl a polní hospodářství.
č. 1395Vládní návrh zákona, jímž mění se zákon o zrušení šlechtictví, řádův a titulů.
č. 1396Vládní návrh zákona, kterým mění a doplňuje se zákon ze dne 18. března 1919, č. 155 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě notářství.
č. 1397Vládní návrh zákona, jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.
č. 1398Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n. o obřadnostech manželské smlouvy a o rozluce manželství.
č. 1399Vládní návrh zákona, kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 28. května 1919, č. 299 Sb. z. a n. o lidových soudech cenových.
č. 1400Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní úřady.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP