Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 2001Návrh Dra Hajna, aby byl doplněn tiskový zákon.
č. 2002Návrh Dra Fáčka, aby byla zrušena daň z vyššího služného.
č. 2003Návrh Dra Uhlíře, aby vláda poskytla odborně kvalifikovaným vojínům, vracejícím se ze Sibiře, stipendií pro studijní pobyt v některých místech zámořských při návratu.
č. 2004Návrh Sladkého, aby zřízeno bylo státní realné gymnasium v Novém Jičíně.
č. 2005Návrh Dra Budínského, aby vyšší ovocnářská a zahradnická škola v Lednici na Moravě převzata byla do správy státní a přeměněna na školu českou.
č. 2006Návrh Svozila, aby byla upravena výkonnost státní služby stavební.
č. 2007Zpráva živnostenského výboru o peticích č. 1596, 1627 a 1629 (ohledně zastoupení v Živnostenské radě československé, která se má zřídíti).
č. 2008Zpráva kulturního výboru o návrhu Fischera B. (tisk 243), aby bylo zavedeno vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecných.
č. 2009Vládní návrh zákona o zajišťování dávky z majetku.
č. 2010Zpráva ústavního výboru o návrzích Hroudy (tisku 1039 a 1040) na úpravu služebních poměrů zřízenců obecních a okresních.
č. 2011Zpráva výboru pro jednací řád a výboru rozpočtového o návrhu Bechyně (tisk 1981) na úpravu platu předsedy Národního shromáždění československého.
č. 2012Návrh Kopečka, aby města Ivančice, Dol. Kounice a Rosice byla zařaděna do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 2013Návrh Dra Blahu, aby dále byla vybudována "Slovenská pokladnica pre hospodárských robotníkov v Bratislave".
č. 2014Návrh Filipínského, aby město Žďár na Moravě zařaděno bylo do vyšší třídy platů státních zaměstnanců.
č. 2015Návrh Dra Blahu, aby byla vybudována organisace nemocenského pojišťování pro zemědělské dělníky na Slovensku.
č. 2016Dotaz Mlčocha Rud. na ministerského předsedu a ministra pro zásobování lidu o přednostním zásobování Československé jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze podle falešně udávaného, mnohem většího počtu zásobovaných osob.
č. 2017Dotaz Bradáče na ministra veřejných prací o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech, jímž jest znemožňována Zemské žňové komisi Státního obilního ústavu řádná a pravidelná distribuce uhlí výmlatního a orebního.
č. 2018Dotaz Johanise na ministra financí o nedostatečném přídělu kuřiva.
č. 2019Dotaz Berana na ministra vnitra o teroru, který provádí organisace sociálně-demokratická v Měčíně u Přeštic proti příslušníkům strany republikánské.
č. 2020Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1918), který se týká dodatku ke státnímu rozpočtu republiky Československé na rok 1919 a přiměřené změny finančního zákona ze dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n.
č. 2021Vládní návrh zákona, jímž se obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu a daň z vyššího služného, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platů a odváděti státní pokladně.
č. 2022Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionů Kč.
č. 2023Vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení čl. IV. a doplňují ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n. o úpravě poměrů státních zaměstnanců.
č. 2024Vládní návrh zákona, jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.
č. 2025Vládní návrh zákona o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920. (Rozpočtové provisorium.)
č. 2026Vládní návrh finančního zákona republiky Československé (rozpočet státní) pro r. 1920.
č. 2027Zpráva I.výboru státně zřízeneckého, II. dodatek k téže, a III. výboru kulturního o návrhu Navrátila Gust. (tisk 598) na úpravu starobních požitků (pensí a provisí) státních a ústavních zaměstnanců, jejich vdov a sirotků. (Novopensisté.)
č. 2028Zpráva I.výboru státně zřízeneckého, II. výboru kulturního o návrhu Navrátila Gust. (tisk 598) na úpravu starobních požitků (pensí a provisí), drahotních přídavků a výpomocí státních a ústavních zaměstnanců na odpočinku, jejich vdov a sirotků. (Staropensisté.)
č. 2029Odpověď ministrů obchodu a zásobování lidu na dotaz Petrovického (tisk 1754) o prodeji českého sladu do Rakouska.
č. 2030Odpověď ministra národní obrany a ministra vnitra na dotaz Biňovce (tisk 1619) stran nemístného užívání zbraní vojenskou hlídkou při polních hlídkách.
č. 2031Vládní návrh zákona o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených.
č. 2032Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Hatláka (tisk 1721), jakým způsobem hodlá zameziti katastrofální účinky hospodářské v živnostech pro nedostatek svítiva, paliva a prostředků hnacích.
č. 2033Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona (tisk 1828), kterým se platnost § 23. novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n. prodlužuje do konce r. 1921.
č. 2034Odpověď ministerského předsedy a ministra zemědělství na dotaz Dra Kubíčka (tisk 1712), proč vrchní správa býv. cís. velkostatků ve Smiřicích a j. nevyhovuje žádostem bezzemků, domkářů, rolníků a živnostníků o prozatímní pronájem pozemků a luk.
č. 2035Návrh Biňovce, aby byl vydán zákon o nuceném pronájmu půdy zabrané státem.
č. 2036Zpráva výboru zásobovacího o návrzích Šamalíka (tisk 1852) a Hrejsy (tisk 1873), aby byly zrušeny rekvisice dobytka a uvolněny trhy.
č. 2037Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1591) o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 2038Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu (tisk 2023) na změnu ustanovení čl. IV. a doplnění ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n. o úpravě poměrů státních zaměstnanců.
č. 2039Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Jiráska Ferd. (tisk 1904) týkající se zrušení lihové ústředny.
č. 2040Vládní návrh zákona o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 2041Zpráva ústavního výboru o předloze zákona, kterým zřizují se stálé seznamy voličské.
č. 2042Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1990), kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z., a zákona čl. XXXIII. z roku 1896.
č. 2043Odpověď ministerského předsedy na dotaz Berana (tisk 1884) o provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49. Sb. z. a n. o organisaci statistické služby.
č. 2044Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 2025), který se týká rozpočtového provisoria na dobu od 1. ledna do 29. února 1920 a vedení státního hospodářství v době označené.
č. 2045Návrh Ulricha, aby byl vyšetřen finanční stav obci a aby byly uspořádány jejich poměry.
č. 2046Návrh Dědice na záchranu a udržení oděvního průmyslu v Československé republice.
č. 2047Návrh Hrejsy, aby byla opatřena obuv, šatstvo a prádlo zemědělskému dělnictvu a malým rolníkům.
č. 2048Návrh Šolleho 1. aby zřízena byla pojišťovací rada při ministerstvu vnitra; 2. aby byl utvořen svaz pojišťoven domácích; 3. aby bylo přísně postupováno při udělování nových koncesí jednotlivým cizozemským pojišťovnám.
č. 2049Návrh Čipery, aby v nejbližší době byla půda, podléhající zákonu záborovému, odevzdána do rukou drobných zemědělců, domkářův a bezzemků.
č. 2050Návrh Sechtra o podpoře staveb rodinných domků pro malé rolníky, živnostníky, zemědělské dělníky a úředníky nižších kategorií za pomoci státní péče.
č. 2051Návrh Mašaty stran povznesení stavebního ruchu na venkově, hledíc ke středním vrstvám zemědělským.
č. 2052Dotaz Dra Zahradníka na ministra veřejných prací o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na našich veřejných silnicích.
č. 2053Dotaz Dra Zahradníka na ministry veřejných prací, zásobování lidu a zemědělství o dodávkách obilí, uhlí k výmlatu i pro domácnost, zásobování petrolejem, benzinem pro výmlat a jinými nezbytnými životními potřebami v bývalé volební skupině české č. 55. (soudní okresy sedlčanský, votický, neveklovský a sedlecký na dr.)
č. 2054Dotaz Dra Zahradníka na ministra veřejných prací stran vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova a stran jejího dalšího dobudování.
č. 2055Dotaz Berana na ministra vnitra o teroru organisace sociálně-demokratické proti příslušníku republikánské strany čsl. venkova v továrně Melicharově v Brandýse nad Labem.
č. 2056Dotaz Stivína na ministra spravedlnosti o zrušení císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. ř. z. 96 t. zv. "Prügelpatentu".
č. 2057Návrh Brožíka a soudruhů na změnu článku 18. zákona o závodních a revírních radách při hornictví.
č. 2058Vládní návrh zákona o osvobození daně z příjmu, zavedené zákonem ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.
č. 2059Návrh členů Šamalíka, aby půda velkostatků, která jest drobným zemědělcům nebo nájemním družstvům pronajata, byla během roku 1920 za náhradu vyvlastněna a podle smyslu zákona o přídělech půdy lidu odevzdána.
č. 2060Návrh Kadlčáka stran nové úpravy hospodářských poměrů pasekářů a zemědělců ve Slezských Bezkydech.
č. 2061Návrh Votruby Vil., aby byla zahájena pomocná akce pro okres valašsko-kloboucký, povodní poškozený.
č. 2062Dotaz Petrovického na ministry financí, obchodu, zásobování lidu a sociální péče o vaření piva v domácnostech.
č. 2063Dotaz Petrovického na ministra obchodu o trvalém poškozování řemesel neoprávněnými živly, jež nesprávným výkladem § 37. ž. ř. se strany některých živnostenských úřadů I. stolice jsou v tomto hospodářském poškozování oprávněných živnostníků nejenom udržovány, nýbrž ještě posilovány.
č. 2064Dotaz Votruby Vil. k ministru zásobování stran nedostatečného zásobování města Brna zajíci ze Slovenska.
č. 2065Zpráva výboru zemědělského a technického o vládním návrh u zákona (tisk 1772), jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z. o zvelebení zemědělství stavbami vodními.
č. 2066Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2024) jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr.
č. 2067Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2021), kterým se zrušuje daň z vyššího služného a obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platův a odváděti státní pokladně.
č. 2068Vládní návrh zákona, jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14. o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.
č. 2069Dotaz Šamalíka na ministra školství a národní osvěty o týrání dětí učitelkami Hermínou Bukovskou a Julií Dvořákovou ve Fryšavě na Moravě a o hrubém porušování ministerských nařízení těmito učitelkami.
č. 2070Návrh Dra Mazance, aby byl zřízen státní památkový úřad pro Slovensko a Přikarpatskou Rus.
č. 2071Návrh Čuříka, aby byl uvolněn dovoz podšívkového zboží k síti obleků, jakož i surovin (látek) k šití prádla pro zemědělské dělnictvo a malé rolnictvo.
č. 2072Dotaz Rýpara na ministra financí o postupu berní správy při uvolnění okolkovaných bankovek a o tajném nařízení v této věci.
č. 2073Dotaz Srnce na ministra vnitra o povolování kácení dříví starousedlíkům v obecních lesích na rok 1919.
č. 2074Dotaz Veselého Jana na ministerského předsedu, ministra vnitra a ministra pro zásobování lidu o povolování kácení obecních lesů starousedlíky (rustikalisty).
č. 2075Vládní návrh zákona, jímž se povoluje použíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
č. 2076Vládní návrh zákona, kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů.
č. 2077Dotaz Stivína na ministra vnitra o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat", vycházejícího v Praze.
č. 2078Dotaz Petrovického na ministerského předsedu a ministry: veřejných prací, obchodu, vnitra, sociální péče a národní obrany o úmyslu zavírání pražských hotelů pro účely úřední a vojenské.
č. 2079Návrh Dra Zahradníka, aby byla vybudována řádná zastávka nebo stanice Horní Borek dráhy z Prahy do Tábora.
č. 2080Odpověď ministra financí na dotaz Petrovického (tisk 1720) o pravidelném odmítání žádostí živnostníků o úředně povolené vrácení zadržených peněz při okolkování berní správou v Chrudimi.
č. 2081Dotaz Špačka Jos. na ministra zemědělství stran zvýšeného pěstování konopí.
č. 2082Dotaz Petrovického na ministerského předsedu, ministera veřejných prací a ministera obchodu o nezdůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslné práce.
č. 2083Odpověď ministra veřejných prací a ministra zásobování na dotaz Drobného (tisk 1807) o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jednotou českých hospodářských společenstev v Čechách.
č. 2084Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Tučného (tisk 1847) o smlouvě o sladování ječmene.
č. 2085Odpověď ministra vnitra na dotaz Drobného (tisk 1790) o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Moravských Budějovic.
č. 2086Odpověď ministra železnic na dotaz Navrátila Gust. (tisk 1880) o nešetření práv češtiny na drahách.
č. 2087Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Marchy (tisk 1786) o zneužíváni uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích.
č. 2088Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministrem národní obrany na dotaz Svobody Frant. (tisk 1455) ve věci nekorektního jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. dem. organisací.
č. 2089Odpověď ministra veřejných prací v dorozumění s ministrem pro zásobování lidu, prohlásivším svoji nepříslušnost, a s ministrem národní obrany na dotaz Berana (tisk 1763) o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzinem a petrolejem.
č. 2090Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1693), kterým se zavádí poválečná přirážka k poplatkům a změny s tímto souvisící.
č. 2091Odpověď ministra národní obrany na dotaz Rýpara (tisk 1937), zda ví o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi a zda je chce zakázati.
č. 2092Odpověď ministerského předsedy na dotaz Šamalíka (tisk 1461) o zabezpečení výživy československého obyvatelstva v Rakousku, zejména ve Vídni.
č. 2093Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz Dra Novotného K. (tisk 1230) o nutné opravě naší hranice na Znojemsku.
č. 2094Vládní návrh zákona, kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany.
č. 2095Odpověď ministra vnitra na dotaz Sechtra (tisk 1578) o počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi.
č. 2096Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě advokacie.
č. 2097Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Sládka (tisk 1766) o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi.
č. 2098Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Drobného (tisk 1791) o soustavném poškozování poštovních zásilek.
č. 2099Vládní návrh zákona, kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu.
č. 2100Odpověď ministra zemědělství na dotaz Drobného (tisk 1879) o rozprodávání velkostatku býv. barona Drascheho na Pardubicku.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP