Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 901Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 616) o tom, že zákon o 8hod. době pracovní není prováděn služebními místy, kde lze tento zákon hned provésti.
č. 902Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních.
č. 903Vládní návrh zákona o vymáhání náhrady škody, způsobené nepokoji na Slovensku po státním převratu.
č. 904Odpověď I. ministra železnic, II. ministra pro zásobování lidu na dotaz Pelikána (tisk 618) o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva bývalého Rakouska o ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízencův od rekvisic.
č. 905Vládní návrh zákona o změně platnosti předpisů o středních školách na Slovensku.
č. 906Odpověď ministra železnic na dotaz Buřívala (tisk 640) o jazykových poměrech u Buštěhradské dráhy, zejména pokud se týče zněmčeného území, z něhož právo jazyka českého jest doposud vyloučeno.
č. 907Zpráva kulturního výboru o návrhu Slavíčka (tisk 353) na sestátnění školy pro vojíny-invalidy při Jedličkově ústavu pro zmrzačelé v Praze a přetvoření její ve výchovný a zaopatřovací ústav pro invalidy a mrzáky v republice Československé.
č. 908Vládní návrh zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 909Vládní návrh zákona o převodu drobně pachtovaných pozemků velkostatkářských do vlastnictví pachtýřů.
č. 910Vládní návrh zákona o zařadění cestmistrů, poříčních, přístavních, nadjezných, jezných, podjezných, asistentů poříční správy I. třídy, asistentů poříční správy II. třídy, plavidelníků, podplavidelníků, mostních a řídičů silničních parních válců do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 911Vládní návrh zákona, jímž mění se výměra poplatků z dolových a povrchových měr (měrného) a z výhradních kutisk (kutebného).
č. 912Vládní návrh zákona, kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční.
č. 913Vládní návrh zákona o stavebních úlevách, kterým se doplňují, pokud se týče mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. města Jihlavu a Znojmo a pro jejich místa předměstská, daného zákonem ze dne 16. června 1894, č. 63 z. z. a změněného a doplněného zákonem ze dne 16. června 1914, č. 39 z. z.
č. 914Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 702) o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní.
č. 915Návrh Kopečka, aby byl ihned zřízen památkový úřad na Moravě.
č. 916Návrh Lukeše, aby směly býti přijímány děti pouze do té školy, jejíž vyučovací jazyk jest jejich mateřskou řečí.
č. 917Návrh Dra Horáčka, aby byly prohlášeny živnosti knihtiskařská a knihkupecká za živnosti volné.
č. 918Návrh Rýpara, aby zřízeny byly nové poštovní úřady na Těšínsku: v Morávce, Skalici u Frýdku, Janovicích a v Bruzovicích-Sedlištích.
č. 919Dotaz Rebše na ministra zásobování ve věci přídělu americké mouky za sníženou cenu 3 korun.
č. 920Dotaz Rýpara na ministra pošt a telegrafů o tom, jak postarati se chce, by občanstvo Československé republiky neztratilo peněz ve vídenské poštovní spořitelně.
č. 921Dotaz Hrdličky na ministra zásobování ve věci provádění rekvisice dobytka.
č. 922Dotaz Hrdličky na ministra zásobování ve věci hromadění krmiv.
č. 923Dotaz Hrdličky na ministra zásobování ve věci rekvisice obilí.
č. 924Dotaz Sechtra na zástupce ministerského předsedy o způsobu provádění rekvisic na Smíchovsku.
č. 925Zpráva školského výboru o návrhu Zeminové (tisk 83) na vzetí soukromých škol ve správu státní a o návrhu Babánka (tisk 867), týkajícího se nové úpravy zákonitých ustanovení o soukromých školách.
č. 926Návrh Kadlčáka o úpravě poměrů správních, soudních a školských na Moravě.
č. 927Dotaz Dra Bartoška na ministra školství o ochraně školy a svobody svědomí učitele proti klerikální svévoli.
č. 928Dotaz Neumanna Stan. K. na ministra financí o celní kontrole.
č. 929Dotaz Kadlčáka na ministra národní obrany o pohoršlivém a neurvalém chování některých vojínů v Hranicích při církevním průvodu.
č. 930Dotaz Kadlčáka na ministra národní obrany o zneuctění sochy sv. Jana Nepomuckého v Sobůlkách vojíny posádky v Kyjově a o zneužívání střelné zbraně vojíny.
č. 931Odpověď ministra pro zásobování lidu k dotazu Mlčocha Rud. (tisk 449) o předražování dříví veřejnými dražbami.
č. 932Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrdličky (tisk 624) o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka, aby uhrazeno bylo vedení dobytčích katastrů v obcích.
č. 933Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Špatného (tisk 736) o zlatých dolech v Jílovém.
č. 934Zpráva výboru sociálně-politického o návrzích Johanise (tisk 2) ohledně zavedení pojišťování dělnictva zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi, Dra Viškovského (tisk 122) o úrazovém a nemocenském pojištění v zemědělství a Jakubky (tisk 248), aby byly zrušeny některé nemocenské pokladny.
č. 935Odpověď ministra vnitra na dotaz Jílka (tisk 649) o teroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě.
č. 936Odpověď ministra vnitra na dotaz Čuříka (tisk 651) o teroru sociálně demokratických důvěrníků na Koksovně (Františkově) v Přívoze.
č. 937Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Novotného Karla (tisk 641) stran zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli.
č. 938Odpověď ministra vnitra na dotaz členů Tučného (tisk 741) o zaměstnávání podvratných živlů v zemských službách.
č. 939Odpověď I. ministra vnitra, II. ministra zemědělství na dotaz (tisk 619) o kácení obecních lesů v obcích Horusicích, Bošilci, Žišově a Mazalově.
č. 940Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 695), kterým se doplňuje trestní řád, hledíc k výroku rozsudku o ztrátě volebního práva ze dne 8. května 1919.
č. 941Vládní návrh finančního zákona republiky Československé pro rok 1919. (Státní rozpočet.)
č. 942Dotaz Biňovce na ministry železnic a národní obrany ve věci zastřelení dělníka vojenskou hlídkou ve stanici Jenšovické.
č. 943Odpověď ministra národní obrany na dotaz Kouši (tisk 693) o poměrech hudebníků a kapelníků Velké Prahy.
č. 944Dotaz Šrámka na zástupce ministerského předsedy a na pana ministra vnitra v záležitosti hrubého porušování svobody občanské, shromažďovací a spolčovací se strany sociálně-demokratických důvěrníků a sekretářů odborových organisací.
č. 945Dotaz Dra Kmeťko na ministra školství a národnej osvety ohľadom sriadenia tých učiteľských staníc na Slovensku, ktoré v smysle nariadenia bývalého maďarského ministra riadnými učiteľmi doteraz zaplniť za nemôžu.
č. 946Dotaz Špačka Josefa na ministra pošt a telegrafů o nevhodném telefonním spojení z Dobřichovic ku Praze.
č. 947Dotaz Šamalíka na ministra financí o vyplacení zadržených vkladů při okolkování.
č. 948Dotaz Sládka na ministra pro zásobování lidu o proneseném výroku v Národním domě na Smíchově o silných jedincích a o použití legitimního obchodu při rozdělování dováženého koloniálního zboží.
č. 949Dotaz Sonntága na ministra spravedlnosti o neslýchaném postupu moravských soudů proti venkovskému obyvatelstvu při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny.
č. 950Zpráva ústavního výboru o výkonu volebního práva vojínů a státních zaměstnanců.
č. 951Návrh Dra Mazance, aby byl zřízen zemský památkový ústav na Moravě a na Slovensku.
č. 952Návrh Dra Franty stran znásilňování slovinského obyvatelstva v Korutanech.
č. 953Návrh Dra Horáčka, aby byla odevzdána budova Akademie Strakovy k účelům pražského vysokoškolského studenstva.
č. 954Návrh Dra Hodžu, aby vydaný bol zákon, kterým sa zriaďuje československá universita v Bratislave.
č. 955Dotaz Pika na ministra vnitra o svévolné a násilné konfiskační praxi okresního hejtmana Dra Petuly v Horšově Týně.
č. 956Zpráva státně-zřízeneckého výboru o okamžité výpomoci veškerým státním zaměstnancům podle návrhu Dra Lukavského (tisk 223). (Zároveň připojena též osnova zákona, kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě pensijních a provisijních nároků veškerých pensistů, provisionistů a příjemců darů z milosti.)
č. 957Návrh Zeminové na stavbu dráhy z Milevska do Týna nad Vltavou.
č. 958Dotaz Neumanna Stan. K. na ministra pro sociální péči o pražských atelierech.
č. 959Vládní návrh zákona o úpravě poměrů obecního statku.
č. 960Vládní návrh zákona, jímž se zavádí všeobecná daň nápojová.
č. 961Vládní návrh zákona, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 962Vládní návrh zákona o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby na základě jich podané.
č. 963Vládní návrh zákona o zpoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i právních subjektů.
č. 964Vládní návrh zákona o povinném sdělávání smluv nájemních ve formě písemné, dále o nežalovatelnosti nepřiznané činže.
č. 965Vládní návrh zákona o doplňování komisí pro daň z příjmu.
č. 966Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o dani důchodové.
č. 967Vládní návrh zákona o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.
č. 968Vládní návrh zákona, jímž se zavádí monopol výbušných látek.
č. 969Vládní návrh zákona o řádu volení pro Národní shromáždění Československé republiky.
č. 970Vládní návrh zákona, kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.
č. 971Odpověď ministra zemědělství a ministra vnitra k dotazu Kaderky (tisk 685) o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté.
č. 972Návrh Němce Frant. na zřízení koloniálních osad pro potulné rodiny (cikány) v Československé republice.
č. 973Vládní návrh o úpravě státní přirážky k dani pozemkové.
č. 974Vládní návrh zákona o padělání peněz a cenných papírů.
č. 975Zpráva výboru pre upravenie hospodárskych a sociálnych pomerov legionárov a ích rodin o návrhu Dra Markoviča (tisk 819) o sriadení hospodárskych a sociálnych pomerov legionárov a ích rodín.
č. 976Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Meissnera (tisk 704) a vládním návrhu zákona (tisk 810), kterými se mění zákon o prozatímní ústavě.
č. 977Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 897), kterým se upravuje správa obcí, o jejichž sloučení nebo rozloučení se jedná.
č. 978Zpráva školského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 905) o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku.
č. 979Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 691) o sestavování seznamů porotců.
č. 980Zpráva výboru pro vodní hospodářství o vládním návrhu (tisk 892), kterým se mění působnost ministerstva zemědělství a ministerstva veřejných prací ve věcech vodního práva.
č. 981Zpráva výboru pro vodní hospodářství o vládním návrhu zákona (tisk 891) o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest.
č. 982Návrh Chroustovského, aby byla zřízena šlechtitelská a pěstitelská stanice kultury brambor ve státě československém a ustanoven bramborářský konsulent.
č. 983Návrh Zíky, aby v Opavě zřízena byla státní střední škola zemědělská.
č. 984Návrh Zíky, aby soukromá zimní hospodářská a celoroční hospodyňská škola v Klimkovicích (ve Slezsku) byla zestátněna.
č. 985Návrh Dra Franty, aby byl vydán zákon o pozemkovém úřadě.
č. 986Dotaz Dra Mazance na ministra vnitra o komisionálních prohlídkách, vykonaných ve dnech 22. a 29. dubna t. r. ve františkánském klášteře v Hájku.
č. 987Dotaz Zíky na ministra vnitra o rozpouštění obecních zastupitelstev a dosazování správních komisí v českých obcích ve Slezsku.
č. 988Dotaz Hatláka na ministra národní obrany o výplatě živnostenských pohledávek.
č. 989Odpověď ministra sociální péče na dotaz Čuříka (tisk 652) stran zastoupení v demobilisačních výborech, zejména stran demobilisačního výboru textilního ve Frýdku.
č. 990Vládní návrh, jímž se zavádí zvláštní dávka z vína v lahvích.
č. 991Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 847) o státní podpoře stavebního ruchu.
č. 992Zpráva I. výboru školského, II. výboru státně-zřízeneckého, III. výboru finančního o návrhu Udržala (tisk 36), jakož i o návrhu Dra Budínského (tisk 672) na úpravu hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských.
č. 993Dotaz bechyně na vládu Československé republiky co do zpráv z Paříže o Těšínském Slezsku.
č. 994Odpověď ministra financí na dotaz Buřívala (tisk 840) o zřízení a řádném upravení celních úřadů v pohraničních stanicích Československé republiky.
č. 995Odpověď ministra železnic na dotaz Dra Lukavského (tisk 764) o nevyplácení výslužného a rent železničním pensistům a rentistům.
č. 996Vládní návrh zákon jímž se zavádí daň z uhlí.
č. 997Vládní návrh zákona, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení o dani z lihu.
č. 998Zpráva technického výboru o vládní osnově zákona (tisk 912), kterým se povoluje další náklad na práce nouzové k stavbě silnic.
č. 999Dotaz Vil. Votruby na ministra spravedlnosti stran nedodržování zákona o osmihodinové době pracovní ve státních věznicích.
č. 1000Dotaz Hatláka na ministra zásobování, jakým způsobem chce působiti k uvolnění nákupu potravin legitimním obchodem.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP