Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29

č. 2501Návrh Zeminové, aby veškeré ovocné sady a stromořadí byly pronajímány napříště v prvé řadě družstvům malých sadařů, družinám malozemědělců, invalidů a jiným organisacím drobného pracujícího lidu, obcím, pokud se o pronájem ucházeti budou a v poslední řadě teprve zámožným jednotlivcům.
č. 2502Dotaz J. Pelikána na ministra obchodu ohledně stranického využití uvolnění obchodu tkanivem a činnosti fy "Kosmos" v Praze.
č. 2503Dotaz Vahaly na ministra financí stran předpisování vysokých daní v okr. Val. Meziříčí.
č. 2504Návrh Bechyně na vydání zákona, kterým se má zabezpečiti nutný osev obilin, bramborů a cukrovky k zajištění výživy obyvatelstva.
č. 2505Návrh Bechyně a soudr. na doplnění zákona z 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n. o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2506Návrh Dra Lukavského na zařadění města Plzně do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2507Návrh Lukeše, aby zřízen byl v Opavě český státní dívčí učitelský ústav.
č. 2508Návrh Zeminové, aby do státních tabákových továren pro příště přijímány byly jako dělnice v prvé řadě vdovy, matky nezaopatřených dětí po padlých vojácích a předčasně zesnulých zaměstnancích soukromých, státních a samosprávných.
č. 2509Návrh Dra Kovalíka o revisi prenájomných smlúv uzavretých pred 28. ríjnom 1918.
č. 2510Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Šolleho (tisk 1658), proč se nezachovává nařízení minist. výnosu čís. 5125 ze dne 9. května 1919 na obecné škole v Licibořicích.
č. 2511Odpověď ministra železnic na dotaz Johanise (tisk 2197) o závadách při dopravě na trati Praha-Zdice-Protivín.
č. 2512Odpověď ministrů: veřejných prací, zásobování lidu a zemědělství na dotaz Dra Zahradníka (tisk 2053) o dodávkách obilí, uhlí k výmlatu i pro domácnost, zásobování petrolejem, benzinem pro výmlat a jinými nezbytnými životními potřebami, v bývalé volební skupině české č. 55 (soudní okresy sedlčanský, votický, neveklovský a sedlecký na dráze).
č. 2513Odpověď ministra financí na dotaz Dyka (tisk 2162) o náhradních platidlech v Šumperku.
č. 2514Odpověď ministra financí na dotaz Ant. Nováka (tisk 2129) o sumě 40.000 K, nalezené v úředních místnostech ministerstva financí.
č. 2515Vládní návrh zákona o poskytnutí záloh Ústrednému družstvu u Bratislavě.
č. 2516Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový), usnesené výborem pro pozemkovou reformu podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2517Odpověď ministra zemědělství na dotaz Bechyně (tisk 2132) stran Emila Kučery.
č. 2518Odpověď ministra vnitra spolu s ministrem národní obrany na dotaz Dra F. Krejčího a soudr. (tisk 1788) o nedovolené agitaci ruských válečných zajatců.
č. 2519Odpověď ministra vnitra a ministra pro zásobování lidu na dotaz A. Nováka a soudr. (tisk 1719) o demonstracích v Chotěboři.
č. 2520Odpověď ministra obchodu na dotaz Petrovického a soudr. (tisk 2063) o trvalém poškozování řemesel neoprávněnými živly.
č. 2521Odpověď ministra vnitra na dotaz R. Berana (tisk 2130) o teroru sociálně-demokratické organisace v Plavsku proti příslušníkům republikánské strany čs. venkova.
č. 2522Odpověď ministra vnitra na dotaz Bechyně (tisk 2161) o nepořádcích u okresní vyživovací komise v Rokycanech a zemské vyživovací komise v Praze.
č. 2523Odpověď ministerského předsedy, ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz Čipery (tisk 1703) ohledně zjednání svobody pro každé politické přesvědčení a znemožnění teroru.
č. 2524Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Zeminové a soudr. (tisk 1334), jaké kroky byly ministerstvem podniknuty v otázce zesvětštění klášterních škol, hlavně ženských ústavů učitelských a proč nově povoleno zříditi IV. třídu měšťanské školy klášterní v Hoře Kutné.
č. 2525Odpověď ministra obchodu na dotaz Hatláka a soudr. (tisk 2166) o vývozu klihu do Německa.
č. 2526Vládní návrh zákona o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.
č. 2527Odpověď ministra post a telegrafů na dotaz Marchy (tisk 2235) v záležitosti vybudování telefonního a telegrafního spojení na našem venkově.
č. 2528Odpověď ministra národní obrany na dotaz Stivína (tisk 2293) o trestním vyšetřovaní vojenského nadlékaře JUDra Maxe Poppera divisijním soudem v Praze.
č. 2529Vládní návrh zákona, kterým se prozatímně a částečně mění ustanovení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z. o ustanovení soudcův a přípravné službě soudcovské.
č. 2530Vládní návrh zákona, jímž mění se puncovní zákon ze dne 26. května 1866, č. 75. ř. z.
č. 2531Vládní návrh zákona, jímž zrušuje se císař. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř. z., o rakouském sboru válečnickém.
č. 2532Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce.
č. 2533Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz V. Votruby (tisk 2064) stran nedostatečného zásobování města Brna zajíci ze Slovenska.
č. 2534Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2172) o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku.
č. 2535Dotaz Buřívala na ministry vnitra a veřejných prací ve příčině řádných a včasných výplat cestářů, kteří byli sproštěni služby vojenské.
č. 2536Dotaz V. Votruby na ministra vnitra ohledně výtržností olomouckých.
č. 2537Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Dra Novotného a soudr. (tisk 2131) o stranickém jednání některých soudců na Moravě, obzvláště u okresního soudu v Hustopeči a zemského trestního soudu v Brně.
č. 2538Odpověď ministra obchodu na dotaz Hatláka (tisk 2165) ve věci zrušení instituce společenstevních instruktorů.
č. 2539Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Pelikána a soudr. (tisk 2323) o průběhu přelíčení u soudu v Ružomberku, konaného 12. ledna 1920 proti několika dělníkům tamější továrny na lepenku.
č. 2540Návrh Dra Uhlíře, aby město Dvůr Králové nad Labem zařaděno bylo do II. třídy aktivních přídavků.
č. 2541Návrh Stříbrného o úpravě lesního hospodářství.
č. 2542Návrh Stříbrného o úpravě existenčních poměrů zaměstnanectva na zabraných velkostatcích.
č. 2543Odpověď ministra národní obrany na dotaz Hatláka (tisk 988) o výplatě živnostenských pohledávek.
č. 2544Dotaz Kříže na ministry železnic a národní obrany o tom, jakým způsobem jedná se železničními zřízenci na Slovensku správa dráhy a úřady vojenské.
č. 2545Dotaz Zavadila na ministra národní obrany ve věci práv a kompetence osvobozovací komise při okresní politické správě v Žižkově a počínání četníků ve věcech vojenských.
č. 2546Zpráva kulturního výboru o návrhu členů Národního shromáždění Dra Stojana, Rýpara, Ševčíka, Valouška, Kroihera, Dra Kmeťka a soudruhů (tisk 1899), aby byla zvýšena kongrua duchovenstva katolického, řecko-katolického, evangelického a řecko-orientálního; o návrhu člena Národního shromáždění Fr. J. Kroihera a soudruhů (tisk 1710) stran drahotního přídavku kněžím v duchovní správě ustanoveným, a o návrhu členů Národního shromáždění Dra Stojana, Rýpara, Ševčíka, Valouška a soudruhů (tisk 1761) o drahotním přídavku pro duchovenstvo.
č. 2547Vládní návrh zákona o obecních a obvodních notářích na Slovensku.
č. 2548Dotaz Jílka na ministra pošt a telegrafů stran placení malého paušálu na venkovské pošty povozní.
č. 2549Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1400), jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní úřady.
č. 2550Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2274), kterým se mění § 3. zákona ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 Sb. z. a n. (řádu volení do obcí).
č. 2551Vládní návrh zákona, kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň důchodkovou (z příjmu), z majetku a z válečných zisků.
č. 2552Zpráva I. branného výboru, II. výboru státně-zřízeneckého a III. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2241) stran úpravy služebních požitků československého vojska.
č. 2553Zpráva I. živnostenského výboru, II. právního výboru a III. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2031) o příspěvku k náhradě škod, výtržnostmi způsobených.
č. 2554Návrh Dra Lukavského, aby zařaděna byla do vyšší třídy místních přídavků tato místa: V Čechách: Beroun, Bechyně, Brod Čes., Brandýs n. Lab., Doubravka, Humpolec, Chotěboř, Chodov, Libušín, Kralupy, Kolín, Krumlov Český, Libochovice, Litomyšl, Lysá n. Lab., Náchod, Poděbrady, Slaný, Strakonice, Terezín, Velvary, Ústí n. Orl., obce Velké Prahy. - Na Moravě: Brno, Luhačovice, Příbor, Zlín, Žďár. - Ve Slezsku: obce v okresu Frýštátském, Frýdeckém a Bíloveckém.
č. 2555Návrh Hatláka na zařadění města Boskovic na Moravě do vyšší třídy aktivních přídavků.
č. 2556Návrh Sladkého na zřízení ředitelství čsl. státních drah v Opavě.
č. 2557Návrh Špatného, aby byl vydán zákon, kterým se ustanovuje působnost okresních správních komisí, jež byly povolány ke správě okresní na místo rozpuštěných okresních zastupitelstev.
č. 2558Návrh Drobného na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Rožďalovice a přidělené obce okolní.
č. 2559Návrh Marchy (Nejezchleba), aby byl vydán zákon o národnostním zastoupení ve správě spořitelen.
č. 2560Návrh Špatného, aby byla rozšířena platnost §u 10. zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů na všechny zaměstnance zastupitelských okresů, jež mají býti zrušeny úplně nebo částečně podle zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n.
č. 2561Návrh Lukeše na vydání zákona o povinné práci, jímž se má zabezpečiti výroba a těžba předmětů nutné potřeby a provoz dopravy v zájmu veřejném.
č. 2562Dotaz Dra Blaho na ministra pro zásobování lidu ohledně výkupu ranných bramborů na Slovensku.
č. 2563Dotaz Pelikána na ministra železnic v záležitosti zřízení stížnostní komise pro přijímání jinonárodních zaměstnanců do služeb Československé republiky.
č. 2564Dotaz Drobného na ministra vnitra o pasivní resistenci okresních hejtmanů ve věci prozatímního nájmu půdy ze zabraných velkostatků.
č. 2565Dotaz Drobného na ministra národní obrany ve věci propůjčování vojenských koní zemědělcům.
č. 2566Dotaz Drobného na ministry spravedlnosti a zemědělství ve věci prodeje pozemků z velkostatku Alfreda Sköna v katastrální obci Pavlovice u Přerova.
č. 2567Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2473), jímž se upravují platy profesorů při theologických učelištích diecesních a představených při biskupských kněžských seminářích.
č. 2568Zpráva I. výboru právního a II. výboru zásobovacího o vládním návrhu zákona (tisk 2148) o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
č. 2569Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládním návrhu zákona (tisk 2300) o služebních požitcích četnictva.
č. 2570Zrušeno a vytištěno později pod čís. 2772.
č. 2571Zpráva technického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2428), jímž se zřizuje inženýrská komora pro republiku Československou.
č. 2572Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Stivína (tisk 2056) o zrušení císařského nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.
č. 2573Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Šamalíka (tisk 2069) o týrání dětí učitelkami Hermínou Bukovskou a Julií Dvořákovou ve Fryšavě na Moravě a o hrubém porušování ministerských nařízení těmito učitelkami.
č. 2574Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Mazance (tisk 1903) o surovém jednání učitelky Bürgrové v Luhačovicích se školními dítkami a mstivosti některých členů učitelského sboru v Luhačovicích.
č. 2575Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Kroihera (tisk 1964) o předpisování a vymahání kontingentu obilí v okresu českokrumlovském.
č. 2576Odpověď ministra národní obrany na dotaz Špatného a Hrizbyla (tisk č. 2439) o hospodaření erárními koňmi.
č. 2577Odpověď ministra železnic na dotaz Jílka (tisk 2225) o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě.
č. 2578Odpověď ministra financí na dotaz Dra Stojana (tisk 2401) stran zásilek amerických.
č. 2579Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2154), kterým se lhůta, stanovená v § 21. novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.) prodlužuje do konce roku 1921.
č. 2580Návrh Dra Matouška na zřízení českého učitelského ústavu ve Vrchlabí a českého reálného gymnasia v Trutnově.
č. 2581Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2530), jímž mění se puncovní zákon z 26. května 1866, čís. 75. ř. z.
č. 2582Vládní návrh zákona o akciové bance cedulové.
č. 2583Návrh Josefa Špačka na zvláštní opatření na prospěch zájemníků z Blatenska, poškozených hřebčí nákazou v tomto kraji.
č. 2584Zpráva I. výboru sociálně politického a II. výboru rozpočtového o návrhu Johanise (tisk 2290) na úpravu finančních poměrů všeobecných veřejných nemocnic.
č. 2585Zpráva I. výboru dopravního a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2526) o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.
č. 2586Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2151) o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a zaopatření těch z nich, kteří se na československém národě provinili a vrácené osnově příslušného zákona (tisk 2281).
č. 2587Zpráva I. výboru právního a II. výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 2239), jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, č. 332 Sb. z. a n. o zabírání budov anebo jejich částí pro účely veřejné.
č. 2588Zpráva výboru I. státně-zřízeneckého, II. kulturního a III. rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2482) o úpravě platů profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze.
č. 2589Vládní návrh zákona, jímž stát přejímá agendy zdravotně-policejní.
č. 2590Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2515) o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě.
č. 2591Zpráva I. výboru technického, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2270) o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
č. 2592Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru rozpočtového o návrhu Dra Jar. Budínského (tisk 2124), aby sestátněna byla hudební konservatoř v Brně.
č. 2593Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1921), usneseném v Národním shromáždění (tisk 2284) a vráceném presidentem republiky, jímž se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé.
č. 2594Dotaz Josefa Ulricha na ministra spravedlnosti o činnosti Dra Procházky, rady zemského soudu v Kralupech n. Vlt.
č. 2595Vládní návrh zákona o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku.
č. 2596Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2176), jímž se zavádí branný zákon republiky Československé.
č. 2597Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2180), jímž se stanoví mírový početný stav československého vojska.
č. 2598Vládní návrh zákona, jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo v nastoupení civilní služby státní.
č. 2599Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru technického o návrzích Hübnera (tisk 2436 a 2496) na náhradu škody způsobené v obcích okresu brandýsského a mělnického povodní labskou, jizerskou a vltavskou v lednu roku 1920 na vyšetření a náhradu škod, způsobených lednovou povodní v okresích Roudnice n. L. a Štětí n. L. a Hrdličky (tisk 2308) na vyšetření a náhradu škod způsobených povodní v Hoříně u Mělníka.
č. 2600Návrh Inž. Rotnágla, aby byl vydán dočasný zákon o obmezení převodu nemovitostí a práv, zapsaných ve veřejných knihách, do rukou zahraničních příslušníků.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP