Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 701Zpráva výboru pro zodpovědění prvého poselství presidentova. (Poselství a návrh odpovědi.)
č. 702Vládní návrh zákona o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní.
č. 703Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 582) o způsobilosti k notářskému úřadu na Slovensku.
č. 704Návrh Dra Meissnera na změnu zákona ze dne 13. listopadu 1918 č. 37 o prozatímní ústavě.
č. 705Návrh Johanise, aby byly zrušeny církevní svátky a zavedeny svátky národní, občanské, jakož i aby na místě zrušených svátků zavedena byla všeobecná, každoroční, placená dovolená pro dělnictvo.
č. 706Návrh Dra Lukavského, aby při chemickém oddělení státní průmyslové školy v Praze zřízena byla dvoutřídní odborná škola pro drogisty.
č. 707Dotaz Dra Uhlíře na ministra školství a národní osvěty o českém školství v Trutnově.
č. 708Zpráva ústavného výboru o vládnej osnove zákona (tisk 583), ktorým sa zmocňuje vláda, aby stanovila dočasne počet, sídla a obvody súdnych tabúl a hlavných zastupitelství i súdov na Slovensku.
č. 709Zpráva finančního výboru o návrhu Němce Ant. (tisk 336), aby byla zrušena malá loterie.
č. 710Návrh Kaderky, aby byl vydán zákon o předkupním právu na pozemky velkostatků, které jsou přes 30 roků v nájmu a stále v jednom rodě.
č. 711Návrh Bezděka, aby bylo rozšířeno přednostní zásobování na veškeré dělnictvo.
č. 712Návrh Valouška, aby bylo zavedeno automobilové spojení pro věci a osoby mezi městy Holešovem a Zlínem na Moravě.
č. 713Návrh Valouška, aby bylo zřízeno automobilové spojení dvakráte denně mezi Přerovem a Bystřicí p. Host.
č. 714Návrh Dra F. Krejčího na úpravu hmotných poměrů pro úředníky veřejné a universitní knihovny v Praze.
č. 715Návrh Dra E. Frankeho na úpravu hmotných a služebních poměrů pro zřízence veřejné a universitní knihovny v Praze.
č. 716Odpověď ministra železnic na dotaz Johanise (tisk 558) o nedostatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou.
č. 717Vládní návrh zákona o platech suplentů státních středních škol.
č. 718Zpráva školského výboru o návrhu K. St. Sokola (tisk 669), aby byl vydán zákon školský.
č. 719Vládní návrh zákona o konání obecních voleb ve Velké Praze.
č. 720Odpověď ministra železnic na dotaz Johanise (tisk 557) o nedostatcích a závadách na nádraží příbramském.
č. 721Odpověď ministra národní obrany na dotaz Fischera B. (tisk 466) o vyklizení školní budovy na Rudolfově nábřeží, aby Umělecko-průmyslová škola mohla se opětně přestěhovati do starých svých místností.
č. 722Odpověď zástupce předsedy ministerstva k dotazu Pika (tisk 458) o internování Čechů polskými úřady v Krakově.
č. 723Vládní návrh zákona o převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů a poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd.
č. 724Odpověď ministra vnitra k dotazu Špatného (tisk 329) o rozpuštění představenstev spolkových spořitelen.
č. 725Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu Dra Lukavského (tisk 203) na úpravu poměrů asistentů na vysokých školách.
č. 726Odpověď ministra školství na dotaz Konečného (tisk 393) o postavení učitelstva.
č. 727Odpověď ministra vnitra na dotaz Němce Ant. k ministerskému předsedovi a ministru vnitra (tisk 549) a na dotaz Hlinky (tisk 580), o zákazu všech schůzí a projevů na celém Slovensku.
č. 728Odpověď ministra národní obrany na dotaz Jaroše (tisk 404) o botách a uniformách pro armádu.
č. 729Odpověď ministra sociální péče a ministra spravedlnosti k dotazu Kouši (tisk 481) o prodloužení stěhovacího termínu.
č. 730Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Lukavského (tisk 480) o pomoci suplentům středoškolským.
č. 731Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Hucla (tisk 593) o postupu poštovní spořitelny.
č. 732Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Šamalíka (tisk 486) o dostatečném a přímém přídělu uhlí pro kováře.
č. 733Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Freimanna (tisk 565), týkající se uhelné těžby v Podkrušnohorské pánvi.
č. 734Návrh Modráčka, aby bylo sestátněno reálné gymnasium v Berouně.
č. 735Návrh Babánka, aby bylo použito velkostatkářské půdy pro účely vzdělávací a budov obydelných pro účely vzdělávací, soc. péče a zdravotnictví.
č. 736Dotaz Špatného k ministru veřejných prací o zlatých dolech v Jílovém.
č. 737Dotaz Špatného k ministru vnitra o nezákonných vyhláškách obecních starostů o soupisu voličů.
č. 738Návrh Dra Weyra, aby doplněn byl § 9. řádu volení v obcích republiky Československé.
č. 739Návrh Stoupala, aby byl zřízen ústav pro zušlechťování rostlin hospodářských na dvorech Stará Ves a Přestavlky u Přerova.
č. 740Dotaz Tučného na pana ministra veřejných prací o prodávání surovin a polotovarů ze Škodových závodů v Plzni cizím překupníkům.
č. 741Dotaz Tučného na pana ministra vnitra o zaměstnávání podvratných živlů v zemských službách.
č. 742Návrh Slavíčka, aby byla sjednána zákonitá ochrana dílen živnostenských a obchodních před výpověďmi.
č. 743Návrh Buřívala, aby byl vydán zákon o umístění vysloužilých legionářů ve státní službě Československé republiky.
č. 744Návrh Buřívala na změnu zákona ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 16, jímž mění se některá ustanovení zákona ze dne 25. září 1908 ř. z. č. 204 o úpravě příjmů do sluhovské kategorie náležejících aktivních státních sluhů (podúředníků a sluhů).
č. 745Návrh Buřívala na změnu nařízení veškerého ministerstva ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 19, kterým vydávají se některá nová ustanovení o započítání určitých předchozích dob služebních státních sluhů náležejících do kategorie služebnictva.
č. 746Návrh Buřívala o převzetí venkovských poštovních sluhů do kategorie sluhů státních, náležejících do zákona ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 15.
č. 747Návrh Buřívala, aby byla zřízena zvláštní stížnostní komise pro prozkoumání osobního charakteru, chování a činnosti veškerého státního personálu.
č. 748Návrh Hrejsy, aby uloženo bylo ministerstvu národní obrany vrácení zrekvirovaných kostelních zvonů, měděných kotlů a j., pokud nebyly zničeny, jejich majetníkům.
č. 749Dotaz Chroustovského na ministra zásobování o postupu Zemské úřadovny pro krmiva při přidělování melasy, otrub a jiných krmiv.
č. 750Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu na Král. Vinohradech, aby Národní shromáždění svolilo k trestnímu stíhání člena N. S. občana Otakara Vochoče pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 731 předs.).
č. 751Vládní návrh zákona o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 752Zpráva právního výboru o vládním návrhu (tisk 417) na změnu zákona o nejvyšším soudu.
č. 753Návrh Sonntága, aby byly přiděleny potraviny vodním družstvům pro dělnictvo, zaměstnané při melioračním podnikání.
č. 754Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu (tisk 723), aby převzati byli poštmistři, poštovní oficianti, poštovní expedienti se zkouškou oficiantskou a telegrafní adjunkti do stavu státních úředníků a zařaděni do hodnostních tříd.
č. 755Návrh Inž. Pospíšila, aby byl doplněn zákon ze dne 29. ledna 1919 č. 52. Sb. z. a n. o drahotních přídavcích aktivním a pensionovaným učitelům veřejných obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1. ledna 1919 do konce června 1919.
č. 756Návrh Dra Ludevíta Medveckého a súdruhov na vydanie zákona, ktorým upravujú sa pomery družstiev na Slovensku.
č. 757Návrh Votruby Vil., aby byla zřízena odborná škola sklářská v Kyjově.
č. 758Návrh Malypetra, aby zřízeno bylo automobilové poštovní spojení s dopravou osobní mezi městy Slaným, Novým Strašecím, Rakovníkem, Kladnem, Velvary a Mělníkem.
č. 759Návrh Dra Rolíčka, aby byl vydán zákon o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou.
č. 760Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu B. Vikové-Kunětické (tisk 153), aby ochrana matek a kojenců byla vzata do správy státní.
č. 761Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 635) o péči o válečné poškozence.
č. 762Návrh Inž. Pospíšila, aby byly dělníkům, kteří utrpěli úraz, zvýšeny požitky podle dnešních drahotních poměrů.
č. 763Dotaz Inž. Pospíšila na ministry vnitra a zásobování stran zastoupení československé strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách.
č. 764Dotaz Dra Lukavského na ministra železnic o nevyplácení výslužného a rent železničním pensistům a rentistům.
č. 765Dotaz Dra Mareše na ministra národní obrany o vyklizení místností fakulty právnické a filosofické od vojska.
č. 766Dotaz Mlčocha Rud. na ministra obchodu o skupování veškerých zásob koží velkými továrnami na obuv.
č. 767Dotaz Marka na ministra vnitra o hrubém šikanování českých příslušníků Československé republiky, zaměstnaných u státních drah na Moravě a pro nedostatek bytů, bydlících dosud ve Vídni.
č. 768Zpráva školského výboru o návrhu Housera (tisk 33) na změnu zákona o školách obecných. (Způsobilost k vykonávání úřadu učitelského.)
č. 769Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Praze, aby byl vydán člen Národního shromáždění Josef Stivín k žalobě Josefa Pouby (k č. předs. 1023).
č. 770Návrh Dra Matouška: A) na úpravu právních i hmotných poměrů úředníků obecních v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, B) na úpravu právních i hmotných poměrů úředníků při okresích v Čechách a okresních výborech silničních na Moravě.
č. 771Návrh Kopečka, aby bylo znovu upraveno obchodování s dobytkem na Moravě.
č. 772Návrh Mlčocha Rud., aby byli zaopatřeni váleční invalidi.
č. 773Dotaz Bechyně na ministra národní obrany a vnitra o nezákonném zatčení dělnického důvěrníka Rudolfa Kollera v Praze.
č. 774Vládní návrh zákona, týkající se zatímních opatření k ochraně známek.
č. 775Odpověď ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy na dotaz Dra Bulína (tisk 531) o zákeřném utracení Dra Havla.
č. 776Zpráva právního výboru o vládním návrhu (tisk 581) na změnu zákona z 21. března 1918 čís. 108 ř. z. a § 411 tr. ř.
č. 777Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění novela k obecním zřízením. (Zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. zák. a nař.)
č. 778Vládní návrh zákon, jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko.
č. 779Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 692), jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové.
č. 780Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 491), kterým mění se zákony o úrazovém pojištění dělníků.
č. 781Zpráva technického výboru o návrhu Inž. Rotnágla (tisk 430) na vydání zákona o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro hlavní město Prahu a okolí, daného zákonem ze dne 10. dubna 1886 č. 40 z. z.
č. 782Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 576) o jmenování podúředníků drah úředníky.
č. 783Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Schieszla (tisk 658) o tom, že porušena byla neodvislost soudcovská.
č. 784Vládní návrh zákona o práci dětí.
č. 785Dotaz Svěceného na ministra vnitra o pronásledování kolportérů dělnického tisku v republice Československé.
č. 786Odpověď zástupce ministerského předsedy na dotaz Dyka (tisk 567) ohledně vyklizení Těšínska.
č. 787Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotazy Kadlčáka (tisk 610) a Šamalíka (tisk 608) o zrušení ústředen a jim podobných ústavů.
č. 788Odpověď ministra vnitra na dotaz Inž. Pospíšila (tisk 502) o znásilnění svobody přesvědčení dělnic Anny Kukačkové a Marie Jany Mayerové, zaměstnaných u firmy L. a C. Hardtmuth v Českých Budějovicích.
č. 789Odpověď ministra vnitra na dotaz Čuříka (tisk 501) o násilném nucení dělníků křesťanského smýšlení, aby vstoupili do sociálně demokratické organisace.
č. 790Odpověď ministra vnitra na dotaz Kadlčáka (tisk 472) o znásilnění dělníka Emanuela Motlocha, hutníka z Vítkovic na Moravě.
č. 791Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 dolarů.
č. 792Vládní návrh zákona, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministra financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
č. 793Odpověď ministra vnitra na dotaz Hroudy (tisk 630) o zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných.
č. 794Návrh Marka, aby byl zrušen t. zv. čelední řád.
č. 795Vládní návrh zákona, kterým se povoluje tři pětiny skutečného nákladu, nejvýše K 9,079.137.60, na provádění nouzových prací v Praze.
č. 796Dotaz Dra Srdínka na ministra školství a národní osvěty o blanketech na veřejná vysvědčení.
č. 797Dotaz Dra Mareše na ministra školství a nár. osvěty o poměrech na německé universitě v Praze.
č. 798Vládní návrh zákona o sloučení sousedních obcí s Brnem.
č. 799Vládní návrh zákona, kterým se k městu Olomouci připojují sousední obce.
č. 800Návrh Rýpara, aby bylo zřízeno dopravní a poštovní automobilové spojení ve Slezsku na Těšínsku: mezi Frýdkem a Morávkou, mezi Polskou Ostravou přes H. Trlíčko a Těšínem, mezi Frýdkem a H. Trlíčkem, a na Moravě mezi Místkem přes Příbor a Novým Jičínem.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP