Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29

č. 2801Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Bartoška (tisk 177) na změnu interkonfesního zákona z 25. května 1868, č. 49 ř. z.
č. 2802Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2670) o odstranění nevhodných názvů.
č. 2803Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1963) o dani z masa.
č. 2804Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1962) o potravní daní na čáře.
č. 2805Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 2212) o četnictvu.
č. 2806Zpráva výboru státně-zřízeneckého o návrhu téhož výboru na úpravu postupových poměrů zaměstnanců státních báňských podniků (podle §§ 14. a 17. jedn. řádu).
č. 2807Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu téhož výboru na úpravu činnostních přídavků pro odborové přednosty a přednosty oddělení ústředních úřadů státní správy (ministerstev), usneseném podle §§ 14. a 17. jedn. ř.
č. 2808Zpráva výboru státně-zřízeneckého a kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 2763), jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě.
č. 2809Zpráva I. právního a II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2746) o zrušení kobliny a rokoviny i jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku.
č. 2810Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2582) o akciové bance cedulové.
č. 2811Zpráva ústavního a rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2773), kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím.
č. 2812Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1587) kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.
č. 2813Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2646), jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva.
č. 2814Zpráva výboru právního o vládní osnově zákona (tisk 2678) o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.
č. 2815Zpráva ústavního výboru podle §§ 14. a 17. jednacího řádu o osnově zákona, kterým se ve Velkém Brně organisují místní výbory.
č. 2816Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2734), kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením obmezeným na Slovensko a Podkarpatskou Rus.
č. 2817Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona usneseného ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jednacího řádu o čestném daru prvnímu presidentu Československé republiky.
č. 2818Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona usneseného ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jednacího řádu o vedlejších úředních sídlech presidenta republiky Československé.
č. 2819Zpráva výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 2735) o vlajce a rejstříku lodí námořních.
č. 2820Zpráva výboru sociálně-politického, ústavního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2589), jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní.
č. 2821Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2747), kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček bývalých států rakouského a uherského a nařizuje jejich dodatečný soupis.
č. 2822Zpráva ústavního výboru o návrhu Wachtfeidla (tisk 2762), aby vydán byl zákon, kterým zřizují se poradní sbory pro vyšetření účinků zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. o obecním statku.
č. 2823Zpráva ústavního výboru s osnovou zákona o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu, usneseného ústavním výborem podle §§ 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2824Zpráva ústavního a státně-zřízeneckého výboru o návrhu Dra Kloudy (tisk 2245), kterým se upravují drahotní přídavky úředníkům obecním v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a úředníkům okresním v Čechách a okresním cestmistrům na Moravě a ve Slezsku, jakož i staropensistům.
č. 2825Zpráva státně-zřízeneckého výboru o více návrzích a peticích na zařazení více měst do vyšší třídy aktivního, resp. místního přídavku.
č. 2826Návrh Dra Heidlera o zdanění právovárečných měšťanstev.
č. 2827Návrh Dra Hajna na zařadění města Smiřic do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2828Návrh Josefa Ulricha na zařadění obce Podčáply, okres Beroun, do vyšší třídy aktivních přídavků.
č. 2829Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Dérera (tisk 2192) o "definizování niektorých smluvných úredníkov" pri školském referátě v Bratislavě.
č. 2830Vládní návrh zákona o zřízení československého úřadu plavebního.
č. 2831Dotaz Marka na ministra národní obrany o používání vojenských oddílů k poškozování dělnictva.
č. 2832Dotaz Dra B. Němce na ministry národní obrany a zahraničních věcí o repatriaci československé armády na Sibiři.
č. 2833Dotaz Dra B. Němce na ministerského předsedu ohledně zajištění nároků osob Rakouskem za války internovaných.
č. 2834Zpráva ústavního výboru podle §§ 14. a 17. jedn. řádu o návrhu zákona, kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského.
č. 2835Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2790), kterým se upravuji poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského.
č. 2836Zpráva ústavního výboru o návrhu Pika (tisk 2118) na zrušení čestného měšťanství a občanství, jakož i práv měšťanských.
č. 2837Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2649) o sloučení zemských ústavů úvěrních.
č. 2838Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Petrovického (tisk 2479) o nespravedlivém přídělu hovězího dobytka pro zásobování občanstva města Pardubic.
č. 2839Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Drobného (tisk 2632) o soustavném zamítání nároků dlouholetých pachtýřů na výkup církevních pozemků.
č. 2840Dotaz Dyka na ministerského předsedu, ministry vnitra a železnic v příčině zneužívání úřední moci při volbách do Národního shromáždění, násilností na voličských schůzích a zneužíváni vládních orgánů k stranické volební agitaci.
č. 2841Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2733) o dočasném zastavení působnosti porot.
č. 2842Zpráva I. výboru právního a II. výboru technického o vládním návrhu zákona (tisk 2830) o zřízení Československého úřadu plavebního.
č. 2843Zpráva ústavního výboru o návrzích Dra Bartoška: na zabavení jmění Bedřicha Habsburka (tisk 277), na zajištění náhrady škod obětem politické persekuce v letech 1914-1918 při likvidaci Rakousko-Uherska a jednání mírovém (tisk 278) a aby byla zabezpečena náhrada škody obětem politické persekuce za války (tisk 679).
č. 2844Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Frant. Němce (tisk 2366) ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci.
č. 2845Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Kadlčáka a soudruhů (tisk 2354) o teroru nadučitele Rud. Mikulíka a učitele Aloise Apolenáře v Kudlově proti dětem stoupenců strany lidové.
č. 2846Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Zavadila (tisk 2384) o uvolnění zabavených potravin v Uhřiněvsi.
č. 2847Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Mareše (tisk 2685) o studujících lékařství, kteří konali a konají zdravotní službu v sibiřském vojsku.
č. 2848Odpověď ministrů financí, obchodu a veřejných prací na dotaz Bradáče (tisk 2462) ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami.
č. 2849Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Dra Bartoška (tisk 2227) o zabavení brožury "Zapřete".
č. 2850Odpověď ministra zemědělství na dotaz Vil. Votruby (tisk 2250) stran zadání honitby bývalému hraběti Thunovi hlavním lesním úřadem v Hrádku na Slovensku.
č. 2851Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 2563) v záležitosti zřízení stížnostní komise pro přijímání jinonárodních zaměstnanců do služeb Československé republiky.
č. 2852Odpověď ministra financí na dotaz Vahaly (tisk 2503) stran předpisování vysokých daní v okresu Val. Meziříčí.
č. 2853Odpověď ministrů financí, obchodu, zásobování lidu a sociální péče na dotaz Petrovického (tisk 2062) o vaření piva v domácnostech.
č. 2854Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz Svozila (tisk 2440) o činnosti přednosty obchodního oddělení ministerstva zahraničních věcí plukovníka Fierlingera.
č. 2855Odpověď ministra národní obrany na dotaz Drobného (tisk 2565) ve věci propůjčování vojenských koní zemědělcům.
č. 2856Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Matouška, Rebše a soudruhů (tisk 2727) o nedostatečném přídělu potravin pro města a okolí Semil, Železného Brodu, Tannwaldu, Vel. Hamru, Planu a celého Podkrkonoší.
č. 2857Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Hrizbyla (tisk 2324) o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově Václava Kubelky s profesorským sborem.
č. 2858Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Lukavského (tisk 2616) stran rozšiřování stranicko-politických letáků výkupním komisařem Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou.
č. 2859Odpověď ministra zemědělství a ministra obchodu na dotaz Petrovického (tisk 2457) o odpírání dřiví řemeslníkům, dřevo spracovávajícím některými lesními správami.
č. 2860Odpověď ministra železnic na dotaz Johanise (tisk 2657) ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha-Zdice-Protivín.
č. 2861Odpověď ministra post a telegrafů na dotaz Jílka (tisk 2548) o placení malého paušálu na venkovské pošty povozní.
č. 2862Odpověď ministra národní obrany na dotaz Zavadila (tisk 2545) ve věci práv a kompetence osvobozovací komise při okresní správě politické v Žižkově a počínání četníků ve věcech vojenských.
č. 2863Odpověď ministra financí na dotaz Zeminové (tisk 2489) o přednostním přijímání vdov, matek nezaopatřených dětí po legionářích, padlých vojácích, zemřelých dělnících, státních zaměstnancích atd. do tabákových továren jako dělnice.
č. 2864Odpověď ministra národní obrany na dotaz Hrušovského (tisk 2711) ve věci nevydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n. o propůjčování míst legionářům.
č. 2865Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Kubíčka (tisk 2490) o ručení státu za škody, způsobené vojíny ve službě.
č. 2866Odpověď ministra národní obrany na dotaz Bechyně (tisk 2728) o událostech při voličské schůzi v Litoměřicích dne 26. března 1920.
č. 2867Odpověď ministra národní obrany na dotaz Hrejsy (tisk 2755) stran přidělení automobilu.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25   26  27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP