Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1801Návrh Votruby Viléma na stavbu železniční spojky z Klobouk u Brna do Sokolnic.
č. 1802Návrh Hatláka na nouzovou stavbu lokální dráhy ze Šilperka do Hoštýna.
č. 1803Návrh Laubeho, aby byl vydán zákon o zastoupení minorit ve správách nemocenských pokladen.
č. 1804Návrh Drobného, aby byl vydán ministerstvem národní obrany výměr na demobilisaci vojenských koní a částečný jejich rozprodej.
č. 1805Návrh Petrovického, aby k zákonu ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n. (částka LXV. ze dne 11. června 1919), jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů byl připojen dodatek.
č. 1806Dotaz Johanise na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze a na od dělení pro nemoce kožní a pohlavní zvláště.
č. 1807Dotaz Drobného na ministra veřejných prací a zásobování o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jedno českých hospodářských společenstev v Čechách.
č. 1808Dotaz Šolle-ho na ministra pro zásobování lidu a na ministra vnitra ve věci změny komisionáře stát. obilním ústavem v polit. okrese milevském.
č. 1809Zpráva kulturního výboru o II. části resoluce (tisk 1297) o zavedení občanské nauky do škol, vrácené Národnímu shromáždění k novému uvážení.
č. 1810Odpověď ministerského předsedy na dotaz Šamalíka (tisk 1580) o ochraně příslušníků Československé republiky, usídlených v Rakousku.
č. 1811Dotaz Brožíka na ministra školství a národní osvěty o poměrech a vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích.
č. 1812Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Josefa Špačka (tisk 1615) o otevřeném listu k ministerstvu spravedlnosti, zásobování a obchodu.
č. 1813Vládní návrh zákona, jimž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919 a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, čís. 66 ř. z., o dani válečné.
č. 1814Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Dra Schieszla (tisk 1705) o způsobu provádění prací při stavbě III. patra na budově ministerstva veřejných prací.
č. 1815Odpověď ministra národní obrany a ministra veřejných prací na dotaz Šamalíka (tisk 1582) o přídělu benzinu na výmlat obilí.
č. 1816Odpověď ministra sociální péče na dotaz Dra Mazance (tisk 1641) o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře k sociálně demokratickému teroru proti stoupencům ostatních politických stran.
č. 1817Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Konečného (tisk 1421) o zrušení zbytečné a státu nebezpečné německé státní průmyslové školy v Zábřeze.
č. 1818Vládní návrh zákona, kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.
č. 1819Vládní návrh zákona o volebním soudě.
č. 1820Odpověď ministra zemědělství na dotaz Biňovce (tisk 1572) o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků.
č. 1821Zpráva výboru právního o vládních návrzích (tisky 291 a 1590) na změnu a doplnění zákona ze dne 2. listopadu 1918, č. 8. Sb. z. a n., kterým zrušeno bylo zabavení jmění pro činy velezrádné.
č. 1822Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1397), kterým se zrušuje císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských.
č. 1823Zpráva finančního výboru o vládním návrhu (tisk 973) o úpravě státní přirážky k dani pozemkové a o vládním návrhu (tisk 1692), jímž se mění § 125, č. 7 zákona o osobní dani, dále ustanovení o poválečných přirážkách ku přímým daním.
č. 1824Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Lukavského (tisk 1565) o událostech v redakci "Českého Denníku" v Plzni dne 11. září 1919.
č. 1825Zpráva dopravního výboru o návrhu Kříže (tisk 32) na sestátnění buštěhradské železnice, a o návrhu Navrátila Gust. (tisk 128) na postátnění soukromých tratí v Československé republice.
č. 1826Vládní návrh zákona, o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku.
č. 1827Vládní návrh zákona, jímž se přechodně mění některá ustanovení o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z přímých daní a bezprostředních poplatků.
č. 1828Vládní návrh zákona, kterým se platnost § 23. novely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n. prodlužuje do konce roku 1920.
č. 1829Dodatek k odpovědi ministra post a telegrafů (tisk 1506) na dotaz na dotaz Marchy (tisk 1370) o nedostatečném zařízení pošt. a telef. spojení v četných obcích republiky.
č. 1830Odpověď ministra vnitra na dotaz Čipery (tisk 1596) o námitkách do obecních voleb.
č. 1831Odpověď ministerského předsedy na dotaz Konečného (tisk 1579) o zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky Československé.
č. 1832Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Koněčného (tisk 1595) o protizákonnosti výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 18. srpna 1919, č. 33.102, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách.
č. 1833Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy.
č. 1834Odpověď ministra železnic na dotaz Němce Frant. (tisk 1609) o nezbytném a neodkladném vypravení nádraží v Okříšku a ve Studenci na Moravě, jakož i o zlepšení železničního spojení rychlíkového s Prahou po této trati.
č. 1835Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Šrámka (tisk 1566) o poměrech na školách v Jihlavě.
č. 1836Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze, aby vydán byl ke stíhání pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem, člen Národního shromáždění Josef Vraný k žalobě Rudolfa Halláka (čís. 2801 Předs. N. S.).
č. 1837Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Čuříka (tisk 1529) o násilných případech teroru.
č. 1838Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Landové-Štychové (tisk 1648) o bezdůvodném ignorování žádostí ženských maturantův o místa při poštovním ředitelství.
č. 1839Odpověď ministra zemědělství na dotaz Ulricha (tisk 1573) o zamyšleném zcizení velkostatku a cukrovaru v Dymokurech, který podléhá zákonu o zabrání půdy.
č. 1840Návrh Tučného, aby byl vydán zákon proti obmezování pracovní svobody.
č. 1841Návrh Johanise, aby byl zaopatřen a uvolněn dovoz léčiv.
č. 1842Návrh Neumanna St. K., aby reorganisována byla Česká akademie pro vědu, umění a slovesnost.
č. 1843Návrh Špatného, aby byla zřízena střední škola v Nuslích.
č. 1844Návrh Johanise a soudruhů, aby byla zřízena cenová komise při ministerstvu veřejného zdravotnictví pro úpravu cen léčivých prostředků mezi velkoobchodem a lékárníky.
č. 1845Návrh Zeminové na povolení mimořádného úvěru 1 miliardy korun pro rychlý návrat sibiřské armády domů.
č. 1846Dotaz Buřívala na ministry financí a národní obrany o potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě.
č. 1847Dotaz Tučného na ministra pro zásobování lidu o smlouvě o sladování ječmene.
č. 1848Dotaz Zeminové na ministra vnitra, kdy budou tak zvaní haličtí uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovů.
č. 1849Dotaz Dra Syllaby na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o zřízení komisí se státním dozorem nad lázeňskými místy v Československé republice.
č. 1850Dotaz Nováka A. na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra veřejných prací a ministra zásobování o poměrech, v jakých jsou v přítomné době veřejné nemocnice v Čechách.
č. 1851Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Stojana (tisk 579) na úpravu platů profesorů theologických ústavů.
č. 1852Návrh Šamalíka, aby byly úplně zrušeny rekvisice hovězího dobytka.
č. 1853Dotaz Bezděka na ministra vnitra, co hodlá učiniti na ochranu dělnictva v továrnách proti znásilňování.
č. 1854Dotaz Čuříka na ministra vnitra a ministra spravedlnosti o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně.
č. 1855Dotaz Šamalíka na ministra pro zásobování lidu pro rekvisice polních plodin, provedené u rolníků a domkářů v Břestě na Moravě.
č. 1856Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1698), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou.
č. 1857Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1818), kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání.
č. 1858Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Mazance (tisk 986) o komisionálních prohlídkách, vykonaných ve dnech 22. a 29. dubna 1919 ve Františkánském klášteře v Hájku.
č. 1859Odpověď ministra obchodu na dotaz Hatláka (tisk 1624) ve věci úvěru pro živnostníky válkou poškozené.
č. 1860Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Kaderky (tisk 1621) pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentů dodávek obilí malým rolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry.
č. 1861Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Plzni, aby byla zrušena imunita poslanců Vojtěcha Čipery a Luďka Pika. (Č. 2667 Předs. N. S.)
č. 1862Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Konečného (tisk č. 1686) o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě.
č. 1863Odpověď ministra železnic na dotaz Smrtky (tisk 1651) o železničním spojení z Prahy do Ústí n. O., Kyšperka, Hanušovic a do Opavy.
č. 1864Návrh Dra Mazance na vydání zákona proti politickému a hospodářskému teroru.
č. 1865Návrh Kadlčáka, aby byla zrušena vázanost vkladů.
č. 1866Návrh Šamalíka na úpravu kontribučenských fondů na Moravě.
č. 1867Odpověď ministerského předsedy, ministra národní obrany, ministra financí a ministra veřejných prací na dotaz Sládka (tisk 1649) o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany.
č. 1868Vládní návrh zákona, jímž se vylučuje použití práva zmírňovacího a přeměny trestu při odsouzení pro krádeže a zpronevěry spáchané na dráze, poště neb ve státních průmyslových závodech, dále pro krádeže na majetku polním a lesním.
č. 1869Vládní návrh zákona, kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru zřízenců v kovodělném průmyslu.
č. 1870Vládní návrh zákona o reorganisaci finanční stráže.
č. 1871Vládní návrh zákona o požitcích válečných poškozenců.
č. 1872Návrh Čipery ohledně sklizně bramborů, řepy a zelí.
č. 1873Návrh Hrejsy na zrušení rekvisicí dobytka, uvolnění trhův a na provedení nákupu dobytka a masa na Slovensku a v cizině.
č. 1874Návrh Dra Lukavského na sestátnění reálného gymnasia v Chorěboři.
č. 1875Návrh Konečného na zařadění města Židlochovic do druhé, eventuelně do třetí třídy státního přídavku pro úředníky a zřízence státní.
č. 1876Návrh Buřívala na zřízení dopravního dohlédacího úřadu v republice Československé.
č. 1877Dotaz Veselého Jana na ministra zásobování ohledně cen obilí k setí.
č. 1878Dotaz Dra Weyra na ministra školství a národní osvěty o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého Dra Kohna.
č. 1879Dotaz Drobného na ministra zemědělství o rozprodávání velkostatku bývalého barona Drascheho na Pardubicku.
č. 1880Dotaz Navrátila Gust. k ministru železnic o nešetření práv češtiny na drahách.
č. 1881Dotaz Veselého Jana na ministra financí v záležitosti svěřeneckého panství Hořovického.
č. 1882Dotaz Jakubky na ministra obchodu, průmyslu a živností ohledně počínání firmy Waldes a spol. ve Vršovicích.
č. 1883Dotaz Bradáče na ministerského předsedu o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích.
č. 1884Dotaz Berana na předsedu ministerstva o provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n., o "organisaci statistické služby".
č. 1885Dotaz Dra Lukavského k ministru veřejných prací a ministru financí v záležitosti naftových dolů ve Kbelech u Hodonína.
č. 1886Dotaz Dra Matouška na ministra financí o neoprávněném zadržování zabavených peněz při akci kolkovací.
č. 1887Návrh Johanise ohledně paušalování poštovného u nemocenských pokladen v § 11. zákona nemocenského ze dne 15. května 1919, č. 268. Sb. z. a n. uvedených.
č. 1888Odpověď ministra národní obrany a ministra spravedlnosti na dotaz Dra Mazance (tisk 1622) pro surové a protizákonné nakládání se zlomyslně obviněným Josefem Křížkem ve St. Boleslavi.
č. 1889Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Malíka (tisk 1614) pro zákaz pálení slivovice ze švestek.
č. 1890Odpověď ministerského předsedy na dotaz Kvapila (tisk 1685) o výprodeji uměleckých a historických památek v republice Rakouské.
č. 1891Odpověď ministra obchodu na dotaz Votruby Vil. (tisk 1673) o poškozování legitimního obchodu přikazováním rozdělu cukru zemědělským družstvům.
č. 1892Zpráva I. živnostenského výboru, II. kulturního výboru o návrhu Dra Horáčka (tisk 917), aby byly prohlášeny živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné.
č. 1893Zpráva živnostenského výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 896) na zřízení instruktorátu pro podniky k přechovávání cizinců.
č. 1894Odpověď ministra obchodu na dotaz Hatláka (tisk 1657), zda bude uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží.
č. 1895Návrh Šamalíka, aby byl zaveden jednotný, moderní, spravedlivý honební zákon pro celou Československou republiku.
č. 1896Návrh Marchy, aby byla získána půda pro československé vystěhovalce a kolonisty.
č. 1897Návrh Jiráska Ferd., aby byl zaveden státní monopol v obchodě s lihem.
č. 1898Návrh Jiráska Ferd., aby byl zaveden státní monopol prodeje minerálních vod.
č. 1899Návrh Dra Stojana, aby byla zvýšena kongrua duchovenstva katolického, řecko-katolického, evangelického a řecko-orientálního.
č. 1900Dotaz Tučného na ministra obchodu o vyvážení výrobních strojů z továrny firmy Waldes a spol. do zahraničí.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP