Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 401Vládní návrh zákona, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných obecných a měšťanských škol jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1. ledna 1919 do konce června 1919.
č. 402Návrh Dra Viškovského, aby byly vystavěny místní dráhy Tábor - Ml. Vožice - Vlašim - Rataje a Zruč - Štěpánov.
č. 403Návrh Slavíčka, aby byly zlepšeny existenční podmínky invalidů.
č. 404Dotaz Jaroše na ministra národní obrany o botách a uniformách pro armádu.
č. 405Dotaz Dra Boučka na ministra školství a národní osvěty o chování kaplana Fr. Škeříka na obecné škole v Častolovicích.
č. 406Zpráva právního výboru o návrhu Dra Boučka (tisk 192), aby doplněn byl § 303 tr. zák.
č. 407Dotaz Jaroše na ministra vnitra ve věci nemístného jednání okresního lékaře Dra Doškáře v Karlíně.
č. 408Zpráva školského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 401), jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1. ledna 1919 do konce června 1919.
č. 409Návrh Pelikána, aby byl předložen investiční program pro stavbu železnic a potřebných budov pro dopravní účely.
č. 410Návrh Dra Krejčího Fr. na vyšetření t. zv. "aféry čítankové" a revisi žákovských knihoven.
č. 411Návrh Hrizbyla, aby byli vycvičeni psi pro slepce.
č. 412Odpověď ministra zemědělství a ministra pro zásobování lidu k dotazu poslance Josefa Šamalíka (tisk 186), jenž se týče rekvirování dobytka.
č. 413Odpověď ministrů vnitra a financí na dotaz Svozila (tisk 183) o úřednictvu činném při zásobování lidu.
č. 414Odpověď ministra vnitra na dotaz Mlčocha Rud. (tisk 188) o stanovách městské spořitelny v Olomouci.
č. 415Vládní návrh zákona, jímž se zrušují dv. dekret ze 4. října 1833 č. 2633 Sb. z. a čl. V. uvoz. zákona k civ. řádu soud. ze dne 1. srpna 1895 č. 112 ř. z. o likvidaci a vymáhání advokátních platů.
č. 416Vládní návrh zákona, jímž mění se ustanovení o způsobilosti k soudcovskému úřadu.
č. 417Vládní návrh zákona o nejvyšším soudě.
č. 418Návrh Sechtra, aby bylo vyloučeno existenční minimum domkařů a malorolníků vůbec z rekvisice a veřejných dávek naturálních.
č. 419Návrh Inž. Bečky, aby bylo využito vodních sil k získání elektrické energie.
č. 420Návrh Inž. Bečky, aby byl zřízen ústřední úřad pro veřejné vyměřování v republice Československé.
č. 421Návrh Dra Syllaby, aby byla ihned zřízena stanice pro léčbu vztekliny podle způsobu Pasteurova.
č. 422Návrh Dra Velicha na reorganisaci "České spořitelny".
č. 423Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Boučka (tisk 112) ve věci Dra Švihy.
č. 424Zpráva ústavního výboru o vládní osnově zákona (tisk 7) o přejímání státních úředníků a zřízenců, jakož i úředníků a zřízenců státních podnikův a fondů.
č. 425Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Pelikána (tisk 214) o opožděném a nepravidelném docházení časopisů socialistických stran na Moravu.
č. 426Dotaz Dra Boučka na zástupce předsedy vlády o výkladech člena vlády pro správu financí, týkajících se úpravy valuty a vydávání cestovních pasů.
č. 427Návrh Vochoče na zřízení Masarykovy Akademie Práce.
č. 428Zpráva kulturního výboru o zákoně o organisaci lidových kursů občanské výchovy. (Návrh Dra Uhlíře tisk 23.)
č. 429Zpráva zásobovacího výboru o návrhu Šamalíka (tisk 339), aby byla vydána jednotná nařízení pro odevzdání dobytka ve všech zemích státu československého.
č. 430Návrh Inž. Rotnágla, aby byl vydán zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění, ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro Prahu a předměstí, daného zákonem ze dne 10. dubna 1886 č. 40 z. z.
č. 431Odpověď ministra vnitra na dotaz Slavíka Ant. (tisk 120) o lidových pojišťovnách.
č. 432Odpověď ministra národní obrany na dotaz Nováka (tisk 246) o postřelení 13letého hocha Frant. Kotvalda nádražní stráží v Poděbradech.
č. 433Zpráva školského výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka a Dra Krejčího (tisk 161, 168 a 208) na změnu zákona ze dne 28. února 1882 ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze.
č. 434Návrh Špačka Jos., aby byla vybudována místní dráha železná z Říčan do Kostelce nad Černými lesy, případně až do Českého Brodu nebo Kouřimě.
č. 435Návrh Dra Srdínka, aby byla postátněna Českoslovanská akademie obchodní v Praze.
č. 436Návrh Zeminové, aby byla vystavěna nová řádná budova poštovní v Polici nad Met.
č. 437Dotaz Tučného na ministra pro sociální péči o vyplácení podpory nezaměstnaným.
č. 438Dotaz Šamalíka na ministra národní obrany o tom, že bylo zrušeno sproštění vojínů po 31. prosinci 1918.
č. 439Návrh Šamalíka, aby bylo úplně uvolněno krmivo a oves.
č. 440Návrh Vojty na stavbu dráhy mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou.
č. 441Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu Buřívala (tisk 280), aby byl zrušen zákon o certifikatistech.
č. 442Vládní návrh zákona o celním území, o tom, aby byla zavedena franková měna k placení cla za dovoz zboží určitého druhu a aby byly stanoveny celní úlevy pro některé druhy zboží.
č. 443Vládní návrh zákona, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud.
č. 444Vládní návrh zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení.
č. 445Zpráva školského výboru o návrhu Dra F. Krejčího (tisk 365) na vydání zákona o úpravě platů učitelů vysokých škol.
č. 446Dotaz Dra Engliše na vládu o řádném rozpočtu.
č. 447Návrh Vaňka Karla o úspoře práce při veřejném i soukromém účtování.
č. 448Dotaz F. V. Krejčího na ministra veřejných prací o poměrech cejchovního úřednictva.
č. 449Dotaz Mlčocha Rud. na ministra pro zásobování lidu o předražování dříví veřejnými dražbami.
č. 450Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Veselého Frant. (tisk 50) o zásadách pro vyplácení vyživovacích příspěvků.
č. 451Odpověď náměstka ministerského předsedy na dotaz Nádvorníka (tisk 254) o propouštění zřízenců v politických a vojenských ústavech v Brně.
č. 452Vládní návrh zákona, jímž mění se nařízení o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudcův a advokátů.
č. 453Odpověď (dodatek) ministra národní obrany na dotaz Slavíčka (tisk 24) o propuštění starších ročníků ze služby vojenské.
č. 454Vládní návrh zákona, jímž prodlužuje se platnost zákona ze dne 10. prosince 1918 č. 63 Sb. zák. a nařízení o podpoře nezaměstnaných.
č. 455Návrh Prokůpka, aby byl vydán zákon o právu pachtýřů na výkup pozemků.
č. 456Návrh Bradáče, aby byly zrušeny fideikomisy.
č. 457Návrh členů Johanise na stavbu dráhy ze Sedlčan do Příbramě s odbočkou do Dobříše.
č. 458Dotaz Pika na ministra vnitra o internování Čechů polskými úřady v Krakově.
č. 459Dotaz Oklešťka na ministra výživy o rekvisicích dobytka.
č. 460Dotaz Dra Schieszla k ministru vnitra a k ministru veřejného zdravotnictví o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově.
č. 461Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 416), jímž mění se ustanovení o způsobilosti k soudcovskému úřadu.
č. 462Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu Síse (tisk 124) na zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec.
č. 463Návrh Holejšovského, aby byl změněn směr stavby dráhy z Dolních Královic do Čechtic a do Pelhřimova.
č. 464Návrh Austa, aby byl dán stálý sezonní přídavek státním zaměstnancům v Kladně.
č. 465Dotaz Marka na ministra železnic o dalším trvání generálního ředitelství československých drah.
č. 466Dotaz B. Fischera na ministra Národní obrany o vyklizení školní budovy na Rudolfově nábřeží, aby Umělecko-průmyslová škola mohla se opětně přestěhovati do starých svých místností.
č. 467Zpráva školského výboru o návrhu Dra F. Krejčího (tisk 364) na vydání zákona o služebním poměru učitelů vysokoškolských.
č. 468Dotaz Slavíčka k ministru veřejných prací o zadržené provisi bývalého naddůlního Antonína Šimka ve Zbečníku.
č. 469Návrh Marchy, aby byla jako stavba z nouze vybudována železná dráha ze Sokolnic přes Těšany, Diváky, Martinice, Polehradice, Morkůvky, Brumovice do Čejče, a trať z Čejče do Hodonína a do Holiče na Slovensku aby byla vybudována na trať prvořadou.
č. 470Návrh Dra Srdínka, aby byli podporováni a vybaveni z dluhů učitelé a úředníci nižších tříd platových, kteří válkou nezaviněně byli ochuzeni neb nuceni se zadlužiti.
č. 471Zpráva sociálně-politického výboru o vládní osnově zákona (tisk 454), aby byla prodloužena platnost zákona o podpoře nezaměstnaných.
č. 472Dotaz Kadlčáka na ministra vnitra o znásilnění dělníka Emanuela Motlocha, hutníka z Vítkovic na Moravě.
č. 473Návrh Dra Viškovského, aby byla zřízena státní kompensační komise pro dovoz a vývoz zboží.
č. 474Návrh Špatného, aby bylo zavedeno poštovní autobusové spojení z Černého Kostelce do Českého Brodu a z Říčan přes Černý Kostelec do Kouřimě.
č. 475Návrh Špatného, aby bylo zavedeno poštovní autobusové spojení z Prahy přes Jesenici do Kamenice u Jílového.
č. 476Dotaz Zeminové na ministra vnitra o poměrech na broumovském hejtmanství.
č. 477Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 351), aby byl umožněn přístup členů zaopatřovacích institucí býv. soukromých drah ke stejným institucím kmenových drah státních.
č. 478Návrh Dra Lukavského na stavbu dráhy z Plzně přes Manětín do Nečtin.
č. 479Návrh Dra Schieszla na úpravu služebních poměrů inženýrů, zaměstnaných u vodocestné expositury v Praze.
č. 480Dotaz Dra Lukavského na ministra školství a národní osvěty o pomoci suplentům středoškolským.
č. 481Dotaz Kouši na ministry sociální péče a spravedlnosti o prodloužení stěhovacího termínu.
č. 482Dotaz Hrizbyla k ministru zásobování o tom, jak použito bylo ječmene, který byl přidělen pro krmení vepřů.
č. 483Dotaz Tučného na ministra veřejných prací o zásobování pražských elektrických podniků uhlím.
č. 484Zpráva ústavního výboru o návrhu prof. Šrámka (tisk 209), aby zásadně vymezena byla činnost nynějšího Národního shromáždění.
č. 485Zpráva státně-zřízeneckého výboru o návrhu Dra Matouška (tisk 170) o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových s resolučním návrhem dra Matouška.
č. 486Dotaz Šamalíka na ministra veřejných prací o dostatečném a přímém přídělu uhlí pro kováře.
č. 487Návrh Landové-Štychové, aby učení o zhoubných účincích alkoholismu a nikotinismu bylo vřaděno do učebných osnov škol obecných, měšťanských i středních ve všech třídách.
č. 488Návrh Ševčíka, aby zavedeno bylo poštovní autobusové spojení z Brna přes Jedovnice do Sloupu a Blanska a pak z Rájce přes Sloup na Protivanov do Prostějova.
č. 489Odpověď ministerstva školství a národní osvěty na dotaz Votruby Vil. (tisk 259) o odsouzení Jana Hrbase vojenským soudem.
č. 490Zpráva sociálně-politického výboru Národního shromáždění o vládním návrhu zákona (tisk 294) o státním bytovém fondu.
č. 491Vládní návrh zákona o pojištění dělníků, utrpí-li úraz.
č. 492Návrh Dra B. Němce, aby byl zřízen státní ústřední ústav pro míry a váhy, spojený s ústavem fysikálně-technickým.
č. 493Návrh Dra B. Němce, aby byl zřízen ústřední státní ústav meteorologický pro Československou republiku.
č. 494Zpráva školského výboru o návrhu Dra Preisse (tisk 135), aby byla zřízena vyšší textilní škola průmyslová v Hradci Králové n. Labem.
č. 495Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 442) o celním území, o tom, aby byla zavedena franková měna k placení cla za dovoz zboží určitého druhu a aby byly stanoveny celní úlevy pro některé druhy zboží.
č. 496Návrh Dra Weyra, aby vydán byl zákon, jímž upravuje se nárok některých neaktivních důstojníků a úředníků vyšších hodnostních tříd na plat a výslužné.
č. 497Návrh Dra Lukavského, aby byl zřízen samostatný státní ústav grafický.
č. 498Návrh Dra Budínského, aby bylo vybudováno živnostenské školství odborné na Moravě.
č. 499Návrh Jandy, aby řádně byly zadávány práce a dodávky v republice Československé.
č. 500Návrh Vojty, aby bylo ihned zastaveno rekvirování dobytka a zabíjení telat v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na dobu půl roku.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP