Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 201Zpráva zemědělského výboru o návrhu Dra Engliše (tisk 3) na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů.
č. 202Návrh Ševčíka stran realisování železničních projektů a vybudování potřebných sítí drah, jakož i stran zamezení nezaměstnanosti dělnictva.
č. 203Návrh Dra Lukavského na úpravu poměrů asistentů na vysokých školách.
č. 204Zpráva (ústní) výboru ústavního o předloze zákona o mimořádných přechodních opatřeních pro Slovensko. (Netištěno.)
č. 205Návrh Zbořila na bezodkladné započetí stavby dráhy ze stanice Skalice-Boskovice přes Prostějov-Přerov-Bystřici pod Hostýnem s připojením na Slovensko jako stavby z nouze.
č. 206Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrh u zákona (tisk 156) o zřízení všeobecného pensijního ústavu pro zřízence v Praze.
č. 207Návrh Dra Budínského na zrušení zákona ze dne 27. listopadu 1905 č. 3. z. z. z r. 1906, kterýmž upraveno jest užívání obou zemských jazyků při samosprávných úřadech na Moravě a moravských obvodech ve Slezku (lex Parma).
č. 208Návrh Dra Krejčího Frant. na upravení poměrů české a německé university v Praze.
č. 209Návrh Šrámka a soudruhů, aby zásadně vymezena byla činnost nynějšího Národního shromáždění.
č. 210Návrh Biňovce na zrušení nájemních a pachtovních smluv, týkajících se pozemků, jejichž vlastníkem byl c. k. a c. a k. rakouský vojenský erár.
č. 211Návrh Udržala, aby všem vodním družstvům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kterým byla již část veřejných podpor podle platných zákonů vyplácena, dostalo se od vlády československého státu neprodleně dalších podpor ve smyslu říšského melioračního zákona ze dne 4. ledna 1909 č. 4. ř. z.
č. 212Návrh Pelikána na zrušení židovských obcí politických v moravských městech.
č. 213Dotaz Sokola na minist. předsedu ohledně neporušitelnosti jižních hranic Čech.
č. 214Dotaz Pelikána na ministra pošt a telegrafů o opozděném a nepravidelném docházení časopisů socialistických stran na Moravu.
č. 215Dotaz Hroudy na ministra vnitra o organisaci četnictva.
č. 216Návrh Tučného na úpravu služebních poměrů výpomocných sluhů při místodržitelství.
č. 217Návrh Buřívala na vypracování nové služební pragmatiky pro státní zaměstnance, která by byla vybudována na zásadách demokratických.
č. 218Návrh Fischera B. na zavedení politické a občanské výchovy mládeže ve škole.
č. 219Návrh Fischera B. na zavedení poraden pro volbu povolání.
č. 220Návrh Udržala na změnu zákona o financování prací melioračních.
č. 221Návrh Vikové-Kunětické, aby v ministerstvu vnitra zřízen byl úřad pro péči o ženy.
č. 222Návrh Vaňka Karla na změnu zemského zřízení pro Moravu a zřízení zemského správního výboru.
č. 223Návrh Dra Lukavského na poskytnutí okamžité výpomoci státním zaměstnancům.
č. 224Návrh Udržala na změnu zemského zákona z 28. srpna 1870, částka 4., § 54 až 56 o tvoření vodních společenstev.
č. 225Návrh Udržala na bezodkladné další systematické provádění úprav vodstva v českém státě a specielně jednotného vodstva bývalého Českého království.
č. 226Návrh Landové-Štychové na okamžité vyvlastnění císařských a šlechtických zámků, letohrádků, klášterů a pod. luxusních budov i těch paláců, kterých nebude použito k účelům státní administrativy nebo jako sanatorií pro legionáře, pro zařízení "Domovin" pro děti matek, jimž povolání brání v náležité péči o dítě.
č. 227Naliehavý dotaz Dra Bazovského a spoločníkov na predsedu ministerstva o utvorení samostatné slovenské republiky v Prešově.
č. 228Návrh dodatečný dra Engliše na změnu § 4. osnovy zákona o podpoře nezaměstnaných. (Netištěno.)
č. 229Zpráva výboru školského o návrhu na úpravu hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských. (Netištěno.)
č. 230Zpráva školského výboru o návrhu Dra Krejčího Františka (tisk 72) na neodkladnou změnu zákona a nařízení o universitách a o vyučování náboženství na školách středních a nižších.
č. 231Zpráva branného výboru o návrhu Špačka Josefa (tisk 67), týkajícím se obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské.
č. 232Vládní návrh zákona, kterým se povoluje 5 milionů korun na přípravné práce k mírovému jednání.
č. 233Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 17. císařského nařízení ze dne 16. dubna 1916 č. 103 ř. z. a § 22. zákona ze dne 16. února 1918 č. 66 ř. z., týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.
č. 234Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu (tisk 5) na zavedení 8hodinné doby pracovní.
č. 235Vládní návrh zákona o vedení stáního hospodářství v době od 1. ledna do 30. června 1919. (Rozpočtové provisorium).
č. 236Vládní návrh zákona o změnách a doplněních některých ustanovení o zdanění líhu.
č. 237Vládní návrh zákona o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
č. 238Návrh Dra Kubíčka, aby byla zabezpečena a zvýšena produkce mléka a másla.
č. 239Návrh Slavíčka, aby byl vydán zákon o zřízení Zemské živnostenské rady pro Čechy.
č. 240Návrh Dra Matouška, aby bylo změněno a doplněno nařízení ministra práv ze dne 21. srpna 1916 č. 268 ř. z. tak, aby služba vojenská byla kandidátům stavu soudcovského započítána do služby soudcovské.
č. 241Návrh Vochoče, aby byla při ministerstvu železnic zřízena pražská nádražní komise.
č. 242Návrh Dra Matouška,aby odčiněny byly křivdy, způsobené soudcům a státním zástupcům dřívějším způsobem jmenování.
č. 243Návrh Fischera Boh., aby bylo zavedeno vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecných.
č. 244Návrh Pika dle § 52. jedn. řádu v příčině ochrany obecního majetku a proti pustošení obecních lesů. (Netištěno.)
č. 245Návrh Dra Němce B., aby byly zřízeny kursy pro žáky maďarských středních škol na Slovensku.
č. 246Dotaz Nováka Ant. na ministra národní obrany o zastřelení hocha Františka Kotvalda nádražní stráží v Poděbradech.
č. 247Návrh Dra Schieszla ohl. vydávání "Sbírky zákonů a nařízení státu československého".
č. 248Návrh Jakubky, aby byly zrušeny některé nemocenské pokladny.
č. 249Zpráva finančního výboru o vládním návrhu (tisk 232) na povolení mimořádného úvěru pro přípravné práce mírového jednání.
č. 250Zpráva výboru finančního o vládním návrhu zákona (tisk 235) o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 30. června 1919. (Rozpočtové provisorium).
č. 251Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 160) na změnu vojenského trestního řádu.
č. 252Zpráva zásobovacího výboru o návrhu Šamalíka (tisk 14) v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země v Československém státě zastoupené.
č. 253Dotaz Nádvorníka na ministra spravedlnosti v otázce ochrany nájemníků.
č. 254Dotaz Nádvorníka na ministerského předsedu v záležitosti propouštění zřízenců v politických a vojenských ústavech v Brně.
č. 255Návrh Dra Lukavského na započítání služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním přijatých do praxe r. 1898.
č. 256Návrh Dra Němce Boh., na úpravu služebních poměrů výpomocných sluhů při ústavech vysokoškolských.
č. 257Návrh Dra Metelky, aby sebrány byly zevrubné údaje o českých menšinách a zřízeno bylo menšinové oddělení při ministerském předsednictvu.
č. 258Návrh Votruby Vil. na úpravu diet poštovních úředníků, na Slovensko exponovaných.
č. 259Dotaz Votruby Vil. k ministru vyučování ohl. dobrozdání o absolventu učitelského ústavu brněnského Janu Hrbasovi.
č. 260Návrh Sonntága, aby přičleněn byl pravý břeh řeky Moravy od hranic Moravských až k ústí Moravy do Dunaje k Československé republice a aby zahájeny byly práce pro racionelní úpravu dolního toku Moravy v naznačeném území.
č. 261Zpráva immunitního výboru v immunitní věci Fischera Boh. (č. 86 Předs. N. S.)
č. 262Návrh Biňovce, aby byla provedena nezbytná opatření pro žádoucí zvýšení těžby uhelné.
č. 263Návrh Inž. Nekvasila, aby byl vydán zákon o zřízení cenového a hospodářského úřadu pro průmysl stavební.
č. 264Návrh Nádvorníka na změnu zákona ze dne 24. července 1917, ř. z. č. 307 (o obchodních pomocnících).
č. 265Návrh Nádvorníka na ochranu služebních poměrů zřízenců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.
č. 266Návrh Dra Hajna na úpravu platu presidenta republiky, jakož i ministrů (členů vlády).
č. 267Návrh Dra Stojana, aby byla rychle provedena dráha z Val. Klobouk do Vsetína.
č. 268Návrh Kadlčáka, aby byly zrušeny všechny ústředny a jim podobná zřízení.
č. 269Vládní návrh zákona o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého.
č. 270Vládní návrh zákona o úpravě státní daně a přirážkové základny u daní reálních.
č. 271Vládní návrh zákona o zřízení a působnosti báňských úřadů. (Zřízení horního hejtmanství v Brně.)
č. 272Návrh Pika v příčině ochrany obecního majetku a proti pustošení obecních lesů. (Netištěno.)
č. 273Zpráva ústavního výboru o osnově zákona (návrhu Dra Hajna, tisk 266) o platu presidenta Československé republiky.
č. 274Zpráva ústavního výboru o osnově zákona (návrhu Dra Hajna, tisk 266) o platech ministrů.
č. 275Návrh Dra Veselého Frant. na zřízení státního úřadu vyšetřovacího pro přípravné práce k obžalobám všech těch, kdo za války proti národu československému se provinili a dosud proviňují.
č. 276Resoluční návrh Johanise dle § 52. jedn. řádu o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze. (Netištěno.)
č. 277Návrh Dra Bartoška, aby bylo zabaveno jmění bývalého rakouského arcivévody Bedřicha Habsburka a použito jmění toho k náhradě škod, způsobených příslušníkům Československé republiky internováním, konfinováním a vězněním.
č. 278Návrh Dra Bartoška, aby byla zajištěna náhrada škod obětem politické persekuce v letech 1914 až 1918 při likvidaci starého Rakouska a při jednání mírovém.
č. 279Návrh Dra Franke na započítání let bývalým poštovním expeditorům, adjunktům a oficiantům.
č. 280Návrh Buřívala, aby byl zrušen rakouský zákon ze dne 19. dubna 1872 č. 61 ř. z. a uherský čl. II. z r. 1873, pokud se týče Slovenska, o certifikatistech.
č. 281Návrh Skorkovského na zvýšení platu za přespočetné hodiny u pošty.
č. 282Návrh Hrizbyla na vrácení pořadu přeskočeným poštovním úředníkům.
č. 283Návrh Dra Viškovského, aby byl vydán zákon o obstavení majetku domovního, průmyslového a horního.
č. 284Návrh Rýpara, aby bylo vybudováno přímé železniční spojení dvojkolejnou drahou mezi Prahou - Opavou - Moravskou Ostravou a vůbec slovanským východem.
č. 285Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení notářského řádu ze dne 25. července 1871 číslo 75 ř. z.
č. 286Vládní návrh zákona o úpravě pořadu stolic ve věcech poplatkových.
č. 287Odpověď ministra železnic na dotaz Dra Veselého Františka (tisk 52) ohledně stavby druhé koleje z Benešova do Cmuntu.
č. 288Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 51) o přijetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy), kteří jsou v aktivní službě v obvodu krakovského inspektorátu, do služeb československých železnic, jakož i o propuštění zaměstnancův, u drah polského státu exponovaných, nebo u býv. voj. drah zaměstnaných.
č. 289Resoluce Jílka, Vil. Votruby a Pelikána o zavedení osmihodinné doby pracovní. (Netištěno.)
č. 290Návrh Dra Schieszla na doplnění § 7. zákona o 8hodinné době pracovní. (Netištěno.)
č. 291Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a n., o zrušení zabavení majetku pro velezrádné činy.
č. 292Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o soudní příslušnosti.
č. 293Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 294Vládní návrh zákona o státním bytovém fondu.
č. 295Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Nádvorníka (tisk 253) o ochraně nájemníků.
č. 296Dodatečný návrh Dra Bulína a soudr. na změnu § 335, 337 a 338 vojenského trestního řádu. (Netištěno.)
č. 297Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Čuříka (tisk 100) o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací.
č. 298Zpráva právního výboru o návrhu Dra Boučka (tisk 1) na reformu manželského práva s resolučním návrhem Dra Rolíčka.
č. 299Zpráva zahraničního výboru o návrhu Dra Hajna o sebrání a vytištění veškerého úředního i politického materiálu z mezinárodní politiky o řešení české otázky.
č. 300Odpověď ministra železnic na dotaz Pelikána (tisk 18), jenž se týče opatření bytů pro ředitelský personál železničního ředitelství v Brně.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP