Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1501Vládní návrh zákona o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých.
č. 1502Odpověď ministra financí a železnic na dotaz Vil. Votruby (tisk 1261) o poměrech v celních úřadech na Moravě.
č. 1503Odpověď ministra železnic na dotaz Charváta (tisk 1420) ohledně zastavení rychlíku na stanici Července u Litovle.
č. 1504Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra B. Němce (tisk 1240) o prodeji nemovitého majetku některých klášterních komunit.
č. 1505Odpověď ministra financí na dotaz Kopečka (tisk 1456) do nesprávného zadávání trafik okresním finačním ředitelstvím v Brně.
č. 1506Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Marchy (tisk 1370) o nedostatečném zařízení poštovního a telefonního spojení v četných obcích republiky.
č. 1507Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Velicha (tisk 1378) o nepochopitelném postupu úřadu pro potírání lichvy, jenž uvolnil zabavenou měď.
č. 1508Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Kadlčáka (tisk 1129) o protikatolické řeči učitele Vítězslava Táborského v Kopřivnici při školní slavnosti dítek.
č. 1509Odpověď ministerského předsedy na dotaz Štěpánka (tisk 1239) o poměrech v Československé tiskové kanceláři.
č. 1510Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Hatláka (tisk 1121) o vyřizování reklamací za náhradu škod ztrátou (úbytkem obsahu nebo poškozením) poštovních zásilek.
č. 1511Odpověď ministra financí na dotaz Dra Matouška (tisk 1460) o převzetí instituce přísežných v hlavní celnici v Praze a v Brně do správy státní.
č. 1512Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu Johanise (tisk 342) na změny a doplnění zákonných ustanovení o vyživovacích příspěvcích.
č. 1513Odpověď ministra financí na dotaz Kouši (tisk 1254) o neutěšených poměrech finanční stráže na Slovensku.
č. 1514Návrh Dra Srdínka, aby byl vydán zákon o pamětních knihách obecních.
č. 1515Návrh Dra Srdínka, aby byl vydán zákon o zřízení fondu k vybudování a udržování "Akademického domu" v Praze.
č. 1516Návrh Votruby Vil., aby byla zřízena česká vyšší škola pro kamenoprůmysl v Brně.
č. 1517Návrh Síse, aby byl vydán zákon, kterým se zakazuje členům bývalého rodu Habsbursko-Lotrinského pobývati v obvodu Československé republiky a nabývati její státní příslušnosti.
č. 1518Návrh Stoupala na ochranu drobných pachtýřů.
č. 1519Dotaz Marchy na ministra národní obrany o události u československého dragounského pluku č. 6 v Brně.
č. 1520Dotaz Marchy na ministra železnic o vyplacení podpory poškozeným v obci Petrově u Strážnice.
č. 1521Dotaz Marchy na ministra školství a národní osvěty o persekuci kněze P. Aloise Ševčíka a o zjednání nápravy na stolcích biskupských a v konsistořích.
č. 1522Dotaz Petrovického na ministra národní obrany Klofáče o poškozování řemesla kolářského tím, že jsou propůjčováni vojíni, v občanském životě příslušníci živnosti kolářské, velkostatkářům.
č. 1523Dotaz Petrovického na ministra národní obrany o poškozování kolářův a kovářů vojenskými dílnami.
č. 1524Dotaz Dra Mareše na veškerá ministerstva o tom, zda a jak došlo k obsazení arcibiskupství v Praze.
č. 1525Dotaz Zeminové na ministra financí, je-li již podle soupisu majetku vypracován vládní návrh zákona 1. o zabavení válečných zisků a 2. o náležitém zdanění velkého majetku.
č. 1526Dotaz Klegy na ministry zahraničních věcí a vnitra o vyživovacích příspěvcích pro české manželky polských příslušníků, usedlé ve Slezsku a severovýchodní Moravě.
č. 1527Dotaz Němce Ant. na ministra železnic stran volných železničních lístků.
č. 1528Dotaz Hatláka na ministra zásobování, jakým způsobem je postaráno o zásobení naší republiky obilím v roce 1919-20.
č. 1529Dotaz Čuříka na ministra spravedlnosti o násilných případech teroru.
č. 1530Dotaz Krále na ministry zásobování a zemědělství o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem.
č. 1531Dotaz Dra Kmeťka na ministra vnitra o platnosti § 12. zákona o občanskom sňatku na Slovensku.
č. 1532Dotaz Frant. Navrátila na ministra financí o přídělu čistého lihu různým obchodníkům spekulantům, kteří z něho vyrábějí kořalky t. zv. studenou cestou.
č. 1533Dotaz Dra Herbena na ministerského předsedu ve věci žlutického kancionálu.
č. 1534Dotaz Dra Mareše na ministra národní obrany o propuštění studentů vojáků ze služby vojenské.
č. 1535Návrh Dra Rašína, aby byla zrušena československá komise textilní.
č. 1536Zpráva imunitního výboru o žádosti Moravsko-slezského vrchního zemského trestního soudu v Brně, aby bylo svoleno trestně stíhati člena N. S. Mertu pro přečin urážky na cti, spáchané tiskem podle §§ 491 a 493. tr. z. (Č. 2012 Předs. N. S.)
č. 1537Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně za souhlas k trestnímu stíhání člena N. S. Merty (k žalobě manž. Pežgových) (čís. 2248 Předs. N. S.).
č. 1538Návrh Dra Rašína o úpravě dovozu a vývozu.
č. 1539Návrh Dra Rašína, aby bylo zrušeno nařízení vlády ze dne 5. srpna 1919, č. 439 o příročí pro vklady u peněžních ústavů.
č. 1540Návrh Dra Rašína, aby byl zrušen všeobecný zmocňovací zákon ze dne 24 července 1917, č. 307 ř. z. a § 16. zák čl. LXIII. z r. 1912 a § 12. zák. čl. L. z r. 1914.
č. 1541Návrh Dra Kmeťku na zmenu zákona zo dňa 27. kvetňa 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zabezpečení pôdy pre malých prenájomníkov.
č. 1542Odpověď ministra veřejných prací na dotaz R. Malíka (tisk 1432) o nedostatečném přídělu benzinu k pohonu mlátiček.
č. 1543Dotaz Hrejsy na ministra národní obrany o znásilňování zemědělců na trhu ve Vizovicích.
č. 1544Dotaz Inž. Klindery na ministra národní obrany o nabídce vojenské americké misse na koupi 18.000 koní republikou Československou.
č. 1545Odpověď ministra vnitra na dotaz Síse (tisk 1178) ve věci ruských uprchlíků z Karpatské Rusi.
č. 1546Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na dotaz Marka (tisk 1190) ve věci nezákonného jednání okresního hejtmana v Holešově a pobuřujícího jednání tamní vojenské stráže.
č. 1547Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Mazance (tisk 1256) o zákazu konati svatební a pohřební průvody a procesí, vydaném okresní správou politickou v Semilech.
č. 1548Vládní návrh I. zákona o lidových soudech pro trestání válečné lichvy, platného pro Čechy, Moravu a Slezsko a II. zákona, kterým se mění některá ustanovení cís. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. z. o zásobování obyvatelstva předměty potřeby.
č. 1549Odpověď vlády na dotaz Kadlčáka (tisk 1307) o násilné rekvisici dobytka na Valašsku.
č. 1550Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hatláka (tisk 1088) o přednostním zásobování.
č. 1551Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Hrizbyla (tisk 1348), míní-li donutit Pražsko-železářskou společnost, která zakoupila uhelné doly mirošovsko-libušínské od akciové společnosti Schöllerovy, aby zaplatila ušlou provisi dvěma bratrským pokladnám a aby další provisi vyplácela horníkům zrušených dolů mirošovských a jejich vdovám.
č. 1552Odpověď ministra vnitra na dotaz Rýpara (tisk 1368) o znásilnění Rudolfa Kaistury a Rudolfa Kravčíka, dělníků v lučební továrně firmy Augusta Luttnara a spol. v Mor. Ostravě, pro účast na velehradských orelských slavnostech dne 5. a 6. července 1919.
č. 1553Vládní návrh I. zákona o závodních a revírních radách při hornictví a II. zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.
č. 1554Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Lukavského (tisk 706), aby při chemickém oddělení státní průmyslové školy v Praze zřízena byla dvoutřídní odborná škola pro drogisty.
č. 1555Odpověď vlády na dotaz Hrejsy (tisk 1330), Duchaja (tisk 1341) a Kolaříkové (tisk 1342) o škodách, způsobených živelními pohromami na Moravě a na Slovensku.
č. 1556Odpověď veškerých ministerstev na dotaz Buřívala (tisk 1231) o dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům.
č. 1557Vládní návrh zákona, jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko.
č. 1558Dotaz Nádvorníka na ministera železnic, týkající se označení vagonů na československých drahách.
č. 1559Dotaz Rýpara na ministerského předsedu, ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministra národní obrany, zda jsou ochotni zakročiti proti nespravedlivému postupu stížnostní komise v Mor. Ostravě a zaručiti tak dělnictvu jiného než soc. dem. smýšlení politickou svobodu.
č. 1560Dotaz Dra Viškovského k vládě stran státní podpory pohořelým ve Slapech (okres táborský).
č. 1561Dotaz Pika na ministerského předsedu o porušení práv české menšiny v rakouské republice.
č. 1562Návrh Rýpara, aby vystavěna byla spojovací dráha z Místku přes Příbor, Nový Jičín s připojením k severní dráze.
č. 1563Návrh Jiráska Ferd. o zřízení "Státního kontrolního úřadu zásobovacího".
č. 1564Dotaz Čuříka na ministra národní obrany o nesprávném postupu při jednání stížnostní komise pro průmyslové závody v Brně.
č. 1565Dotaz Dra Lukavského na ministra vnitra o událostech v redakci "Českého Deníku" v Plzni dne 11. září 1919.
č. 1566Dotaz Šrámka na ministra školství a národní osvěty o poměrech na školách v Jihlavě.
č. 1567Dotaz Mattuše na ministra vnitra v aféře hazardních her.
č. 1568Návrh DraSchieszla, aby byl doplněn zákon o reformě práva manželského.
č. 1569Návrh Dra Hodži na změnu zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 1570Odpověď ministrů vnitra a školství na dotaz Inž. Pospíšila (tisk 804) o tom, že z politických příčin byl odepřen drahotní přídavek katechetovi Arnoštu Olivovi místní správní komisí ve Vysočanech.
č. 1571Návrh Biňovce, aby hora Říp byla vyvlastněna a prohlášena za národní majetek.
č. 1572Dotaz Biňovce na ministra zemědělství o maření pozemkové reformy prodejem jednotlivých částí zabraných velkostatků.
č. 1573Dotaz Ulricha na ministra zemědělství o zamýšleném zcizení velkostatku a cukrovaru v Dymokurech, který podléhá zákonu o zabrání půdy.
č. 1574Odpověď ministerského předsedy, ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz Dra Hajna (tisk 1332) o podmínce německé národnosti, aby žadatel nabyl veřejného úřadu v Československé republice.
č. 1575Odpověď ministrů zdravotnictví a národní obrany na dotaz Votruby Vil. (tisk 1468) týkající se péče o bývalé vojíny postižené malárií.
č. 1576Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně za souhlas, aby byl trestně stihán člen N. S. Jaroslav Rouček pro přečin proti bezpečnosti cti (k žalobě Bedřicha Vorla). (Čís. 2304 Předs. N. S.)
č. 1577Návrh Landové-Štychové, aby byl změněn § 339. trestního zákona ze dne 27. května 1852, ř. z. č. 117 (ohledně slehnutí nevdaných žen).
č. 1578Dotaz Sechtra na ministra vnitra o počínání obecního úřadu a hospodářské rady v Dobrovízi.
č. 1579Dotaz Konečného na vládu o zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky Československé.
č. 1580Dotaz Šamalíka na ministerského předsedu o ochraně příslušníků Československé republiky, usídlených v Rakousku.
č. 1581Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisku 960), jímž se zavádí všeobecná daň nápojová.
č. 1582Dotaz Šamalíka na ministry národní obrany a veřejných prací o přídělu benzinu na výmlat obilí.
č. 1583Dotaz Šamalíka na ministra národní obrany stran přidělování koní, z Francie dodaných.
č. 1584Dotaz Chlebounové na ministra zemědělství o škodách, působených polními hraboši na osení, a o opatření účinného prostředku, jímž by byli hubeni.
č. 1585Návrh Stoupala, aby byly zrušeny pachtovní smlouvy, jež se týkají obecních pozemků ve výměře, přesahující 10 ha.
č. 1586Vládní návrh zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.
č. 1587Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů, způsobených válkou.
č. 1588Odpověď ministra obchodu na dotaz Rud. Mlčocha (tisk 1407) o kritických poměrech živnosti truhlářské.
č. 1589Vládní návrh zákona, jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní.
č. 1590Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné na území druhdy uherském.
č. 1591Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
č. 1592Vládní návrh zákona, jímž se ministr financí zmocňuje, aby vzal z oběhu bankovky jedno- a dvoukorunové výměnou a vybral při tom poplatek.
č. 1593Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Mazance (tisk 1356) o zabírání arcibiskupského gymnasia v Bubenči pro odborovou účtárnu ministerstva národní obrany.
č. 1594Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1592), jímž se ministr financí zmocňuje, aby vzal z oběhu bankovky jedno- a dvoukorunové výměnou a vybral při tom poplatek.
č. 1595Dotaz Konečného na ministra školství a národní osvěty o protizákonnosti výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 18. srpna 1919, č. 33.102, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách.
č. 1596Dotaz Čipery na ministra vnitra o námitkách do obecních voleb.
č. 1597Dotaz Čipery na ministra veřejných prací o nedostatku uhlí na českém jihozápadě.
č. 1598Dotaz Dyka na vládu o poměrech v československé tiskové kanceláři.
č. 1599Dotaz Pika na ministra národní obrany o rychlé demobilisaci starších ročníků československých vojsk.
č. 1600Dotaz Dra Mazance na ministry pošt a železnic o nedostatcích poštovní dopravy vlakové.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP