Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1701Návrh Tučného, aby byl vydán zákon o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků.
č. 1702Dotaz Petrovického na ministra pro zásobování lidu o přídělu ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919/20.
č. 1703Dotaz Čipery na ministerského předsedu, ministra vnitra a ministra spravedlnosti ohledně zjednání svobody pro každé politické přesvědčení a znemožnění teroru.
č. 1704Dotaz Dra Lukavského na ministra vnitra a zásobování o bouřlivých demonstracích v Chotěboři.
č. 1705Dotaz Dra Schieszla k ministru veřejných prací o způsobu provádění prací při stavbě III. patra na budově ministerstva veřejných prací.
č. 1706Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 1663), jímž se upravují zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v republice Československé.
č. 1707Zpráva finančního výboru o návrhu Heidlera (tisk 1379), aby byla reformována devisová ústředna a aby byl zahájen obchod s cennými papíry a devisami, a o návrhu Dra Rašína (tisk 1538) o úpravě dovozu a vývozu.
č. 1708Návrh Dra Engliše na zřízení státních stipendií pro nové vysoké školy v Brně.
č. 1709Návrh Šamalíka, aby město Blansko zařaděno bylo do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 1710Návrh Kroihera ohledně drahotního přídavku kněžím, v duchovní správě ustanoveným.
č. 1711Dotaz Bechyně na ministra národní obrany o poměrech u vojenského zastupitelství v Praze.
č. 1712Dotaz Dra Kubíčka na ministerského předsedu a ministra zemědělství, proč vrchní správa býv. císařských velkostatků ve Smiřicích a jinde nevyhoví žádostem bezzemků, domkářů, rolníků a živnostníků o prozatímní pronájem pozemků a luk.
č. 1713Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1365), kterým se zrušuje pokladna patentního úřadu.
č. 1714Zpráva právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1688) o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.
č. 1715Vládní návrh zákona o dani ze zábav.
č. 1716Zpráva výboru sociálně-politického s osnovou zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům.
č. 1717Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu Laubeho (tisku 1060) o úpravě pensijních a zaopatřovacích platů horníků, vdov a sirotků, a o návrhu Brožíka (tisk 1071) o zřízení ústředních fondů zaopatřovacích, z jejichž peněz by byly zvýšeny požitky hornických pensistů.
č. 1718Dotaz Dubického na ministra zásobování o ustanovení komisionáře Státního obilního ústavu Arnošta Šterna, obchodníka v Dolním Slivně.
č. 1719Dotaz A. Nováka na ministry vnitra a zásobování o demonstracích v Chotěboři.
č. 1720Dotaz Petrovického na ministra financí o pravidelném odmítání žádostí živnostníků o úředně povolené vrácení zadržených peněz při okolkování berním úřadem v Chrudimi.
č. 1721Dotaz Hatláka na ministra veřejných prací, jakým způsobem zameziti hodlá katastrofální účinky hospodářské v živnostech pro nedostatek svítiva, paliva a prostředků hnacích.
č. 1722Návrh Čipery, aby bylo cikánským a jiným příbuzným kočujícím tlupám zakázáno potulovati se po venkově a aby jim byl stanoven stálý pobyt buď v jejich domovských obcích, buď v místech k tomu ustanovených.
č. 1723Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra K. Novotného (tisk 1333) o případu úžasného rouhání na českém ústavu pro vzdělání učitelů v Brně.
č. 1724Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hatláka (tisk 1471) o přídělu rumu hospodářským družstvům.
č. 1725Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Rud. Mlčocha (tisk 1408) o převzetí zvýšených nákladů železniční dopravy piva pivovary.
č. 1726Odpověď ministra národní obrany na dotaz Petrovického (tisk 1523) o poškozování kolářův a kovářů vojenskými dílnami.
č. 1727Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Mareše (tisk 1534) o propuštění studentů-vojáků ze služby vojenské.
č. 1728Odpověď ministra zemědělství na dotaz Hatláka (tisk 1469) stran působnosti sklepních inspektorů vinařských na Moravě.
č. 1729Odpověď ministra národní obrany na dotaz Petrovického (tisk 1522) o poškozování řemesla kolářského tím, ze jsou propůjčováni vojíni, v občanském životě příslušníci živnosti kolářské, velkostatkářům.
č. 1730Odpověď ministra železnic na dotaz Nádvorníka (tisk 1558) o označení vagónů na československých drahách.
č. 1731Dotaz Prokůpka na ministra zásobování stran zpráv o dodávce obilí.
č. 1732Návrh Smrtky, aby vydán byl zákon o opatřování bytů pro učitelstvo veřejných škol obecných a občanských.
č. 1733Návrh Ant. Slavíka na přeměnu vinařsko-ovocnické školy v Mělníku v akademii pro ovocnictví, ovocnářský průmysl a vinařství.
č. 1734Odpověď ministrů obchodu a financí na dotaz Tučného (tisk 1350) o podloudné dopravě koží do Krakova.
č. 1735Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Rud. Mlčocha (tisk 1238) o nedostatečném zásobování masem na Mor. Ostravsku.
č. 1736Vládní návrh zákona o odčinění odsouzení vojenskými soudy.
č. 1737Odpověď ministra železnic na dotaz Ant. Němce (tisk 1527) stran volných železničních lístků.
č. 1738Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1635) o zabírání bytů obcemi.
č. 1739Vládní návrh, aby Národní shromáždění schválilo dohodu podepsanou zmocněnými delegáty Československé republiky dne 10. září 1919 v St. Germain en Laye o příspěvku na výlohy, spojené s osvobozením území bývalého mocnářství rakousko-uherského a svolilo k její ratifikaci.
č. 1740Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Petrovického (tisk 1358) o tom, ze zřízenci v zemských ústavech, v nemocnicích, ústavech pro choromyslné atd., neoprávněně provozují různá řemesla.
č. 1741Poselství presidenta republiky Československé.
č. 1742Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1214), kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbách.
č. 1743Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1396), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919, č. 155. Sb. z. a n. o prozatímní úpravě notářství.
č. 1744Zpráva I. výboru státně-zřízeneckého o peticích č. 447, 1307 a 1359, II. výboru kulturního o peticích č. 998 a 1525, III. výboru zásobovacího o peticích č. 1157 a 1202 a IV. výboru ústavního o peticích č. 881, 988, 1008, 1046, 1068, 1069, 1076, 1087 a 1220.
č. 1745Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu Stoupala (tisk 1518) o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.
č. 1746Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Čipery (tisk 1597) o nedostatku uhlí na českém jihozápadě.
č. 1747Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Budínského (tisk 677), aby byla zřízena mistrovská škola průmyslová pro chemii v Brně.
č. 1748Návrh Housera ve věci umělecké úpravy předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců.
č. 1749Návrh Dra Stojana, aby byl zrušen § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918, č. 115, týkající se pensí kněží-staropensistů.
č. 1750Návrh Buřívala, aby bylo zvýšeno nezabavitelné existenční minimum.
č. 1751Návrh Buřívala, aby byli jmenováni odborní vynikající úředníci do vyšší skupiny zaměstnanecké.
č. 1752Návrh Hrušovského, aby počet členov Československej komisie liehovej bol zvýšený.
č. 1753Dotaz Buřívala na ministra vnitra o rozmnožení četnických stanovišť.
č. 1754Dotaz Petrovického na ministry obchodu a zásobování lidu o prodeji českého sladu do Rakouska.
č. 1755Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Kmeťka (tisk 1531) o platnosti §u 12. zákona o reformě práva manželského na Slovensku.
č. 1756Návrh Jonáše, aby byla postátněna pražská konservatoř.
č. 1757Návrh Kopečka, aby v Třebíči byla zřízena státní odborná škola obuvnická a koželužská.
č. 1758Odpověď ministra národní obrany na dotaz Šamalíka (tisk 1583) stran přidělování koní, z Francie dodaných.
č. 1759Odpověď ministra národní obrany na dotaz Marchy (tisk 1519) o události u československého drag. pluku č. 6 v Brně.
č. 1760Odpověď ministra zemědělství na dotaz Zeminové (tisk 1335), jaké kroky byly podniknuty v otázce úpravy výslužného úřednictva velkostatků v republice Československé.
č. 1761Návrh Dra Stojana o drahotním přídavku pro duchovenstvo.
č. 1762Návrh Tučného, aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.
č. 1763Dotaz Berana na ministry: veřejných prací, zásobování a národní obrany o příčinách nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva uhlím, benzinem a petrolejem.
č. 1764Dotaz Pelikána na ministry: financí, vnitra a národní obrany o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky.
č. 1765Odpověď ministra zemědělství na dotaz Chlebounové (tisk 1584) o škodách působených polními hraboši na osení a opatření účinného prostředku, jímž by byli hubeni.
č. 1766Dotaz Sládka na ministra pro zásobování lidu o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi.
č. 1767Odpověď ministra železnic na dotaz Marchy (tisk 1520) o vyplacení podpory poškozeným v obci Petrově u Strážnice.
č. 1768Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Oklešťka (tisk 1625) o přímém telefonickém spojení Olomouce s Prahou.
č. 1769Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Hatláka (tisk 1613) o zadávání dodávek ministerstvem pošt a telegrafů.
č. 1770Odpověď ministra vnitra na dotaz Hroudy (tisk 1349) na ministra sociální péče o zneužívání nadačního jmění špitálu svatojánského v Jindřichově Hradci.
č. 1771Odpověď ministra vnitra na dotaz Slavíčka (tisk 1611) o nepochopitelném jednání okresní správy politické v Teplicích v záležitosti vyživovacího příspěvku za Karla Bícu.
č. 1772Vládní návrh zákona, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z. o zvelebení zemědělství stavbami vodními.
č. 1773Vládní návrh zákona, kterým se stanoví státní barvy a státní vlajka, a jímž vláda se zmocňuje k dalšímu opatření ve příčině vlajek, praporů a znaků.
č. 1774Odpověď ministra národní obrany na dotaz Inž. Klindery (tisk 1544) o nabídce americké misse na koupi 18.000 koní republikou Československou.
č. 1775Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Rebše (tisk 919) ve věci přídělu americké mouky za sníženou cenu 3 Kč.
č. 1776Odpověď ministra financí na dotaz Zeminové (tisk 1525), je-li již podle soupisu majetku vypracován vládní návrh zákona o zabavení válečných zisků a o náležitém zdanění velkého majetku.
č. 1777Návrh Hrušovského o vyplácaní vkladov, ktorých vkladné knížky boly vyvlečené do Maďarska.
č. 1778Návrh Dra Zahradníka na poskytnutí státní pomoci vyhořelým v obci Meznu, pol. správa Sedlčany.
č. 1779Odpověď ministra národní obrany na dotaz Hrejsy (tisk 1543) o znásilňování zemědělců na trhu ve Vizovicích.
č. 1780Zpráva výboru zahraničního a výboru finančního o vládním návrhu ratifikačního usnesení (tisk 1630).
č. 1781Návrh Dra Bartoška, aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., o obecním statku.
č. 1782Návrh St. K. Neumanna, aby kinematografie podřízena byla výhradně ministerstvu školství a národní osvěty.
č. 1783Návrh Dra Frant. Krejčího na odloučení teologických fakult ze svazku universit pražských.
č. 1784Návrh Laubeho na novelisaci volebního řádu pro úrazové pojišťovny dělnické.
č. 1785Pilný návrh Zeminové, aby uhelná těžba, obchod uhlím a spravedlivé rozdělování zásob uhelných byly převzaty bezodkladně do rukou státu v celém obvodu republiky.
č. 1786Dotaz Marchy na ministra veřejných prací o zneužívání uhlí majitelem cihelny Petrem Střelcem v Holubicích.
č. 1787Dotaz Buřívala na ministra vnitra o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva.
č. 1788Dotaz Dra Frant. Krejčího na ministry vnitra a národní obrany o nedovolené agitaci ruských válečných zajatců.
č. 1789Dotaz Freimana na ministra školství a národní osvěty o řádném vybudování obecných a občanských škol, zřízených podle zákona ze dne 3. dubna 1919.
č. 1790Dotaz Drobného na ministra vnitra o nevyřizování rekursu proti obecním volbám v Domamili u Moravských Budějovic.
č. 1791Dotaz Drobného na ministra pošt a telegrafů o soustavném poškozování poštovních zásilek.
č. 1792Odpověď ministra pošt a telegrafů a ministra železnic na dotaz Dra Mazance (tisk 1600) o nedostatcích poštovní dopravy vlakové.
č. 1793Odpověď vlády na dotaz Dyka a soudruhů (tisk 1598) o poměrech v Československé tiskové kanceláři.
č. 1794Odpověď ministerského předsedy a ministra vnitra k dotazu Dra Viškovského (tisk 1560) o státní podpoře pohořelým ve Slapech (pol. okres táborský).
č. 1795Návrh Laubeho, aby byla zvolena 16 členná parlamentní komise k vyšetření stížností co do správy Slovenska.
č. 1796Návrh Biňovce, aby byla zřízena kontrolní komise pro železniční dopravu.
č. 1797Návrh Biňovce, aby umožněn byl zemědělskému dělnictvu rychlý příděl obuvi a šatstva.
č. 1798Návrh Zeminové, aby byl během 14 dnů podán Národnímu shromáždění návrh nového zostřeného zákona, podle kterého by jakákoliv korupce v životě politickém i hospodářském byla co nejpřísněji trestána, zvláště úplatnost veřejných úředníků a činovníků.
č. 1799Návrh Votruby Viléma na stavbu místní dráhy z Tečic do Velké Byteše.
č. 1800Návrh Hatláka, aby bylo zavedeno starobní a invalidní pojišťování živnostnictva a rolnictva zároveň s pojišťováním dělnictva.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP