Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 601Zpráva branného výboru o návrhu Slavíčka (tisk 403), aby byly zlepšeny existenční podmínky invalidů.
č. 602Dotaz Inž. Pospíšila a na ministra železnic stran nepořádku na drahách.
č. 603Návrh Inž. Pospíšila, aby byly zřízeny autobusové linie v okresu hořickém.
č. 604Návrh Rýpara, aby bylo zřízeno poštovní a dopravní automobilové spojení ve Slezsku (z Hradce do Vítkova a přes Melč do Opavy, z Opavy přes Stěbořice, Hlavnici, Rázovou do Bruntálu, z Opavy přes Skřípov do Bílovce a přes Pustou Polom do Opavy, z Opavy přes Velké Heraltice do Bruntálu).
č. 605Zpráva poštovního výboru o návrhu Vojty (tisk 515), aby bylo zařaděno úřednictvo poštovního a telegrafního ústavu do úřednických tříd hodnostních i platebních.
č. 606Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 237) o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
č. 607Dotaz Šamalíka na ministra zásobování o zrušení mlecích povolení a zavedení volného semílání obilí po ukončených rekvisicích.
č. 608Dotaz Šamalíka na ministra zásobování o zrušení všech ústředen, odstranění rekvisic a uvolnění zemědělské výroby a obchodu se všemi životními potřebami.
č. 609Dotaz Špačka Jos. na ministra financí o zdanění částek, stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství.
č. 610Dotaz Kadlčáka na ministry obchodu, veřejných prací, výživy a zemědělství o zrušení ústředen a jim podobných ústavů neb zřízení.
č. 611Návrh Špačka Jos. o zakládání trvalých luk a pastvin.
č. 612Návrh Slavíka Ant., aby byla vystavěna spojovací dráha z Jenšovic do Mělníka.
č. 613Zpráva výboru pro vodní hospodářství o návrhu Udržala (tisk 220) na změnu zákona o financování prací melioračních. (Netištěno.)
č. 614Zpráva komise pro vodní hospodářství o návrhu Udržala (tisk 224) na změnu vodního zákona z r. 1870.
č. 615Dotaz Pelikána na ministra železnic o přeložení sídla sekce pro udržování dráhy ve Svitavách do Blanska.
č. 616Dotaz Pelikána na ministra železnic o tom, že zákon o 8hod. době pracovní není prováděn služebními místy, kde lze tento zákon hned provésti.
č. 617Dotaz Pelikána na ministra železnic o tom, aby znovu byly rozděleny drážní pozemky mezi železniční zaměstnance.
č. 618Dotaz Pelikána na ministra železnic, orby a zásobování o tom, aby bylo obnoveno nařízení ministerstva orby bývalého Rakouska, o ušetření chovatelů dobytka železničních zřízenců od rekvisic.
č. 619Dotaz Dra Frankeho na ministra zemědělství a ministra vnitra o loupení obecních lesů na českém jihu a o útisku chalupníků a domkářů starousedlými rolníky a obecními zastupitelstvy.
č. 620Návrh Dra Novotného, aby spis "Masaryk Osvoboditel" byl před tiskem předložen Národnímu shromáždění ke schválení.
č. 621Návrh Dra Kubíčka, aby se ihned počalo s nouzovou stavbou místní dráhy z Jaroměře do Josefova, Nového Města n. Met., Olešnice, Deštné a do Solnice.
č. 622Návrh Hrdličky, aby byli zařaděni úředníci finanční stráže do 4 nejnižších hodnostních tříd státních úředníků.
č. 623Návrh Brožíka, aby bylo zrušeno ustanovení pivovarského kartelu o rayonování odběru piva a hostinských.
č. 624Dotaz Hrdličky na ministra zásobování o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka, aby uhrazeno bylo vedení dobytčích katastrů v obcích.
č. 625Návrh Buřívala na převzetí, event. zařadění telegrafních adjunktů poštovních do hodnostních tříd a platových stupnic státních úředníků.
č. 626Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 236) o změnách a doplňcích některých ustanovení o zdanění lihu.
č. 627Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 270) na úpravu státní daně a přirážkové základny u daní reálných.
č. 628Zpráva finančního výboru o návrhu Dra Srdínka (tisk 470), aby byli podporováni a vybaveni z dluhů učitelé a úředníci nižších tříd platových, kteří válkou nezaviněně byli ochuzeni neb nuceni se zadlužit.
č. 629Návrh Zeminové, aby byly úplně sestátněny všechny dívčí české školy střední v době nejkratší.
č. 630Dotaz Hroudy k ministru vnitra stran zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných.
č. 631Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na dotaz Ant. Němce (tisk 394) o nesprávném postupu úřadů a vojska ve Žďáře na Moravě.
č. 632Odpověď zástupce předsedy ministerstva k dotazu (tisk 187) stran nařízení, které vydalo ministerstvo školství a národní osvěty o náboženských úkonech na školách.
č. 633Odpověď ministra vnitra v souhlasu s ministerstvem zdravotnictví na dotaz Jaroše (tisk 407) o nemístném jednání okresního lékaře Dra Doškáře v Karlíně.
č. 634Vládní návrh zákona, jímž se upravuje příslušnost soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
č. 635Vládní návrh zákona o péči o válečné poškozence.
č. 636Vládní návrh zákona, jímž se zřizují lidové soudy cenové.
č. 637Odpověď zástupce předsedy vlády na dotaz Dra Boučka (tisk 426) o výkladech člena vlády pro správu financí, tykajících se úpravy valuty a vydávání cestovních pasů.
č. 638Návrh Buřívala, aby bylo zařaděno poštovní dopravní úřednictvo a úřednictvo účetní do skupiny B.
č. 639Návrh Buřívala, aby bylo zařaděno celní úřednictvo po odborné vyšší zkoušce do skupiny B státních úředníků podle služební pragmatiky.
č. 640Dotaz Buřívala na pana ministra železnic o jazykových poměrech u dráhy buštěhradské, zejména pokud se týče zněmčeného území, z něhož právo jazyka českého jest doposud vyloučeno.
č. 641Dotaz Dra Novotného na ministra školství a národní osvěty stran zneužívání učitelského úřadu pokrokovými učiteli.
č. 642Návrh Neumanna K. St., aby byly zavedeny veřejné zkoušky pěvecké.
č. 643Návrh Mlčocha Rud. na rozdávání školních pomůcek zdarma.
č. 644Návrh Mlčocha Rud., aby bylo zastoupeno živnostnictvo ve všech zásobovacích komisích.
č. 645Návrh Mlčocha Rud., aby byl zrušen pivovarský kartel.
č. 646Návrh Mlčocha Rud., aby byl vrácen zadrženy provozovací kapitál maloživnostnictvu.
č. 647Návrh Dra Viškovského stran vybudování telefonní sítě na venkově.
č. 648Zpráva branného výboru o vládním návrhu zákona (tisk 543), kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21 Sb. z. a n., o přísaze vojsk československých.
č. 649Dotaz Jílka na ministra vnitra o terroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě.
č. 650Dotaz Jílka na ministra zásobování o počínání rekvisiční komise vojenské v Trnavě v okresu Třebíčském.
č. 651Dotaz Čuříka na ministra vnitra stran terroru soc. demokratických důvěrníků na koksovně (Františkově) v Přívoze.
č. 652Dotaz Čuříka na ministra pro sociální péči stran zastoupení v demobilisačních komisích, zejména stran demobilisační komise textilní ve Frýdku.
č. 653Návrh Dra Schieszla, aby byla zavedena státní daň ze zábav.
č. 654Zpráva zásobovacího výboru o návrhu Šamalíka (tisk 439), aby bylo úplně uvolněno krmivo a oves.
č. 655Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 634), jímž se upravuje příslušnost soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
č. 656Odpověď ministra národní obrany na dotaz poslance Šamalíka (tisk 438) o tom, že bylo zrušeno zproštění vojínů po 31. prosinci 1918.
č. 657Dotaz Dra Engliše o nařizovacím právu vlády.
č. 658Dotaz Dra Schieszla k ministru spravedlnosti o tom, že porušována je neodvislost soudcovská.
č. 659Dotaz Ševčíka na ministra školství a národní osvěty o zákazu modlitby na školách, který vydala okresní školní rada v Jihlavě-venkově.
č. 660Zpráva školského výboru o návrhu Marka (tisk 304) na úpravu denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím.
č. 661Zpráva školského výboru o návrhu Dra Weyra (tisk 175), aby zřízena byla konservatoř hudby V Brně.
č. 662Zpráva školského výboru o návrhu Dra Herbena (tisk 89), aby byla zřízena evangelická bohoslovecká fakulta v Praze pro evangelíky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku.
č. 663Odpověď zástupce předsedy ministerstva k dotazu Dra Engliše (tisk 446) na vládu o řádném rozpočtu.
č. 664Odpověď zástupce předsedy ministerstva na dotaz Machara (tisk 555) o projevech jednotlivých členů vlády.
č. 665Zpráva immunitního výboru v trestní věci člena Národního shromáždění Dra Novotného. (Č. 633 předs.)
č. 666Zpráva immunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena Národního shromáždění Jos. Stivína k žalobě Rudolfa Halláka (Č. 844 předs.).
č. 667Dotaz Modráčka na ministra železnic ohl. zanechaného salonního vagonu ve Feldkirchu.
č. 668Zpráva zemědělského výboru o návrhu Malíka (tisk 362), aby byla vypracována osnova na ochranu vinařství a ovocnářství.
č. 669Návrh Sokola, aby byl vydán zákon školský.
č. 670Návrh Tučného, aby byl vydán zákon, jímž zaručuje se zaměstnancům v závodech a podnicích podíl na čistém zisku.
č. 671Návrh Dra Boučka, aby vydán byl zákon ústavní.
č. 672Návrh Dra Budínského na úpravu služebních příjmů a výslužného učitelstva na veřejných obecných a měšťanských školách.
č. 673Návrh Špatného, aby byl zřízen Okresní soud v Třebenicích.
č. 674Návrh Babánka, aby byly zavedeny automobilové trati v okresech rokycanském a zbirožském.
č. 675Návrh Sonntága, aby byla řešena otázka dusíková a tím aby byla výšena produkce zemědělská.
č. 676Návrh Dra Budínského, aby byla zřízena mistrovská škola elektrotechnická v Brně.
č. 677Návrh Dra Budínského, aby byla zřízena mistrovská škola průmyslová pro chemii v Brně.
č. 678Návrh Dra Uhlíře, aby část trati severozápadní dráhy mezi Libňovsí a Žiželicemi nad Cidlinou přeložena byla z nebezpečného severního břehu Žehuňského rybníka na pevnou půdu na straně jižní.
č. 679Návrh Dra Bartoška, aby byla zabezpečena náhrada škody obětem politické persekuce za války.
č. 680Návrh Kaliny, aby byla vyvlastněna půda velkostatkářská a lesní.
č. 681Návrh resoluční Dra Mareše, aby byla umožněna prakse nemocniční, zvýšena vědecká úroveň a aby byla umožněna příští demobilisace lékařů, kteří po promoci pro mobilisaci nemohli nabýti prakse v nemocnici vojenské ani civilní, a kteří dosud jsou ve vojenském svazku.
č. 682Zpráva zdravotního výboru o návrhu Kvapila (tisk 396), aby bylo uzákoněno fakultativní pohřbívání ohněm v Československé republice.
č. 683Zpráva zdravotního výboru o návrhu Landové-Štychové (tisk 176), aby byla zavedena pravidelná povinná desinfekce všech veřejných budov, zejména škol, úřadoven, divadel, jakož i soukrom. bytů.
č. 684Dotaz Dra Hnídka na ministra pro zásobování o rekvisících v okresu chrudimském.
č. 685Dotaz Kaderky na ministry zemědělství a vnitra o předkupním právu na pozemky, určitou dobu od velkostatků pronajaté.
č. 686Dotaz Schieszla k ministru financí o úhradě nákladů státních.
č. 687Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrizbyla (tisk 355), v příčině soupisu veškerého hotového zboží vlněného, bavlněného a textilního.
č. 688Odpověď ministra veřejných prací k dotazu Slavíčka (tisk 468) o zadržené provisi bývalého naddůlního Antonína Šimka ve Zbečníku.
č. 689Vládní návrh zákona o zákonné ochraně Československé republiky.
č. 690Odpověď ministra financí na dotaz Konečného (tisk 393) o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva.
č. 691Vládní návrh zákona o sestavování seznamů porotců.
č. 692Vládní návrh zákona, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové.
č. 693Dotaz Kouši na ministra národní obrany o poměrech hudebníků a kapelníků Velké Prahy.
č. 694Návrh Hampla, aby byl zřízen u ministerstva pro sociální péči fond k udílení mimořádné výpomoci v uznání hodných případech, souvisejících s nuceným návratem příslušníků našeho státu z ciziny.
č. 695Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje trestní řád hledíc k výroku rozsudku o ztrátě práva volebního.
č. 696Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Dra Schiezla (tisk 460) o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově.
č. 697Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Boučka (tisk 405), týkající se chování kaplana P. Frant. Škeříka.
č. 698Odpověď ministra veřejných prací na dotaz F. V. Krejčího (tisk 448) o poměrech cejchovního úřednictva.
č. 699Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Oklešťka (tisk 459), týkající se rekvisicí dobytka.
č. 700Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrh u zákona (tisk 523) o omezení práva stěhovacího.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP