Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29

č. 2301Odpověď ministra financí na dotaz Rud. Mlčocha (tisk 1955) o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky.
č. 2302Odpověď ministra financí na dotaz Rýpara (tisk 2072) o postupu berní správy při uvolňování okolkovaných bankovek a tajném nařízení v této věci.
č. 2303Zpráva výboru technického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2174), kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov.
č. 2304Zpráva kulturního výboru o návrzích Dra Stojana (tisk č. 1264 a 1749), aby byl zrušen § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918, č. 115, týkající se kněží-pensistů.
č. 2305Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona (tisk 2135), kterým se mění některá ustanovení o pensijním pojištění (zákona z 16. prosince 1906, č. 1. ř. z. z roku 1907 a cís. nař. z 25. června 1914, č. 138 ř. z.).
č. 2306Zpráva výboru pro Velkou Prahu a výboru technického o návrhu člena Národního shromáždění Dra Šámala (tisk 1441) na některé doplňky a změny stavebních řádů pro Prahu a předměstí a pro Čechy.
č. 2307Návrh Rebše a soudruhů na zařadění města Mnichovo Hradiště do třetí třídy aktivního přídavku.
č. 2308Návrh Hrdličky na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v Hoříně u Mělníka.
č. 2309Návrh Zeminové, aby právní a postupové poměry učitelek obecných a měšťanských škol byly ihned upraveny.
č. 2310Návrh Vraného na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Mšeno a okolní obce.
č. 2311Dotaz Freimana na ministry vnitra, spravedlnosti a sociální péče pro neoprávněné chikanování občanův a nesplnění ustanovení platných zákonův politickými, soudními a obecními úřady v obcích v severozápadní oblasti Československé republiky.
č. 2312Dotaz Dra Budaye na ministra vnutra, na ministra s plnou mocou pre správu Slovenska a na ministra Národnej Obrany vo veci slobody shromažďovacej na Slovensku.
č. 2313Zpráva živnostenského výboru o nařízení vlády Československé republiky ze dne 17. prosince 1919 o zachování služebních poměrů osob, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a obmezení výpovědi některých služebních poměrů.
č. 2314Odpověď ministerského předsedy a ministra pro zásobování lidu na dotaz Rud. Mlčocha (tisk 2016) o přednostním zásobování Českoslov. jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze podle falešně udávaného, mnohem většího počtu osob.
č. 2315Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2271) o inkorporaci kraje Hlučínského.
č. 2316Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1916), kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejův a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové zapravené předem.
č. 2317Zpráva živnostenského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2276), jímž se upravuje státní služba pro zvelebování živností.
č. 2318Odpověď ministra financí na dotaz Dra K. Novotného (tisk 1232) o uvolnění 50 % kvoty, která byla zadržena při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě.
č. 2319Odpověď ministra zemědělství na dotaz Jos. Špačka (tisk 2081) stran zvýšení pěstování konopí.
č. 2320Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Pelikána (tisk 1995), aby byl vyměněn nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku.
č. 2321Návrh Dra Stojana na včítání času ve válce ztráveného jak do postupu tak i do pensionování duchovních, z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných.
č. 2322Dotaz Freimana na ministra vnitra o používání úředních orgánů a úředního aparátu státního k agitaci pro Armádu Spásy.
č. 2323Dotaz Pelikána na ministra spravedlnosti ohledně průběhu přelíčení u soudu v Ružomberku, konaného dne 12. ledna s továrními důvěrníky, obžalovanými pro teroristické násilnosti.
č. 2324Dotaz Hrizbyla na ministra školství a národní osvěty o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově V. Kubelky s profesorským sborem.
č. 2325Zpráva I. právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2075) jímž se povoluje použíti dílčích dluhopisů obce Pražské v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
č. 2326Odpověď ministerského předsedy na dotaz Jar. Špačka (tisk 1972) o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském neb anglickém.
č. 2327Zpráva výboru pro Velkou Prahu a výboru ústavního o vládním návrhu zákona o konání voleb ve Velké Praze (tisk 719), o návrhu Dra Iv. Markoviča, aby vypracovány byly předlohy zákonů o utvoření Velké Prahy (tisk 1136), jakož i o dvou vládních návrzích, a sice zákona o organisaci a působnosti zastupitelstva obce pražské a místních výborů v Praze a zákona, kterým se sousední obce slučují s Prahou (tisk 1216).
č. 2328Odpověď ministra financí a ministra národní obrany na dotaz Buřívala (tisk 1846) potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě.
č. 2329Odpověď ministrů financí, národní obrany a vnitra na dotaz Pelikána (tisk 1764) o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky.
č. 2330Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Dra Zahradníka (tisk 2054), o vybudování státní silnice z Benešova do Neveklova a dále směrem k Vltavě.
č. 2331Zpráva výboru ku prozkoumání zabaveného policejního archivu pražského o návrhu Špatného (tisk 40) na prozkoumání pražského archivu policejního a o návrhu Dra Matouška (tisk 191) na prozkoumání všech veřejných archivů.
č. 2332Odpověď ministra národní obrany na dotaz Bezděka (tisk 1938) ohledně postupu při pensionování vojenských kněží.
č. 2333Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského, co trestního soudu za vydání členů Národního shromáždění Stříbrného a Vraného pro přestupek § 522 tr. z. (Č. 3198 Předs. N. S.)
č. 2334Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Brně za vydání Dra Kyjovského pro urážku na cti. (Č. 3549 Předs. N. S.)
č. 2335Odpověď ministra financí na dotaz Jar. Špačka (tisk 1974) stran odnětí skladů a prodejen tabáku bohatým německým lidem v českých krajích a propůjčení jich invalidům a legionářům, jmenovitě hlavního skladu tabáku ve Valašském Meziříčí.
č. 2336Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Budínského (tisk 676), aby byla zřízena mistrovská škola elektrotechnická v Brně.
č. 2337Návrh Purkyňové na úpravu platů učitelek skol mateřských.
č. 2338Návrh Dra Budínského na úpravu požitků učitelů vyučujících v živnostenských školách pokračovacích.
č. 2339Návrh Ševčíka na rozšíření stavebního ruchu a odstranění bytové nouze.
č. 2340Návrh Hatláka na vydání nového zákona o výdělkových a hospodářských společenstvech.
č. 2341Návrh Kadlčáka na zřízení útulku pro osoby stižené nevyléčitelnou rakovinou.
č. 2342Zpráva kulturního výboru o návrhu Zeminové (tisk 1377), aby byly zestátněny, reorganisovány a rozmnoženy odborné ženské školy průmyslové a hospodyňské, aby byla svolána anketa odborníků, kteří by řešili naléhavé tyto problémy, a aby byly rychle upraveny právní i hmotné poměry učitelstva těchto škol podle analogie, platné na odborných školách mužských v republice Československé.
č. 2343Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2268) o premiové státní půjčce Československé republiky.
č. 2344Zpráva imunitního výboru o žádostech na vydání člena Národního shromáždění Jos. Stivína. (Č. 3017 a 3081 Předs. N. S.)
č. 2345Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru pro Velkou Prahu o návrhu E. Špatného (tisk 2182) na částečnou úpravu finanční základny obce Pražské.
č. 2346Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2040) o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 2347Návrh Dra Lukavského na zařadění obce Lobez do I. tř. aktivních přídavků.
č. 2348Návrh Vahaly o snížení dopravních tarifů pro chovný a užitkový dobytek.
č. 2349Návrh Johanise o zásadách starobního a invalidního pojištění.
č. 2350Dotaz Ant. Nováka na ministra vnitra, jakým způsobem zastavují se výplaty vyživovacích příspěvků.
č. 2351Návrh Landové-Štychové na uzákonění stavu učitelek na mateřských školách.
č. 2352Návrh Dra Matouška, aby město Turnov zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků.
č. 2353Návrh Dra Matouška, aby městys Křivoklát zařaděn byl ze IV. třídy místních přídavků do třídy III.
č. 2354Dotaz Kadlčáka na ministra školství a národní osvěty o teroru nadučitele Rudolfa Mikulíka a učitele Aloise Apolenáře v Kudlově proti dětem stoupenců strany lidové.
č. 2355Dotaz Hrejsy k ministrům veřejných prací, zemědělství, financí a vnitra ve věci podpory poškozených svážením a propadnutím půdy v obci Hoštálkově, pol. okres Vsetín na Moravě.
č. 2356Zpráva kulturního výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka, Dra Krejčího a soudruhů na změnu zákona ze dne 28. února 1882, ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze. (Tisk 161, 168, 208, 433, 2112). (Zrušeno.)
č. 2357Odpověď ministerského předsedy, ministra veřejných prací a ministra obchodu na dotaz Petrovického (tisk 2082) o neodůvodněném zadržování sjednané výplaty za řemeslnické práce.
č. 2358Odpověď ministerského předsedy a ministra vnitra na dotaz Síse (tisk 2127) o uveřejňování zákonů.
č. 2359Zpráva kulturního výboru o návrhu vládním (tisk 2209) o služebním slibu učitelstva.
č. 2360Zpráva 1. výboru kulturního, 2. výboru sociálně-politického o návrhu Smrtky (tisk 1732), aby vydán byl zákon o opatřování bytů pro učitelstvo veřejných škol obecných a občanských.
č. 2361Dotaz Sládka na ministra železnic v záležitosti vyplacených náhrad způsobených ztrátou zboží na drahách.
č. 2362Návrh Dra Markoviča na vydání zákona o prevziatí a zariadení úradníkov a zamestnancov zrušených autonomných korporacií a ích ústavov.
č. 2363Vládní návrh zákona o přechodných daňových výhodách pro stavby.
č. 2364Vládní návrh zákona o podpoře soukromého stavebního podnikání.
č. 2365Návrh Hrušovského na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2366Dotaz Frant. Němce na ministra zásobování ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci.
č. 2367Dotaz Hatláka na ministra vnitra a zahraničních záležitostí stran náhrady škod, způsobených příslušníkům Československé republiky za války a při převratu v Uhrách, v Haliči i v pohraničních krajích moravských i českých.
č. 2368Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Dra Zahradníka (tisk 2052) o dodávce uhlí pro drtiče štěrku na veřejných silnicích.
č. 2369Zpráva imunitního výboru o žádostech okresního soudu v Jičíně a okresního soudu pro přestupky v Praze za vydání člena Národního shromáždění Frant. Hummelhanse pro přestupky podle §§ 11. a 17. zákona o tisku. (Č. 3513 Předs. N. S.)
č. 2370Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání člena Národního shromáždění Josefa Stivína pro přečin podle §§ 487, 488 a 491 trestního zákona k žalobě Marie Slabé. (Č. 2281 Předs. N. S.)
č. 2371Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Ferdinanda Jiráska, který jest žalován Adolfem Kohnem a Růženou Adlerovou, majiteli firmy vršovická rafinerie na cukr a syrob Kohn a Adler ve Vršovicích u okresního soudu pro přestupky v Praze pro přestupek proti bezpečnosti cti. (Č. 3018 Předs. N. S.)
č. 2372Odpověď ministra národní obrany na dotaz Čuříka (tisk 1564) o nesprávném postupu při jednání stížnostní komise pro průmyslové závody v Brně.
č. 2373Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém.
č. 2374Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu (tisk 969) o řádu volení do poslanecké sněmovny.
č. 2375Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Mazance (tisk 1965) o vyučování náboženství na českých školách v Liberci.
č. 2376Vládní návrh zákona, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2377Odpověď ministrů: veřejných prací, obchodu, sociální péče a železnic na dotaz Rebše (tisk 1958) o katastrofálních poměrech výrobních v jabloneckém průmyslu sklářském, zaviněných nedostatkem uhlí.
č. 2378Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a o soudním řízení ve věcech občanských.
č. 2379Odpověď ministra vnitra na dotaz Berana (tisk 2019) o teroru organisace sociálně-demokratické v Měčíně u Přestic.
č. 2380Odpověď ministra vnitra na dotaz Berana (tisk 2055) o teroru organisace sociálně-demokratické v továrně Melicharově v Brandýse n. L.
č. 2381Návrh Šolleho, aby byla provedena novelisace zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.
č. 2382Návrh Karla Svobody na zřízení okresních hospodářských záložen na Moravě a ve Slezsku.
č. 2383Dotaz Vojty na ministra financí v příčině používání úředního razítka výhradně německého, jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě.
č. 2384Dotaz Zavadila na ministra pro zásobování lidu o uvolnění zabavených potravin na Lichtensteinském panství - dvůr Uhřiněves.
č. 2385Zpráva kulturního výboru o petici čís. 1793 pet. o reformních požadavcích československého duchovenstva.
č. 2386Zpráva kulturního výboru o peticích č. 1948 a 2338 pet. o vyučování náboženství, volnosti vyučování, účasti ve školních radách a vylučování theologických fakult z universit.
č. 2387Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2009) o zajišťování dávky z majetku.
č. 2388Zpráva 1. živnostenského výboru, 2. rozpočtového výboru o návrhu Hatláka (tisk 1187) na zajištění kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci bývalému rakouskému eráru.
č. 2389Zpráva živnostenského výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 Sb. z. a n. o úpravě dovozu a vývozu.
č. 2390Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Engliše (tisk 1708) na zřízení státních stipendií pro vysoké školy v Brně.
č. 2391Zpráva živnostenského výboru o přikázaných peticích.
č. 2392Dotaz Frant. Svobody na ministra školství a národní osvěty o umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně.
č. 2393Dotaz Dra Lukavského na ministra školství a národní osvěty v záležitosti české školy v Černčicích v okrese podbořanském.
č. 2394Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Bradáče (tisk 2017) o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech, jímž jest znemožňována Zemské žňové komisi Státního obilního ústavu řádná a pravidelná distribuce uhlí výmlatního a orebního.
č. 2395Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Dra Witta (tisk 2228) stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku.
č. 2396Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2232), jímž se stanoví pro Slovensko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky za léta 1919 a 1920 a zrušují se některá ustanovení o daních přímých.
č. 2397Zpráva 1. výboru státně-zřízeneckého a 2. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2231) zákona, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě.
č. 2398Návrh Navrátila G. na zřízení autobusových spojení Čáslav-Zbraslavice, Čáslav-Ledeč, Čáslav-Záboř, Čáslav-Přelouč, Čáslav-Pardubice.
č. 2399Návrh Dra F. Krejčího na sestátnění a sestřednění českého zemského pomologického ústavu v Troji.
č. 2400Návrh Hrdličky ku provedení stavby dráhy spojující projektované dvě tratě Litomyšl-Polička a Moravany-Luže, kteráž by vedla přes Proseč v délce asi 16 km.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP