Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 501Dotaz Čuříka na ministra vnitra o násilném nucení dělníků křesťanského smýšlení, aby vstoupili do sociálně-demokratické organisace.
č. 502Dotaz Ing. Pospíšila na ministra vnitra o znásilnění svobody přesvědčení dělnic Anny Kukačkové a Marie Jany Mayerové, zaměstnaných u fy. L. a C. Hardtmuth v Českých Budějovicích.
č. 503Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra B. Němce (tisk 136), aby všecka úřednická místa při nově zřizovaných státních úřadech republiky Československé byla obsazována odborníky veřejným konkursem.
č. 504Odpověď ministra obchodu na dotaz Svěceného (tisk 399) o dovozu bavlny.
č. 505Vládní návrh zákona, jenž se týče prozatímních opatření na ochranu vynálezů.
č. 506Vládní návrh zákona, jímž se nařizuje příročí o přerušení sporů pro pohledávky ze smluv s bývalým c. k. erárem, c. a k. erárem a král. uherským erárem.
č. 507Odpověď ministra Národní obrany na dotaz Dra Stojana (tisk 370) o náboženských zařízeních při vojsku.
č. 508Zpráva finančního výboru (a ústavního výboru) o vládním návrhu zákona (tisk 357), aby byla oddělena správa finanční od správy politické.
č. 509Dotaz Dra Lukavského k vládě o jednání na mírové konferenci v Paříži o pomoci našemu státu potravinami a surovinami.
č. 510Návrh Dra Bulína, aby byla zřízena vysoká škola obchodní v Olomouci.
č. 511Návrh Marchy, aby byla vystavěna železniční dráha z Bilovic n. Svit. přes Kanice, Křtiny, Jedovnice, Lípovec, Rozstání, Drahany a Plumlov do Prostějova jako stavba z nouze.
č. 512Návrh Hrejsy, aby bylo zavedeno poštovní autobusové spojení z Přerova přes Holešov, Fryštát, Zlín, Malenovice, Hřivný Újezd do Luhačovic a ze Vsetína přes Liptál, Vizovice, Slopné do Luhačovic.
č. 513Zpráva výboru finančního a ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 443), jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud.
č. 514Návrh B. Vikové-Kunětické, aby odstraněna byla všechna ustanovení, která brání ženám, zaměstnaným ve službách veřejných, uzavříti sňatek a zůstati ve službě (zrušení ženského celibátu).
č. 515Návrh Vojty, aby bylo zařaděno úřednictvo poštovního a telegrafního ústavu do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 516Návrh Dra Velicha, aby byla zřízena československá státní vysoká škola obchodní v Praze.
č. 517Dotaz prof. Šrámka k ministru pro sociální péči, o ochraně proti bezpředmětným útokům na zemský výbor na Moravě, které jsou podnikány proto, že není zachovávána 8hodinová pracovní doba v zemských úřadech.
č. 518Návrh Hroudy na součinnost samosprávného úřednictva při projednávání otázek, týkajících se veřejné správy.
č. 519Návrh Dra Matouška, aby byl vydán zákon o zvláštním soudu mladistvých pro Prahu a okresy předměstské.
č. 520Zpráva technického výboru o rychlém provedení nouzových staveb silničních, aby byla od straněna nezaměstnanost dělnictva. (Návrh Šamalíka tisk 185).
č. 521Zpráva výboru školského o návrhu Freimana (tisk 85) o přeměně tříd 6., 7. a 8. obecné veř. školy české v Lomu (Bruchu) v měšťanskou školu chlapeckou a dívčí (a pětitřídní obecnou školu národní).
č. 522Zpráva výboru školského o návrhu Dra Stojana (tisk 395), aby bohoslovecká fakulta v Olomouci slula "Cyrillo-Methodějskou fakultou" a aby na ní zřízeny byly nové stolice.
č. 523Vládní návrh zákona o omezení práva stěhovacího.
č. 524Zpráva školského výboru o návrhu Landové-Štychové (tisk 487), aby učení o zhoubných účincích alkoholismu a nikotinismu bylo vřazeno do učebných osnov škol obecných, měšťanských i středních ve všech třídách.
č. 525Odpověď ministra národní obrany na dotaz Mlčocha Rud. (tisk 386) o přeplácení masa a jiných potravin vojenskými orgány.
č. 526Návrh Jílka, aby bylo zřízeno automobilové spojení v okresu třebíčském.
č. 527Návrh Dra Engliše, aby byl vydán zákon o využití slunečního světla v letní době.
č. 528Návrh Brodeckého o služebních a platových poměrech zaměstnanců Československé tiskové kanceláře.
č. 529Návrh Ševčíka stran výkupu a pronájmu majetku pozemkového na velkostatcích.
č. 530Návrh Udržala, aby byla ihned opatřena půda legionářům, invalidům, domkářům, živnostníkům, chalupníkům a drobnému lidu vůbec.
č. 531Dotaz Dra Bulína na ministra vnitra jako zástupce ministerského předsedy o zákeřném utracení Dra Havla.
č. 532Dotaz Jiráska Al. k ministru vnitra stran pokoutního tisku pražského.
č. 533Dotaz Dra Mazance na ministra pro socální péči stran prohlídek konaných ve válečném sirotčinci Joanneu v Praze II., který spravují Školští bratři.
č. 534Návrh Zeminové, aby byl převzat poštovní úřad v Červeném Kostelci do správy státní a aby tam bylo zavedeno řádné úřadování.
č. 535Návrh Zeminové, aby byla zřízena česká škola v Broumově nejpozději do nového školního roku.
č. 536Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Veselého Frant. (tisk 71) na lidové vydání spisů Masarykových.
č. 537Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 444), jak vyhlašovati zákony a nařízení.
č. 538Návrh Dra Mazance, aby byl vydán zákon, jímž se upravují platy smluvních cejchmistrů a výpomocných technických úředníků u cejchovních úřadů a jímž se tito úředníci zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových.
č. 539Dotaz Bechyně na vládu o protičeských násilnostech při volbách ve Vídni.
č. 540Odpověď ministra železnic na dotaz Marka (tisk 465) o dalším trvání generálního ředitelství Československých drah.
č. 541Vládní návrh zákona, jímž se upravuje další vybírání některých zemských a obecních dávek a přirážek.
č. 542Odpověď vlády na dotaz Nádvorníka (tisk 322) o výrobních a obchodních poměrech vzhledem na stoupající nezaměstnanost dělnictva.
č. 543Vládní návrh zákona, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 č. 21 Sb. z. a n. o přísaze vojsk československých.
č. 544Vládní návrh zákona o okolkování bankovek a soupisu jmění za účelem uložení majetkové daně.
č. 545Vládní návrh zákona o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách.
č. 546Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 545) o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách.
č. 547Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 544), jímž se ministr financí zmocňuje, aby nařídil a provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové daně.
č. 548Dotaz Dra Lukavského na ministra školství a národní osvěty o školách menšinových.
č. 549Dotaz Němce Ant. k ministerskému předsedovi a ministru vnitra o zákazu všech schůzí a projevů na celém Slovensku.
č. 550Zpráva immunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za vydání člena Národního shromáždění Josefa Vraného k trestnímu stíhání pro přečin urážky na cti.
č. 551Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo povoleno stíhání člena N. S. Č. Jos. Stivína k žalobě Ant. Kučery (č. 218 předs.).
č. 552Zpráva právního výboru o vládním návrhu (tisk 285), aby byl vydán zákon, kterým se mění některá ustanovení notářského řádu.
č. 553Zpráva výboru zemědělského o návrhu Pika (tisk 80) a resoluci téhož poslance o pustošení lesů obecního statku.
č. 554Dotaz Dyka na ministra spravedlnosti ohledně projevu téhož na Kladně.
č. 555Dotaz Machara na vládu ohledně projevů jednotlivých členů vlády.
č. 556Dotaz Stivína na vládu o předložení státního rozpočtu na rok 1919.
č. 557Dotaz Johanise na ministra železnic o nedostatcích a závadách na nádraží příbramském.
č. 558Dotaz Johanise na ministra železnic o nedostatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou.
č. 559Návrh Dra Weyra, aby vydán byl zákon, jímž zrušena mají býti se zpětnou platností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce.
č. 560Návrh Dra Boučka, aby vydán byl zákon o tisku.
č. 561Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Hrizbyla (tisk 482) o tom, jak použito bylo ječmene, který byl přidělen pro krmení vepřů.
č. 562Dotaz Tesky na ministra národní obrany o zastřelení dělníka Ant. Brůny vojenskou nádražní hlídkou ve Vysočanech.
č. 563Návrh Navrátila Gust., aby byli zařaděni okresní tajemníci, úředníci politické a policejní kanceláře do vyšších tříd hodnostních a platových služební pragmatiky.
č. 564Dotaz Bradáče na ministra spravedlnosti o zprávách "Prager Tagblattu" a "Bohemie" o politických schůzích.
č. 565Dotaz Freimana k ministru veřejných prací a ministru železnic, který se týká těžby uhelné v pánvi podkrušnohorské a poskytování železničních vozů ústecko-teplickou drahou.
č. 566Odpověď ministra spravedlnosti dotaz Bradáče (tisk 564) o zprávě časopisů "Bohemia" a "Prager Tagblattu" v Praze a "Neue Freie Presse" ve Vídni.
č. 567Dotaz Dyka k ministru vnitra jako zástupci ministerského předsedy ohl. vyklizení Těšínska.
č. 568Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Bellu (tisk 41) na zmenu § 1. zákona zo dňa 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n., o prozatýmnej ústave. (Zvýšení počtu členů Nár. shromáždění na 270.)
č. 569Dotaz Ševčíka na ministra financí Dra Rašína stran nevyplacení úroků z vinkulovaných rent.
č. 570Návrh Berana na stavbu dráhy ze Žichlinka do Lanškrouna, Čermné a do Kyšperka.
č. 571Zpráva poštovního a finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 269), aby byl zřízen poštovní šekový úřad.
č. 572Zpráva zahraničního výboru o návrhu Dra Horáčka (tisk 66), aby byla zřízena akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční.
č. 573Návrh Votruby Vil., aby bylo upraveno právní i hmotné postavení četnictva.
č. 574Návrh Dra Slávika Jur., aby bola ako núdzová stavba vybudovaná železná dráha z Holiča na Radošovce, Sobotište, Myjavu, Brezovú, Vrbové do Piešťan a ďalej z Myjavy cez Starú-Turú, Lubinu do Nového Mesta nad Váhom na Slovensku, asíce ako trať prvotriedna.
č. 575Návrh Dra Uhlíře, aby byl zřízen ústřední úřad letecký.
č. 576Dotaz Pelikána na ministra železnic o jmenování podúředníků drah úředníky.
č. 577Dotaz Inž. Pospíšila na ministra pošt a telegrafů o tom, že vraceny jsou poštovní zásilky časopisu "Lid" poštovními úřady.
č. 578Návrh Konečného, aby byla přestěhována studijní knihovna z Olomouce do Brna a aby bylo změněno její jméno v knihovnu "universitní".
č. 579Návrh Dra Stojana na úpravu platů profesorů theologických ústavů.
č. 580Dotaz Hlinku k ministerskému predsedovi a ministrvi vňútra v záležitosti zákazu všetkých verejných shromaždení na celom Slovensku.
č. 581Vládní návrh na změnu zákona z 21. března 1918, čís. 108 ř. z. a § 411 tr. ř. (odčinění odsouzení a prominutí neb zmírnění trestu).
č. 582Vládní návrh zákona o způsobilosti k notářskému úřadu na Slovensku.
č. 583Vládní návrh zákona, jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku.
č. 584Odpověď ministra sociální péče na dotaz Skurského (tisk 366) o provádění zákona o 8hodinné době pracovní v zemských humanitních a j. ústavech na Moravě a na dotaz prof. Šrámka (tisk 517), jenž se týče ochrany proti bezpředmětným útokům na zemský výbor na Moravě, podniknutým v dotaze člena Nár. shromáždění V. Skurského.
č. 585Odpověď ministra sociální péče na dotaz Tučného (tisk 437) o vyplácení podpory nezaměstnaným.
č. 586Zpráva výboru ústavního o návrhu Dra Viškovského (tisk 473), aby byla zřízena státní kompensační komise pro dovoz a vývoz zboží.
č. 587Odpověď ministra sociální péče na dotaz Dra Mazance (tisk 533), týkající se prohlídek konaných ve válečném sirotčinci "Joanneum" v Praze II.
č. 588Zpráva živnostenského výboru o návrhu Mlčocha Rud. (tisk 303), aby zaplaceny byly státní dodávky, dodané maloživnostníky a jejich družstvy vládě rakousko-uherské před 28. říjnem, vládou Československé republiky.
č. 589Vládní návrh zákona, aby byly odstraněny nedůvodné zákazy tiskopisů, vyslovené podle § 493 tr. ř.
č. 590Vládní návrh zákona, kterým se snižuje věk nezletilosti.
č. 591Dotaz Dra Lukavského na ministra pro sociální péči o bytové pohromě v uhelném revíru plzeňském.
č. 592Návrh Špatného, aby zřízena byla železniční trať z Prahy přes Jesenici, Jílové, Netvořice-Neveklov-Selčany do Milevska.
č. 593Dotaz Hucla na ministra pošt a telegrafů o postupu poštovní spořitelny.
č. 594Dotaz Kříže na ministra železnic o prodlužování pracovní doby železničním zřízencům na Slovensku.
č. 595Zpráva finančního výboru o návrhu Dra Engliše (tisk 94) na změnu odst. 4. a 5. §u 3. stanov "Zemědělské banky markrabství Moravského".
č. 596Návrh Navrátila Gust., aby byl vydán zákon o finanční úhradě úpravy služebních poměrů kancelářských zaměstnanců obojího pohlaví a staničních mistrů státních drah.
č. 597Návrh Navrátila Gust. na úpravu služebních poměrů okresních lesní a lesních příručí při politické správě.
č. 598Návrh Navrátila Gust. na úpravu starobních požitků (pensí a provisí), drahotních přídavků a výpomocí státních a ústavních zaměstnanců na odpočinku, jejich vdov a sirotků.
č. 599Návrh Dra Matouška na úpravu služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků.
č. 600Návrh Dra Matouška, aby byl vydán zákon o zařadění cestmistrů, poříčních a přístavních do úřednických tříd hodnostních a platových.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP