Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1401Vládní návrh zákona, jímž se zřizuje kancelář presidenta republiky Československé.
č. 1402Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon ze dne 9. března 1897, ř. z. č. 195 o dani z tržby cenných papírů.
č. 1403Odpověď ministra vnitra na dotaz Kvapila (tisk 1181) stran ohlášeného německého odboje v severních Čechách.
č. 1404Odpověď ministra vnitra na dotaz Čuříka (tisk 1076) ve věci teroru proti organisovanému dělnictvu křesťansko-sociálnímu v Lipině na Karlově Huti u Frýdku.
č. 1405Návrh Bradáče v příčině změny zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb. z. a n. o pozemkovém úřadě.
č. 1406Návrh Bradáče v příčině náhrady propachtovatelům zemědělské půdy za doby válečné propachtované.
č. 1407Dotaz Mlčocha Rudolfa na vládu republiky Československé o kritických poměrech živnosti truhlářské.
č. 1408Dotaz Rud. Mlčocha na ministra zásobování o převzetí zvýšených nákladů při železniční dopravě piva pivovary.
č. 1409Dotaz Dra Hajna na ministerského předsedu o existenci direktoria tří socialistů v ministerstvu zásobování.
č. 1410Zpráva kulturního výboru o návrhu Modráčka (tisk 734), aby bylo sestátněno reálné gymnasium v Berouně.
č. 1411Návrh Vraného na vydání zákona o zajištění půdy pro stavbu domkův a hospodářských stavení.
č. 1412Návrh Rýpara, aby vystavěna byla státním nákladem pro horský kraj frýdecký dráha z Dobré u Frýdku, údolím Moravky přes Krásné do Turzovky a Žiliny na Slovensku, jež by byla zároveň spojovací drahou mezi Slovenskem a severní částí Československé republiky.
č. 1413Návrh Rýpara, aby vystavěna byla železniční dráha jako hlavní dráha z Opavy přes Vítkov do Podštátu na Moravě a odtud do Hranic, a aby byla dokončena stavba třetí koleje z Hranic přes Přerov do Olomouce.
č. 1414Dotaz Berana na ministra vnitra v záležitosti znásilňování dělnictva pro příslušnost jejich k republikánské straně českoslov. venkova.
č. 1415Dotaz Pavlána na ministra financí v záležitosti přidělování lihu v t. z. studené cestě různým obchodníkům se smíšeným zbožím v ostravsko-karvinském revíru.
č. 1416Návrh Stoupala na povolení obnosu 40 mil. korun na zřízení nouzového fondu na úhradu škod, způsobených letošními povodněmi a na práce, nutné k zamezení příštích podobných katastrof.
č. 1417Dotaz Stivína na celou vládu o našem poměru k Rusku.
č. 1418Dotaz Zeminové na ministra školství a národní osvěty, je-li zaručeno sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice Československé od nového školního roku 1919-1920.
č. 1419Zpráva technického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1361), kterým se povoluje městu Brnu státní subvence až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová.
č. 1420Dotaz Charváta na ministra železnic ohledně zastavení rychlíku na stanici Července u Litovele.
č. 1421Dotaz Konečného na ministra školství a národní osvěty o zrušení zbytečné a státu nebezpečné německé státní průmyslové školy v Zábřeze.
č. 1422Dotaz Ulricha na ministry vnitra a národní obrany o strannické praxi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích.
č. 1423Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu Bradáče (tisk 1405) v příčině změny zákona ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 Sb. z. a n.
č. 1424Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o návrhu Bradáče (tisk 1406) v příčině náhrady propachtovatelům zemědělské půdy za doby válečné propachtované.
č. 1425Zpráva školského výboru o návrhu Sonntága (tisk 143) na zřízení samostatné vysoké školy zemědělské v Brně.
č. 1426Odpověď ministra železnic na dotaz Dra Dolanského (tisk 1241) v zájmu závodů knihtiskařských na Moravě.
č. 1427Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Hatláka (tisk 1186) o uplatňování horního zákona vůči majetníkům dolův a svobodných kutišť.
č. 1428Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Jehličky (tisk 1220), aby bola zriadena v Bratislave katolická fakulta bohoslovecká.
č. 1429Zpráva výboru pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jejich rodin o návrhu Ant. Slavíčka (tisk 1242) na přiznání práv pro legionáře a o návrhu Buřívala (tisk 743) o umístění vysloužilých legionářů ve státní službě.
č. 1430Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 589) na odstranění nedůvodných zákazů tiskopisů, vyslovených podle § 493. tr. ř., s osnovou zákona o objektivních nálezech v řízení tiskovém.
č. 1431Dotaz Hrejsy k ministru pro zásobování lidu ohledně rekvisicí dobytka v politických okresích holešovském a kyjovském na Moravě.
č. 1432Dotaz Malíka a soudruhů na ministra veřejných prací ohledně nedostatečného přídělu benzinu k pohonu mlátiček.
č. 1433Zpráva výboru právního o vládním návrhu (tisk 774), jenž se týče zatímních opatření k ochraně známek a o vládním návrhu zákona (tisk 895), týkajícího se zatímních opatření k ochraně vzorků.
č. 1434Zpráva výboru zemědělského o vládní předloze zákona (tisk 1235), jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhražené koruně v okolí pražském.
č. 1435Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Stojana a soudruhů (tisk 1041) na úpravu platů představených kněžských seminářů.
č. 1436Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Stojana (tisk 1128), aby bylo poskytnuto výhod státním učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense.
č. 1437Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Stojana (tisk 1135) o včítání let učitelům náboženství na školách středních.
č. 1438Zpráva zemědělského výboru o návrhu Chroustovského (tisk 982), aby byla zřízena šlechtitelská a pěstitelská stanice kultury brambor ve státě Československém a ustaven bramborářský konsulent.
č. 1439Zpráva kulturního výboru o návrhu Konečného (tisk 828), aby zrušen byl celibát učitelek.
č. 1440Dotaz Buřívala na ministra železnic o rekvalifikaci zaměstnanců státních drah.
č. 1441Návrh Dra Šámala na některé doplňky a změny stavebních řádů pro Prahu a předměstí a pro Čechy.
č. 1442Vládní návrh zákona o úvěru do 60,000.000 lir v italské měně.
č. 1443Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1442), jímž se zmocňuje vláda k opatření úvěru 60 millionů lir k nákupu surovin.
č. 1444Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1205), jímž se upravuje z důvodů války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek.
č. 1445Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1108) o statistice zahraničního obchodu.
č. 1446Zpráva finančního výboru o návrzích: Stoupala (tisk 1416), Pelikána J. (tisk 1340) a Šrámka (tisk 1303), aby poskytnuty byly státní podpory obyvatelstvu krajů, postižených katastrofální povodní a krupobitím na Moravě a na Slovensku.
č. 1447Dotaz Dra Jehličku na ministra národnej obrany v záležitosti prehmatov politických a spoločenských, ktorých sa dopustil česko-slovenský delostrelecký pluk I. v Novom Meste nad Váhom.
č. 1448Dotaz Marka na ministra železnic v záležitosti jízdního řádu na trati bývalé Severní dráhy.
č. 1449Návrh Dra Weyra, aby vydán byl zákon, jímž se upravují hmotné poměry cestmistrů, ustanovených při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku.
č. 1450Návrh Hatláka ve věci uskutečnění hospodářských požadavků obchodních.
č. 1451Návrh Dra Rambouska ustavení Československé Parlamentní Rady Obchodní (dle vzoru belgického).
č. 1452Odpověď ministra vnitra, jakožto zástupce ministerského předsedy na dotaz V. Votruby (tisk 1119) o náhradě škody, kterou v protidrahotních demonstracích utrpěli obchodníci a živnostníci, i stran osobní jejich svobody a bezpečnosti.
č. 1453Odpověď ministrů: školství, spravedlnosti a vnitra na dotaz Inž. Pospíšila (tisk 1139) o událostech na dívčím učitelském ústavu v Chrudimi.
č. 1454Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Mazance (tisk 1008), jednající o překročení kompetence správní rady městské ve Vysočanech.
č. 1455Dotaz Svobody Frant. na ministry vnitra a národní obrany ve věci nekorektního jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. dem. organisací.
č. 1456Dotaz Kopečka na ministra financí o nesprávném zadávání trafik okresním finančním ředitelstvím v Brně.
č. 1457Dotaz Vraného na ministra vnitra o výluce Ant. Černého z práce při dobývání železné rudy v Chvaleticích, okr. Přelouč (politický okres Pardubice).
č. 1458Dotaz Kopečka na ministra financí o soupisové povinnosti jmění movitého.
č. 1459Dotaz Marka na ministra vyučování v záležitosti průmyslové školy mistrovské v Přerově.
č. 1460Dotaz Dra Matouška k ministru financí o převzetí instituce přísežných v hlavní celnici v Praze a v Brně do správy státní.
č. 1461Dotaz Šamalíka na ministerského předsedu ve příčině zabezpečení výživy československého obyvatelstva v Německém Rakousku, zejména ve Vídni.
č. 1462Návrh Špatného, aby pro případ sloučení předměstí s Prahou byly nově upraveny finance příští obce Pražské.
č. 1463Návrh Slavíčka, aby zamezeno bylo podporování volební agitace z prostředků peněžních ústavů.
č. 1464Návrh Bendy, aby pri stavbe druhej kolaji Kúty - Dev. Nová Ves - Bratislava bola trať vedená na odseku Zohor - Lamač priamou čiarou cez obce Stupava, Mást a Bystrica.
č. 1465Návrh Inž. Rotnágla, aby byl změněn § 21. lit. g) novely k živnostenskému řádu ze dne 5. března 1907, čís. 26. ř. z. o provozování podniků pohřebních.
č. 1466Návrh Dra B. Němce, aby byla zřízena v Praze státní veřejná botanická zahrada přičleněná universitě Karlově v Praze a aby pro ni byly zabezpečeny pozemky.
č. 1467Návrh Hatláka na uvolnění obchodu výrobky tabákovými.
č. 1468Dotaz Votruby Vil. k ministrům zdravotnictví a národní obrany stran péče o bývalé vojíny postižené malarií.
č. 1469Dotaz Hatláka na ministra zemědělství stran působnosti sklepních inspektorů vinařských na Moravě.
č. 1470Dotaz Netolického na ministra financí ohledně přijímání 1- a 2 korunových bankovek u státních úřadů a uvolnění při okolkování zadržených hotovostí.
č. 1471Dotaz Hatláka na ministra zásobování v záležitosti obchodování hospodářských družstev.
č. 1472Odpověď ministra národní obrany na dotaz Ant. Nováka (tisk 1065), jakým způsobem se provádí demobilisace koní.
č. 1473Odpověď ministerského předsedy na dotaz Dra Mazance na ministra vnitra (tisk 1189) o zabrání místností "České ligy akademické" v koleji Arnošta z Pardubic.
č. 1474Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Stojana (tisk 1265) v záležitosti dalšího vyplácení t. zv. americké podpory.
č. 1475Odpověď ministra školství a národní o světy na dotaz Dra Bartoška (tisk 927) o ochraně školy a svobody svědomí.
č. 1476Vládní osnova zákona o odstranění pracovních a čeledních knížek i trestnosti bezdůvodného zrušení pracovního poměru.
č. 1477Odpověď vlády na dotazy: Hatláka (tisk 1223), Rud. Mlčocha (tisk 1237) a Dra Engliše (tisk 1257) o oběhu bankovek s falešnými kolky a záplavě papírových korun a dvoukorun.
č. 1478Odpověď ministra národní obrany na dotaz prof. Šrámka (tisk 1191) o nešetrném jednání velitelství československého pěšího pluku čís. 99 vůči členu Národního shromáždění Josefu Šamalíkovi.
č. 1479Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Hnídka (tisk 1165) ve příčině vyprázdnění ústavu ku vzdělání učitelek v Praze I.
č. 1480Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra Jehličky (tisk 1326) v záležitosti teroru, prováděného Sokolskou stráží v Gajárech.
č. 1481Odpověď ministra financí na dotaz Hrejsy (tisk 1260) o nedoplatcích daňových.
č. 1482Odpověď ministra sociální péče na dotaz Bezděka (tisk 1271) o rovnoprávném zacházení úřady s organisacemi válečných invalidů, zvláště však se Svazem křesťansko-sociálních invalidů československých se sídlem v Brně.
č. 1483Odpověď ministra železnic na dotaz Čuříka (tisk 1308) o náhradě občanům, požárem poškozeným v obci Blažovicích u Brna.
č. 1484Zpráva branného a finančního výboru o návrhu resoluce Dra Mareše (tisk 681), aby byla umožněna praxe nemocniční, zvýšena vědecká úroveň a umožněna demobilisace lékařů, kteří po promoci nemohli pro mobilisaci nabýti praxe v nemocnici vojenské ani civilní, a kteří jsou dosud ve vojenském svazku.
č. 1485Odpověď ministra národní obrany na dotaz Dra K. Novotného (tisk 1227) o nebezpečné vojenské situaci ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1486Odpověď ministerského předsedy na dotaz Dra Hajna (tisk 1409) o existenci direktoria tří socialistů v ministerstvu zásobování.
č. 1487Odpověď ministra zemědělství k dotazu Hrdličky (tisk 1355) o hospodaření strojenými hnojivy.
č. 1488Odpověď ministra vnitra na dotaz Stoupala (tisk 1270) o výplatě podpor rodinám, jejichž živitelé vstoupili do americké armády.
č. 1489Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Rýpara (tisk 920) o tom, jak se chce postarati, aby občanstvo Československé republiky neztratilo peněz ve vídeňské poštovní spořitelně.
č. 1490Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra K. Novotného (tisk 1228) o urovnání nesnesitelných poměrů ve Znojmě a na Znojemsku.
č. 1491Odpověď ministra vnitra na dotaz Dra Schiezsla (tisk 1253) o udělování domovského práva obcemi, zvláště německými, cizincům.
č. 1492Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Chroustovského (tisk 859), proč byl zbaven Svaz pěstitelů zemáků generálního komisionářství v okresích Českomoravské vysočiny.
č. 1493Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Stojana (tisk 1371) o rekvisicích v krajích povodní zachvácených.
č. 1494Odpověď ministra financí na dotaz Kopečka (tisk 1458) o soupisové povinnosti jmění movitého.
č. 1495Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Kadlčáka (tisk 1177) o přídělu mýdla Moravsko-slezské jednotě v Brně.
č. 1496Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz Vojty (tisk 1116) o zajatých vojínech československých ve Francii, přidržovaných k trestním pracím ve zpustošených krajích.
č. 1497Vládní návrh osnovy zákona o neobmezené obchodní způsobilosti vdaných zen a o bursovní způsobilosti žen.
č. 1498Odpovědi: I. ministrů pro zásobování lidu a zemědělství, II. ministra národní obrany na dotaz Kadlčáka (tisk 1180) o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína a o chování vojenského oddílu při této rekvisici.
č. 1499Zpráva výboru kulturního o peticích č. 326, 327, 100, 99, 380 a 209.
č. 1500Vládní návrh zákona o provádění změn v obvodech soudů za jich organisace.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP