Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29

č. 2401Dotaz Dra Stojana na ministra financí ohledně zásilek amerických.
č. 2402Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1917), jímž se mění neb doplňují některá ustanovení o dani z piva.
č. 2403Zpráva kulturního výboru o peticích I. č. 1470 (zřizování židovských škol) a II. č. 1583 (zřízení české občanské školy v Žatci).
č. 2404Zpráva I. výboru živnostenského a II. výboru rozpočtového o návrhu Rud. Mlčocha (tisk 307), aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím.
č. 2405Návrh Tučného, aby byla dvoutřídní obchodní škola ve Frenštátě p. R. postátněna.
č. 2406Návrh V. Freimana, aby učitelům obecných a měšťanských škol, hlásícím se k návštěvě kursů, určených pro vzdělání učitelstva pokračovacích škol živnostenských, poskytnuty byly úlevy a podpory, jakož i aby kursy účelněji byly vypraveny.
č. 2407Návrh Špatného na sloučení, po případě zrušení zbytečných německých středních a odborných škol a na rozšíření českého středního a odborného školství.
č. 2408Dotaz Dra Budínského a soudr. na ministra vnitra stran zlomyslného poškozování českého majetku ve Svitavách.
č. 2409Dotaz Dra Jar. Stránského a soudr. na ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty ve věci strůjců persekuce českého občanstva v okrese tišnovském na Moravě v době válečné.
č. 2410Dotaz Dyka na předsedu ministerstva stran chování směrodatných kruhů republiky Československé k otázce vydání válečných vinníků.
č. 2411Dotaz Dra B. Zahradníka a soudr. na ministry veřejných prací a financí o stavbě povltavské silnice "Zbraslav-Štěchovice" a elektrárny ve Vraném na Vltavě.
č. 2412Odpověď ministra národní obrany na dotaz Vil. Votruby (tisk 1973) o zadání dodávky masa pro vojsko v Čechách.
č. 2413Odpověď ministra železnic na dotaz Síse (tisk 2133) stran zastavení provozu o vánočních svátcích 1919.
č. 2414Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o správním soudnictví na úřadech okresních a župních, usnesené ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2415Odpověď ministra zemědělství a ministra pro zásobování lidu na dotaz J. Veselého (tisk 1877) stran cen obilí k setí.
č. 2416Vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku.
č. 2417Vládní návrh zákona o trestání válečné lichvy prací a lichvy při propachtování pozemků.
č. 2418Vládní návrh zákona o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
č. 2419Vládní návrh zákona o zřízení fondu Denisova.
č. 2420Odpověď ministra železnic na dotaz Kaderky (tisk 2199), proč trati bývalé společnosti státních drah od doby převratu neplatí účtů za léky pro zaměstnance drah a jejich rodiny.
č. 2421Zpráva ústavního výboru k ústavní listině Československé republiky, usnesené ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2422Zpráva výboru ústavního o návrhu zákona o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, usneseného ústavním výborem ve smyslu § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2423Zpráva ústavního výboru o návrhu, aby vydán byl zákon o složení a pravomoci senátu, usnesený ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2424Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1819) o volebním soudě.
č. 2425Zpráva ústavního výboru k osnove zákona o volbe presidenta republiky, usneseného ústavným výborom dľa § 14. a 17. jednacieho poriadku.
č. 2426Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o ústavním soudě, usneseného ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2427Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů, usneseného ústavním výborem ve smyslu § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2428Vládní návrh zákona, jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.
č. 2429Odpověď ministra obchodu na dotaz Petrovického (tisk 1993) ohledně neoprávněného provozování živnosti kamenické v Dačicích na Moravě.
č. 2430Zpráva kulturního výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka, Dra Krejčího a soudruhů na změnu zákona ze dne 28. února 1882, ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze. (Tisk 161, 168, 208, 433, 2112).
č. 2431Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Frt. Svobody a soudr. (tisk 2392) o umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně.
č. 2432Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dra Kubíčka a soudr. (tisk 1959) ohledně vývozu krmiv z Československé republiky a podporování produkce mléčné.
č. 2433Návrh Drobného, aby platnost zákona o zabírání velkostatků, jakož i všech ostatních zákonů, s pozemkovou reformou souvisejících, byla hned rozšířena na Hlučínsko.
č. 2434Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz Dra F. Mareše (tisk 2252), jaká opatření byla učiněna proti zavlečení epidemických nemoci do naší republiky.
č. 2435Návrh Dra Matouška na zařadění města Semil a Železného Brodu do vyšší třídy aktivních přídavků.
č. 2436Návrh Hübnera a soudruhů na náhradu škody, způsobené v obcích okresu Brandýského a Mělnického povodní labskou, jizerskou a vltavskou v lednu 1920.
č. 2437Návrh F. Petrovického, aby byla zřízena česká vyšší škola pro hotelový průmysl a živnost hostinskou a výčepní v Praze.
č. 2438Návrh Dra Engliše na vydání zákona o žalovatelnosti a splatnosti pohledávek tuzemců vůči tuzemským podnikům cizozemských firem.
č. 2439Dotaz Špatného na ministra národní obrany o hospodaření s erárními koňmi.
č. 2440Dotaz Svozila na ministra zahraničních věcí o činnosti přednosty obchodního oddělení ministerstva zahraničních věcí plukovníka Fierlingera.
č. 2441Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu Dra Srdínka a soudr. (tisk 1322), aby vydán byl zákon, kterým se zřizují komory zvěrolékařské.
č. 2442Zpráva ústavního výboru o osnově zákona, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé, usnesené ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2443Zpráva výboru rozpočtového o peticích č. 2368, 2319 a 2406 pet.
č. 2444Zpráva výborů I. zásobovacího, rozpočtového, živnostenského a pro pozemkovou reformu o více peticích, žádajících za zlepšení poměrů zásobovacích, a II. výboru kulturního o petici č. 1496 pet.
č. 2445Návrh Pika na úpravu přirážek obecních.
č. 2446Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Kadlčáka (tisk 1351) o protizákonném jednání učitelky ve škole.
č. 2447Odpověď ministra financí na dotaz Johanise a soudr. (tisk 2018) o nedostatečném přídělu kuřiva.
č. 2448Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz Čuříka (tisk 1854) o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně.
č. 2449Zpráva I. výboru sociálně politického a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2272), jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888, z. z. č. 9 o organisaci služby zdravotní v obcích a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, číslo 34 z. z. pro Čechy o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a o zaopatřovacích požitcích jejich rodin.
č. 2450Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Uhlíře (tisk 830), aby státní odborná škola tkalcovská ve Dvoře Králové nad Labem byla rozšířena ve školu barvířsko-tiskařskou s oddělením pro výcvik ryjců a moletérů a školu přadláckou pro len, konopí a jutu.
č. 2451Návrh Hatláka na zařadění města Třeště na Moravě do vyšší třídy aktivních přídavků úřednických.
č. 2452Návrh A. Sládka, aby byl vydán zákon o obchodních jednatelích.
č. 2453Návrh Šamalíka na zabezpečení výživy obyvatelstva Československé republiky z dosavadní a nové sklizně, na zrušení ústředen a uvolnění obchodu s životními potřebami.
č. 2454Návrh Dra Mareše na poskytnutí subvence "Hlávkovým studentským kolejím" ke krytí ročního schodku.
č. 2455Návrh Dra Matouška na změnu zákona o cejchování měr a váh.
č. 2456Návrh Hatláka na vydání doplňků zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n. o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.
č. 2457Dotaz Petrovického na ministry zemědělství a obchodu o odpírání užitkového dříví řemeslníkům, dřevo zpracovávajícím některými lesními správami.
č. 2458Dotaz Marchy a soudr. na ministra spravedlnosti v záležitosti provádění zákona o dlouhodobých pachtech.
č. 2459Dotaz Tománka na ministry osvety, vnútra a na ministra plnomocníka pre Slovensko dotyčne úradného tlaku a terroru na slobodnú voľu voličov a voličiek na Slovensku.
č. 2460Dotaz Mašaty a soudr. na ministra vnitra v záležitosti teroru členů sociálně-demokratických organisací oproti odborově organisovaným členům Domoviny domkářů a malorolníků v Přelíci, okres Slaný.
č. 2461Zpráva výborů: I. sociálně politického, II. technického a III. rozpočtového o vládních návrzích, tisk č. 2273 a 2211, týkajících se 1) zákona o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílů na čistém zisku, 2) zákona o závodních a revírních radách při hornictví a 3) zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.
č. 2462Dotaz Bradáče a soudr. na ministry: zásobování lidu, obchodu a veřejných prací ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami, zejména látkami, obuví a petrolejem.
č. 2463Dotaz Freimana na ministra vnitra ohledně uložení trestu vězení okresní politickou správou v Mostě Rose Sadovské v Lomu proto, že neodevzdala hmoždíř rakouské sběrně kovů.
č. 2464Dotaz Srnce na ministra zemědělství ohledně zvýšení cen palivového dříví správou statků arcibiskupských.
č. 2465Dotaz Dra Budínského na ministra školství a národní osvěty stran jmenování profesorů na nových vysokých školách v Brně.
č. 2466Návrh Oktáveca na rozšírení na Slovensko zákona zo dňa 20. února 1919, č. 111. Sb. z. a n., ktorým sa doplňuje § 303 tr. z. r.
č. 2467Návrh Dra Zahradníka na zařadění města Jílového do III. třídy místních přídavků státních zaměstnanců.
č. 2468Návrh Hyrše na rychlé zaopatření benzinu pro výmlat obilí za tím účelem, aby starosti o výživu lidu se zmenšily.
č. 2469Návrh Dra Herbena, aby zřízen byl učitelský ústav v Žatci.
č. 2470Odpověď ministrů: železnic, ministra školství a národní osvěty a sociální péče na dotaz Vraného a soudr. (tisk 1902) o neslýchaných poměrech studentských v Praze.
č. 2471Odpověď ministra sociální péče na dotaz Hatláka a soudr. (tisk 1957) stran uvolňování bytů pro živnostníky.
č. 2472Zpráva menšiny ústavního výboru o § 64. ústavní listiny Československé republiky.
č. 2473Vládní návrh zákona, jímž se upravují platy profesorů při theologických učilištích diecesních a představených při biskupských kněžských seminářích.
č. 2474Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Dubického (tisk 1948) o nezákonném počínání okresních politických správ, vojenských rekvisic a nenávistném počínání hospodářských rad proti zemědělcům.
č. 2475Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra na dotaz Šolleho a soudr. (tisk 1808) ve věci změny komisionáře stát. obil. ústavem v politickém okrese milevském.
č. 2476Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Berana a soudr. (tisk 2134) v záležitosti výkupu obilí v Černovsi a nuceného výmlatu u Fr. Petráška, rolníka tamtéž čís. 8.
č. 2477Odpověď ministra obchodu a zásobování na dotaz Dra Mazance a soudr. (tisk 1998) o nezřízené spekulaci s chmelem.
č. 2478Dotaz Pavlána na ministra zahraničních věcí o plebiscitní akci na Těšínském Slezsku.
č. 2479Dotaz Petrovického na ministra zásobování o nespravedlivém přídělu hovězího dobytka pro zásobování občanstva města Pardubic.
č. 2480Dotaz Petrovického na ministry vnitra a zásobování lidu o zrušení hospodářských rad.
č. 2481Dotaz Petrovického na ministry vnitra a zásobování lidu o protizákonné působnosti lichevního úřadu z Prahy a hospodářské rady ve městě Slaným.
č. 2482Vládní návrh zákona o úpravě platů profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze.
č. 2483Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Boh. Fischera a soudr. (tisk 2147) o plynové kalamitě.
č. 2484Odpověď ministra vnitra a financí na dotaz Dyka a soudr. (tisk 1954) stran reorganisace státního zástavního úřadu.
č. 2485Dotaz Dra Lukavského na ministry vnitra a školství a národní osvěty o jednání úřadů v Chebu proti tamní české škole.
č. 2486Dotaz Dra Rambouska na vládu co míní podniknouti v případě zcizení michelského pivovaru s pozemky fondu universitního.
č. 2487Dotaz Zeminové na ministra školství a národní osvěty stran bezodkladného dosazení světských učitelek místo dosavadních jeptišek na dívčí škole obecné v Třeboni.
č. 2488Dotaz Hyrše na ministra veřejných prací ohledně nesprávného dodávání omlatného uhlí a zavedení přísné a přesné kontroly při dodávání uhlí a benzinu.
č. 2489Dotaz Zeminové na ministra financí, hodlá-li naříditi ihned, aby byly přijímány do tabákových státních továren jako dělnice v prvé řadě vdovy, matky nezaopatřených dětí po legionářích, padlých vojácích, zemřelých dělnících, státních zaměstnancích atd.
č. 2490Dotaz Dra Kubíčka na ministra národní obrany o ručení státu za škody, způsobené vojíny ve službě.
č. 2491Návrh R. Malíka na vybudováni železničního spojení Ždánice-Bučovice (event. Haluzice).
č. 2492Návrh Charváta a soudr., aby město Litovel zařaděno bylo do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 2493Návrh Buřívala na neprodlené provedení všech opatření, čelících proti drahotě, jakož i na podporu všech snah družstevních státních zaměstnanců.
č. 2494Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2416) o zcizení státního nemovitého majetku.
č. 2495Návrh Dra Matouška na zařadění města Jílového do III. třídy místních přídavků.
č. 2496Návrh Hübnera na vyšetření a náhradu škod, způsobených lednovou povodní v okresích Roudnice n. L. a Štětí n. L.
č. 2497Zpráva výboru živnostenského o návrhu Boh. Fischera (tisk 172) na nejrychlejší vydání novely k živnostenskému řádu se žádostí, aby vláda konala přípravné práce k vydání nového živnostenského řádu.
č. 2498Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání člena Národního shromáždění Josefa Stivína pro přečin podle §§ 487, 488 a 491 trestního zákona k žalobě Marie Slabé.
č. 2499Návrh Dra Hajna a soudr. na změny a doplňky zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích.
č. 2500Návrh Vahaly na zařadění města Val. Meziříčí-Krásno do II. třídy aktivních přídavků úřednických.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP