Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 1901Dotaz Zeminové na ministra vnitra o protizákonném rozhodování okresní politické správy v Sedlčanech a hlavně referenta Jos. Bláhy, okresního komisaře, ve věci bytové.
č. 1902Dotaz Vraného na ministry železnic a školství a národní osvěty o neslýchaných poměrech studentských v Praze.
č. 1903Dotaz Dra Mazance na ministra školství a národní osvěty o surovém jednání učitelky Bürglové v Luhačovioíoh se školními dítkami a mstivosti některých členů učitelského sboru v Luhačovicích.
č. 1904Dotaz Jiráska Ferd. na ministra zásobování, týkající se zrušení lihové ústředny.
č. 1905Dotaz Petrovického na ministerstvo vnitra o nepohotovosti a strannickosti okresní politické správy v Roudnici dne 20. listopadu 1919.
č. 1906Návrh Jiráska Ferd., aby byl zřízen "Státní revisní úřad".
č. 1907Zpráva kulturního výboru o návrhu Jonáše (tisk 1756), aby byla postátněna konservatoř hudby v Praze.
č. 1908Zpráva finančního výboru o vládní osnově zákona (tisk 1084) o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů.
č. 1909Dotaz Navrátila Frant. na ministra věcí zahraničních o ochraně příslušníků republiky Československé, kteří cestují rumunským územím do Ukrajiny.
č. 1910Návrh Šrámka, aby byl vydán zákon o zvláštní parlamentární kontrole finanční.
č. 1911Zpráva imunitného výboru o žiadosti hlavného štátneho zastuplteľstva v Bratislave, aby bola zrušená imunita poslance Jána Jančeka ml.
č. 1912Odpověď ministra spravedlnosti a ministra národní obrany na dotaz Dra Matouška (tisk 1616) o porušování soudcovské neodvislosti.
č. 1913Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra zemědělství na dotaz Krále a soudruhů (tisk 1530) o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem.
č. 1914Zpráva zásobovacího výboru o návrhu poslance Biňovce (tisk 1797), aby byla rychle přidělena obuv a šatstvo zemědělskému dělnictvu.
č. 1915Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 1869), kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu.
č. 1916Vládní návrh zákona, kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů a zrušuje se diskonto z předem zapravené spotřební dávky lihové.
č. 1917Vládní návrh zákona, jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení o dani z piva.
č. 1918Vládní návrh. Dodatek ke státnímu rozpočtu republiky Československé na rok 1919.
č. 1919Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Kadlčáka (tisk 1617) stran nouze o uhlí.
č. 1920Odpověď vlády na dotaz Pika (tisk 1561) na ministerského předsedu o porušení práv české menšiny v Rakouské republice.
č. 1921Vládní návrh zákona, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání státního občanství a práva domovského.
č. 1922Odpověď ministra pro zásobování lidu k dotazu Petrovického (tisk 1702) o přídělu ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919/20.
č. 1923Vládní návrh zákona, jímž se povoluje Československému Červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20,000.000 Kč.
č. 1924Zpráva výboru právního a výboru pro Velkou Prahu o návrhu Síse (tisk 119) o vyvlastnění pozemků v Praze a v okolí Prahy.
č. 1925Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu za vydání členů N. S. Stříbrného a Vraného pro přestupek §u 522. tr. z. (Č. 2847 Předs.)
č. 1926Zpráva imunitního výboru ve věci Josefa Stivína, redaktora v Praze, pro přestupek § 21. tisk. zákona k žalobě Ant. Petrboka v Zlonkovicích. (Č. 2661 Předs.)
č. 1927Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Brně o vydání člena Národního shromáždění Rudolfa Merty pro přestupek §u 52. č. 4. zákona o právu původcovském. (Č. 2969 Předs.)
č. 1928Návrh Rýpara, aby v dohledné době vystaveny byly železniční spojky na Těšínsku: ze Šumbárku do Těšína, z Pruchny k Jablunkovskému průsmyku a z Frýštatu do Skočova.
č. 1929Návrh Hrejsy, aby byla vybudována příčná dráha, která by spojovala Čechy, Moravu a Slovensko.
č. 1930Návrh Johanise, aby byl vydán zákon o volebním řádu pro volby do správních orgánů nemocenských pokladen.
č. 1931Návrh Slavíčka, aby vládě bylo uloženo vypracovati a předložiti Národnímu shromáždění návrh zákona o povinném nemocenském, úrazovém, invalidním a starobním pojištění osob, v republice Československé samostatně výdělečně činných, za přispění státu.
č. 1932Návrh Dra Heidlera Gust. na reorganisaci státního zástavního úřadu v Praze.
č. 1933Návrh Mašaty, aby bylo zásobeno zemědělství republiky Československé strojenými hnojivy.
č. 1934Dotaz Rýpara na ministra vnitra, zda jest ochoten zakázati veškeré urážky katolického náboženství v úředním styku čs. úřadů s občanstvem a farními úřady.
č. 1935Dotaz Petrovického na ministry vnitra a pro sociální péči o násilnickém zabrání bytů "společným bytovým úřadem" v Nymburce.
č. 1936Dotaz Zeminové na ministra veřejných prací o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky.
č. 1937Dotaz Rýpara na ministra národní obrany, zda ví o štvanicích a agitacích ve vojsku proti katolické církvi a zda je chce zakázati.
č. 1938Dotaz Bezděka na ministra národní obrany, zda jest mu znám postup při pensionování vojenských kněží.
č. 1939Odpověď ministra zemědělství na dotaz Veselého Jana (tisk 1660) o prodeji velkostatku Zvíkovec-Chlum.
č. 1940Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1401), kterým se zřizuje kancelář presidenta republiky.
č. 1941Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Josefa Kouši pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václava Schuha.
č. 1942Zpráva imunitního výboru ve věci člena Národního shromáždění Antonína Svěceného pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václava Schuha.
č. 1943Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Brně ze dne 24. října 1919, č. j. Pr. XIV 70/19 o vydání člena Národního shromáždění Jaroslava Roucka k stíhání pro přečin urážky na cti.
č. 1944Zpráva výboru zásobovacího o návrhu Čipery (tisk 1872) o sklizni bramborů, řepy a zelí.
č. 1945Odpověď ministra vnitra na dotaz Hyrše (tisk 1674) o zabavení plakátů okresní správou politickou v Německém Brodě.
č. 1946Odpověď ministra vnitra na dotaz Buřívala (tisk 1753) o rozmnožení četnických stanovišť.
č. 1947Odpověď ministra vnitra na dotaz Buřívala (tisk 1787) o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva.
č. 1948Dotaz Dubického na ministra zásobování o nezákonném počínání okresních politických správ, vojenských rekvisic a nenávistném počínání hospodářských rad proti zemědělcům.
č. 1949Dotaz Hatláka na ministra zásobování a ministerského předsedu o přednostním zásobování.
č. 1950Návrh Hatláka, aby byla zřízena řemeslnická škola v Uh. Brodě na Moravě.
č. 1951Návrh Dra Rambouska, aby bylo poskytnuto odškodnění občanům Československé republiky, kteří byli maďarskými bolševiky zbaveni majetku na území nynějšího Maďarska.
č. 1952Návrh Jiráska Ferd., aby byl doplněn zákon ze dne 9. dubna 1873, č. 70. ř. z., který se týká pravomoci představenstev společenstev.
č. 1953Návrh Špačka Jos., aby byl neprodleně vydán zákaz vývozu obchodních krmiv.
č. 1954Dotaz Dyka na ministry: vnitra a financí stran reorganisace státního zástavního úřadu.
č. 1955Dotaz Mlčocha Rud. na ministra financí o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky.
č. 1956Dotaz Pelikána na ministry vnitra a spravedlnosti o pobuřující činnosti vrchního mag. rady a býv. zemského poslance v Brně Aloise Baerana.
č. 1957Dotaz Hatláka na ministra sociální péče stran uvolňování bytů pro živnostníky.
č. 1958Dotaz Rebše na ministry: veřejných prací, sociální péče, obchodu a železnic o katastrofálních výrobních poměrech v podomáckém průmyslu sklářském na Jablonecku, zaviněných nedostatkem uhlí.
č. 1959Dotaz Dra Kubíčka na ministra pro zásobování lidu, týkající se vývozu krmiv z Československé republiky a podporování produkce mléčné.
č. 1960Dotaz Freimanna na ministra spravedlnosti stran nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě.
č. 1961Odpověď ministra veřejných prací v dorozumění s ministrem spravedlnosti, prohlašujícím svou nepříslušnost, na dotaz Dra Lukavského (tisk 1620), zdali jsou ochotni přidržeti úřady, resp. úředníky jim podřízené, ke spravedlivému a nestrannému vykonávání povinností.
č. 1962Vládní návrh zákona o potravní daně na čáře.
č. 1963Vládní návrh zákona o dani z masa.
č. 1964Dotaz Kroihera k ministru zásobování o přispívání a vymáhání kontingentů obilí v okr. českokrumlovském.
č. 1965Dotaz Dra Mazance na ministra školství a národní osvěty o nevyučování náboženství ve 14 třídách českých škol v Liberci
č. 1966Dotaz Dra Lukavského na ministerského předsedu o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí.
č. 1967Zpráva branného výboru o návrhu Hrejsy (tisk 748), aby uloženo bylo ministerstvu národní obrany, vrátiti zrekvirované kostelní zvony, měděné kotly a j., pokud nebyly zničeny, jejich majetníkům.
č. 1968Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrh u zákona (tisk 1586), jímž se upravují pracovní a mzdové poměry domácké práce.
č. 1969Návrh Janošku na sriadenie evanjelickej fakulty bohosloveckej v Bratislave.
č. 1970Návrh Špačka Jaromíra na postátnění dráhy Ostravsko-Frýdlantské.
č. 1971Návrh Sedláčka na úpravu železničního spojení na moravském Slovensku.
č. 1972Dotaz Špačka Jar. na ministerského předsedu o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském neb anglickém.
č. 1973Dotaz Votruby Vil. k ministru národní obrany o zadání dodávky masa pro vojsko v Čechách.
č. 1974Dotaz Špačka Jar. na ministra financí stran odnětí hlavních skladů a prodejen tabáku bohatým německým lidem v českých krajích a propůjčení jich invalidům a legionářům, jmenovitě hlavního skladu tabáku ve Valašském Meziříčí.
č. 1975Zpráva státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1870) o reorganisaci finanční stráže.
č. 1976Zpráva výboru kulturního o peticích č. 1519, 1403 a 1508 a výboru zásobovacího o peticích č. 1487, 1710, 1672, 1663, 1592, 1721, 1688, 1664 a 1647.
č. 1977Vládní návrh zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků.
č. 1978Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců, používajících bezplatného bytu.
č. 1979Návrh Čuříka na doplnění zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků.
č. 1980Zpráva výborů sociálně-politického a technického o vládním návrhu I. zákona o závodních a revírních radách při hornictví a II. zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy (tisk 1553).
č. 1981Návrh Bechyně na úpravu platu předsedy Národního shromáždění.
č. 1982Zpráva výboru dopravního o parlamentní mezinárodní konferenci obchodní.
č. 1983Odpověď ministrů národní obrany, železnic a financí na dotaz Buřívala (tisk 1682) o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací zabraných vojenskými a jinými úřady.
č. 1984Dotaz Tomáška Josefa na ministra pro zásobování lidu o použití fondů u okr. polit. správ, vzniklých z peněz složených za zabavené, resp. propadlé obilí.
č. 1985Dotaz Tomáška Josefa na ministra pro zásobování lidu o novém způsobu uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů.
č. 1986Dotaz Tomáška Josefa na ministra pro zásobování lidu o způsobu zaopatření pšeničné mouky pro samozásobitele v krajinách horských.
č. 1987Dotaz Malíka na ministra železnic pro neudržitelný jízdní řád na trati z Brna do Teplé a Trenč. Teplic.
č. 1988Návrh Marka, aby byli invalidé umístěni v soukromých závodech.
č. 1989Návrh Fischera B., aby odborná škola pro klenotníky, zlatníky, stříbrníky, ryjce, ciseléry a pasíře v Praze byla zestátněna.
č. 1990Vládní návrh zákona, kterým se mění některé předpisy trestního řádu z 23. května 1873, čís. 119 ř. z. a zákona čl. XXXIII. z roku 1896.
č. 1991Zpráva finančního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1923), jímž se povoluje Československému Červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 milionů korun.
č. 1992Zpráva právního výboru o návrhu Pika (tisk 1636), kterým se rozšiřuje vyvlastňovací právo na pozemky pro stavby domů obytných nebo veřejné potřeby.
č. 1993Dotaz Petrovického na ministra obchodu o tom, že okresní politická správa v Dačicích a zemská politická správa v Brně jako úřady přezírají neoprávněné provozování živnosti kamenické v Dačicích na Moravě.
č. 1994Dotaz Vahaly na ministra železnic pro zúmyslné opožďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek.
č. 1995Dotaz Pelikány na ministry zemědělství a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, aby byl vyměněn nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku, aby tím bylo obhájeno státních a veřejných zájmů.
č. 1996Dotaz Buřívala na ministra spravedlnosti o porušení zákona ze dne 27. června 1919, č. 372 Sb. z. a n., prováděcím nařízením ze dne 1. října 1919, č. 534 Sb. z. a n. (ohledně jmenováních soudních sluhů a podúředníků kancelářskými úředníky).
č. 1997Dotaz Bendu na ministra vňutra o bezdôvodnom cenzurovaní článku v "Robotníckych Novinách".
č. 1998Dotaz Dra Mazance na ministra obchodu a zásobování o nezřízené spekulaci s chmelem.
č. 1999Návrh Votruby Vil., aby město Břeclava zařaděno bylo do II. stupně aktivních přídavků.
č. 2000Návrh Buřívala, aby byly přiznány výhody § 48. služební pragmatiky učitelské ze dne 28. července 1917 suplujícím cvičným učitelům.

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP