Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29

č. 2201Zpráva výboru zemědělského o návrhu Mašaty (tisk 1933), aby bylo zásobeno zemědělství republiky Československé strojenými hnojivy.
č. 2202Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Zeminové (tisk 1418), je-li zaručeno sestátnění všech soukromých ústavů učitelských v republice Československé od nového školního roku 1919/20.
č. 2203Odpověď ministra vnitra na dotaz Bezděka (tisk 1853) o opatřeních k ochraně dělnictva proti znásilňování.
č. 2204Odpověď ministra vnitra k dotazu Zeminové (tisk 1848), kdy budou tak zvaní haličtí uprchlíci donuceni navrátiti se do svých domovin.
č. 2205Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz Dra Weyra (tisk 1878) o osudu universitního odkazu bývalého arcibiskupa olomouckého Dra Kohna.
č. 2206Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Prokůpka (tisk 1731) stran zpráv o dodávce obilí.
č. 2207Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz Ševčíka (tisk 1659) o porušování listovního tajemství na Slovensku a nemístného censurování katolických časopisů.
č. 2208Odpověď ministra vnitra na dotaz Petrovického (tisk 1905) o nepohotovosti a stranickosti okresní správy politické v Roudnici, dne 20. listopadu 1919.
č. 2209Vládní návrh zákona o služebním slibu učitelstva.
č. 2210Vládní návrh zákona o úpravě služebních požitků celních výběrčí.
č. 2211Vládní návrh I. zákona o závodních a revírních radách při hornictví, a II. zákona, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.
č. 2212Vládní návrh zákona o četnictvu.
č. 2213Vládní návrh zákona o doplnění sítě státních drah.
č. 2214Vládní návrh zákona, jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 2215Vládní návrh zákona, jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích, postoupených Československé republice podle mírových smluv.
č. 2216Vládní návrh zákona, jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21.
č. 2217Vládní návrh zákona, jímž se pro Slovensko pozměňuje zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n. o všeobecné dani z převodu statkův a z pracovních výkonův, a o dani přepychové.
č. 2218Vládní návrh zákona o užití nemovitostí pro telegrafy.
č. 2219Zpráva výboru pro změnu jednacího řádu o návrhu Šrámka (tisk 8) na změnu zákona ze dne 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění.
č. 2220Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2142), jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových.
č. 2221Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2022), jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionu Kč.
č. 2222Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2058) o osvobození daně z příjmu od přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky.
č. 2223Návrh Slavíčka na změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220, ř. z., pokud se týče ze dne 23. ledna 1914, č. 13. ř. z. o daních osobních zvýšením daně prostého minima při dani z příjmu.
č. 2224Návrh Pika na zřízení a aktivování okresního soudu pro město Radnice a přidělené okolní obce.
č. 2225Dotaz Jílka na ministra železnic o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě.
č. 2226Dotaz Dra Bartoška k ministru vnitra o konfiskační libovůli v Československé republice.
č. 2227Dotaz Dra Bartoška k ministru vnitra o nezákonné konfiskační praxi v Československé republice.
č. 2228Dotaz Dra Witta na ministra zdravotnictví stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku.
č. 2229Dotaz Dra Brabce na ministry veřejných prací a železnic v záležitosti zásobování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční.
č. 2230Zpráva ústavního výboru o návrhu Dra Dérera na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n. o stálých voličských seznamech.
č. 2231Vládní návrh zákona, jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě.
č. 2232Vládní návrh zákona, jímž se stanoví pro Slovenko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920 a zrušují některá ustanovení o přímých daních.
č. 2233Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Stivína (tisk 2077) o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat", vycházejícího v Praze.
č. 2234Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra veřejných prací a ministra zásobování na dotaz Nováka Ant. (tisk 1850) o poměrech, v jakých jsou v přítomné době veřejné nemocnice v Čechách.
č. 2235Dotaz Marchy na ministra pošt a telegrafů v záležitosti vybudování telefonního a telegrafního spojení na našem venkově.
č. 2236Návrh Hrejsy na vyšetření a náhradu škod, způsobených povodní v lednu 1920 na Moravě.
č. 2237Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2068), jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, z. ř. č. 14, o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních, válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. čl. zák. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani.
č. 2238Zpráva výboru pro pozemkovou reformu o osnově zákona, kterým se vydávají po rozumu § 10. zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (Zákon přídělový.)
č. 2239Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, č. 332 Sb. z. a n., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
č. 2240Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru právního o vládním návrhu zákona (tisk 1977), kterým se upravují právní poměry domovníků.
č. 2241Vládní návrh zákona o úpravě služebních požitků československého vojska.
č. 2242Návrh Dra Lukavského, aby byl zřízen "Národní park" (reservace) "Třemšín - Kobylí Hlava - Teslín, Padrťská jezera" u Rožmitálu.
č. 2243Návrh Ulricha, aby byla zřízena stálá komise pro úpravu pracovního poměru zaměstnanců zemědělských.
č. 2244Návrh Dra Rambouska, aby město Strakonice bylo zařaděno do vyšší stupnice aktivních přídavků.
č. 2245Návrh Dra Kloudy na vydání zákona, kterým se upravují u úředníků obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, u úředníků okresních v Čechách a u okresních cestmistrů na Moravě a ve Slezsku a) nároky na drahotní přídavky a mimořádné výpomoci, b) započítání let válečných do postupu i do pense, c) zaopatřovací požitky těchto úředníků, pokud odešli do pense před 1. dnem měsíce září 1919, resp. pozůstalých po těch, kdož zemřeli před tímto dnem.
č. 2246Návrh Hybše, aby byla zveřejněna vlečná dráha z Chrásteckého Dvora do Nových Benátek.
č. 2247Návrh Slavíka na úpravu zprostředkování práce zemědělským zaměstnancům.
č. 2248Návrh Dra Lukavského, aby byla zřízena státní dřevařská škola pro speciální výrobu hraček v Rožmitále.
č. 2249Návrh Špačka Jaromíra, aby bylo zařaděno město Příbor do III. třídy místních přídavků.
č. 2250Dotaz Votruby Vil. k ministru zemědělství stran zadání honby býv. hr. Thunovi hlavním lesním úřadem v Hrádku na Slovensku.
č. 2251Dotaz Petrovického na ministra financí ve věci odpisu dlužních daní dělnictva.
č. 2252Dotaz Dra Mareše na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, jaká opatření byla učiněna proti zavlečení epidemických nemocí do naší republiky.
č. 2253Dotaz Filipínského na ministra výživy o úmyslném ničení cukrovky v cukrovaru v Předklášteří u Tišnova na Moravě.
č. 2254Dotaz Dra Lukavského na ministra vnitra o ochraně politických úředníků proti teroru určitých živlů.
č. 2255Dotaz Tesky na ministerského předsedu o stavu věci v Československé sibiřské armádě a uvěznění 53 delegátů druhého vojenského sjezdu v Irkutsku na ruském ostrově u Vladivostoku.
č. 2256Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2214), jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů.
č. 2257Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2216), jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na období 1920/21.
č. 2258Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2217), jímž se pro Slovensko pozměňuje zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n. o všeobecné dani z převodu statkův a z pracovních výkonů a dani přepychové.
č. 2259Zpráva kulturního výboru o návrhu Dra Srdínka (tisk 1514), aby vydán byl zákon o pamětních knihách obecních.
č. 2260Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Freimana (tisk 1960) o nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě.
č. 2261Odpověď ministerského předsedy na dotaz Bradáče (tisk 1883) o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích.
č. 2262Odpověď ministerského předsedy na dotaz Dra Lukavského (tisk 1966) o činnosti vládou placených žurnalistů v zahraničí.
č. 2263Odpověď ministra veřejných prací na dotaz Zeminové (tisk 1936) o přípravách ke stavbě nutných státních budov v hlavním městě republiky.
č. 2264Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru technického o návrhu člena Národního shromáždění Vochoče (tisk 427) o Masarykově Akademii Práce.
č. 2265Vládní návrh zákona, kterým zřizuje se akciová banka cedulová.
č. 2266Zpráva I. výboru kulturního a II. výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 1644), jímž se mění ustanovení posud platných zákonů zemských o složení místních a okresních rad školních, jakož i o peticích č. 1689, 1713, 1722, 1804, 1807, 2001, 2033, 2128, 2132 a 2185.
č. 2267Vládní návrh zákona o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.
č. 2268Vládní návrh zákona o premiové státní půjčce Československé republiky.
č. 2269Odpověď ministra železnic na dotaz Vahaly (tisk 1994) pro zúmyslné opozďování vlaků a nevydávání jízdních lístků na lokálních tratích v neděli a ve svátek.
č. 2270Vládní návrh zákona o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
č. 2271Vládní návrh zákona o inkorporaci kraje Hlučínského.
č. 2272Vládní návrh zákona, jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888 z. z. č. 9, o organisaci služby zdravotní v obcích a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, č. 34. z. z. pro Čechy o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích požitcích jejich rodin.
č. 2273Vládní návrh zákona o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku.
č. 2274Vládní návrh zákona, kterým se mění § 3. zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75. Sb. z. a n. (řádu volení do obcí).
č. 2275Vládní návrh zákona o zřizování poradních sborů.
č. 2276Vládní návrh zákona o úpravě státní služby pro zvelebování živností.
č. 2277Odpověď ministrů pro zásobování lidu, vnitra a národní obrany k dotazu Hrejsy (tisk 1652) o rekvisicích dobytka a assistencích četnických a vojenských.
č. 2278Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz Tomáška Jos. (tisk 1984), týkající se užití fondův u okresních politických správ vzniklých z peněz složených za zabavené, resp. propadlé obilí.
č. 2279Zpráva dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2213) o doplnění sítě státních drah na Slovensku.
č. 2280Zpráva dopravního výboru o Jílka (tisk 526), Inž. Pospíšila (tisk 603), Rýpara (tisk 604), Babánka (tisk 674), Malypetra (tisk 758), Inž. Pospíšila (tisk 1001) na vybudování automobilových a autobusových tratí poštovních a dopravních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
č. 2281Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2151) o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a zaopatření těch z nich, kteří se na československém národě provinili.
č. 2282Zpráva výboru sociálně-politického o vládní osnově zákona (tisk 2099), kterým se povoluje další státní podpora stavebního ruchu.
č. 2283Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1813), jímž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společnostní a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919 a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z. o dani válečné.
č. 2284Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1921), jímž se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé.
č. 2285Odpověď ministra veřejných prací a ministra financí na dotaz Dra Lukavského (tisk 1885), ve věci naftových dolů ve Gbelech na Slovensku.
č. 2286Zpráva I. výboru státně-zřízeneckého a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2210) o úpravě služebních požitků celních výběrčí.
č. 2287Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz Buřívala (tisk 1996) o porušení zákona ze dne 27. června 1919, č. 372 Sb. z. a n., prováděcím nařízením ze dne 1. října 1919, č. 534 Sb. z. a n. o jmenování soudních sluhů a podúředníkův úředníky kancelářskými.
č. 2288Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1871) o požitcích válečných poškozenců.
č. 2289Zpráva živnostenského výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 589 Sb. z. a n., o obchodu se surovou gumou.
č. 2290Návrh Johanise na úpravu finančních poměrů všeobecných veřejných nemocnic.
č. 2291Návrh Marchy na podporu kraje židlochovického, postiženého vodní zátopou.
č. 2292Návrh Rýpara na změnu zákona ze dne 23. května 1919, Sb. z. a n. č. 274, jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstva na veřejných obecných a občanských školách v oddílu II., článku "Zvláštní učitelé náboženství" § 17 a v oddílu čtvrtém "Ustanovení přechodná" § 37.
č. 2293Dotaz Stivína na ministra národní obrany o trestním vyšetřování vojenského nadlékaře MUDra Maxe Poppera divisijním soudem v Praze.
č. 2294Dotaz Ant. Němce na ministra věcí zahraničních a ministra vnitra o poměru na zastupitelském úřadě Československé republiky v New-Yorku.
č. 2295Dotaz Špatného k ministru zdravotnictví o ohrožení lázeňských podniků v Praze.
č. 2296Dotaz Hrejsy k ministru zemědělství a k ministru zásobování stran vojenských rekvisicí dobytka v okresu vizovském, pol. okr. Holešov.
č. 2297Dotaz Dra Budínského na ministra zemědělství a ministra financí o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě.
č. 2298Dotaz Šamalíka na ministry zemědělství, veřejných prací, zásobování a financí o pomocných opatřeních pro obyvatelstvo v krajích postižených povodněmi.
č. 2299Zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2096) o prozatímní úpravě advokacie.
č. 2300Vládní návrh zákona o služebních požitcích četnictva.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22  23   24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP