1 2 3 4 5

451. 26. února 1604. Jan Tonner z Truppachu přijat za obyvatele království českého.

452. 1604. Přijetí Adama, Václava i Jiříka bratří Lokšanů z Lokšanů do českého stavu panského

453. V českém Krumlově, 1. března 1604. Cyriak Lampi hájí se při české komoře proti nářku, že bouří evangelické měšťanstvo českokrumlovské

454. Na č. Krumlově, 4. března 1604. Zpráva hejtmana panství Krumlovského daná české komoře o tvrdošíjnosti evangelického obyvatelstva Krumlovského

455. Na hradě Pražském, 4. března 1604. Rozkaz komory české daný židovské obci Pražské v příčině obnovení starších židův, obecních starších a židovského rychtáře

456. Na hradě Pražském, 5. března 1604. Opětný rozkaz komory české Kolínským, aby odvedli plat komorní, posudné a groš dědičný

457. Na hradě Pražském, 8. března 1604. Rozkaz císařský Anně Lukavecké z Malovic a jiným osobám v příčině schůzí bratrských

458. Na č.Krumlově, 14. března 1604. Zpráva hejtmana panství Krumlovského daná presidentovi komory dvorské o tom, jak vedou si evangeličtí měšťané Krumlovští

459. Na hradě Pražském, 16. března 1604. Císař Rudolf II. zapovídá Vlasenským bratřím v Praze po koutní schůzky.

460. Na hradě Pražském, 29. března 1604. Nařízení císařské Johance Hrzanové ze Sulevic a jiným osobám v příčině schůzí bratrských

461. Na hradě Pražském, 8. dubna 1601. Císař vyzývá Viléma z Lobkovic, aby zodpověděl stížnost arcibiskupa Pražského, že zavádí na panství svém učení Lutherovo

462. V Praze, 11. dubna 1604. Císař žádá presidenty komor dvorské a české, aby na účet berní svo lených na rok 1604 opatřili zálohou aspoň 200.000 zlatých

463. Ve Hbě, 20. dubna 1604. Chebští prosí císaře, aby byli ušetřeni přehlídky vojska.

464. V Praze, 3. května 1604. Komora dvorská žádá od české komory dobré zdání o způsobu, jak nejlépe vykonala by se usnesení předešlého sněmu o pomoci válečné a jiných potřebách.

465. 3. května 1604. Komora dvorská připomíná nejvyššímu kancléři, aby urychlil poradu o veřejné liotovosti

466. V Praze, 4. května 1604. Dobré zdání komory dvorské dané tajným radám o tom, čeho je třeba proti nebezpečí hrozícímu od Turku

467. Na hradě Pražském, 11. května 1604. Řád horní pro Kutnou Horu vydaný císařem.

468. V Praze, 12. května 1604. Rozkaz císařův daný komoře české o dopravě hrubé střelby do císařské zbrojnice Vídenské

469. Na hradě Pražském, 13. května 1604. Revers královský daný stavům na svolení berní sněmem roku 1604

470. Na hradě Pražském, 13. května 1604. Císař zapovídá představeným klášterů Pražských dávati lidem osazujícím se na gruntech klášterních obvyklé hamfešty 610

471. V Praze, 13. května 1604. Císař poroučí hejtmanovi panství Chomoutovského potrestati měšťany Chomoutovské, chodící z města k okolním predikantům.

472. Na hradě Pražském, 21. května 1604. Císař ohlašuje jmenování berníků krajských 611

473. Na hralé Pražském, 22. května 1604. Rozkaz císařský v příčině sporu strany pod jednou s pod- obojími v Kadani

474. Na hradě Pražském, 24. května 1604. Nejvyšší kancléř prohlašuje rozkaz císařův o hejtmanech kraje Litoměřického

475. V Praze, 29. května 1604. Císař žádá presidenta komory české, aby na srážku pomoci povolené sněmem českým opatřil novou půjčku peněz

476. [Na Wesenšteiněj], 29. května 1604. Rudolf z Bünu žádá v příčině stavby evangelického kostela v Březnici kurfiršta Saského za přímluvu k císaři

477. Na hradě Pražském, 31. května 1604. Komora česká žádá od rentmistra a správce účtárny dobré zdání o nové sbírce s zlatohlavův atd .

478. V Praze, 1. června 1604. Císařský rozkaz hejtmanovi panství Chomoutovského o vybíhání měšťanů ku predikantům v okolí a účasti při slavnosti Božího těla

479. Na hradě Pražském, 1. června 1604. Nařízení komory české Mladoboleslavským o příslušenství domu bratrského .

480. Na hradě Pražském, 3. června 1604. Rozkaz císařský Bohuslavovi Hasištejnskému z Lobkovic o domu bratrském Mladé Boleslavi

481. Na hradě Pražském, 3. června 1604. Císařské nařízení komisařům císařským o domě bratrském v Mladé Boleslavi

482. Na hradě Pražském, 3. června 1604. Císařský rozkaz Mladoboleslavským o bratrském domě tamejším

483. V Praze, 18. června 1604. Přímluva administrátora i konsistoře dolejší k arcibiskupovi Pražskému za V. Celierà, faráře přijímajících pod obojí v Kadani

484. V Chomoutově, 20. června 1604. Prosba měšťanů Chomutovských zatčených pro to, že nesúčastnili se průvodu o Božím těle, ke komoře české za přímluvu, aby byli propuštěni

485. Na hradě Pražském, 28. června 1604. Rozkaz císařský všem městům o dopravě hrubé střelby.

486. V Kouřimi, 28. června 1604. Hejtmane kraje Kouřimského oznamují po kraji nařízení císařské o stihání paličů, cikánův a jiných škůdců zemských

487. Na hradě Pražském, 30. června 1604. Císař oznamuje Táborským, že v městě jejich bude konána přehlídka pluku jízdného

488. Na hradě Pražském, 2. července 1604. Usnesení o vypravení veřejné hotovosti v král. Českém

489. V Praze, 3. července 1604. Žádost arcibiskupa Pražského k císaři o zachování města Horšova Týna i všeho toho panství při víře katolické

490. Na Smečně, 7. července 1604. Jaroslav Borita z Martinic hejtmanovi panství Křivoklátského o výmince, s kterou propouští poddané své z poddanosti

491. Na hradě Pražském, 9. července 1604. Císařský patent obyvatelům království českého o přehlídce veřejné hotovosti

492. Na hradě Pražském, 12. července 1604. Rozkaz císařský stavům kraje Chebského ò jednání oberni válečnou

493. Na hradě Pražském, 23. července 1604. Císařské nařízení obyvatelům království Českého a zvláště kraje Hradeckého, aby nebylo ubližováno vojákům bez potřeby

494. Na hradě Pražském, 24. července 1604. Císař postupuje všecky berně a sbírky zemské království českého presidentovi komory české na splacení záloh sjednaných jím na potřeby válečné.

495. Po 25. červenci 1604. Chomutovští strany pod obojí předkládají hejtmanovi panství Chomutovského příčiny, proč nemohou trestati obyvatele vybíhající z města ku predikantům

496. V Kadani, 26. července 1604. Zpráva o výslechu měšťana Kadanského nesúčastnivšího se průvodu o Božím těle,

497. V Kadani, 28. července 1604. Zpráva městské rady Kadanské podaná císaři o tvrdošíjnosti oby vatel místa toho

498. V Praze, 30. července 1604. Císař poroučí správci úřadu v Kladsku, aby vyhoštěni byli luterští predikanti z far a na místo jich dosazeni kněží katoličtí

499. Ve Hbě, 30. července 1604. Městská rada Chebská vyzývá rytířstvo kraje Chebského, aby dostavili se na schůzi k vyslechnutí nařízení císařského v příčině berně

500. Na hradě Pražském, 31. července 1604. Císař poroučí Kolkrejterovi, aby vybyl kněze nepořádného

501. 10. srpna 1604. Prosba starších židů Pražských, aby ušetřeni byli od nové půjčky k potřebám válečným

502. 15. srpna 1604. Obrana čtyř měšťanů Kadanských v příčině průvodu o Božím těle.

503. 17. srpna 1604. Komora dvorská oznamuje české komoře rozhodnutí císařovo o půjčce vyžadované od židů v Praze

504. V Kadani, 17. srpna 1604. Katolíci Kadanští vyvracejí repliku Kadanských strany pod obojí o slav nosti Božího těla

505. V Praze, 20. srpna 1604. Císař postupuje presidentovi komory české kontribuci válečnou.

506. 25. srpna 1604. Prosba vyslaných od obce Kadanské pod obojí k císaři, aby propustil uvězněné spoluobčany jejich

507. Na hradě Pražském, 28. srpna 1604. Císař zamítá prosbu Chebských za odpuštění berně.

508. 30. srpna 1604. Stížnost duchovenstva na panství Chomutovském do neposlušnosti rady městské k rozkazům císařským

509. V Jaroměři, 31. srpna 1604. Zpráva vyslaných Jaroměřských daná tamější radě městské o zaplacení defensí Pražanům Staroměstským

510. Bez data [červenec — srpen 1604]. Stížnost katolíků Kadanských přednesená císaři, že komora česká je obtěžuje nařízeními o věcech náboženských a soudních

511. Na hradě Pražském, 3. září 1604. Císař obsílá bývalé hejtmany kraje Hradeckého, poněvadž ne vyhlásili mandátu císařského

512. Na hradě Pražském, v Bílé věži, 5. září 1604. Uvěznění měšťané Kadanští strany pod obojí prosí Adama ml. z Valdštejna za přímluvu k presidentovi komory české, aby byli propuštěni

513. Na hradě Pražském, 7. září 1604. Císař rozhoduje rozepři náboženských stran v Kadani

514. V Praze, 22. září 1604. Rozkazy císařské o modlitbách za vítězství nad Turky

515. Na hradě Pražském, 2. října 1604. Rozkaz císařský o propuštění uvězněných sousedů Kadanských strany pod obojí z vězení

516. Na hradě Pražském, 2. října 1604. Mandát císařský o změření vinic okolo měst Pražských a do vozu vína z venkova do Prahy

517. 9. října (praes.) 1604. Administrator dolejší konsistoře prosí arcibiskupa Pražského za přímluvu u nejvyššího kancléře, aby mu odpustil urážku

518. Na hradě Pražském, 16. října 1604. Císař žádá městskou radu Plzeňskou, aby mu byla rukojmím v dluhu povinném Jaroslavu Boritovi z Martinic

519. Na hradě Pražském, 16. října 1604. Císař jako jistec, Plzeňští a jiná města dávají Jaroslavu Boritovi z Martinic list hlavní na 12,087 kop gr. mís

520. 18. října 1604. Císař nejvyšším úředníkům království Českého o naléhavé potřebě, aby opatřeny byly peníze k vyplacení vojska

521. Na hradě Pražském, 18. října 1604. Rozkaz císařský Karlovi Bechyňovi z Lažan v příčině ne řádného kněze Bernartického

522. V Praze, 21. října 1604. Omluva nejvyšších úředníků zemských císaři, že nemohou opatřiti peníze na zaplacení vojska

523. V Praze, 25. října 1604. Císařský rozkaz daný komoře české o škodách způsobených vojskem při přehlídce v Čechách

524. V Praze, 25. října 1604. Císař poroučí Mikuláši Štolcovi ze Simbsdorfu, aby vybyl predikanta ze vsi Schaben

525. V Praze, před 28. říjnem 1604. Adam Studenecký z Pašiněvsi hájí se při císaři proti obvinění, jakoby se přidržel učení Pikhartského a choval kněze téhož náboženství

526. Na hradě Pražském, 30. října 1604. Protokol o výslechu Adama Studeneckého z Pašiněvsi o predikantovi na panství jeho

527. 6. listopadu 1604. Císařský rozkaz daný radě města Dvoru Králové o tamějším děkanovi.

528. V Kadani, 24. listopadu 1604. Prosba katolíků Kadanskýcli k císaři v příčině sjednání jim svě domí ve při jejich s utraquisty tamčjšími

529. V Litoměřicích, 26. listopadu 1604. Přiznavací list Litoměřických z posudného

530. V Praze, 1. prosince 1604. Dobré zdání nejvyšších úředníků zemských císaři o domnělém spik nutí proti císaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

531. 1. prosince 1604. Zpráva hejtmana německých lén daná komoře dvorské o lénech domácích i za hraničních

532. 11. prosince 1604. Omluva Kašpara st. Belvice z Nostvic přednesená císaři o propuštění kněze katolického z fary Holetické

533. Ve Hbě, 11. prosince 1604. Městská rada Chebská rytířstvu kraje toho o potřebě vyslati plnomocníky do Prahy k jednání o berni

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP