1 2 3 4 5

341. K 31. lednu 1603. Evangelický farář v Dušnikách hájí se u hejtmana hrabství Kladského proti nařčení, že je predikantem sektářským

342. 1. února 1603. Zdeslav Kaplíř ze Sulevic žádá Jana z Vřesovic za svědomí ve své při s arci biskupem Pražským o patronátní právo kostela v Oujezdě Jenišové

343. V Dušníkách, 3. února 1603. Obec Dušnická ohrazuje se proti uvedení faráře katolického.

344. V Kladsku, 4. února 1603. Zpráva tajemníka císařského úřadu v Kladsku o odporu obyvatelstva v Dušníkách proti uvedení faráře katolického

345. V Castolovicích, 7. února 1603. Fridrich z Oprštorfu žádá arcibiskupa Pražského, aby dosadil kněze katolického na faru v Týništi

346. V Praze, 13. února 1603. Výměr daný knížeti Zikmundovi Báthorymu o výmínkách, s jakými císař odevzdati mu chce panství Libochovické

347. 14. a 19. února 1603. Zápis o výslechu Václava Hradiského, písaře Budovcova, o podání prosebného spisu na sněme

348. V Starém městě Pražském, 18. února 1603. Daniel Netter z Glauchova městské radě Táborské o žádosti jejich za náhradu škod vzatých při přehlídce vojenské

349. V Praze, 18. února 1603. Zpráva Václava Budovce z Budova daná císaři o žádosti stavů pod obojí za svobodu.náboženství

350. Na hradě Pražském, 22. února 1603. Rozkaz komory české daný Táborským v příčině dopravy hrubé střelby na hrad Pražský

351. Na hradě Pražském, 8. března 1603. Císař upomíná stavy kraje Chebského, aby co nejdřív odvedli povinnou pomoc válečnou

352. 10. března 1603. Zpráva účtárny komory české o komorním platu měst Tábora a Čáslavi.

353. V Broumově, 16. března 1603. Výtah z patentu opata Broumovského o přísném zachovávání kato lické víry

354. 19. března 1603. Císař propouští z vězení Bratří české z Mladé Boleslavi.

355. 23. března 1603. Císař žádá nejvyššího hofmistra, nejvyššího komorníka a kancléře království českého za dobré zdání o ustanovení nástupce trůnu

356. V Chebu, 9. dubna 1603. Stavové kraje Chebského žádají císaře, aby jim odpustil berni válečnou

357. V Praze, 12. dubna 1603. Císař posílá komisaře do Kladska, aby vymohli zvýšení berně.

358. Na hradě Pražském, 12. dubna 1603. Císař vyzývá představené klášterův, aby odvedli berně a sbírky

359. Ve Světci, 12. dubna 1603. Jáchym Kaplíř ze Sulevic prosí arcibiskupa Pražského, aby směl podržeti praeceptora dítek svých

360. Na hradě Pražském, 18. dubna 1603. Císař vytýká stavům Chebským výmluvy, jimiž chtějí se vybaviti z placení dlužné berně

361. Na Brandýse, 26. dubna 1603. Hejtman panství Brandýského arcibiskupovi Pražskému o faráři v Nových Benátkách

362. V Praze, 3. května 1603. Císařsky rozkaz o dobrovolné pomoci duchovenstva k válce s Turky

363. Na Zelené Hoře, 12. května 1603. Marie ze Šternberka žádá bratra svého Ladislava, aby vy pověděl faráře Nepomuckého

364. Na Nepomuce, 12. května 1603. Nepomučtí oznamují Ladislavovi ze Šternberka, že si vyžádali kněze od konsistoře dolejší

365. Ve Hbě, 14. května 1603. Stavové Chebští žádají císaře za slevu berní

366. V Praze, 17. května 1603. Vyslaní kraje Chebského žádají nejvyšší úředníky zemské za při mluvu v příčině přehlídky vojska

367. Na Týně Horšově, 19. května 1603. Žádost Viléma z Lobkovic k arcibiskupovi, aby potvrdil praeláta Horšovotýnského

368. Na hradě Pražském, 26. května 1603. Císař vyzývá Ladislava ze Šternberka, aby z vězení pro pustil konšely Nepomucké

369. V Lochkově, 26. května 1603. Žádost vsi Lochkova k Zikmundovi Smiřiclíému za přímluvu při arcibiskupovi Pražském, aby na faru Sliveneckou dán byl kněz pod obojí

370. Na hradě Pražském, 28. května 1603. Dlužní úpis císařův daný Kutnohorským na 1500 kop míš.

371. 29. května 1603. Instrukcí daná poslům Chebským vypraveným do Prahy

372. V Praze, 30. května 1603. Zikmund Smiřický přimlouvá se u arcibiskupa Pražského za Lochkovské

373. V Nepomuku, 31. května 1603. Zpráva o uvedení kněze pod obojí nä faru Nepomuckou.

374. V květnu 1603. Sousedé Mladoboleslavští z Jednoty bratrské prosí císaře, aby propustil je z vězení

375. 1. června 1603. Vilém z Lobkovic po rozkaze císařském dává císaři odpověď na stížnost faráře Horšovotýnského

376. Na Planici, 2. června 1603. Bohunka Šternberková z Lobkovic dává zprávu nejvyššímu kancléři království českého, že na faru Nepomuckou byl uveden kněz nekatolický

377. 22. května — 7. června 1603. Zpráva vyslaných Chebských o jednání při české kanceláři a ko moře dvorské

378. V Týně Horšově, 8. června 1603. Farář Semněvický omlouvá se arcibiskupovi Pražskému, že nemohl se postaviti na citací

379. Na českém Krumlově, 8. června 1603. Zpráva děkana Krumlovského o farách a knězích okrsku svého

380. V Kostelci n. L., 10. června 1603. Kostelečtí oznamují arcibiskupu, že přijímají kněze nařízeného

381. Na hradě Pražském, 10. června 1603. Císař poroučí Sušickým propustiti kněze nekatolického.

382. 10. června (praes.) 1603. Prosba arcibiskupa k císaři o osazení fary českolipské

383. Na hradě Pražském, 11. června 1603. Císařský rozkaz nejvyššímu sudímu a nejvyššímu písaři o vybytí nekatolického kněze z fary Nepomucké

384. Na hradě Pražském, 11. června 1603. Císař poroučí Marii ze Šternberka, aby vybyla nekatolického kněze z Nepomuka

385. Na hrad Pražském, 15. června 1603. Císař obnovuje knížecí titul arcibiskupů Pražských

386. Na Křivoklátě, 19. června 1603. Žádost hejtmana panství Křivoklátského k arcibiskupovi Pražskému, aby dosadil faráře do Unhoště

387. Ve Hbě, 25. června 1603. Příčiny, pro které stavové kraje Chebského nemohou zaplatiti kontribuci válečnou za léta 1602 a 1603

388. Na hradě Pražském, 10. července 1603. Revers sousedů Mladoboleslavských z Jednoty bratrské propuštěných z vazby

389. V Netolicich, 18. července 1603. Prosba Netolických za potvrzení faráře

390. V Praze, 20. července 1603. Císař kurfiršta Kolínského žádá za dobré zdání o nástupnictví v říši

391. Na hradě Pražském, 21. července 1603. Císař nejvyššímu sudímu a nejvyššímu písaři o obsazení fary Nepomucké farářem katolickým

392. V Líittichu, 25. července 1603. Dobré zdání kurfiršta Kolínského dané císaři o volbě krále Řím ského

393. V Č. Budějovicích, 31. července 1603. Přiznavací list Budějovských z posudného

394. V Č. Budějovicích, 5. srpna 1603. Přiznavací list Budějovských ze sbírky s věcí rozličných.

395. Na hradě Pražském, 11. srpna 1603. Komora česká Vodňanským o dluhu, jejž oni mají za císařem po předcích jeho

396. Na hradě Pražském, 11. srpna 1603. Rozkaz komory české daný Klatovským, Kadanským a Slánským o zadržalém platu komorním a ungeltu

397. Na Č. Krumlově, 23. srpna 1603. Stížnost faráře Krumlovského arcibiskupovi Pražskému do purk mistra a městské rady Krumlovské

398. 24. srpna 1603. Instrukcí daná vyslaným Chebským do Prahy

399. V Rakovníce, 25. srpna 1603. Přiznavací listy Rakovnických

400. V Rakovníce, 27. srpna 1603. Přiznavací list Rakovnických z berně mimořádné

401. Na hradě Pražském, 29. srpna 1603. Dlužní list císaře jako jistce a měst Plzně i Budějovic, rukojmí jeho, osadě kostela sv. Klimenta na Novém městě Pražském

402. V Rokycanech, 30. srpna 1603. Přiznavací listy Rokycanských

403. V Rakovníce, 2. září 1603. Přiznavací listy městské rady Rakovnické z berně domovní a sbírky

404. V Bříství, 2. září 1603. Zpráva visitační o činnosti a příjmech faráře v Bříství

405. V Rokycanech, 6. září 1603. Přiznavací list Rokycanských ze sbírky s poddaných

406. Na Lnářích, 6. září 1603. Zpráva nejvyššího sudího a nejvyššího písaře království českého o jed nání s Marií ze Šternberka strany obsazení fary Nepomucké

407. Na hradě Pražském, 9. záři 1603. Císařský rozkaz daný Janovi Tišňovskému z Tišnova a Pavlu Kochovi z Kolburku O vymáhání berní zadržalých za léta 1570 — 1595

408. Na hradě Pražském, 12. září 1603. Rozkaz komory české Kolínským, aby zouplna odvedli plat komorní zadržalý za několik let

409. Od 31. srpna do 12. září 1603. Zpráva vyslaných kraje Chebského o vyjednávání s nejvyššími úředníky a s komorou českou o snížení požadované kontribuce, zrušení cla a zavedení nového kalendáře

410. Na hrade Pražském, 15. září 1603. Rozkaz komory české daný městské radě Kolínské v příčině ustanovení výběrčího posudného a dědičného groše

411. Na hradě Pražském, 23. září 1603. Císařský rozkaz nejvyššímu sudímu a nejvyššímu písaři o vybytí nekatolického faráře z Nepomuku

412. Na hradě Pražském, 3 října 1603. Rozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských městské radě Táborské o nedoplatcích sbírek zemských

413. V Budějovicích Českých, 4. října 1603. Zpráva Budějovských daná císaři, že zapověděli osobě nekatolické vykonávati živnost lékárnickou

414. V Novém Městě nad Methují, 5. října 1603. Výtah z Novoměstských register berničních.

415. Na hradě Pražském, 6. října 1603. Rozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských berníkům kraje Žateckého a Hradeckého i Prachenského zvoleným narok 1596 o nedoplatcích berničních

416. V Praze, 11. října 1603. Vyzvání císařské nejvyšším úředníkům a soudcům zemským i stavům shromážděným na soudu zemském, aby sjednali půjčku 300.000 tolarů

417. 13. října 1603. Omluva nejvyšších úředníkův a soudců zemských, že nemohou opatřiti půjčku, o kterou žádal císař

418. V Rakovníce, 16. října 1603. Přiznavací listy městské rady Rakovnicko

419. V Rakovníce, 18. listopadu 1603. Přiznavací list Rakovnických ke sbírce s rozličných věcí.

420. 29. listopadu 1603. Městská rada Chebská omlouvá se komoře české, že dotud nemohla zapraviti berni

421. Ve Hbě, 30. listopadu 1603. Městská rada Chebská vyzývá rytířstvo kraje Chebského, aby zaplatilo berni válečnou

422. 5. prosince 1603. Instrukcí daná vyslaným Chebským do Prahy

423. V Praze, 7. prosince 1603. Dobré zdání nejvyšších úředníků zemských dané císaři o postoupení panství Libochovského Zikmundovi Báthorymu

424. V Starém městě Pražském, 13. prosince 1603. Pražané Staroměstští kvitují Litoměřické z berně domovní a defensí

425. Na hradě Pražském, 13. prosince 1603. Rozkaz císařský Johanne Hrzanové ze Sulevic o sborech bratrských

426. 16. prosince 1603. Prosba bratří Vlasenských k nejvyššímu kancléři za přímluvu k císaři v při čině odpečetění jejich domu v Praze

427. V Praze, 22. prosince 1603. Zpráva konsistoře dolejší o žádosti bratří Vlasenských v Praze

428. V prosinci 1603. Výtah z mandátu opata Broumouvského o zachovávání náboženství katolického

Sněm léta 1604.

Úvod

429. Na hradě Pražském, 31. prosince 1603. Císař rozepisuje sněm český

430. Na Horách Kutných, 10. ledna 1604. Přiznavací list Kutnohorských z posudného

431. Na hradě Pražském, 17. ledna 1604. Rozkaz císařský o sporu mezi katolíky a stranou pod obojí v Kadani

432. V Rakovníce, 17. ledna 1604. Přiznavací list Rakovnických z posudného

433. 19. ledna 1604. Návrh článků komorních pro předlohu královskou na sněm

434. 28. ledna 1604. Městská rada Chebská vyzývá rytířstvo kraje Chebského, aby zaplatilo berni

435. Na hradě Pražském, 3. února 1604. Reversy královské na povolení berní na sněmích roku 1601, 1602, 1603 a 1583

436. 486. Na hradě Pražském, 4. února 1604. Rozkaz komory české Čáslavi, C. Budějovicům, Kolínu a Táboru o dlužném platu komorním, ungeltu a posudném .

437. Na hradě Pražském, 11. února 1604. Předloha královská pro sněm léta 1604

438. Po 11. únoru 1604. Odpověď stavů českých na královskou předlouhu sněmovní

439. Na hradě Pražském, po 11. únoru 1604. Replika královská na usnesení stavů českých.

440. V Praze, 14. února 1604. Stížnost arcibiskupa Pražského k císaři, že Vilém Popel z Lobkovic utiskuje na svých statcích náboženství katolické

441. V Třeboni, 16. února 1604. Petr Vok z Rožmberka přimlouvá se u hejtmana panství Krumlov ského za evangelické měšťany českého Krumlova

442. K 16. únoru 1604. Evangelické měšťanstvo Krumlovské stěžuje si u císaře, že místní děkan osobuje si právo na hřbitov patřící obci.

443. 19. února 1604. Odpověď účtárny dvorské daná dvorské komoře za otázku její po pomocech po volených od zemí koruny české za války turecké

444. Na Horách Kutných, 22. února 1604. Plná moc daná Kutnohorským vyslaným na sněm.

445. Na hradě Pražském, 11.—24. února 1604. Usnesení sněmu království českého z roku 1604

446. Po 24. únoru 1604. Rozpočet o výtěžku berně válečné povolené na rok 1604

447. 26. února 1604. Stavové čeští na sněme přijímají Zikmunda Báthoryho ze Somlyó za obyvatele království českého a za člena stavu panského

448. 26. února 1604. Sněm český přijímá Jonáše Pausta z Libštatu za obyvatele

449. 26. února 1604. Sněm český dává přitisknouti pečet zemskou na list mocný komisařům vypraveným na Karlštejn

450. 26. února 1604. Přijetí Jana Oldřicha Šoblocha z Lindavy za obyvatele království českého.

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP