1 2 3 4 5

231. Na Smečně, 7. března 1602. Žaloba Jaroslava Bořity z Martinic u arcibiskupa Pražského na faráře Družeckého pro neřádnýživot

232. Na hradě Pražském, 8. března 1602. Rozkaz nejvyšších úřadníků daný nejvyšším berníkům o vy dání sumy 5000 kop gr. č. pro potřeby zemské

233. V Praze, 11. března 1602. Zpráva arcibiskupa Pražského poslaná papeži o nařízení v příčině sňatků mezi blízkými příbuznými

234. Ve Mnichově, 15. března 1602. Zpráva tajného rady Bavorského O. Speera daná vévodovi Ba vorskému o jednání o nástupnictví v říši .

235. Po 15. březnu 1602. Pamětní spis Speerův tajnému radovi kurfiršta Kolínského o jednání o ná stupnictví v říši

236. V Roudnici, 21. března 1602. Prosba probošta Roudnického k arcibiskupovi Pražskému za opatření jinou farou

237. V Praze, 23. března 1602. Císařský rozkaz daný komoře české, aby opatřila nejméně 600 koní k dopravě hrubé střelby do císařské zbrojnice ve Vídni

238. 25. března 1602. Marie ze Šternberka oznamuje faráři Nepomuckému, že chce na místo jeho dosaditi kněze jiného

239. 25. března 1602. Prosba městské rady v Cesk. Budějovicích k císaři, aby je ušetřil dalšího uby tování vojska

240. V Praze, 28. března 1602. Císařský rozkaz daný komoře české, aby vyjednávala s duchovenstvem v Cechách o kontribuci k potřebám válečným

241. 1. dubna 1602. Dobré zdání, proč by židé z Prahy a z král. Českého měli býti vyhnáni.

242. Na Smečně, 7. dubna 1602. Rozkaz Jaroslava Bořity z Martinic daný obyvatelům vesnice Oven, aby přestoupili na víru katolickou

243. Na hradě Pražském, 15. dubna 1602. Císař schvaluje úmysl Jaroslava Bořity z Martinic zavésti na statcích svých víru katolickou

244. Na hradě Pražském, 23. dubna 1602. Císař žádá městskou radu Plzeňskou, aby mu se postavila za rukojmí

245. V Praze, 27. dubna 1602. Zpráva tajného rady Oldřicha Speera daná vévodovi Bavorskému v při čině ustanovení následníka císařova v říši

246. Na hradě Pražském, 3. května 1602. Císař jakožto jistec a rukojmí jeho, města Plzeň i Domažlice dávají Jindřichovi Harantovi z Polžic list hlavní na 10.000 kop míš

247. V Domažlicích, 5. května 1602. Zpráva královského hofrychtýře o výsledcích vyjednávání svého s městy českými o půjčku peněz na válku

248. 1602. Záznam sbírek zemských, berně domovní a obilní

249. 6. května 1602. Poznamenání, kolik dlužných sbírek a berní který kraj má ještě odvésti.

250. V Starém městě Pražském, 6. května 1602. Jiřík Hajdelius z Rasenštejna prosí Trutnovské, aby darovali mu dobytek na zvelebení zakoupeného statečku jeho

251. Na českém Krumlově, 16. května 1602. Zpráva Jakuba Menšíka z Menštejna arcibiskupovi Praž skému o nařízení kněžím na panství Krumlovském, aby spravovali se arcibiskupem

252. Na Krumlově českém, 16. května 1602. Zpráva děkanů Krumlovského a Českobudějovského daná arcibiskupovi Pražskému o nařízení jeho stran obeslání farářův a o farách

253. 18. května (praes.) 1602. Farní osada Libická prosí král. hejtmana panství Poděbradského, aby nebyla nucena přijmouti kněze dosazeného tam od arcibiskupa Pražského

254. 18. května 1602. Žádost arcibiskupa Pražského přednesená císaři v příčině prodeje panství libochovského

255. 18. května (praes.) 1602. Zpráva královského hejtmana panství Poděbradského daná komoře české o Libických, že nechtějí přijati faráře dosazeného jim od arcibiskupa Pražského.

256. V květnu 1602. Důvody kurfiršta Saského, pro které žádá císaře za změnu obřadů při přijímání lén koruny České v zemi Fojtské

257. V květnu 1602. Dobré zdání nejvyšších úředníkův a soudců zemských podané císaři o žádosti kurfiršta Saského za změnu v přijímání lén koruny České ve Fojtsku

258. 21. května 1602. Prohlášení městské rady Chomutovské, že pohořalé obci jejich berně byla od puštěna od císaře

259. V Plzni, 29. května 1602. Žádost městské rady Plzeňské vznesená na komoru českou o zadržalé berně ze statku Smědčického

260. V Praze, 10. června 1602. Žádost komory dvorské přednesená císaři o předchozím vybírání berní a sbírek na rok 1603

261. Na hradě Pražském, 12. června 1602. Císař oznamuje Táborským o přehlídce vojska mající se konati ve městě jejich.

262. V Praze, 15. června 1602. Císař nařizuje komoře české, aby narychlo opatřila 30.000 tolarů na zaplacení vojska v Uhřích

263. V Praze, 17. června 1602. Zpráva Bartoloměje Wyricha poslaná vévodovi Bavorskému o událostech při dvoře císařském

264. V klášteře Týneckém, 19. června 1602. Abatyše kláštera Týneckého žádá Gotharta Floriana Žďárského za nařízení poddaným ve vsi Pozdni, aby přijali faráře katolického

265. 1602. Zpráva nejvyššího kancléře král. českého daná císaři o jednání s nejvyššími úředníky zem skými o předchozí vybírání berně svolené na rok 1603

266. 21. června (praes.) 1602. Administrator konsistoře dolejší hájí se před arcibiskupem Pražským proti nařčení z nesprávy

267. V klášteře Týneckém, 26. června 1602. Zpráva abatyše Týnecke daná arcibiskupovi Pražskému o odporu Pozdenských proti farářovi strany pod jednou

268. V Praze, 30. června 1602. Císař odpovídá nejvyšším úředníkům zemským na omluvu jejich, že nelze napřed vyplatiti sbírku válečnou povolenou na rok 1603

269. V Praze, 20. července 1602. Zpráva Bartoloměje "Wyricha daná vévodovi Bavorskému o oslavě vítězství nad Turky při dvoře císařském

270. Na hradě Pražském, 22. července 1602. Císař Rudolf II. obnovuje majestát krále Vladislava II. proti Pikhartům

271. Na hradě Pražském, 23. července 1602. Usnesení o nařízení veřejné hotovosti v král. českém

272. Na hradě Pražském, 27. července 1602. Císař nařizuje obyvatelům království Českého, aby do stavili se s příslušným mužstvem ku přehlídce veřejné hotovosti

273. Na Novém městě Pražském, 2. srpna 1602. Přiznavací list rady Nového města Pražského o jmění obecním, zádušním i měšťanském

274. Na Mělníce, 3. srpna 1602. Přiznavací list rady města Mělníka ke jmění obecnímu i sousedův usedlých

275. V Budějovicích českých, 12. srpna 1602. List přiznavací městské rady Budějovské k statku obec nímu i měšťanův osedlých

276. 13. srpna 1602. Žádost stavů kraje Loketského ke komoře české, aby je osvobodila od vypravení mužstva k veřejné hotovosti

277. Na Starém městě Pražském, 30. srpna 1602. Kříž Chvalský z Jenštejna kvituje vyslané města Rokycan z pomoci poskytnuté na vypravení vozů vezoucích potřeby válečné z Prahy do Uher.

278. 30. srpna 1602. Výkaz o příjmu a výdaji z berní od r. 1599 do 30. srpna 1602.

279. V Praze, 2. září 1602. Císař poroučí komoře české, aby co nejrychleji zaslala komoře dvorské výkaz, kolik peněz stavové čeští a lužičtí od počátku války turecké povolili k účelům válečným a kolik jest sbírek zadržalých

280. V Geře, 4. září 1602. Jindřich Reus ml. z Plavná ohrazuje se císaři, že, jsa ze svobodných stavů říšských, není podřízen pravomoci arcibiskupa Pražského

281. 5. září 1602. Císař Rudolf II. nejvyšším úředníkům zemským o povážlivých následcích podmínek, za jakých sněm český povolil veřejnou hotovost proti Turkům

282. V Praze, 14. září 1602. Císař napomíná many koruny České, aby povolili pro veřejnou hotovost náležitý počet jízdných

283. Na hradě Pražském, 20. září 1602. Císařský rozkaz daný konsistoři dolejší o napravení faráře Chrudimského

284. Asi 20. září 1602. Jan Fridrich Lang z Langenhartu císaři se omlouvá v příčině stavby evange lického kostelíka v Zaječicích a desátku povinného faráři v Bořku

285. Na hradě Pražském, 1. října 1602. Císařský rozkaz hejtmanüm krajským v Cechách o vyhlášení mandátů proti Bratřím českým

286. Na hradě Pražském, 3. října 1602. Rozkaz nejvyšších úředníkův a soudců zemských městské radě Táborské o nedoplatcích herních z kraje Bechynského za léta 1595 a 1596

287. Na hradě Pražském, 5. října 1602. Nařízení dané od nejvyšších úředníkův a soudců zemských radě města Tábora o reštantech berních z kraje Bechynského za rok 1598

288. Na Dobříši, 28. října 1602. Žádost hejtmana panství Dobříšského vznesená na arcibiskupa Pražského v příčině zapověděného desátku nepořádnému knězi v Svatém Poli

289. V Praze, 29. října 1602. Císař žádá komoru českou za dobré zdání, zdaž a jakým způsobem mohlo by vynakládáno býti ročně asi 3000 zl. z příjmů plynoucích z království Českého na službu říšských radů dvorských

290. Na hradě Pražském, 4. listopadu 1602. Císař poroučí, aby berně domovní, poněvadž sešlo s ve řejné hotovosti, byla vybírána přísně

291. Na hradě Pražském, 4. listopadu 1602. Císař postupuje městu Lokti k části panství Loketského prodané témuž městu r. 1598, ještě ostatní kusy, vyjma zámek Loketský

292. 7. listopadu (praes.) 1602. Arcibiskup Pražský pohání Zdeslava Kaplíře ze Salevic v příčině po dací ke kostelu ve vsi Jenišově Oujezdě

293. 9. listopadu 1602. Arcibiskup Pražský prosí císaře za přímluvu k papeži za povolení snadnějšího způsobu dispense při sňatcích mezi blízkými příbuznými.

294. 12. listopadu 1602. Zpráva hejtmanů kraje Boleslavského daná císaři o zavření sboru bratrského v Mladé Boleslavi

295. Na hradě Pražském, 12. listopadu 1602. Císař poroučí všem berníkům krajským v království Českém, aby s důrazem zvyupomínali zadržalé sbírky a berni domovní, poněvadž sešlo s výpravy veřejné hotovosti do Uher

296. V Budějovicích českých, 13. listopadu 1602. Přiznavací list městské rady českobudějovské z mimo řádné berně válečné

297. 4. července až 26. listopadu 1602. Zápis o tom, kolik berně, sbírky s komínův a defensí odvedeno bylo v městě Jaroměři .

298. 2. prosince 1602. Zpráva městské rady Žatecké o prohlášení královského mandátu proti Bratřím českým

299. Na Klášterci, 4. prosince 1602. Zpráva Krištofa Fictuma daná císaři o prohlášení mandátu proti Bratřím českým v městě Žatci

300. Na Třeboni, 5. prosince 1602. Petr Vok z Kožmberka arcibiskupovi Pražskému o řízení kněžstva na svých kollaturách

301. Na hradě Pražském, 6. prosince 1602. Císař poroučí krajským hejtmanům Boleslavským zavříti dům, kostelík a školu Bratří českých v Mladé Boleslavi

302. V Novém Městě nad Methují, 1602. Zápis o berních vybraných o terminu svatomikulášském 1602 v Novém Městě nad Methují

303. V Čáslavi, 9. prosince 1602. Zpráva hejtmanů kraje Čáslavského daná císaři o vyhlášení mandátu proti Bratřím v městě Čáslavi

304. V Čáslavi, 12. prosince 1602. Výběrčí posudného v kraji Čáslavském kvituje šepmistry a radu Hor Kutuých z posudného

305. 13. prosince 1602. Zdeslav Kaplíř ze Sulevic vyzývá Jana Vinklmana v městě Mostu, aby mu vydal svědectví proti arcibiskupovi Pražskému

306. V Praze, 14. prosince 1602. Konsistoř dolejší žádá císaře, aby poručil několika městům vypuditi kněze nepořádné

307. 17. prosince 1602. Stavové kraje Loketského hájí se u císaře proti žalobám arcibiskupa Pražského, že prý zkracují děkana Loketského na příjmech

308. Na hradě Pražském, 18. prosince 1602. Císař nařizuje Kutnohorským, aby hned oznámili kanceláři dvorské, jakého svěcení a od koho podáni k nim jsou farářové jejich

309. Na Smečně, 19. prosince 1602. Zpráva hejtmanů kraje Slánského o prohlášení mandátu králov ského proti Bratřím českým ve městě Slaném

310. Na hradě Pražském, 21. prosince 1602. Císař nařizuje městské radě i vší obci Mladoboleslavské, aby nepřekáželi hejtmanům krajským, majícím uzavříti dům a školu bratrskou v Boleslavi

311. Na hradě Pražském, 21. prosince 1602. Císař oznamuje hejtmanům kraje Boleslavského, že přísně nařídil obci Mladoboleslavské, aby se neprotivila zavření domu bratrského

312. V Mladé Boleslavi, 29. prosince 1602. Městská rada Mladoboleslavská omlouvá se císaři, že ne měla účasti v odporu některých obyvatel proti zavření domu bratrského

Sněm léta 1603.

Úvod

313. Na hradě Pražském, 27. listopadu 1602. Záznamy z porady nejvyšších úředníků zemských o době, ke které má býti svolán sněm český

314. Na hradě Pražském, 2. prosince 1602. Císař rozepisuje sněm království českého

315. Na hradě Pražském, 18. prosince 1602. Kudolf II. obesílá nejvyšší úředníky a soudce zemské ke sněmu

316. Na Horách Kutných, 6. ledna 1603. Plná moc Kutnohorských daná vyslaným na sněm.

317. V Praze, 7. ledna 1603. Dobré zdání nařízených komisařův o sbírce se zboží zlatého i stříbrného

318. V Rakovníce, 8. ledna 1603. Plná moc vyslaných města Rakovníku ke sněmu

319. V Praze, 8. ledna 1603. Úředníci menších desk zemských posílají arcibiskupovi Pražskému důhon ve při jeho se Zdeslavem Kaplířem ze Sulevic

320. V Rakovníce, 9. ledna 1603. Přiznavací list Rakovnických z posudného

321. 9. ledna 1603. Královská předloha přednesená sněmu království českého

322. Na hradě Pražském, 9.—16. ledna 1603. Usnesení obecního sněmu českého

323. Na hradě Pražském, 9.—16. ledna 1603. Paměti o jednání stavů pod obojí na sněme r. 1603 za obhájením volnosti vyznání náboženského

324. 16. ledna 1603. Sněm český dává přitisknouti pečeť zemskou na list mocný osobám vyslaným na pomezí Míšeňské

325. 16. ledna 1603. Rytířstvo české přijímá Jana a Josefa Makovského mezi sebe

326. 16. ledna 1603. Stav rytířský přijímá Jana a Petra Hageny ze Švarcpachu za členy.

327. 16. ledna 1603. Panský stav přijímá za člena Jáchyma mladšího Španovského z Lisova.

328. 16. ledna 1603. Přijetí Víta Viléma Španovského z Lisova do stavu panského

329. 16. ledna 1603. Stav panský přijímá Krištofa Haranta z Polžic mezi sebe

330. Na Žumberce, 16. ledna 1603. Zpráva hejtmana kraje Chrudimského o prohlášení královského mandátu proti Bratřím v Chrudimi

331. Na hradě Pražském, 17. ledna 1603. Rozkazy císařské O převezení zatčených Bratří českých z Mladé Boleslavi na hrad Pražský.

332. 17. ledna 1603. Dobré zdáni nejvyšších úředníků zemských dané císaři o supplikací podané od stavů českobratrských na sněme

333. V Mladé Boleslavi, 22. ledna 1603. Žádost uvězněných Bratří českých v Mladé Boleslavi k tamější radě městské za přímluvu k císaři, aby sproštěni byli vězení

334. V Mladé Boleslavi, 22. ledna 1603. Přímluva městské rady Mladoboleslavské k císaři za propuštění uvězněných Bratří českých

335. 24. ledna 1603. Dobré zdání nejvyšších úředníků zemských o vyšetřování původu prosebného spisu podaného císaři na sněme minulém 439

336. V Mladé Boleslavi, 28. ledna 1603. Zpráva městské rady Mladoboleslavské, že odsílá do Prahy uvězněné Bratří české

337. V Dušnikách, 29. ledna 1603. Omluva rady města Dušník přednesená královskému hejtmanu hrabství Kladského, že přijali kazatele vyznání augšpurského

338. V Týnci, 30. ledna 1603. Zpráva abatyše kláštera Týneckého arcibiskupovi Pražskému o tvrdo šíjnosti sousedů ve vsi Pozdní

339. Na Horách Kutných, koncem ledna 1603. Žádost Kutnohorských k císaři, aby kněží jejich nebyli poháněni do Prahy

340. V Dušnikách, 31. ledna 1603. Obec Dušnická žádá hejtmana hrabství Kladského za přímluvu k císaři a k arcibiskupovi Pražskému, aby směla si ponechati kazatele evangelického.

1 2 3 4 5Přihlásit/registrovat se do ISP