Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

502 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o príslušnosti krajských súdov v pokračovaní pre trestné činy podľa Zákonov č. 166/1941 a č. 226/1941 SI. z. a pre niektoré trestné činy podľa zákona č. 320/1940 SI. z., o osobitnom sozname obhajcov a o iných opatreniach v trestnom práve (tlač 488).
503 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o podpore na zvýšenie poľnohospodárskej výroby (tlač 500).
504 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych investičných nákupoch štátu (tlač 497).
505 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o stíhaní a trestaní priestupkov podľa niektorých právnych predpisov o cenách a zásobovaní obyvateľstva (tlač 493).
506 Vládny návrh. Ústavný Zákon zo dňa 1942 o vysťahovaní Židov.
507 Vládny návrh zákona o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej správy.
508 Vládny návrh zákona, ktorým sa uvádza do účinnosti Zákon č. o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej správy.
509 Vládny návrh zákona o zvýšení existenčného minima v exekučnom pokračovaní.
510 Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o slovenskej pracujúcej pospolitosti.
511 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o Sväze vysokoškolského študentstva (tlač 430).
512 Vládny návrh zákona o prirážkach k všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva.
513 Vládny návrh zákona o povinnom štepení proti záškrtu.
514 Vládny návrh zákona o zvýšení dane z liehu.
515 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o hlásení a nútenom prenájme niektorých živnostenských miestností.
516 Vládny návrh zákona o povinnej zásobe štátnych pôžičiek a o viazanom rezervnom fonde.
517 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o návrhu poslanca Dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie zákona o Sociálnom ústave pri Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (tlač 433).
518 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o návrhu poslanca, štátneho sekretára Ing. Franza Karmasina a spoločníkov na vydanie zákona o zriadení Ústredia sociálnej starostlivosti pri Deutsche Partei (tlač 444).
519 Zpráva sociálneho a zdravotného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o návrhu poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o slovenskej pracujúcej pospolitosti (tlač 510).
520 Vládny návrh zákona o zrušení Generálneho finančného riaditeľstva pre Slovensko.
521 Vládny návrh zákona o prísnejšom trestaní neoprávnenej držby zbrane za brannej pohotovosti štátu.
522 Vládny návrh zákona o vnútroštátnej účinnosti Smluvy medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o stíhaní.
523 Vládny návrh zákona o prenesení pôsobnosti úradov známkujúcich sudy na ciachové úrady.
524 Vládny návrh zákona o výmaze zaniklých firiem z firemného registra z úradnej moci.
525 Vládny návrh zákona o prepadnutí niektorých židovských hnuteľností v prospech štátu.
526 Vládny návrh zákona o zriadení Ústredného sväzu družstiev a o úprave niektorých pomerov v družstevníctve.
527 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšení existenčného minima v exekučnom pokračovaní (tlač 509).
528 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o hlásení a nútenom prenájme niektorých živnostenských miestností (tlač 515).
529 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o povinnom štepení proti záškrtu (tlač 513).
530 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšení dane z liehu (tlač 514).
531 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o prirážkach k všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva (tlač 512).
532 Návrh poslanca Dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o Najvyššom kontrolnom dvore.
533 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o vysťahovaní Židov /tlač 506/.
534 Zpráva ústavnoprávneho, národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o povinnej zásobe štátnych pôžičiek a o viazanom rezervnom fonde (tlač 516).
535 Vládny návrh zákona, ktorým sa určuje deň nadobudnutia účinnosti zákona o všeobecných colných sadzbách a pozmeňujú niektoré jeho ustanovenia.
536 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o výmaze zaniklých firiem z firemného registra z úradnej moci (tlač 524).
537 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa určuje deň nadobudnutia účinnosti zákona o všeobecných colných sadzbách a pozmeňujú niektoré jeho ustanovenia (tlač 535).
538 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zrušení Generálneho finančného riaditeľstva pre Slovensko (tlač 520).
539 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o prenesení pôsobnosti úradov známkujúcich sudy na ciachové úrady (tlač 523).
540 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o prísnejšom trestaní neoprávnenej držby zbrane za brannej pohotovosti štátu (tlač 521).
541 Vládny návrh zákona o vnútroštátnej účinnosti a o vykonaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnej podpore a právnej pomoci v colných trestných veciach.
542 Antrag des Abgeordneten Staatssekretärs Ing. Franz Karmasin u. Gen. auf Erlassung des Gesetzes über die Deutsche Studentenschaft.
543 Vládny návrh zákona o územných zmenách obcí.
544 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia právne predpisy o poistení priemyselných a obchodných zamestnancov na prípad nemoci a úrazu,
545 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej správy (tlač 507).
546 Vládny návrh. Ústavný Zákon zo dňa 1942 o Najvyššom úrade pre zásobovanie.
547 Vládny návrh zákona o zriadaní okresného úradu vo Vyšnom Svidníku.
548 Vládny návrh zákona o Roľníckej komore.
549 Antrag des Abgeordneten, Staatssekretärs Ing. Franz Karmasin u. Gen. auf Erlassung des Gesetzes vom 1942 über das Hauptamt für Volkswirtschaft der Deutschen Partei.
550 Zpráva ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o Najvyššom úrade pre zásobovanie (tlač 546).
551 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti a o vykonaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnej podpore a právnej pomoci v colných trestných veciach (tlač 541).
552 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti Smluvy medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o stíhaní (tlač 522).
553 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca, štátneho sekretára Ing. Franza Karmasina a spoločníkov na vydanie zákona o Deutsche Studentenschaft (tlač 542).
554 Vládny návrh zákona o zabezpečení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach, Židmi obhospodarovaných.
555 Zpráva ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o návrhu poslanca Dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o Najvyššom kontrolnom dvore (tlač 532).
556 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia právne predpisy o poistení priemyselných a obchodných zamestnancov na prípad nemoci a úrazu (tlač 544).
557 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o územných zmenách obcí (tlač 543).
558 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení okresného úradu vo Vyšnom Svidníku (tlač 547).
559 Zpráva ústavnoprávneho a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zabezpečení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach, Židmi obhospodarovaných (tlač 554).
560 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa uvádza do účinnosti Zákon o organizácii súdov, úradov verejnej obžaloby a súdnej správy (tlač 508).
561 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o spolupráci na kultúrnom poli.
562 Vládny návrh zákona o odklade exekúcií proti vojenským osobám v činnej službe a ich príbuzným.
563 Vládny návrh zákona O náhrade škôd spôsobených príslušníkmi nemeckej brannej moci zdržujúcimi sa na území Slovenskej republiky alebo prechodiacimi cez územie Slovenskej republiky.
564 Interpelácia poslanca Jána Moru a spoločníkov ministrovi vnútra vo veci neuspokojivého určenia pracovných a mzdových podmienok pre poľnohospodárskych robotníkov vyhláškou predsedu Ústredného úradu práce č. 156/1942 Úradných novín.
565 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca, štátneho sekretára Ing. Franza Karmasina a spoločníkov na vydanie zákona o Ústave pre národné hospodárstvo pri Deutsche Partei (tlač 549).
566 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Vladimíra Moravčíka pre premávkový priestupok.
567 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Dr. Ferdinanda Ďurčanského pre priestupok.
568 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o daňových ulavách pre investície.
569 Vládny návrh zákona o Slovenskej akadémii vied a umení.
570 Vládny návrh zákona o drahotnom prídavku a o zmene niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych.
571 Vládny návrh zákona niektorých obmedzeniach Židov pri osvojení.
572 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o zmene niektorých ustanovení Zákonov o stavebnom ruchu.
573 Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona zo dňa.......................1942 o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov verejnoprávneho poistenia robotníkov a zamestnancov vo vyšších službách.
574 Zpráva národohospodárskeho, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Roľníckej komore (tlač 548).
575 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o daňových úľavách pre investície (tlač 568).
576 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o služobnom pomere štátnych úradníkov a zriadencov.
577 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o zmene niektorých ustanovení Zákonov o stavebnom ruchu (tlač 572).
578 Vládny návrh zákona o županských inšpekčných úradoch.
579 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o odklade exekúcií proti vojenským osobám v činnej službe a ich príbuzným (tlač 562).
580 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o náhrade škôd spôsobených príslušníkmi nemeckej brannej moci zdržujúcimi sa na území Slovenskej republiky alebo prechodiacimi cez územie Slovenskej republiky (tlač 563).
581 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o niektorých obmedzeniach Židov pri osvojení (tlač 571).
582 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskej akadémii vied a umení (tlač 569).
583 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o drahotnom prídavku a o zmene niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych (tlač 570).
584 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Vladimíra Moravčíka pre priestupok.
585 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o dani z mäsa.
586 Vládny návrh zákona o odpočivných a zaopatrovacích platoch Štátnych baníkov.
587 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na ochranu vynálezov,
588 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o ochrane nájomníkov.
589 Vládny návrh zákona o úradoch vnútornej správy.
590 Vládny návrh zákona ktorým sa menia a doplňujú niektoré právne predpisy o provizijnom poistení.
591 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o spolupráci na kultúrnom poli (tlač 561).
592 Vládny návrh zákona o vnútroštátnej účinnosti a o vykonaní Dohody medzi slovenskou vládou a maďarskou kráľovskou vládou o platbách súvisiacich s niektorými pozemkovo-politickými opatreniami, ktoré sa už previedly, alebo sa ešte prevedú.
593 Vládny návrh zákona o zvýšení drahotnej prirážky a príplatku k dôchodkom vojenských poškodencov.
594 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o dani z mäsa (tlač 585).
595 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o ochrane nájomníkov (tlač 588).
596 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšení drahotnej prirážky a príplatku k dôchodkom vojenských poškodencov (tlač 593).
597 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti a o vykonaní Dohody medzi slovenskou vládou a maďarskou kráľovskou vládou o platbách súvisiacich s niektorými pozemkovo-politickými opatreniami, ktoré sa už previedly alebo sa ešte prevedú (tlač 592).
598 Zpráva ústavnoprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 104/1942 Sl. z., ktorým sa predlžuje platnosť niektorých ustanovení vládneho nariadenia o organizácii policajnej správy a služby a o niektorých iných opatreniach v obore vnútornej správy.
599 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach na ochranu vynálezov (tlač 587).
600 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o služobnom pomere štátnych úradníkov a zriadencov (tlač 576).
601 Zpráva národohospodárskeho, sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré právne predpisy o provizijnom poistení (tlač 590).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP