Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

904 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o civilnej protileteckej ochrane
905 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o vojenských zaopatrovacích platoch a niektoré ustanovenia s týmto zákonom súvisiace
906 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o ochrane osobnej slobody, domáceho pokoja, ich dočasnom obmedzení, ako aj o obmedzení iných práv a slobôd (tlač 897)
907 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o žandárstve (tlač 903)
908 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o splnomocnení zmeniť sídlo Najvyššieho správneho súdu za brannej pohotovosti štátu (tlač 901)
909 Zpráva ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Poštovej sporiteľni (tlač 898)
910 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon o potravnej dani na čiare
911 Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o zdravotnej dovolenke robotníkov
912 Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o platenej dovolenke robotníkov
913 Návrh poslanca Pavla Čarnogurského a spoločníkov na vydanie zákona o zmene zákona č. 308/1940 Sl. z. o ľudových školách
914 Návrh poslanca Pavla Čarnogurského a spoločníkov na vydanie zákona o zmene zákona číslo 288/1941 Sl. z. o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opatrovniach
915 Zpráva branného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o civilnej protileteckej ochrane (tlač 904)
916 Zpráva branného, sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o vojenských zaopatrovacích platoch a niektoré ustanovenia s týmto zákonom súvisiace (tlač 905)
917 Zpráva ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o návrhu poslanca Dr. Aladára Kočiša a spoločníkov na vydanie zákona o Tlačovej komore (tlač 825)
918 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon o potravnej dani na čiare (tlač 910)
919 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na interpeláciu poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov vo veci odpustenia daní veľkostatkárovi J. Pálffymu (tlač 848)
920 Odpoveď ministra hospodárstva na interpeláciu poslanca Dr. Jána Balku a spoločníkov vo veci účinkovania a hospodárenia Sväzu mliekárskych družstiev v Bratislave (tlač 861)
921 Vládny návrh zákona o tovarovom záložnom liste
922 Vládny návrh zákona o kontrole úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho dobytka a o kontrolnom zveľaďovacom fonde
923 Vládny návrh zákona o Ústave pre výskum hospodárstva
924 Vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnyoh predpisov o kartelovom poplatku
925 Vládny návrh zákona o dodávkových prémiách na obilie
926 Zpráva sociálneho a zdravotného, národohospodárskeho a ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o platenej dovolenke robotníkov
927 Vládny návrh zákona o starostlivosti o odsunuté (evakuované) deti
928 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o tovarovom záložnom liste (tlač 921)
929 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku (tlač 924)
930 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Ústave pre výskum hospodárstva (tlač 923)
931 Vládny návrh zákona o vojnovej dani z vyšších príjmov, o dani z vojnových ziskov zárobkových podnikov a zamestnaní a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej dani triednej
932 Vládny návrh zákona o dočasnej zmene sídiel úradov
933 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o kontrole úžitkovosti a dedičnosti hovädzieho dobytka a o Kontrolnom zveľaďovacom fonde (tlač 922)
934 Zpráva sociálneho a zdravotného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o starostlivosti o odsunuté (evakuované) deti (tlač 927)
935 Vládny návrh zákona o úprave niektorých daňových pomerov vyplývajúcich z brannej pohotovosti štátu
936 Vládny návrh zákona o štatistike zahraničného obchodu
937 Vládny návrh zákona o štátnych zárukách pri obchode so zahraničím a záručných vkladoch pri medzištátnom platobnom styku
938 Vládny návrh zákona ktorým sa menia niektoré ustanovenia živnostenského zákona o učňovských školách
939 Vládny návrh zákona o pracovnej povinnosti a včleňovaní do práce
940 Odpoveď ministra národnej obrany na interpeláciu poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov o výchove dôstojníckeho dorastu (tlač 889)
941 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o opatreniach po nepriateľských bojových činoch, o náhrade škôd týmito činmi spôsobených a o doplnení právnych predpisov o civilnej protileteckej ochrane
942 Zpráva rozpočtového a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o vojnovej dani z vyšších príjmov, o dani z vojnových ziskov zárobkových podnikov a zamestnaní a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej dani triednej (tlač 931)
943 Návrh poslanca Dr. Mateja Huťku a spoločníkov na vydanie zákona o úprave právneho pomeru k poľnohospodárskym nehnuteľnostiam, nadobudnutým z pozemkovej reformy
944 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci odpredaju nehnuteľností vo Vyšných Hágoch
945 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o dočasnej zmene sídel úradov (tlač 932)
946 Zpráva kultúrneho, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o návrhu poslanca Pavla Čarnogurského a spoločníkov na vydanie zákona o zmene zákona č. 308/1940 Sl.z. o ľudových školách (tlač 913)
947 Zpráva rozpočtového a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých daňových pomerov vyplývajúcich z brannej pohotovosti štátu (tlač 935)
948 Zpráva rozpočtového a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o dodávkových prémiách na obilie (tlač 925)
949 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o štátnych zárukách pri obchode so zahraničím a záručných vkladoch pri medzištátnom platobnom styku (tlač 937)
950 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia živnostenského zákona o učňovských školách (tlač 938)
951 Zpráva ústavnoprávneho, národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o opatreniach po nepriateľských bojových činoch, o náhrade škôd týmito činmi spôsobených a o doplnení právnych predpisov o civilnej protileteckej ochrane (tlač 941)
952 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu konzulárna smluva medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou
953 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej dani, postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných
954 Vládny návrh zákona o úprave smlúv, dojednaných štátnou správou
955 Vládny návrh zákona o utvorení obce Tatry
956 Vládny návrh zákona o podpore na sústavné zveľaďovanie poľnohospodárstva
957 Vládny návrh zákona o vnútroštátnej účinnosti a vykonaní Smluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom vo veci sociálneho poistenia
958 Vládny návrh zákona o odklade exekúcií vyprázdnením bytu
959 Vládny návrh zákona o splátkach na niektoré vodné stavby
960 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia ustanovenia zákona o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opatrovniach
961 Vládny návrh zákona o nezapočítateľnosti niektorých plnení zamestnávateľov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení
962 Vládny návrh zákona o príspevkoch štátu na uhradenie prevádzkových schodkov Slovenskej Dunajplavby, účastinnej spoločnosti, počas mimoriadnych pomerov spôsobených vojnou
963 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci odpredaju budovy bývalého Okresného úradu v Piešťanoch
964 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o podpore na sústavné zveľadovanie poľnohospodárstva (tlač 956)
965 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splátkach na niektoré vodné stavby (tlač 959)
966 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o mimoriadnej dani, postihujucej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľnych (tlač 953)
967 Vládny návrh zákona o daňových úľavách pri usporiadaní pomerov súkromného poisťovníctva
968 Vládny návrh zákona o doplnení právnych predpisov o stannom práve a o výkone trestu smrti v stannom pokračovaní
969 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti a vykonaní Smluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom vo veci sociálneho poistenia (tlač 957)
970 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o odklade exekúcií vyprázdnením bytu (tlač 958)
971 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o štatistike zahraničného obchodu (tlač 936)
972 Vládny návrh zákona o Štátnom observatóriu
973 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o doplnení právnych predpisov o stannom práve a o výkone trestu smrti v stannom pokračovaní (tlač 968)
974 Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o nezapočítateľnosti niektorých plnení zamestnávateľov do pracovného zárobku (služobných požitkov) vo verejnoprávnom poistení (tlač 961)
975 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o daňových (tlač 967)
976 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci napomáhania nemeckého exportu na Slovensko
977 Vládny návrh zákona zo dňa 1944, ktorým sa mení zákon o Slovenskej univerzite
978 Vládny návrh ústavného zákona o splnomocnení meniť ústavné zákony a o rozšírení nariaďovacej právomoci za brannej pohotovosti štátu
979 Vládny návrh zákona o podriadení príslušníkov Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže a príslušníkov štátnej polície vojenskej súdnej právomoci
980 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o splnomocnení meniť ústavné zákony a o rozšírení nariaďovacej právomoci za brannej pohotovosti štátu (tlač 978)
981 Zpráva kultúrneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Štátnom observatóriu (tlač 972)
982 Zpráva kultúrneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa sa menia ustanovenia zákona o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opatrovniach
983 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru o darovaní budovy bývalého Štátneho gymnázia a telocvične v Ružomberku
984 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru o darovaní pozemku Štátnej nemocnice v Topoľčanoch na zriadenie asfaltového chodníka
985 Vládny návrh zákona o ústavoch pre technické skúmanie hmôt, strojov a prístrojov a o priznávaní práva verejnosti obdobným ústavom
986 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušujú výhody mimoriadnych odpisov podľa zákona o priamych daniach počas brannej pohotovosti štátu
987 Zpráva ústavnoprávneho a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o ústavoch pre technické skúmanie hmôt, strojov a prístrojov a o priznávaní práva verejnosti obdobným ústavom (tlač 985)
988 Zpráva ústavnoprávneho a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušujú výhody mimoriadnych odpisov podľa zákona o priamych daniach počas brannej pohotovosti štátu (tlač 986)
989 Vládny návrh o Vysokej škole obchodnej v Bratislave
990 Vládny návrh zákona o úrazovom poistení pôdohospodárskych podnikov
991 Vládny návrh zákona o penzijnom poistení niektorých súkromných zamestnancov na vyššie dávky
992 Vládny návrh finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1945
993 Vládny návrh zákona o sociálnom poistení živnostníkov
994 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia predpisov o služobnom pomere profesorov vysokých škôl
995 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1945 (tlač 992)
996 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o Vysokej škole obchodnej v Bratislave (tlač 989)
997 Zpráva sociálneho a zdravotného a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o penzijnom poistení niektorých súkromných zamestnancov na vyššie dávky (tlač 991)
998 Zpráva národohospodárskeho a sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o úrazovom poistení pôdohospodárskych podnikov (tlač 990)
999 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia predpisov o služobnom pomere profesorov vysokých škôl (tlač 994)
1000 Vládny návrh zákona o trestnoprávnej ochrane elektriny
1001 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o trestnoprávnej ochrane elektriny (tlač 1000)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP