Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

302 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o opatreniach proti všeobecne nebezpečnému používaniu traskavín a všeobecne nebezpečnému zachádzaniu s nimi (tlač 297).
303 Vládny návrh zákona o dočasnej úprave platov štátnych zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych.
304 Vládny návrh zákona o niektorých zmenách v prípravnej službe sudcovskej, v právnej službe verejnonotárskych osnovníkov a o zrovnoprávnení sudcovskej a advokátskej skúšky.
305 Vládny návrh zákona o novej organizácii súdov a o zmene niektorých ustanovení o organizácii súdov.
306 Vládny návrh zákona o civilných inžinieroch.
307 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu obchodná smluva slovensko-talianska.
308 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o dočasnej úprave platov štátnych zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych (tlač 303).
309 Vládny návrh zákona o sjednotení obvodov okresných úradov, okresných súdov, iných úradov a ich sídel.
310 Vládny návrh zákona o ochrane plodu, jeho vzniku a o zmene §§ 285, 286 trestného zákona a §§ 423 až 427 vojenského trestného zákona.
311 Zpráva technicko-dopravného výboru o vládnom návrhu zákona o civilných inžinieroch (tlač 306).
312 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o niektorých zmenách v prípravnej službe sudcovskej, v právnej službe verejnonotárskych osnovníkov a o zrovnoprávnení sudcovskej a advokátskej skúšky (tlač 304).
313 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o novej organizácii súdov a o zmene niektorých ustanovení o organizácii súdov (tlač 305).
314 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o sjednotení obvodov okresných úradov, okresných súdov, iných úradov a ich sídel (tlač 309).
315 Vládny návrh zákona o zriadení Fondu pre tlmenie nákaz a hromadných onemocnení domácich zvierat.
316 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda o účastinnej spoločnosti Košicko-Bohumínska dráha.
317 Vládny návrh zákona o zdravotnej prirážke.
318 Usnesenie o súhlase. Snem Slovenskej republiky podľa § 24, písm. h) Ústavy súhlasí s obchodnou smluvou slovensko-talianskou, uzavretou dňa 21. decembra 1940 v Ríme.
319 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o ochrane plodu, jeho vzniku a o zmene §§ 285, 286 trestného zákona a §§ 423 až 427 vojenského trestného zákona (tlač 310).
320 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o štátnom dlhu a štátnom majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky, ako aj o niektorých iných s tým súvisiacich finančných otázkach.
321 Vládny návrh zákona o splnomocnení ministra financií k úverovým operáciám.
322 Usnesenie o súhlase. Snem Slovenskej republiky podľa § 24, písm. h) Ústavy udeľuje súhlas s medzištátnou smluvou o likvidácii KošickoBohumínskej železnice uč. spol., uzavretou dňa 15. novembra 1940 v Berlíne medzi Nemeckou ríšou, Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom.
323 Usnesenie o súhlase. Snem Slovenskej republiky podľa § 24, písm. h) Ústavy udeľuje súhlas s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o štátnom dlhu a štátnom majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky, ako aj o niektorých iných s tým súvisiacich finančných otázkach.
324 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splnomocnení ministra financií k úverovým operáciám (tlač 321).
325 Vládny návrh zákona o podpore stavebného podnikania.
326 Vládny návrh zákona o riešení sporov o pôsobnosť medzi súdmi a Najvyšším správnym súdom alebo správnymi úradmi.
327 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení Fondu pre tlmenie nákaz a hromadných onemocnení domácich zvierat (tlač 315).
328 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o podpore stavebného podnikania (tlač 325).
329 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o zdravotnej prirážke (tlač 317).
330 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu, aby Snem Slovenskej republiky podľa zákona č. 1/1941 SI. z. súhlasil s odpredajom niektorých štátnych objektov v Nitre.
331 Vládny návrh zákona, ktorým sa upravuje starostlivosť o poškodených v službe Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaffel a ich pozostalých a doplňujú, zrušujú a nahradzujú niektoré predpisy o požitkoch vojenských poškodencov.
332 Vládny návrh zákona, ktorým sa činia mimoriadne hospodárske opatrenia.
333 Vládny návrh zákona o štátnom vyživovacom príspevku.
334 Vládny návrh zákona o zmenách v justičnej správe.
335 Vládny návrh zákona o Štátnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Bratislave.
336 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa činia mimoriadne hospodárske opatrenia (tlač 332).
337 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o riešení sporov o pôsobnosť medzi súdmi a Najvyšším správnym súdom alebo správnymi úradmi (tlač 326).
338 Interpelácia poslanca Antona Šaláta a spoločníkov ministrovi vnútra o nezachovávaní zákona o ustanovení členov župného výboru.
339 Interpelácia poslanca Jozefa Šrobára a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci neporiadkov v Slovenskom rozhlase.
340 Interpelácia poslanca Dr. Mateja Huťku a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci nezákonného výkonu preventívnej cenzúry.
341 Usnesenie o súhlase. Snem Slovenskej republiky súhlasí podľa § 24, písm. h) Ústavy s obchodnou smluvou slovensko-maďarskou, uzavretou dňa 13. marca 1940.
342 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravuje starostlivosť o poškodených v službe Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaffel a o ich pozostalých a doplňujú, zrušujú a nahradzujú niektoré predpisy o požitkoch vojenských poškodencov (tlač 331).
343 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o Štátnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Bratislave (tlač 335).
344 Vládny návrh zákona o platebných úľavách pre záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných miestach.
345 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o štátnom vyživovacom príspevku (tlač 333).
346 Vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje platnosť zákona o kartelovom poplatku.
347 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o platebných úľavách pre záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných miestach (tlač 344).
348 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť zákona o kartelovom poplatku (tlač 346).
349 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslancov Pavla Čarnogurského a Vladimíra Moravčíka pre prečiny podľa zákona na ochranu republiky.
350 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Karola Sidora pre prečiny podľa §§ 1 a 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.
351 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Rudolfa Čavojského pre priestupok pomluvy podľa § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.
352 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Dr. Eugena Filkorna pre premávkový priestupok.
353 Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu poslanca Antona Šaláta a spoločníkov vo veci nezachovávania zákona o ustanovení členov župného výboru (tlač 338).
354 Vládny návrh zákona o schválení smluvy a s ňou súvisiacich dojednaní ohľadom podniku ,,Podbrezová" a o splnomocnení vlády na ich vykonanie.
355 Vládny návrh zmenkového zákona
356 Vládny návrh zákona o zriadení Poradného a smierčieho sboru vo veciach peňažníctva a úverníctva, o úprave úrokových sadzieb a o zákaze zriaďovania nových peňažných ústavov (podnikov).
357 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o stabilizačných bilanciách.
358 Vládny návrh zákona o prirážkach k všeobecnej dani nápojovej, dávky zo šumivého vína a dani z piva.
359 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých ustanovení zákona o priamych daniach.
360 Vládny návrh zákona o úprave služobného pomeru štátnych zamestnancov — arizátorov.
361 Vládny návrh zákona o vojenskom trestnom poriadku.
362 Vládny návrh na súhlas Snemu Slovenskej republiky v smysle článku XIII. finančného zákona č. 1/1941 Sl. z., ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1941.
363 Vládny návrh zákona o napomáhaní sústavnej elektrizácie.
364 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon o štátnom občianstve.
365 Zpráva ústavnoprávneho výboru k vládnemu návrhu zákona o úprave služobného pomeru štátnych zamestnancov — arizátorov (tlač 360).
366 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení Poradného a smierčieho sboru vo veciach peňažníctva a úverníctva, o úprave úrokových sadzieb a o zákaze zriaďovania nových peňažných ústavov (podnikov) — (tlač 356).
367 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o stabilizačných bilanciách (tlač 357).
368 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o prirážkach k všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva (tlač 358).
369 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých ustanovení zákona o priamych daniach (tlač 359).
370 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústavný Zákon o štátnom občianstve (tlač 364).
371 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o schválení smluvy a s ňou súvisiacich dojednaní ohľadom podniku "Podbrezová" a o splnomocnení vlády na ich vykonanie (tlač 354).
372 Vládny návrh zákona o branných shromaždeniach vojenských osôb v zálohe.
373 Vládny návrh zákona o uvoľnení vkladov a podielov prihlásených k súpisu podľa vládneho nariadenia č. 110/1919 Sb. z. a n. a zadržaných výplat z poisťovacích smlúv, prihlásených k súpisu podľa vládneho nariadenia č. 184/1919 Sb. z. a n.
374 Vládny návrh zákona o zabezpečení požiadaviek tuzemských veriteľov proti zahraničným peňažným ústavom.
375 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o uvoľnení vkladov a podielov prihlásených k súpisu podľa vládneho nariadenia č. 110/1919 Sb. z. a n. a zadržaných výplat z poisťovacích smlúv, prihlásených k súpisu podľa vládneho nariadenia č. 184/1919 Sb. z. a n. (tlač 373).
376 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas podľa finančného zákona Slovenskej republiky č. 1/1941 SI. z., ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1941 (tlač 362).
377 Zpráva ústavnoprávneho výboru o pripomienkach prezidenta republiky k usneseniu Snemu zo dňa 26. júna 1941 o ústavnom Zákone, ktorým sa doplňuje ústavný Zákon o štátnom občianstve.
378 Zpráva branného výboru o vládnom návrhu zákona o branných shromaždeniach vojenských osôb v zálohe (tlač 372).
379 Vládny návrh na súhlas Snemu Slovenskej republiky podľa čl. XIII. zákona č. 1/1941 SI. z. s prechodným výdavkom Ks 238,500.000 na financovanie stavby ciest.
380 Vládny návrh zákona o zriadení Pomocného fondu peňažných ústavov.
381 Vládny návrh zákona o úprave pomerov súvisiacich s koncentráciou peňažných ústavov a o podpore peňažníctva.
382 Vládny návrh zákona o mimoriadnom zvýšení hornej hranice sadzby trestu na slobode, o vymeriavaní trestu a o vylúčení podmienečného odsúdenia u niektorých trestných činov.
383 Zpráva ústavnoprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č, 107/1941 SI. z.
384 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení Pomocného fondu peňažných ústavov (tlač 380).
385 Vládny návrh zákona o zvýšenom trestaní činnosti, podvracajúcej štátny spoločenský alebo hospodársky poriadok za brannej pohotovosti štátu.
386 Vládny návrh zákona o urýchlenom trestnom pokračovaní pri niektorých trestných činoch.
387 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave pomerov súvisiacich s koncentráciou peňažných ústavov a o podpore peňažníctva (tlač 381).
388 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zabezpečení požiadaviek tuzemských veriteľov proti zahraničným peňažným ústavom (tlač 374).
389 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu na súhlas Snemu Slovenskej republiky podľa čl. XIII. zákona č. 1/1941 SI. z. s prechodným výdavkom Ks 238,500.000 na financovanie stavby ciest (tlač 379).
390 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o mimoriadnom zvýšení hornej hranice sadzby trestu na slobode, o vymeriavaní trestu a o vylúčení podmienečného odsúdenia u niektorých trestných činov (tlač 382).
391 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšenom trestaní činnosti, podvracajúcej štátny spoločenský alebo hospodársky poriadok za brannej pohotovosti štátu (tlač 385).
392 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o urýchlenom trestnom pokračovaní pri niektorých trestných činoch (tlač 386).
393 Vládny návrh zákona o dočasnom obmedzení zvyšovania miezd a platov.
394 Vládny návrh zákona o verejnej ochrane mládeže, o verejnom poručenstve a o úprave ochranného dozoru.
395 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach.
396 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o mimoriadnej dani postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných.
397 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o usporiadaní práv a povinností, ktoré vyplývajú z podpory stavebného ruchu bývalou Česko-Sloven- skou republikou.
398 Vládny návrh zákona o prídavkoch na deti robotníkov.
399 Zpráva ústavnoprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 116/1941 SI. z. Nariadenie s mocou zákona č. 116/1941 Sl. z., vyhlásené dňa 24. júna 1941, upravuje organizáciu a právomoc Úradu propagandy.
400 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach (tlač 395).
401 Vládny návrh na udelenie súhlasu Snemu Slovenskej republiky v smysle čl. XII, ods. 3 finančného zákona č. 1/1941 SI. z., ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1941.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP