Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

602 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o odpočivných a zaopatrovacích platoch štátny baníkov (tlač 586).
603 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná a plavebná smluva medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou.
604 Vládny návrh zákona o príročí pre pohľadávky a nároky voči štátu vzniklé prechodom židovského majetku na štát.
605 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunským kráľovstvom.
606 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia riečnych plavebných podnikov.
607 Vládny návrh zákona, ktorým sa pozmeňuje Zákon o úprave pomerov súvisiacich s koncentráciou peňažných ústavov a o podpore peňažníctva.
608 Vládny návrh zákona o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vytretého advokáta-Žida.
609 Vládny návrh zákona o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške.
610 Vládny návrh zákona o sociálnom poistení niektorých osôb vojenských a osôb, vykonávajúcich pracovnú povinnosť alebo pracovnú službu.
611 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom.
612 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o pripomienkach prezidenta republiky k usneseniu Snemu zo dňa 8. júla 1942 o Zákone, ktorým sa mení Zákon o ochrane nájomníkov (tlač 595).
613 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskym o upravení vzájomných občiansko-právnych stykov.
614 Vládny návrh zákona o minimálnych prémiách v životnom poistení.
615 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná a plavebná smluva medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 603).
616 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o jednotnej sudcovskej a advokátskej skúške (tlač 609).
617 Vládny návrh zákona o nezapočítateľnosti drahotných prídavkov, vyplácaných počas brannej pohotovosti štátu niektorým súkromným zamestnancom vo vyšších službách, do penzijného základu.
618 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunským kráľovstvom (tlač 605).
619 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia riečnych plavebných podnikov (tlač 606).
620 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom (tlač 611).
621 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o sociálnom poistení niektorých osôb vojenských a osôb, vykonávajúcich pracovnú povinnosť alebo pracovnú službu (tlač 610).
622 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o ustanovení kurátora pre likvidovanie advokátskej kancelárie vytretého advokáta - Žida (tlač 608).
623 Vládny návrh zákona o prenesení pôsobnosti Hlavného banského rozhodčieho súdu na Hlavný súd v Bratislave.
624 Vládny návrh zákona o dani z obratu a dani prepychovej.
625 Vládny návrh zákona o zaisťovaní a zaberaní bytov a o obmedzení práva sťahovacieho.
626 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Štefana Danihela pre priestupok.
627 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Banskej Bystrici, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Martina Morháča pre priestupok.
628 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.
629 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o prenesení pôsobnosti Hlavného banského rozhodčieho súdu na Hlavný súd v Bratislave (tlač 623).
630 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o príročí pre pohľadávky a nároky voči štátu vzniklé prechodom židovského majetku na štát (tlač 604).
631 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa pozmeňuje Zákon o úprave pomerov súvisiacich s koncentráciou peňažných ústavov a o podpore peňažníctva (tlač 607).
632 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenské] republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná dohoda medzi Slovenskom a Bulharskom.
633 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o dani z obratu a dani prepychovej (tlač 624).
634 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o nezapočitateľnosti drahotných prídavkov, vyplácaných počas brannej pohotovosti štátu niektorým súkromným zamestnancom vo vyšších službách, do penzijného základu (tlač 617).
635 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom.
636 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Druhá dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom.
637 Vládny návrh zákona o splnomocnení ministra financií na plnenie medzištátnych záväzkov z platobného styku slovensko-nemeckého.
638 Vládny návrh zákona o dobe novej súdnej organizácie.
639 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Máriina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (tlač 628).
640 Vládny návrh zákona o organizácii a usmerňovaní telovýchovy a športu.
641 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná dohoda medzi Slovenskom a Bulharskom (tlač 632).
642 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom (tlač 635).
643 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Druhá dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskom (tlač 636).
644 Vládny návrh zákona o zmene niektorých právnych predpisov o súdnictve v sociálnom poistení baníctva.
645 Vládny návrh zákona o poplatkovom oslobodení Slovenskej národnej banky a komunálnych pôžičiek.
646 Vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku.
647 Vládny návrh zákona o započítaní prezenčnej služby v niektorých služobných pomeroch.
648 Vládny návrh zákona o úprave verejných kníh, prevzatých od cudzích súdov.
649 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú právne predpisy o podpore stavebného podnikania.
650 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o minimálnych prémiách v živelnom poistení (tlač 614).
651 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splnomocnení ministra financií na plnenie medzištátnych záväzkov z platobného styku slovensko-nemeckého (tlač 637).
652 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré právne predpisy o nemocenskom, invalidnom a starobnom poistení.
653 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom o riešení otázok vzniklých na poli sociálneho poistenia následkom včlenenia jednotlivých častí územia bývalej Česko-Slovenskej republiky do Slovenskej republiky, poťažne do Maďarského kráľovstva.
654 Návrh poslanca Dr. Vojtecha Tvrdého a spoločníkov na vydanie zákona o správe a odpredaní stálom nadobudnutých domových nehnuteľností ako aj o úprave niektorých majetkopravných a finančneprávnych otázok, súvisiacich s vylúčením Židov zo slovenského hospodárskeho života.
655 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o dobe novej súdnej organizácie (tlač 638).
656 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť právnych predpisov o kartelovom poplatku (tlač 646).
657 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Veterinárna zmluva medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom.
658 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná zmluva medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom.
659 Návrh poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov na vydanie zákona zo dňa 1942 o doplnení zákona o nemocenskom poistení verejných zamestnancov.
660 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré právne predpisy o nemocenskom, invalidnom a starobnom poistení (tlač 652).
661 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky dá na udelenie súhlasu Pohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom o riešení otázok, vzniklých na poli neho poistenia následkom včlenenia jednotlivých častí územia bývalej Česko-Slovenskej republiky do Slovenskej republiky, poťažne do Maďarského kráľovstva /tlač 653/.
662 Zpráva ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o poplatkovom oslobodení Slovenskej národnej banky a komunálnych pôžičiek (tlač 645).
663 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave verejných kníh, prevzatých od cudzích súdov (tlač 648).
664 Vládny návrh zákona o drahotnom prídavku a o jednorázovej vianočnej drahotnej výpomoci štátnym zamestnancom.
665 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci odpredaju nehnuteľnosti štátu v obci Milbach.
666 Vládny návrh zákona o menovaní a odvolávaní predsedov nositeľov verejnoprávneho poistenia a ich zástupcov.
667 Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu poslanca Jána Moru a spoločníkov vo veci neuspokojivého určenia pracovných a mzdových podmienok poľnohospodárskych robotníkov vyhláškou predsedu Ústredného úradu práce č. 156/1942 Úradných novín (tlač 564).
668 Vládny návrh zákona o vnútroštátnej účinnosti dohody medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátska o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov.
669 Zpráva ústavnoprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 201/1942 Sl. z.
670 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná smluva medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom (tlač 658).
671 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Veterinárna úmluva medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom (tlač 657).
672 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení úsporného a kontrolného výboru vo veci vydania sériových výplatných poštových známok z príležitosti 150. výročia ideového založenia "Slovenského učeného tovaryšstva".
673 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých právnych predpisov o súdnictve v sociálnom poistení baníctva (tlač 644).
674 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o drahotnom prídavku a o jednorázovej vianočnej drahotnej výpomoci štátnym zamestnancom (tlač 664).
675 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o menovaní a odvolávaní predsedov nositeľov verejnoprávneho poistenia a ich zástupcov /tlač 666/.
676 Upozornenie. Včasné rozmnoženie vládneho návrhu finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1943, narážalo na tažkosti pre rozsiahlosť osnovy. Upozorňujem preto podľa v 16 ods.4 Rokovacieho poriadku, že do vyššie uvedeného vládneho návrhu možno nahliadnuť v Sekretariáte Snemu. V Bratislave 18.decembra 1942, Dr. Martin Sokol v.r., predseda Snemu Slovenskej republiky.
677 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o stabilizačných bilanciách a Zákon o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov o poplatkoch.
678 Vládny návrh zákona o daňových úľavách na opravy domov.
679 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach.
680 Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení trestného poriadku o obžalobnom senáte.
681 Vládny návrh zákona o zmene zákona o využití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejného zdravotníctva.
682 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o mimoriadnej dani, postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zuročiteľných.
683 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o príročí pre pohľadávky proti bývalému československému štátu o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru.
684 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o príročí pre pohľadávky a nároky voči Štátu, vzniklé prechodom židovského majetku na štát.
685 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o príročí pre pohľadávky a nároky voči štátu, vzniklé prechodom židovského majetku na štát (tlač 684).
686 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých ustanovení trestného poriadku o obžalobnom senáte (tlač 680).
687 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmene zákona o v/užití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejného zdravotníctva (tlač 681).
688 Zpráva ústavnoprávneho výboru vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o príročí pre pohľadávky proti bývalému československému štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru (tlač 683).
689 Zpráva ústavnoprávneho a sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o zaisťovaní a zaberaní bytov a o obmedzení práva sťahovacieho (tlač 625).
690 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o mimoriadnej dani, postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevne zúročiteľných /tlač 682/.
691 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o stabilizačných bilanciách a Zákon o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov o poplatkoch /tlač 677/.
692 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu finančného z zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1943 /tlač 676/.
693 Návrh poslanca Dr. Františka Orlického a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 198/1941 SI. z. a Zákon č. 108/1942 SI. z, ohľadom bývalých židovských poľnohospodárskych nehnuteľností a hnuteľností.
694 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia premlčacie lehoty na vyrubenie a vymáhanie daní, dávok, poplatkov a ciel počas brannej pohotovosti štátu.
695 Vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje platnosť niektorých ustanovení zákona o všeobecných colných sadzbách a menia niektoré ustanovenia colného sadzobníka.
696 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zák. čl. XlX/1907 o poistení priemyselných a obchodných zamestnancov v znení právnych predpisov tento zák. čl. meniacich a doplňujúcich.
697 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach (tlač 679).
698 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o daňových úľavách na opravy domov (tlač 678).
699 Vládny návrh zákona o usporiadaní pomerov Učastinárskej spoločnosti liečivé kúpele Trenčianske Teplice.
700 Návrh poslanca Dr. A. Kočiša a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o zmene zákona, ktorým sa menia a doplňujú právne predpisy o organizácii nositeľov verejnoprávneho poistenia.
701 Vládny návrh zákona o brannej výchove a zmene niektorých predpisov o civilnej protileteckej ochrane.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP