Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vyhlasovaní právnych predpisov a o úradných časopisoch (publikačná norma). (Tlač 93).
102 Vládny návrh zákona o Nemocenskej poisťovni slovenských železníc.
103 Zpráva výboru národohospodárskeho o vládnom návrhu zákona o úprave obchodu s filmami (tlač 75).
104 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení a pôsobnosti banských úradov (tlač 76).
105 Zpráva branného výboru o vládnom návrhu branného zákona Slovenskej republiky (tlač 84).
106 Vládny návrh zákona o stíhaní podludného vývozu a dopravy predmetov potreby do cudziny.
107 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušujú súdy porotné a kmeťské a prechodne upravujú niektoré otázky v obore trestného súdnictva.
108 Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení občianskeho súdneho poriadku, najmä o rozšírení pôsobnosti samosudcov sborových súdov I. stolice v občianskych veciach.
109 Vládny návrh zákona o židovských podnikoch a o židovských zamestnancoch v podnikoch.
110 Vládny návrh zákona o platebných úľavách pre záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných miestach.
111 Vládny návrh zákona o rádoch a čestných odznakoch za zásluhy o Slovenskú republiku.
112 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o stíhaní nedovoleného vývozu a dopravy predmetov potreby do cudziny.
113 Vládny návrh zákona o Štátnom pozemkovom úrade.
114 Interpelácia poslanca Pavla Čarnogurského a spoločníkov vláde Slovenskej republiky o rádiových prejavoch poslanca Jána Eszterházyho z budapeštianskeho radia.
115 Vládny návrh zákona o splnomocnení ministra financií k určeniu obvodov a sídiel finančných úradov.
116 Vládny návrh zákona o zmene finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví štátny rozpočet na rok 1940.
117 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušujú súdy porotné a kmeťské a prechodne upravujú niektoré otázky v obore trestného súdnictva (tlač 107).
118 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých ustanovení občianskeho súdneho poriadku, najmä o rozšírení pôsobnosti samosudcov sborových súdov 1. stolice v občianskych veciach (tlač 108).
119 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o rádoch a čestných odznakoch za zásluhy o Slovenskú republiku (tlač 111).
120 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o platebných úľavách pre záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných miestach (tlač 110).
121 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom nariadení (podľa § 44 Ústavy) č. 275/1939 SI. z. o príročí pre pohľadávky proti bývalému česko-slovenskému štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru.
122 Vládny návrh zákona o stavoch.
123 Vládny návrh zákona o cenovom úrade.
124 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave pozemkovej držby (tlač. 33).
125 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o Štátnom pozemkovom úrade (tlač 113).
126 Vládny návrh zákona o úprave niektorých pomerov podnikov, ktorých sídlo sa nachodí mimo územia Slovenskej republiky.
127 Návrh poslanca dr. Martina Sokola, dr. Karola Mederlyho, dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o organizácii snemovej služby.
128 Vládny návrh zákona o zamedzení poberania viac platov zo štátnych alebo iných verejných prostriedkov.
129 Vládny návrh zákona o Štátnej rade.
130 Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení zákona o priamych daniach.
131 Vládny návrh zákona o povinnej úprave spoločných pastvín a o pasienkových kontách.
132 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca Jozefa Drobného a spoločníkov na vydanie zákona o zmene predpisov o kvalifikovaní štátnych zamestnancov (tlač 74).
133 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o splnomocnení ministra financií k určeniu obvodov a sídiel finančných úradov (tlač 115).
134 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví štátny rozpočet na rok 1940 (tlač 116).
135 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých ustanovení zákona o priamych daniach (tlač 130).
136 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o židovských podnikoch a o židovských zamestnancoch v podnikoch (tlač 109).
137 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o cenovom úrade (tlač 123).
138 Vládny návrh zákona, ktorým sa pozmeňujú niektoré všeobecné (autonómne) colné sadzby a vysvetlivky k colnému sadzobníku.
139 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o Štátnej rade (tlač 129).
140 Vládny návrh ústavného zákona o legalizovaní nariadení vlády Slovenskej krajiny, vydaných pred 14. marcom 1939.
141 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola, dr. Karola Mederlyho, dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o organizácii snemovej služby (tlač 127).
142 Vládny návrh zákona o Slovenskej univerzite v Bratislave.
143 Vládny návrh zákona o úprave služebného pomeru vydatých štátnych zamestnankýň a o zmene niektorých ustanovení vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. o úsporných opatreniach personálnych.
144 Vládny návrh zákona o organizácii, pôsobnosti a príslušnosti úradov cejchovnej a puncovnej služby v Slovenskej republike.
145 Vládny návrh zákona o povinnom ničení lariev hovädzieho strečka.
146 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa pozmeňujú niektoré všeobecné (autonómne) colné sadzby a vysvetlivky k colnému sadzobníku (tlač 138).
147 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o povinnej úprave spoločných pastvín a o pasienkových kontách (tlač 131).
148 Zpráva ústavno-právneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 320/1939 SI. z. o zmene niektorých ustanovení Zákonov o stavebnom ruchu.
149 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých pomerov podnikov, ktorých sídlo sa nachodí mimo územia Slovenskej republiky (tlač 126).
150 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o povinnom ničení lariev hovädzieho strečka (tlač 145).
151 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o organizácii, pôsobnosti a príslušnosti úradov cejchovnej a puncovnej služby v Slovenskej republike (tlač 144).
152 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zamedzení poberania viac platov zo štátnych alebo iných verejných prostriedkov (tlač 128).
153 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu obchodná smluva slovensko-nemecká.
154 Zpráva ústavno-právneho výboru o pripomienkach prezidenta republiky k osnove zákona o židovských podnikoch a o židoch zamestnaných v podnikoch.
155 Vládny návrh ústavného zákona o Najvyššom správnom súde.
156 Vládny návrh zákona o politických stranách národnostných skupín.
157 Vládny návrh zákona o Štátnom geologickom ústave.
158 Vládny návrh zákona o Drevárskom výskumnom ústave.
159 Vládny návrh zákona o príplatkoch k úrazovým dôchodom.
160 Vládny návrh zákona o úprave výkupu a odbytu domácej vlny.
161 Vládny návrh zákona o vyvlastnení k účelom verejného zdravotníctva.
162 Vládny návrh ústavného zákona o stálom výbore Snemu Slovenskej republiky.
163 Vládny návrh zákona o poplatkových a daňových úľavách pri slúčení alebo premene právneho útvaru niektorých podnikov.
164 Vládny návrh zákona o zmenách obvodov okresných súdov v Nitre, v Prešove a v Sečovciach.
165 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vyvlastnení k účelom verejného zdravotníctva (tlač 161).
166 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o Najvyššom správnom súde (tlač 155).
167 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o politických stranách národnostných skupín (tlač 156).
168 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o Štátnom geologickom ústave (tlač. 157).
169 Odpoveď predsedu vlády na interpeláciu poslanca Pavla Čarnogurského a spoločníkov o rádiových prejavoch poslanca Jána Eszterházyho z budapeštianskeho rádia (tlač 114).
170 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Dr. Ing. Petra Zaťku pre dopravný priestupok.
171 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Dr. Ing. Petra Zaťku pre dopravný priestupok.
172 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Pavla Teplanského pre priestupok podľa § 260, písm. ch) zákona o poistení zamestnancov pre prípad nemoci, invalidity a staroby v znení vyhlášky č. 189/1934 Sb. z. a n.
173 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Jána Moru pre prečin podľa § 310 trestného zákona.
174 Interpelácia poslancov Rudolfa Čavojského a Jána Moru ministrovi vnútra vo veci úpravy miezd robotníkov v stavebnom podnikaní.
175 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmenách obvodov okresných súdov v Nitre, v Prešove a v Sečovciach.
176 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu Ústavného zákona o Stálom výbore Snemu Slovenskej republiky.
177 Vládny návrh zákona o zriadení Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko-spravovedného.
178 Vládny návrh zákona o vydávaní trestných príkazov v pokračovaní pred okresnými súdmi.
179 Vládny návrh zákona o účinnej ľútosti v úplatkárstve.
180 Zpráva výboru sociálneho a zdravotného o vládnom návrhu zákona o príplatkoch k úrazovým dôchodom (tlač 159).
181 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave výkupu a odbytu domácej vlny (tlač 160).
182 Zpráva ústavno-právneho výboru o pripomienkach prezidenta republiky k usneseniu Snemu zo dňa 13. marca 1940 o Zákone o Štátnej rade (tlač 139).
183 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o Drevárskom výskumnom ústave (tlač 158).
184 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o legalizovaní nariadení vlády Slovenskej krajiny, vydaných pred 14. marcom 1939 (tlač 140).
185 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o úprave služobného pomeru vydatých štátnych zamestnankýň a o zmene niektorých ustanovení vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. o úsporných opatreniach personálnych (tlač 143).
186 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o advokátoch.
187 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o poplatkových a daňových úľavách pri slúčení alebo premene právneho útvaru niektorých podnikov (tlač 163).
188 Vládny návrh zákona o predbežnej vnútroštátnej platnosti medzinárodných smlúv obchodných.
189 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícke-spravovedného (tlač 177).
190 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vydávaní trestných príkazov v pokračovaní pred okresnými súdmi (tlač 178).
191 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o účinnej ľútosti v úplatkárstve (tlač 179).
192 Vládny návrh zákona o vyvlastnení na asanačné, niektoré stavebné, regulačné a okrašľovacie účele a o zriadení všeužitočného asanačno-stavebného družstva.
193 Vládny návrh zákona o naturálnych plneniach obcí vložkárskym orgánom.
194 Vládny návrh zákona o Sekretariáte propagandy.
195 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach bytovej starostlivosti.
196 Vládny návrh zákona o dočasnej úprave platov štátnych zamestnancov.
197 Vládny návrh zákona o zákaze trojpoľného hospodárenia.
198 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu obchodná smluva slovensko-maďarská.
199 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o predbežnej vnútroštátnej platnosti medzinárodných smlúv obchodných (tlač 188).
200 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o advokátoch (tlač 186).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP