Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

702 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť niektorých ustanovení zákona o všeobecných colných sadzbách a menia niektoré ustanovenia colného sadzobníka (tlač 695).
703 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti Dohody medzi Slovenskou republikou a Nezávislým štátom Chorvátskom o upravení vzájomných občianskoprávnych stykov (tlač 668).
704 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Jána Esterházyho pre poriadkový priestupok.
705 Zpráva sociálneho a zdravotného a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje zák. čl. XIX/1907 o poistení priemyselných a obchodných zamestnancov v znení právnych predpisov tento zák. čl. meniacich a doplňujúcich (tlač 696).
706 Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení zákona o úprave verejných kníh, prevzatých od cudzích súdov.
707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o stíhaní a trestaní priestupkov podľa niektorých právnych predpisov o cenách a zásobovaní obyvateľstva.
708 Vládny návrh zákona o vojnových prirážkach k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva.
709 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých ustanovení zákona o úprave verejných kníh, prevzatých od cudzích súdov (tlač 706).
710 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Františka Orlického a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie č. 198/1941 SI. z. a Zákon č. 108/1942 SI. z. ohľadom bývalých židovských poľnohospodárskych nehnuteľností a hnuteľností (tlač 693).
711 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o vojnových prirážkach k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva /tlač 708/.
712 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o stíhaní a trestaní priestupkov podlá niektorých právnych predpisov o cenách a zásobovaní obyvateľstva /tlač 707/.
713 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o usporiadaní na poli sociálneho poistenia následkom včlenenia bývalých česko-slovenských uzemí do Slovenskej republiky.
714 Vládny návrh branného zákona.
715 Vládny návrh zákona o úprave niektorých právnych pomerov súvisiacich s výkonom vojenskej služby.
716 Interpelácia poslanca Teodora Turčeka a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci vyhlášky ministra vnútra č. 96, uverejnenej v Úradných novinách 15. februára 1943.
717 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Prvá dodatková Dohoda k obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou z 22. júna 1939.
718 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Druhá dodatková Dohoda k obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou z 22. júna 1939.
719 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Tretia dodatková Dohoda k obchodnej smluve medzi Slovanskou republikou, a Nemeckou ríšou z 22. júna 1939.
720 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom vo veci aktívneho a pasívneho majetku Slovenskej krajiny bývalej Česko-Slovenskej republiky, ako aj niektorých iných s tým súvisiacich finančných otázok.
721 Zpráva branného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu branného zákona (tlač 714).
722 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohovor medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o úprave otázok, súvisiacich so Všeobecným fondom peňažných ústavov a so Zvláštnym fondom pre zmiernenie strát povstalých z vojnových pomerov.
723 Vládny návrh zákona o drahotnom prídavku k žoldu vojenských osôb z počtu mužstva.
724 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Prvá dodatková dohoda k Obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou z 22. júna 1939 (tlač 717)
725 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Druhá dodatková dohoda k Obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou z 22. júna 1939 (tlač 718)
726 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Tretia dodatková dohoda k Obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou z 22. júna 1939 (tlač 719)
727 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení Občiansky sporový poriadok
728 Zpráva branného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o brannej výchove a zmene niektorých predpisov o civilnej protileteckej ochrane (tlač 701)
729 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o usporiadaní na poli sociálneho poistenia následkom včlenenia bývalých česko-slovenských území do Slovenskej republiky (tlač 713)
730 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú právne predpisy o podpore stavebného podnikania (tlač 649)
731 Vládny návrh zákona o priechodných bilančných úľavách pre ústavy a podniky povinné verejne účtovať
732 Vládny návrh zákona, ktorým sa uznávajú odpisy nákladov na bezvýsledné vyhľadávanie ložísk nerastov, vyhradených banskými zákonmi za odpočítateľnú položku pri vyrubení dane dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej
733 Vládny návrh zákona o splnomocnení ministra financií na preberanie pohľadávok z platobného styku slovensko-nemeckého
734 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohovor medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o úprave otázok, súvisiacich so Všeobecným fondom peňažných ústavov a so Zvláštnym fondom pre zmiernenie strát povstalých z vojnových pomerov (tlač 722)
735 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa mení Občiansky sporový poriadok (tlač 727)
736 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému trestnému stíhaniu poslanca Vladimíra Moravčíka pre zásobovací priestupok
737 Vládny návrh zákona o zmene zákona o urýchlenom trestnom pokračovaní pri niektorých trestných činoch
738 Vládny návrh zákona o poštátnení tuzemského úseku Košicko-bohumínskej železnice a o likvidácii účastinnej spoločnosti "Košicko-bohumínska dráha"
739 Zpráva branného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o drahotnom prídavku k žoldu vojenských osôb z počtu mužstva (tlač 723)
740 Usnesenie zo dňa 15. apríla 1943 vo veci vysvetľovania niektorých ustanovení ústavného zákona č. 160/1941 Sl. z.
741 Vládny návrh zverozdravotný zákona
742 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa uznávajú odpisy nákladov na bezvýsledné vyhľadávanie ložísk nerastov, vyhradených banskými zákonmi, za odpočítateľnú položku pri vyrubení dane dôchodkovej, všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej (tlač č. 732)
743 Vládny návrh zákona o Sbore poddôstojníkov z povolania
744 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o hodnostiach vojenských a žandárskych osôb
745 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o prechodných bilančných úľavách pre ústavy a podniky povinné verejne účtovať (tlač 731)
746 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Ing. Franza Karmasina pre premávkový priestupok
747 Interpelácia poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov ministrovi vnútra vo veci hrubého zneužitia úradnej moci Andrejom Nemčekom, akt. tajomníkom Ústredne štátnej bezpečnosti v Bratislave
748 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmene zákona o urýchlenom trestnom pokračovaní pri niektorých trestných činoch (tlač 737)
749 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splnomocnení ministra financií na preberanie pohľadávok z platobného styku slovensko-nemeckého (tlač 733)
750 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o poštátnení tuzemského úseku Košicko-bohumínskej železnice a o likvidácii účastinnej spoločnosti "Košicko-bohumínska dráha" (tlač 738)
751 Zpráva branného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Sbore poddôstojníkov z povolania (tlač 743)
752 Vládny návrh zákona o trestnom rozkaze v pokračovaní pred policajným trestným súdom
753 Zpráva branného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o hodnostiach vojenských a žandárskych osôb (tlač 744)
754 Vládny návrh zákona o organizácii ľudového priemyslu
755 Vládny návrh zákona o úprave niektorých služobných a platových pomerov zamestnancov Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu
756 Vládny návrh zákona o ručení súkromných životných poisťovní za vojnové nebezpečie za brannej pohotovosti štátu
757 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohovor medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o doplnení Dohody zo dňa 13. apríla 1940 o usporiadaní na poli sociálneho poistenia následkom včlenenia bývalých česko-slovenských území do Slovenskej republiky
758 Zpráva branného, ústavnoprávneho, sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých právnych pomerov súvisiacich s výkonom vojenskej a inej obdobnej služby (tlač 715)
759 Vládny návrh zákona o úprave niektorých otázok súvisiacich s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom o prevode dlžôb a požiadaviek
760 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Slovensko-rumunská kultúrna dohoda
761 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom vo veci aktívneho a pasívneho majetku Slovenskej krajiny bývalej Česko-Slovenskej republiky, ako aj niektorých iných s tým súvisiacich finančných otázok (tlač 720)
762 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o organizácii ľudového priemyslu (tlač 754)
763 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Slovensko-rumunská kultúrna dohoda (tlač 760)
764 Vládny návrh zákona o splnomocnení ministra financií na preberanie pohľadávok s platobného styku slovensko-nemeckého
765 Vládny návrh zákona o dani z vojnových ziskov zárobkových podnikov a zamestnaní a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej dani triednej
766 Vládny návrh zákona o zvýšení odmien za vyučovanie na národných školách a o rozšírení nároku na cestovné
767 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohovor medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o doplnení Dohody zo dňa 13. apríla 1940 o usporiadaní na poli sociálneho poistenia následkom včlenenia bývalých československých území do Slovenskej republiky (tlač 757)
768 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o splnomocnení ministra financií na preberanie pohľadávok z platobného styku slovensko-nemeckého (tlač 764)
769 Odpoveď predsedu vlády na interpeláciu poslanca Teodora Turčeka a spoločníkov vo veci vyhlášky ministra vnútra č. 96, uverejnenej v Úradných novinách 15. februára 1943 (tlač 716)
770 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých otázok súvisiacich s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom o prevode dlžôb a požiadaviek (tlač 759)
771 Zpráva ústavnoprávneho a sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o ručení súkromných životných poisťovní za vojnové nebezpečie sa brannej pohotovosti štátu (tlač 756)
772 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o trestnom rozkaze v pokračovaní pred policajným trestným súdom (tlač 752)
773 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom o vybudovaní čerpacích staníc v Garányi a na Kövesmolyve, stavidiel a príslušných hlavných odpadov Vodného družstva na Ondave a družstva Felsöbodrogi Vízszabályozó társulat
774 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia nariadenia o mimoriadnej dávke zo židovského majetku
775 Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení o právnom postavení Židov
776 Vládny návrh zákona o podpore na zvýšenie poľnohospodárskej výroby v roku 1943
777 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach
778 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšení odmien za vyučovanie na národných školách a o rozšírení nároku na cestovné (tlač 766)
779 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zverozdravotného zákona (tlač 741)
780 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o zmene niektorých ustanovení Ústavy o Štátnej rade
781 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Štátnej rade
782 Zpráva predsedu úsporného a kontrolného výboru Snemu Slovenskej republiky o schválení smlúv, ktorými sa upravuje účasť štátu na istej účastinnej spoločnosti
783 Návrh poslanca Vojtecha Husáreka a spoločníkov na vydanie zákona o drahotnom prídavku pre penzistov a o zmene niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych, platového zákona a zákona o úprave služobného pomeru vydatých štátnych zamestnankýň
784 Návrh poslanca Dra Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o ručení za vady zvierat
785 Zpráva ústavnoprávneho, národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o dani z vojnových ziskov zárobkových podnikov a zamestnaní a o vojnových prirážkach k dani pozemkovej a domovej dani triednej (tlač 765)
786 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom o vybudovaní čerpacích staníc v Garányi a na Kövesmolyve, stavidiel a príslušných hlavných odpadov Vodného družstva na Ondave a družstva Felsöbodrogi Vízszabályozó Társulat (tlač 773)
787 Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu poslanca Konštantína čulena a spoločníkov vo veci hrubého zneužitia úradnej moci Andrejom Nemčekom, akt. tajomníkom Ústredne štátnej bezpečnosti v Bratislave (tlač 747)
788 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o návrhu poslanca Vojtecha Husárka a spoločníkov na vydanie zákona o drahotnom prídavku pre penzistov a o zmene niektorých ustanovení o úsporných opatreniach personálnych, platového zákona a zákona o úprave služobného pomeru vydatých štátnych zamestnankýň (tlač 783)
789 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o zmene niektorých ustanovení Ústavy o Štátnej rade (tlač 780)
790 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Štátnej rade (tlač 781)
791 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnou návrhu zákona o podpore na zvýšenie poľnohospodárskej výroby v roku 1943 (tlač 776)
792 Vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o dočasnej úprave pokračovania pred civilnými súdmi
793 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dodatková dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom k Obchodnej smluve, podpísanej dňa 13. marca 1940 v Bratislave
794 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Pristúpenie Slovenskej republiky k Medzinárodnej meteorologickej dohode. (Berlínsky návrh, 1939)
795 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Štvrtá dodatková dohoda k Obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou zo dňa 22. júna 1939
796 Vládny návrh zákona o spôsobe uvádzania do obehu niektorých vín cudzozemského pôvodu
797 Vládny návrh zákona o úprave niektorých organizačných otázok súdov a úradov verejnej obžaloby za brannej pohotovosti štátu
798 Vládny návrh zákona o verejnoprávnom úrazovom poistení niektorých zaistených osôb
799 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o spôsobe uvádzania do obehu niektorých vín cudzozemského pôvodu (tlač 796)
800 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o dočasnej úprave pokračovania pred civilnými súdmi (tlač 792)
801 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach (tlač 777)
802 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dodatková dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvom k Obchodnej smluve, podpísanej dňa 13.marca 1940 v Bratislave (tlač 793)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP