Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

402 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o mimoriadnej dani postihujúcej dividendy a úroky z niektorých cenných papierov pevné zúročiteľných (tlač 396).
403 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia o úsporných srážkach z aktívnych a odpočívnych /zaopatrovacích/ platov.
404 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu na udelenie súhlasu Snemu Slovenskej republiky v smysle čl. XII., ods. 5. finančného zákona č. 1/1941 SI. z., ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1941 (tlač 401).
405 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia o úsporných srážkach z aktívnych a odpočivných (zaopatrovacích) platov (tlač 403).
406 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o usporiadaní práv a povinnosti, ktoré vyplývajú z podpory stavebného ruchu bývalou Česko-Slovenskou republikou (tlač 397).
407 Interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov ministrovi vnútra vo veci nemiestnej cenzúrnej praxe v súvislosti so žiadosťou o pridelenie židovských rádioprijímačov na väčšie železničné stanice.
408 Interpelácia poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov ministrovi vnútra vo veci reorganizácie nemocenského poistenia slovenských železničiarov a vo veci úzkostlivého cenzurovania článkov, kritizujúcich terajšie nemožné nemocenské poistenie.
409 Vládny návrh zákona o nemocenskom poistení verejných zamestnancov.
410 Vládny návrh zákona o zvýšení dane z liehu.
411 Vládny návrh zákona o Rozhodcom súde úrazového zaopatrenia železničných zamestnancov a o senáte Hlavného poisťovacieho súdu pre úrazové zaopatrenie týchto zamestnancov.
412 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšení dane z liehu (tlač 410).
413 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na zmenu § 100, ods. 1 ústavného zákona č. 185/1939 SI. z.
414 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o vyplácaní mzdy alebo platu ľahkomyseľných osôb.
415 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o verejnej ochrane mládeže, o verejnom poručenstve a o úprave ochranného dozoru (tlač 394).
416 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o prídavkoch na deti robotníkov (tlač 398).
417 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o Rozhodcom súde úrazového zaopatrenia železničných zamestnancov a o senáte Hlavného poisťovacieho súdu pre úrazové zaopatrenie týchto zamestnancov (tlač 411).
418 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o vyplácaní mzdy alebo platu ľahkomyseľných osôb (tlač 414).
419 Vládny návrh zákona o trestaní záškodníckych činov za brannej pohotovosti štátu.
420 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o vojenskom trestnom poriadku (tlač 361).
421 Vládny návrh zákona o Štátnom diagnostickom veterinárnom ústave.
422 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o hlásení a nútenom prenájme niektorých živnostenských miestností.
423 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o trestaní záškodníckych činov za brannej pohotovosti štátu (tlač 419).
424 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení § 100, ods. 1 ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. (tlač 413).
425 Vládny návrh zákona o nedeliach a sviatkoch.
426 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o Štátnom diagnostickom veterinárnom ústave (tlač 421).
427 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o hlásení a nútenom prenájme niektorých živnostenských miestností (tlač 422).
428 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o nedeliach a sviatkoch (tlač 425).
429 Vládny návrh šekového zákona
430 Vládny návrh zákona o Sväze vysokoškolského študentstva.
431 Vládny návrh zákona o úprave colných sadzieb, platných pre colné územie Slovenskej republiky.
432 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach.
433 Návrh poslanca Dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie zákona o Sociálnom ústave pri Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.
434 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola, Dr. Karola Mederlyho, Dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o rokovacom poriadku Snemu Slovenskej republiky.
435 Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov vo veci nemiestnej cenzúr nej praxe v súvislosti so žiadosťou o pridelenie židovských rádioprijímačov na väčšie železničné stanice (tlač 407).
436 Vládny návrh zákona o rozšírení pôsobnosti Slovenskej hypotečnej a komunálnej banky.
437 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o členstve v správnych radách a dozorných výboroch účastinných spoločností a družstiev (tlač 284).
438 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach (tlač 432).
439 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola, Dr. Karola Mederlyho, Dr. Pavla Opustila a spoločníkov na vydanie zákona o rokovacom poriadku Snemu Slovenskej republiky (tlač 434).
440 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona zmenkového (tlač 355).
441 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona šekového (tlač 429).
442 Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu poslanca Štefana Suroviaka a spoločníkov vo veci reorganizácie nemocenského poistenia slovenských železničiarov (tlač 406).
443 Vládny návrh zákona o Slovenskom Červenom kríži.
444 Antrag des Abgeordneten Staatssekretärs Ing. Franz Karmasin u. Gen. auf Erlassung des Gesetzes über das Hauptamt für Volkswohlfahrt der Deutschen Partei.
445 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave colných sadzieb platných pre colné územie Slovenskej republiky (tlač 431).
446 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o rozšírení pôsobnosti Slovenskej hypotečnej a komunálnej banky (tlač 436).
447 Vládny návrh zákona o uvedení vojenského trestného poriadku do účinnosti.
448 Zpráva ústavnoprávneho a sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskom Červenom kríži (tlač 443).
449 Zpráva ústavnoprávneho a branného výboru o vládnom návrhu zákona o uvedení vojenského trestného poriadku do účinnosti (tlač 447).
450 Vládny návrh zákona o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opatrovniach.
451 Vládny návrh zákona, ktorým sa upravujú niektoré otázky penzijného poistenia Židov — súkromných zamestnancov vo vyšších službách.
452 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach.
453 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o Ústavnom senáte.
454 Vládny návrh zákona o zmenkovom poplatku.
455 Finančný zákon Slovenskej republiky zo dňa 1941, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1942 /Nebolo rozdané. /
456 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o nemocenskom poistení verejných zamestnancov (tlač 409).
457 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o Ústavnom senáte (tlač 453).
458 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o služobných platoch opatrovateliek na niektorých neštátnych opatrovniach (tlač 450).
459 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zmenkovom poplatku (tlač 454).
460 Vládny návrh zákona o dani z obratu a dani prepychovej
461 Zpráva ústavnoprávneho a sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravujú niektoré otázky penzijného poistenia Židov — súkromných zamestnancov vo vyšších službách (tlač 451).
462 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov o poplatkoch.
463 Zpráva technicko-dopravného výboru o vládnom návrhu zákona o napomáhaní sústavnej elektrizácie (tlač 363).
464 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o priamych daniach (tlač 452).
465 Vládny návrh zákona o Ústrednom Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva.
466 Vládny návrh zákona o predĺžení platnosti zákona o využití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejného zdravotníctva.
467 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o príročí pre pohľadávky proti bývalému Česko-slovenakému štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru.
468 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1942 (tlač 455).
469 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o dani z obratu a dani prepychovej (tlač 460).
470 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o predĺžení platnosti zákona o využití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejného zdravotníctva /tlač 466/.
471 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje Zákon o príročie pre pohľadávky proti bývalému Česko-slovenskému Štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru /tlač 467/.
472 Vládny návrh zákona o zámene niektorých dlhopisov vnútorného štátneho dlhu bývalej ČeskoSlovenskej republiky za dlhopisy Slovenskej republiky.
473 Vládny návrh zákona o ochrane poštových známok, iných podobných cenín a niektorých značiek.
474 Zpráva ústavnoprávneho, národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Ústrednom úrade na ochranu živnostenského vlastníctva (tlač 465).
475 Zpráva ústavnoprávneho, národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov o poplatkoch (tlač 462).
476 Vládny návrh zákona o úprave niektorých právnych pomerov podniku krompašské závody na meď, účastinná spoločnosť v Bratislave.
477 Zpráva ústavnoprávneho a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých právnych pomerov podniku Krompašské závody na meď, účastinná spoločnosť v Bratislave (tlač 476).
478 Vládny návrh zákona o odškodnení pri nemociach z povolania.
479 Návrh poslanca Teodora Turčeka a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa doplňuje Zákon č. 297/1940 SI. z. o slovenských záujmových organizáciách.
480 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zámene niektorých dlhopisov vnútorného štátneho dlhu bývalej Česko-Slovenskej republiky za dlhopisy Slovenskej republiky (tlač 472).
481 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o ochrane poštových známok, iných podobných cenín a niektorých značiek (tlač 473).
482 Vládny návrh zákona o menách a priezviskách a o zmene niektorých ustanovení o vedení matrík.
483 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na Interpeláciu poslanca Jozefa Šrobára a spoločníkov vláde slovenskej republiky vo veci neporiadkov v Slovenskom rozhlase (tlač 339).
484 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na Interpeláciu poslanca Dr. Mateja Huťku a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci neZákonného výkonu preventívnej cenzúry (tlač 340).
485 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o menách a priezviskách a o zmene niektorých ustanovení o vedení matrík (tlač 482).
486 Vládny návrh zákona o Slovenskej pracovnej službe.
487 Vládny návrh zákona o Lekárskej komore.
488 Vládny návrh zákona o príslušnosti krajských súdov v pokračovaní pre trestné činy podľa Zákonov č. 166/1941 a č. 226/1941 SI. z. a pre niektoré trestné činy podľa zákona č. 320/1940 SI. z., o osobitnom sozname obhajcov a o iných opatreniach v trestnom práve.
489 Zpráva sociálneho a zdravotného a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o odškodnení pri nemociach z povolania (tlač 478).
490 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a kráľovstvom Bulharským o spolupráci na poli kultúrnom a osvetovom.
491 Zpráva ústavnoprávneho a kultúrneho výboru o pripomienkach prezidenta republiky k usneseniu Snemu zo dňa 14. októbra 1941 o Zákone o nedeliach a sviatkoch (tlač 428).
492 Zpráva ústavnoprávneho, národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskej pracovnej službe (tlač 486).
493 Vládny návrh zákona o stíhaní a trestaní priestupkov podľa niektorých právnych predpisov o cenách a zásobovaní obyvateľstva.
494 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Vladimíra Moravčíka pre priestupok.
495 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Jána Esterházyho pre premávkový priestupok.
496 Zpráva úsporného a kontrolného výboru o schválení kúpy domu pre Štátny pozemkový úrad.
497 Vládny návrh zákona o mimoriadnych investičných nákupoch štátu.
498 Zpráva kultúrneho výboru o Dohode medzi Slovenskou republikou a kráľovstvom Bulharským. /Nebolo rozdané/.
499 Zpráva ústavnoprávneho výboru o nariadení s mocou zákona č. 267/1941 SI. z. o ochrane nájomníkov.
500 Vládny návrh zákona o podpore na zvýšenie poľnohospodárskej výroby.
501 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o Lekárskej komore (tlač 487).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP