Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

201 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach bytovej starostlivosti (tlač 195).
202 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o naturálnych plneniach obcí vložkárskym orgánom (tlač 193).
203 Vládny návrh zákona o ochrane nájomníkov.
204 Vládny návrh zákona o povinnom vyberaní obslužného.
205 Návrh poslancov Vojtecha Horáka, Andreja Germušku a spoločníkov na vydanie zákona o Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži.
206 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskej univerzite v Bratislave (tlač 142).
207 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o zákaze trojpoľného hospodárenia (tlač 197).
208 Vládny návrh zákona o ustanovení členov župného výboru.
209 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o povinnom vyberaní obslužného (tlač 204).
210 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o dočasnej úprave platov štátnych zamestnancov (tlač 196).
211 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o ochrane nájomníkov (tlač 203).
212 Vládny návrh, aby bol daný Snemom Slovenskej republiky súhlas podľa finančného zákona Slovenskej republiky č. 343/1939 SI. z., ktorým sa stanoví štátny rozpočet na rok 1940.
213 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vyvlastnení na asanačné, niektoré stavebné, regulačné a okrašľovacie ciele a o zriadení Všeužitočného asanačno-stavebného družstva (tlač 192).
214 Vládny návrh zákona o dočasnej úprave exekúcií a konkurzov, zavedených na návrh židov.
215 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslancov Vojtecha Horáka, Andreja Germušku a spoločníkov na vydanie zákona o Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži /tlač 205/.
216 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas podlá finančného zákona Slovenskej republiky č. 343/1939 Sl.z., ktorým sa stanoví štátny rozpočet na rok 1940 /tlač 212/.
217 Vládny návrh zákona o úprave vzdelania učiteľov ľudových škôl.
218 Zpráva ústavno-právnoho výboru o vládnom návrhu zákona o dočasnej úprave exekúcií a konkurzov, zavedených na návrh židov /tlač 214/.
219 Vládny návrh zákona o zmene zákona o pozemkovej reforme.
220 Vládny návrh zákona o výkupe nehnuteľností, na exekučnej dražbe židmi kúpených.
221 Vládny návrh zákona o prenesení pôsobnosti vo veciach letectva a o zriadení Leteckého úradu.
222 Zpráva ústavno-právneho výberu o vládnom návrhu zákona o zmene o pozemkovej reforme /tlač 219/.
223 Návrh poslanca Júliusa Magutha a spoločníkov na vydanie zákona o revízii židovských záväzkov.
224 Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu poslancov Rudolfa Čavojského a Jána Moru vo veci úpravy miezd robotníkov v stavebnom podnikaní (tlač 174).
225 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie.
226 Vládny návrh zákona. ktorým sa zvyšujú niektoré poplatky za úradné výkony zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.
227 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o výkupe nehnuteľností na exekučnej dražbe Židmi kúpených (tlač 220).
228 Zpráva branného výboru o vládnom návrhu zákona o prenesení pôsobnosti vo veciach letectva a o zriadení Leteckého úradu (tlač 221).
229 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie /tlač 225/.
230 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o ustanovení členov župného výboru (tlač 208).
231 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa zvyšujú niektoré poplatky za úradné výkony zastupiteľských úradov Slovenskej republiky (tlač 226).
232 Zpráva imunitného výboru v o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Ing. Franza Karmasina pre premávkový priestupok.
233 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Vladimíra Moravčíka pre premávkový priestupok.
234 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Jána Moru pre prečin podľa § 310 trestného zákona.
235 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Ing. Franza Karmasina pre premávkový priestupok.
236 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Dr. Františka Orlického pre priestupok o ochrane domáceho trhu práce.
237 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Župného úradu v Bratislave, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Ing. Franza Karmasina pre premávkový priestupok.
238 Vládny návrh zákona o využití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejného zdravotníctva.
239 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o využití liečivých a minerálnych prameňov na ciele verejného zdravotníctva (tlač 238).
240 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na ochranu známok.
241 Vládny návrh zákona o sčítaní ľudu.
242 Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o pracovných a mzdových podmienkach robotníkov.
243 Vládny návrh zákona o civilnej protileteckej ochrane.
244 Návrh poslanca Rudolfa Čavojského a spoločníkov na vydanie zákona o rodinných prídavkoch robotníkov.
245 Návrh poslancov: Dr. Štefana Polyáka, Jána Lišku, Štefana Danihela, Dr. Ing. Petra Zaťku, Dr. Karola Mederlyho, Ing. Františka Karmasina, Teodora F. Turčeka, Dr. Pavla Opluštila, Rudolfa Čavojského, Jána Hollého, Konštantína Čulena, Jozefa Drobného, Dr. Františka Orlického, Ferdinanda Mondoka, Dr. Ernesta Rosivala a Ph. Mg. Andreja Martvoňa na vydanie zákona o vybudovaní výstavišťa v hlavnom meste Bratislave.
246 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach na ochranu známok (tlač 240).
247 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o sčítaní ľudu (tlač 241).
248 Vládny návrh zákona o trestných činoch proti stálu.
249 Vládny návrh zákona o ľudových školách.
250 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia niektoré predpisy o finančnom hospodárení miest a obcí.
251 Schvaľovacie usnesenie, udeľujucí súhlas s obchodnou smluvou slovensko-nemeckou, uzavretou dňa 22. júna 1939.
252 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o civilnej protileteckej ochrane (tlač 243).
253 Vládny návrh zákona o určovaní miezd (platov) a pracovných podmienok.
254 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave vzdelania učiteľov ľudových škôl (tlač 217).
255 Vládny návrh zákona o zmene finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví rozpočet na rok 1940.
256 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o určovaní miezd (platov) a pracovných podmienok (tlač 253).
257 Vládny návrh zákona o podpore výstavby priemyslu.
258 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví rozpočet na rok 1940 (tlač 255).
259 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o slovenských záujmových organizáciách.
260 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré predpisy o finančnom hospodárení miest a obcí (tlač 250).
261 Vládny návrh zákona o daňových úľavách pre investície.
262 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o ľudových školách (tlač 249).
263 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o podpore výstavby priemyslu (tlač 257).
264 Zpráva ústavno-právneho výboru o iniciatívnom návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spol. na vydanie zákona o slovenských záujmových organizáciách (tlač 259).
265 Zpráva národohospodárskeho výboru o iniciatívnom návrhu poslanca Dr. Štefana Polyáka a spol. na vydanie zákona o vybudovaní výstavišta v hlavnom meste Bratislave (tlač 245).
266 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o trestných činoch proti štátu (tlač 248).
267 Vládny návrh zákona o Slovenskom leteckom sbore.
268 Zpráva národohospodárskeho výboru k vládnemu návrhu zákona o daňových úľavách pre investície (tlač 261).
269 Vládny návrh zákona o organizácii motorizmu.
270 Vládny návrh zákona o štátnej štatistickej službe.
271 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o Slovenskom leteckom sbore (tlač 267).
272 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o organizácii motorizmu (tlač 263).
273 Vládny návrh zákona o finančnom zabezpečení vodohospodárskych stavieb štátnych alebo štátom podporovaných a o úhrade štátnych výdavkov s tým spojených.
274 Vládny návrh zákona o dávkach za úradné výkony vo veciach správnych.
275 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení Zákon o príročí pre požiadavky proti bývalému československému štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru.
276 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia právne predpisy o všeobecnej dani nápojovej.
277 Vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje platnosť niektorých právnych predpisov o ochrane slovenskej meny a obehu Zákonných platidiel.
278 Vládny návrh zákona o dani z limonád, minerálnych a sódových vôd.
279 Vládny návrh zákona o úprave štátneho monopolu umelých sladidiel.
281 Zpráva ústavno-právneho výboru k vládnemu návrhu zákona o dávkach za úradné výkony vo veciach správnych (tlač 274).
282 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o štátnej štatistickej službe (tlač 270).
283 Vládny návrh zákona o Stavebnom úrade a o Fonde pre stavbu rodinných robotníckych domkov.
284 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o členstve v správnych radách a dozorných výboroch účastinných spoločností a družstiev.
285 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon o príročí pre pohľadávky proti bývalému česko-slovenskému štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru (tlač 275).
286 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia právne predpisy o všeobecnej dani nápojovej (tlač 276).
287 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje platnosť niektorých právnych predpisov o ochrane slovenskej meny a obehu Zákonných platidiel (tlač 277).
288 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o dani z limonád, minerálnych a sódových vôd (tlač 278).
289 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave štátneho monopolu umelých sladidiel (tlač 279).
290 Zpráva úsporného a kontrolného výboru o potrebe povolenia dodatočného úveru podľa čl. XIII finančného zákona Slovenskej republiky č. 343/1939 SI. z.
291 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví štátny rozpočet na rok 1941 /tlač 280/.
292 Zpráva úsporného kontrolného výboru o potrebe povolonia dodatočného podľa čl. XIII finančného zákona Slovenskej republiky č.343/1939 Sl.z.
293 Vládny návrh zákona o úprave služobných a platových pomerov duchovenstva v súvislosti s ústavným Zákonom o štátnom občianstve.
294 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu obchodná smluva slovensko-juhoslovanská.
295 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu obchodná a plavebná smluva, uzavretá medzi Slovenskou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík.
296 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o finančnom zabezpečení vodohospodárskych stavieb štátnych alebo štátom podporovaných a o úhrade štátnych výdavkov s tým spojených (tlač 273).
297 Vládny návrh zákona o opatreniach proti všeobecne nebezpečnému používaniu traskavín a všeobecne nebezpečnému zachádzaniu s nimi.
298 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Protokol o pristúpení Slovenska k Paktu troch mocností, podpísanému medzi Japonskom, Nemeckom a Talianskom 27. septembra 1940 v Berlíne.
299 Usnesenie o súhlase s obchodnou a plavebnou smluvou medzi Slovenskou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, uzavretou dňa 6. decembra 1940 v Moskve. Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu obchodná a plavebná smluva, uzavretá medzi Slovenskou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík (tlač 295).
300 Usnesenie o súhlase s pristúpením Slovenska k Paktu troch mocností, ako to konštatovali splnomocnenci Vlády Japonska, Nemecka a Talianska s jednej strany a splnomocnenec Vlády Slovenska so strany druhej v Protokole, napísanom v Berlíne dňa 24. novembra 1940 — v XIX. roku fašistickej éry, ktorýto deň zodpovedá 24. dňu 11. mesiaca 15. roku éry Syöwa.
301 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave služobných a platových pomerov duchovenstva v súvislosti s ústavným Zákonom o štátnom občianstve (tlač 293).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP