Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

803 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu pristúpenie Slovenskej republiky k Medzinárodnej meteorologickej dohode (berlínsky návrh, 1939) - (tlač 794)
804 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Štvrtá dodatková dohoda k Obchodnej smluve medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou zo dňa 22.júna 1939 (tlač 795)
805 Vládny návrh zákona, ktorým sa určujú vojnové prirážky k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva a ktorým sa menia, pripadne zrušujú niektoré ustanovenia zákona o dani z liehu
806 Vládny návrh zákona o všeobecnom drahotnom prídavku štátnym zamestnancom
807 Vládny návrh zákona o zmene niektorých právnych predpisov o poplatkoch
808 Vládny návrh zákona o úprave niektorých právnych pomerov o advokátoch
809 Návrh poslanca Dr. Františka Orlického a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa menia a doplňujú právne predpisy o advokátoch a verejných notároch
810 Vládny návrh zákona o stráži obrany štátu
811 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých organizačných otázok súdov a úradov verejnej obžaloby za brannej pohotovosti štátu (tlač 797)
812 Zpráva národohospodárskeho, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých ustanovení o právnom postavení Židov (tlač 775)
813 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná dohoda medzi Slovenskom a Španielskom
814 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa určujú vojnové prirážky k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej, dávke zo šumivého vína a dani z piva a ktorým sa menia, prípadne zrušujú niektoré ustanovenia zákona o dani z liehu (tlač 805)
815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o slovenskej mene
816 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladajú na udelenie súhlasu slovensko-nemecké noty o dovoze takzvanej tvrdej tkaniny z 27. januára 1940
817 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých právnych predpisov o poplatkoch (tlač 807)
818 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o úplatkárstve a podplácaní
819 Zpráva sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o všeobecnom drahotnom prídavku štátnym zamestnancom (tlač 806)
820 Vládny návrh usnesenie o súhlase s niektorými výdavkami nezaistenými v štátnom rozpočte na rok 1943
821 Zpráva národohospodárskeho, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia nariadenia o mimoriadnej dávke zo židovského majetku (tlač 774)
822 Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o verejnoprávnom úrazovom poistení niektorých zaistených osôb (tlač 798)
823 Vládny návrh zákona o opatreniach po nepriateľských bojových činoch, o náhrade škôd nimi spôsobených a o doplnení právnych predpisov o civilnej protileteckej ochrane
824 Vládny návrh zákona o Lekárnickej komore
825 Návrh poslanca Dr. Aladára Kočiša a spoločníkov na vydanie zákona o Tlačovej komore
826 Zpráva rozpočtového a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu usnesenia o súhlase s niektorými výdavkami nezaistenými v štátnom rozpočte na rok 1943 (tlač 820)
827 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o úplatkárstve a podplácaní (tlač 818)
828 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o slovenskej mene (tlač 815)
829 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých právnych pomerov advokátov (tlač 808)
830 Zpráva branného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o stráži obrany štátu (tlač 810)
831 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Hlavného štátneho zastupiteľstva v Prešove, aby Snem Slovenskej republiky dal súhlas k trestnému stíhaniu poslanca Jána Esterházyho
832 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o zmene niektorých ustanovení Ústavy
833 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Obchodná dohoda medzi Slovenskom a Španielskom (tlač 813)
834 Interpelácia poslanca Jána Hollého a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci stanovenia počtu úradných automobilov v jednotlivých rezortoch štátnej správy
835 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o scudzovaní a používaní domov vystavaných so štátnou podporou podľa zákonov o stavebnom ruchu
836 Zpráva sociálneho a zdravotného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o opatreniach po nepriateľských bojových činoch, o náhrade škôd nimi spôsobených a o doplnení právnych predpisov o civilnej protileteckej ochrane (tlač 823)
837 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladajú na udelenie súhlasu slovensko-nemecké noty z 27. januára 1940 o dovoze takzvanej tvrdej tkaniny (tlač 816)
838 Vládny návrh zákona o použití zvyšku výnosu srážok z textílií zavedených podľa § 1 vládneho nariadenia č. 195/1939 Sl. z.
839 Zpráva sociálneho a zdravotného a ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o Lekárnickej komore (tlač 824)
840 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o scudzovaní a používaní domov vystavaných so štátnou podporou podľa zákonov o stavebnom ruchu (tlač 835)
841 Vládny návrh zákona o zmocnení ministra financií na preberanie pohľadávok z platobného styku slovensko-nemeckého a na opatrenia s tým spojené
842 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie ústavného zákona o zmene niektorých ustanovení Ústavy (tlač 832)
843 Vládny návrh zákona o trestaní niektorých trestných činov, spáchaných za nepriateľských leteckých náletov alebo za využitia následkov spôsobených leteckou vojnou, a niektorých trestných činov spáchaných v súvislosti s evakuáciou a o osobitnom trestnom pokračovaní pre tieto trestné činy
844 Vládny návrh finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1944
846 Vládny návrh zákona o zmene niektorých ustanovení zákona o priamych daniach
847 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa ochrany živnostenského vlastníctva
848 Interpelácia poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci odpustenia daní veľkostatkárovi J. Pálffymu
849 Návrh poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o zmenách v samospráve obcí
850 Vládny návrh zákona o zvýšení drahotného prídavku pre penzistov, o predĺžení platnosti niektorých ustanovení zákona č. 102/1943 Sl.z. a o zmene a doplnení niektorých ustanovení zákona č. 139/1943 Sl.z.
851 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave niektorých služobných a platových pomerov zamestnancov Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu (tlač 755)
852 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Františka Orlického a spoločníkov na vydanie zákona, ktorým sa menia a doplňujú právne predpisy o advokátoch a verejných notároch (tlač 809)
853 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o použití zvyšku výnosu srážok z textílií zavedených podľa § 1 vládneho nariadenia č. 195/1939 Sl. z. (tlač 838)
854 Zpráva národohospodárskeho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmocnení ministra financií na preberanie pohľadávok z platobného styku slovensko-nemeckého a na opatrenia s tým spojené (tlač 841)
855 Zpráva národohospodárskeho, sociálneho a zdravotného a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zmene niektorých ustanovení zákona o priamych daniach (tlač 846)
856 Zpráva predsedu úsporného a kontrolného výboru Snemu Slovenskej republiky o súhlase k vneseniu štátnych nehnuteľností ako prínosu do istej účastinnej spoločnosti
857 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca Dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o zmenách v samospráve obcí (tlač 849)
858 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o zvýšení drahotného prídavku pre penzistov, o predĺžení platnosti niektorých ustanovení zákona S. 102/1943 Sl. z. a o zmene a doplnení niektorých ustanovení zákona č. 139/1943 Sl. z. (tlač 850)
859 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon o príročí pre pohľadávky proti bývalému česko-slovenskému štátu, o prerušení sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní eráru (tlač 845)
860 Zpráva rozpočtovtého výboru o vládnom návrhu finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štátny rozpočet na rok 1944 (tlač 844)
861 Interpelácia poslanca Dr. Jána Balku a spoločníkov ministrovi hospodárstva vo veci účinkovania a hospodárenia Sväzu mliekárskych družstiev v Bratislave
862 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu slovensko-dánska výmena not o predbežnej Obchodnej dohode z 5. augusta 1941
863 Vládny návrh, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou ohľadom úradníkov, iných verejných zamestnancov a požívateľov odpočivných platov bývalej Česko-Slovenskej republiky
864 Vládny návrh zákona o samosprávnej dávke k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej a dávke zo šumivého vína
865 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa ochrany živnostenského vlastníctva (tlač 847)
866 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave užívania niektorých pastvín
867 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o úprave niektorých právnych pomerov podniku Krompašské závody na meď, účastinná spoločnosť v Bratislave
868 Vládny návrh zákona, ktorým sa predlžuje a rozširuje platnosť niektorých ustanovení zákona o všeobecných colných sadzbách
869 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o trestaní niektorých trestných činov,spáchaných za nepriateľských leteckých útokov alebo za využitia následkov spôsobených leteckou vojnou, a niektorých trestných činov spáchaných v súvislosti s evakuáciou a o osobitnom trestnom pokračovaní pre tieto trestné činy (tlač 843)
870 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o samosprávnej dávke k dani z liehu, všeobecnej dani nápojovej a dávke zo šumivého vína (tlač 864)
871 Vládny návrh zákona, ktorým sa doplňuje zákon o obrane štátu
872 Zpráva ústavnoprávneho a národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o úprave niektorých právnych pomerov podniku Krompašské vody na meď, účastinná spoločnosť v Bratislave (tlač 867)
873 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave užívania niektorých pastvín (tlač 866)
874 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa predlžuje a rozširuje platnosť niektorých ustanovení zákona o všeobecných colných sadzbách (tlač 868)
875 Vládny návrh ústavného zákona o osobitných ustanoveniach v konaní pred súdmi a úradmi za brannej pohotovosti štátu
876 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa doplňuje zákon o obrane štátu (tlač 871)
877 Návrh poslanca Jána Moru a spoločníkov na vydanie zákona o platenej dovolenke lesných robotníkov pracujúcich za akordnú, dennú alebo hodinovú mzdu
878 Vládny návrh zákona o splnomocnení ministra národnej obrany k prekladaniu dôstojníkov a rotmajstrov z povolania do výslužby (zálohy s odbytným)
879 Vládny návrh zákona o mimoriadnom vojnovom prídavku pre slobodných poddôstojníkov z povolania
880 Vládny návrh zákona o vydaní päťdesiatkorunových pamätných mincí
881 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu slovensko-dánska výmena not o predbežnej Obchodnej dohode z 5. augusta 1941 (tlač 862)
882 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu, ktorým sa Snemu Slovenskej republiky predkladá na udelenie súhlasu Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou ohľadom úradníkov, iných verejných zamestnancov a požívateľov odpočivných platov bývalej Česko-Slovenskej republiky (tlač 863)
883 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o vydaní päťdesiatkorunových pamätných mincí (tlač 880)
884 Interpelácia poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov vláde Slovenskej republiky vo veci odstránenia Dr. Izidora Kosu
885 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o osobitných ustanoveniach v konaní pred súdmi a úradmi za brannej pohotovosti štátu (tlač 875)
886 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na interpeláciu poslanca Jána Hollého a spoločníkov vo veci určenia počtu úradných automobilov v jednotlivých rezortoch štátnej správy (tlač 834)
887 Vládny návrh zákona o nemocenskom poistení osôb požívajúcich penziu z milosti a osôb, ktorým boly povolené podľa volnej úvahy od štátu odpočivné alebo zaopatrovacie platy (príspevky na výživu)
888 Zpráva branného, ústavnoprávneho a rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o mimoriadnom vojnovom prídavku pre slobodných poddôstojníkov z povolania (tlač 879)
889 Interpelácia poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov ministrovi národnej obrany o výchove dôstojníckeho dorastu
890 Zákon o povinnosti policajného hlásenia
891 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na interpeláciu poslanca Konštantína Čulena a spoločníkov vo veci odstránenia Dr. Izidora Kosu (tlač 884)
892 Vládny návrh zákona o obradnostiach manželskej smluvy a o odpustení prekážok manželstva
893 Zpráva ústavnoprávneho a branného výboru o vládnom návrhu zákona o splnomocnení ministra národnej obrany k prekladaniu dôstojníkov a rotmajstrov z povolania do výslužby (zálohy s odbytným) - (tlač 878)
894 Zpráva ústavnoprávneho a sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o nemocenskom poistení osôb požívajúcich penziu z milosti a osôb, ktorým boly povolené podľa voľnej úvahy od štátu odpočivné alebo zaopatrovacie platy (príspevky na výživu) - (tlač 887)
895 Vládny návrh zákona o Úrade propagandy
896 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o povinnosti policajného hlásenia (tlač 890)
897 Vládny návrh zákona o ochrane osobnej slobody, domáceho pokoja, ich dočasnom obmedzení, ako aj o obmedzení iných práv a slobôd
898 Vládny návrh zákona o Poštovej sporiteľni
899 Vládny návrh ústavného zákona o uzavieraní niektorých medzinárodných, smlúv za brannej pohotovosti štátu
900 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o uzavieraní niektorých medzinárodných smlúv za brannej pohotovosti štátu (tlač 899)
901 Vládny návrh ústavného zákona o splnomocnení zmeniť sídlo Najvyššieho správneho súdu za brannej pohotovosti štátu
902 Zpráva ústavnoprávneho výboru o vládnom návrhu zákona o Úrade propagandy (tlač 895)
903 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o žandárstve


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP